Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 180 | Go to most recent revision | Show entire file | Regard whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 180 Rev 191
Line 41... Line 41...
41
    ui->label->setPixmap(Pixmap);
41
    ui->label->setPixmap(Pixmap);
42
    IconForm::fdataIsChanged = true;
42
    IconForm::fdataIsChanged = true;
43
//    IconForm::close();
43
//    IconForm::close();
44
}
44
}
45
45
-
 
46
void IconForm::on_pushButton_2_clicked(){          // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü èêîíêó"
-
 
47
-
 
48
    QPixmap pix_tmp;
-
 
49
    Pixmap = pix_tmp;
-
 
50
    ui->label->setPixmap(Pixmap);
-
 
51
    IconForm::fdataIsChanged = true;
-
 
52
-
 
53
   }
-
 
54
-
 
55
-
 
56
46
57
47
void IconForm::setPixmap (QPixmap newPixmap){
58
void IconForm::setPixmap (QPixmap newPixmap){
48
Pixmap = newPixmap;
59
Pixmap = newPixmap;
49
  ui->label->setPixmap(Pixmap);
60
  ui->label->setPixmap(Pixmap);
50
61
Line 57... Line 68...
57
68
58
69
59
bool IconForm::dataIsChanged(){
70
bool IconForm::dataIsChanged(){
60
    return IconForm::fdataIsChanged;
71
    return IconForm::fdataIsChanged;
61
}
72
}
62
-
 
63
-
 
64
// void IconForm::clearPixmap(){}
-