Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 198 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 198 Rev 201
Line 12... Line 12...
12
public:
12
public:
13
    FileForm(QWidget *parent = 0);
13
    FileForm(QWidget *parent = 0);
14
    ~FileForm();
14
    ~FileForm();
15
    void setData(QByteArray new_data){Data = new_data;}
15
    void setData(QByteArray new_data){Data = new_data;}
16
    QByteArray data(){return Data;}
16
    QByteArray data(){return Data;}
-
 
17
    bool dataIsChanged(){return fdataIsChanged;}
17
18
18
protected:
19
protected:
19
    void changeEvent(QEvent *e);
20
    void changeEvent(QEvent *e);
20
21
21
private:
22
private:
22
    Ui::FileForm *ui;
23
    Ui::FileForm *ui;
23
    QByteArray Data;
24
    QByteArray Data;
-
 
25
    bool fdataIsChanged;
24
26
25
private slots:
27
private slots:
26
    void on_pushButton_clicked();           // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ïîìåíÿòü ôàéë"
28
    void on_pushButton_clicked();           // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ïîìåíÿòü ôàéë"
27
    void on_pushButton_2_clicked();           // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü ôàéë"
29
    void on_pushButton_2_clicked();           // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü ôàéë"
28
    void on_pushButton_3_clicked();           // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ñîõðàíèòü ôàéë"
30
    void on_pushButton_3_clicked();           // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ñîõðàíèòü ôàéë"