Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 201 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 201 Rev 202
1
#include "fileform.h"
1
#include "fileform.h"
2
#include "ui_fileform.h"
2
#include "ui_fileform.h"
3
#include "mainwindow.h"
3
#include "mainwindow.h"
4
4
5
FileForm::FileForm(QWidget *parent) :
5
FileForm::FileForm(QWidget *parent) :
6
    QWidget(parent),
6
    QWidget(parent),
7
    ui(new Ui::FileForm)
7
    ui(new Ui::FileForm)
8
{
8
{
9
    ui->setupUi(this);
9
    ui->setupUi(this);
10
    FileForm::fdataIsChanged = false;
10
    FileForm::fdataIsChanged = false;
11
}
11
}
12
12
13
FileForm::~FileForm()
13
FileForm::~FileForm()
14
{
14
{
15
    delete ui;
15
    delete ui;
16
}
16
}
17
17
18
void FileForm::changeEvent(QEvent *e)
18
void FileForm::changeEvent(QEvent *e)
19
{
19
{
20
    QWidget::changeEvent(e);
20
    QWidget::changeEvent(e);
21
    switch (e->type()) {
21
    switch (e->type()) {
22
    case QEvent::LanguageChange:
22
    case QEvent::LanguageChange:
23
        ui->retranslateUi(this);
23
        ui->retranslateUi(this);
24
        break;
24
        break;
25
    default:
25
    default:
26
        break;
26
        break;
27
    }
27
    }
28
}
28
}
29
29
30
30
31
31
32
void FileForm::on_pushButton_clicked(){          // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Îòêðûòü ôàéë"
32
void FileForm::on_pushButton_clicked(){          // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Îòêðûòü ôàéë"
33
    QString  fileName;
33
    QString  fileName;
34
    QFile file;
34
    QFile file;
35
    QByteArray data_tmp;
35
    QByteArray data_tmp;
36
36
37
        fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this,
37
        fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this,
38
         tr("Open Image"), "", tr("All Files (*.*);;Image Files (*.png *.jpg *.bmp);;Text files (*.txt);;XML files (*.xml)")); //Images (*.png *.xpm *.jpg);;Text files (*.txt);;XML files (*.xml)
38
         tr("Open Image"), "", tr("All Files (*.*);;Image Files (*.png *.jpg *.bmp);;Text files (*.txt);;XML files (*.xml)")); //Images (*.png *.xpm *.jpg);;Text files (*.txt);;XML files (*.xml)
39
39
40
    if (fileName.isEmpty()) return;
40
    if (fileName.isEmpty()) return;
41
    file.setFileName(fileName);
41
    file.setFileName(fileName);
42
    if (!file.open(QIODevice::ReadOnly)) return;
42
    if (!file.open(QIODevice::ReadOnly)) return;
43
    Data.clear();
43
    Data.clear();
44
    // Data = file.readAll();
44
    // Data = file.readAll();
45
    QDataStream out(&Data,QIODevice::ReadWrite);
45
    QDataStream out(&Data,QIODevice::ReadWrite);
46
    out << fileName;
46
    out << fileName;
47
    data_tmp = file.readAll();
47
    data_tmp = file.readAll();
48
    out << data_tmp;
48
    out << data_tmp;
49
    file.close();
49
    file.close();
50
    FileForm::fdataIsChanged = true;
50
    FileForm::fdataIsChanged = true;
51
51
52
}
52
}
53
53
54
void FileForm::on_pushButton_2_clicked(){          // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü ôàéë"
54
void FileForm::on_pushButton_2_clicked(){          // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü ôàéë"
55
55
56
    Data.clear();
56
    Data.clear();
57
    FileForm::fdataIsChanged = true;
57
    FileForm::fdataIsChanged = true;
58
58
59
}
59
}
60
60
61
void FileForm::on_pushButton_3_clicked(){          // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ñîõðàíèòü ôàéë"
61
void FileForm::on_pushButton_3_clicked(){          // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ñîõðàíèòü ôàéë"
62
62
63
    QByteArray data_tmp;
63
    QByteArray data_tmp;
64
    QFile file;
64
    QFile file;
65
    QDataStream out(&Data,QIODevice::ReadOnly);
65
    QDataStream out(&Data,QIODevice::ReadOnly);
66
    QString fileName;
66
    QString fileName;
-
 
67
   // QString fileName_tmp;
67
    if (Data.isEmpty()) return;
68
    if (Data.isEmpty()) return;
-
 
69
    out.device()->reset();
68
    out >> fileName;
70
    out >> fileName;
69
    fileName = QFileDialog::getSaveFileName(this, tr("Save File"),
71
    fileName = QFileDialog::getSaveFileName(this, tr("Save File"),
70
                                                     fileName,
72
                                                     fileName,
71
                                                     tr("All Files (*.*);;Image Files (*.png *.jpg *.bmp);;Text files (*.txt);;XML files (*.xml)"));
73
                                                     tr("All Files (*.*);;Image Files (*.png *.jpg *.bmp);;Text files (*.txt);;XML files (*.xml)"));
72
74
73
75
74
    if (fileName.isEmpty()) return;
76
    if (fileName.isEmpty()) return;
75
77
76
78
77
        file.setFileName(fileName);
79
        file.setFileName(fileName);
78
        if (!file.open(QIODevice::WriteOnly)) return;
80
        if (!file.open(QIODevice::WriteOnly)) return;
79
81
80
82
81
    // Data = file.readAll();
83
    // Data = file.readAll();
82
84
83
  //  out.device()->reset();
85
  //  out.device()->reset();
84
86
85
87
86
88
87
    data_tmp.clear();
89
    data_tmp.clear();
88
    out >> data_tmp;
90
    out >> data_tmp;
89
    int count;
91
    int count;
90
    count = file.write(data_tmp);
92
    count = file.write(data_tmp);
91
    int size;
93
    int size;
92
    size = file.size();
94
    size = file.size();
93
    file.close();
95
    file.close();
94
    FileForm::fdataIsChanged = true;
96
    FileForm::fdataIsChanged = true;
95
97
96
98
97
99
98
}
100
}
-
 
101
-
 
102
 void FileForm::setData(QByteArray new_data){
-
 
103
        int i;
-
 
104
-
 
105
     Data = new_data;
-
 
106
-
 
107
     i++;
-
 
108
 }
99
 
109