Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 202 | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 202 Rev 203
1
#include "fileform.h"
1
#include "fileform.h"
2
#include "ui_fileform.h"
2
#include "ui_fileform.h"
3
#include "mainwindow.h"
3
#include "mainwindow.h"
4
4
5
FileForm::FileForm(QWidget *parent) :
5
FileForm::FileForm(QWidget *parent) :
6
    QWidget(parent),
6
    QWidget(parent),
7
    ui(new Ui::FileForm)
7
    ui(new Ui::FileForm)
8
{
8
{
9
    ui->setupUi(this);
9
    ui->setupUi(this);
10
    FileForm::fdataIsChanged = false;
10
    FileForm::fdataIsChanged = false;
11
}
11
}
12
12
13
FileForm::~FileForm()
13
FileForm::~FileForm()
14
{
14
{
15
    delete ui;
15
    delete ui;
16
}
16
}
17
17
18
void FileForm::changeEvent(QEvent *e)
18
void FileForm::changeEvent(QEvent *e)
19
{
19
{
20
    QWidget::changeEvent(e);
20
    QWidget::changeEvent(e);
21
    switch (e->type()) {
21
    switch (e->type()) {
22
    case QEvent::LanguageChange:
22
    case QEvent::LanguageChange:
23
        ui->retranslateUi(this);
23
        ui->retranslateUi(this);
24
        break;
24
        break;
25
    default:
25
    default:
26
        break;
26
        break;
27
    }
27
    }
28
}
28
}
29
29
30
30
31
31
32
void FileForm::on_pushButton_clicked(){          // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Îòêðûòü ôàéë"
32
void FileForm::on_pushButton_clicked(){          // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Îòêðûòü ôàéë"
33
    QString  fileName;
33
    QString  fileName;
-
 
34
    QStringList fileName_list;
-
 
35
    int list_size;
34
    QFile file;
36
    QFile file;
35
    QByteArray data_tmp;
37
    QByteArray data_tmp;
36
38
37
        fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this,
39
        fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this,
38
         tr("Open Image"), "", tr("All Files (*.*);;Image Files (*.png *.jpg *.bmp);;Text files (*.txt);;XML files (*.xml)")); //Images (*.png *.xpm *.jpg);;Text files (*.txt);;XML files (*.xml)
40
         tr("Open Image"), "", tr("All Files (*.*);;Image Files (*.png *.jpg *.bmp);;Text files (*.txt);;XML files (*.xml)")); //Images (*.png *.xpm *.jpg);;Text files (*.txt);;XML files (*.xml)
39
41
40
    if (fileName.isEmpty()) return;
42
    if (fileName.isEmpty()) return;
41
    file.setFileName(fileName);
43
    file.setFileName(fileName);
42
    if (!file.open(QIODevice::ReadOnly)) return;
44
    if (!file.open(QIODevice::ReadOnly)) return;
43
    Data.clear();
45
    Data.clear();
44
    // Data = file.readAll();
46
    // Data = file.readAll();
45
    QDataStream out(&Data,QIODevice::ReadWrite);
47
    QDataStream out(&Data,QIODevice::ReadWrite);
-
 
48
    fileName_list = fileName.split(QRegExp("[/\]"), QString::SkipEmptyParts);
-
 
49
-
 
50
    list_size = fileName_list.size();
-
 
51
-
 
52
    fileName = fileName_list.last();
-
 
53
46
    out << fileName;
54
    out << fileName;
47
    data_tmp = file.readAll();
55
    data_tmp = file.readAll();
48
    out << data_tmp;
56
    out << data_tmp;
49
    file.close();
57
    file.close();
50
    FileForm::fdataIsChanged = true;
58
    FileForm::fdataIsChanged = true;
51
59
52
}
60
}
53
61
54
void FileForm::on_pushButton_2_clicked(){          // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü ôàéë"
62
void FileForm::on_pushButton_2_clicked(){          // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü ôàéë"
55
63
56
    Data.clear();
64
    Data.clear();
57
    FileForm::fdataIsChanged = true;
65
    FileForm::fdataIsChanged = true;
58
66
59
}
67
}
60
68
61
void FileForm::on_pushButton_3_clicked(){          // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ñîõðàíèòü ôàéë"
69
void FileForm::on_pushButton_3_clicked(){          // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ñîõðàíèòü ôàéë"
62
70
63
    QByteArray data_tmp;
71
    QByteArray data_tmp;
64
    QFile file;
72
    QFile file;
65
    QDataStream out(&Data,QIODevice::ReadOnly);
73
    QDataStream out(&Data,QIODevice::ReadOnly);
66
    QString fileName;
74
    QString fileName;
67
   // QString fileName_tmp;
75
    QStringList fileName_list;
68
    if (Data.isEmpty()) return;
76
    if (Data.isEmpty()) return;
69
    out.device()->reset();
77
    out.device()->reset();
70
    out >> fileName;
78
    out >> fileName;
-
 
79
    fileName_list = fileName.split(QRegExp("[/\]"), QString::SkipEmptyParts);
-
 
80
-
 
81
-
 
82
71
    fileName = QFileDialog::getSaveFileName(this, tr("Save File"),
83
    fileName = QFileDialog::getSaveFileName(this, tr("Save File"),
72
                                                     fileName,
84
                                                     fileName,
73
                                                     tr("All Files (*.*);;Image Files (*.png *.jpg *.bmp);;Text files (*.txt);;XML files (*.xml)"));
85
                                                     tr("All Files (*.*);;Image Files (*.png *.jpg *.bmp);;Text files (*.txt);;XML files (*.xml)"));
74
86
75
87
76
    if (fileName.isEmpty()) return;
88
    if (fileName.isEmpty()) return;
77
89
78
90
79
        file.setFileName(fileName);
91
        file.setFileName(fileName);
80
        if (!file.open(QIODevice::WriteOnly)) return;
92
        if (!file.open(QIODevice::WriteOnly)) return;
81
93
82
94
83
    // Data = file.readAll();
95
    // Data = file.readAll();
84
96
85
  //  out.device()->reset();
97
  //  out.device()->reset();
86
98
87
99
88
100
89
    data_tmp.clear();
101
    data_tmp.clear();
90
    out >> data_tmp;
102
    out >> data_tmp;
91
    int count;
103
    int count;
92
    count = file.write(data_tmp);
104
    count = file.write(data_tmp);
93
    int size;
105
    int size;
94
    size = file.size();
106
    size = file.size();
95
    file.close();
107
    file.close();
96
    FileForm::fdataIsChanged = true;
108
    FileForm::fdataIsChanged = true;
97
109
98
110
99
111
100
}
112
}
101
113
102
 void FileForm::setData(QByteArray new_data){
114
 void FileForm::setData(QByteArray new_data){
103
        int i;
115
        int i;
104
116
105
     Data = new_data;
117
     Data = new_data;
106
118
107
     i++;
119
     i++;
108
 }
120
 }
109
 
121