Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 180 | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 180 Rev 191
1
#ifndef ICONFORM_H
1
#ifndef ICONFORM_H
2
#define ICONFORM_H
2
#define ICONFORM_H
3
3
4
#include <QWidget>
4
#include <QWidget>
5
5
6
namespace Ui {
6
namespace Ui {
7
    class IconForm;
7
    class IconForm;
8
}
8
}
9
9
10
class IconForm : public QWidget {
10
class IconForm : public QWidget {
11
    Q_OBJECT
11
    Q_OBJECT
12
public:
12
public:
13
    IconForm(QWidget *parent = 0);
13
    IconForm(QWidget *parent = 0);
14
    ~IconForm();
14
    ~IconForm();
15
    void setPixmap (QPixmap newPixmap);
15
    void setPixmap (QPixmap newPixmap);
16
    // void clearPixmap();
16
    // void clearPixmap();
17
    QPixmap pixmap ();
17
    QPixmap pixmap ();
18
    bool dataIsChanged();
18
    bool dataIsChanged();
19
protected:
19
protected:
20
    void changeEvent(QEvent *e);
20
    void changeEvent(QEvent *e);
21
21
22
private:
22
private:
23
    Ui::IconForm *ui;
23
    Ui::IconForm *ui;
24
    QPixmap Pixmap;
24
    QPixmap Pixmap;
25
    bool fdataIsChanged;
25
    bool fdataIsChanged;
26
private slots:
26
private slots:
27
27
28
    void on_pushButton_clicked();           // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ïîìåíÿòü èêîíêó"
28
    void on_pushButton_clicked();           // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ïîìåíÿòü èêîíêó"
29
-
 
-
 
29
    void on_pushButton_2_clicked();           // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ïîìåíÿòü èêîíêó"
30
30
31
};
31
};
32
-
 
33
#endif // ICONFORM_H
32
#endif // ICONFORM_H
34
 
33