Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 201 | Only display areas with differences | Regard whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 201 Rev 202
1
#ifndef FILEFORM_H
1
#ifndef FILEFORM_H
2
#define FILEFORM_H
2
#define FILEFORM_H
3
3
4
#include <QWidget>
4
#include <QWidget>
5
5
6
namespace Ui {
6
namespace Ui {
7
    class FileForm;
7
    class FileForm;
8
}
8
}
9
9
10
class FileForm : public QWidget {
10
class FileForm : public QWidget {
11
    Q_OBJECT
11
    Q_OBJECT
12
public:
12
public:
13
    FileForm(QWidget *parent = 0);
13
    FileForm(QWidget *parent = 0);
14
    ~FileForm();
14
    ~FileForm();
15
    void setData(QByteArray new_data){Data = new_data;}
15
    void setData(QByteArray new_data);
16
    QByteArray data(){return Data;}
16
    QByteArray data(){return Data;}
17
    bool dataIsChanged(){return fdataIsChanged;}
17
    bool dataIsChanged(){return fdataIsChanged;}
18
18
19
protected:
19
protected:
20
    void changeEvent(QEvent *e);
20
    void changeEvent(QEvent *e);
21
21
22
private:
22
private:
23
    Ui::FileForm *ui;
23
    Ui::FileForm *ui;
24
    QByteArray Data;
24
    QByteArray Data;
25
    bool fdataIsChanged;
25
    bool fdataIsChanged;
26
26
27
private slots:
27
private slots:
28
    void on_pushButton_clicked();           // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ïîìåíÿòü ôàéë"
28
    void on_pushButton_clicked();           // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ïîìåíÿòü ôàéë"
29
    void on_pushButton_2_clicked();           // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü ôàéë"
29
    void on_pushButton_2_clicked();           // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü ôàéë"
30
    void on_pushButton_3_clicked();           // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ñîõðàíèòü ôàéë"
30
    void on_pushButton_3_clicked();           // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ñîõðàíèòü ôàéë"
31
31
32
};
32
};
33
33
34
#endif // FILEFORM_H
34
#endif // FILEFORM_H
35
 
35