Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 197 | Rev 201 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 197 Rev 198
Line 21... Line 21...
21
private:
21
private:
22
    Ui::FileForm *ui;
22
    Ui::FileForm *ui;
23
    QByteArray Data;
23
    QByteArray Data;
24
24
25
private slots:
25
private slots:
26
    void on_pushButton_clicked();           // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ïîìåíÿòü èêîíêó"
26
    void on_pushButton_clicked();           // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ïîìåíÿòü ôàéë"
-
 
27
    void on_pushButton_2_clicked();           // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü ôàéë"
27
    void on_pushButton_2_clicked();           // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ïîìåíÿòü èêîíêó"
28
    void on_pushButton_3_clicked();           // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ñîõðàíèòü ôàéë"
28
-
 
29
29
30
};
30
};
31
31
32
#endif // FILEFORM_H
32
#endif // FILEFORM_H