Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 200 | Rev 202 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Regard whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 200 Rev 201
1
#include "fileform.h"
1
#include "fileform.h"
2
#include "ui_fileform.h"
2
#include "ui_fileform.h"
3
#include "mainwindow.h"
3
#include "mainwindow.h"
4
4
5
FileForm::FileForm(QWidget *parent) :
5
FileForm::FileForm(QWidget *parent) :
6
    QWidget(parent),
6
    QWidget(parent),
7
    ui(new Ui::FileForm)
7
    ui(new Ui::FileForm)
8
{
8
{
9
    ui->setupUi(this);
9
    ui->setupUi(this);
-
 
10
    FileForm::fdataIsChanged = false;
10
}
11
}
11
12
12
FileForm::~FileForm()
13
FileForm::~FileForm()
13
{
14
{
14
    delete ui;
15
    delete ui;
15
}
16
}
16
17
17
void FileForm::changeEvent(QEvent *e)
18
void FileForm::changeEvent(QEvent *e)
18
{
19
{
19
    QWidget::changeEvent(e);
20
    QWidget::changeEvent(e);
20
    switch (e->type()) {
21
    switch (e->type()) {
21
    case QEvent::LanguageChange:
22
    case QEvent::LanguageChange:
22
        ui->retranslateUi(this);
23
        ui->retranslateUi(this);
23
        break;
24
        break;
24
    default:
25
    default:
25
        break;
26
        break;
26
    }
27
    }
27
}
28
}
28
29
29
30
30
31
31
void FileForm::on_pushButton_clicked(){          // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Îòêðûòü ôàéë"
32
void FileForm::on_pushButton_clicked(){          // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Îòêðûòü ôàéë"
32
    QString  fileName;
33
    QString  fileName;
33
    QFile file;
34
    QFile file;
34
    QByteArray data_tmp;
35
    QByteArray data_tmp;
35
36
36
        fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this,
37
        fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this,
37
         tr("Open Image"), "", tr("All Files (*.*);;Image Files (*.png *.jpg *.bmp);;Text files (*.txt);;XML files (*.xml)")); //Images (*.png *.xpm *.jpg);;Text files (*.txt);;XML files (*.xml)
38
         tr("Open Image"), "", tr("All Files (*.*);;Image Files (*.png *.jpg *.bmp);;Text files (*.txt);;XML files (*.xml)")); //Images (*.png *.xpm *.jpg);;Text files (*.txt);;XML files (*.xml)
38
39
39
    if (fileName.isEmpty()) return;
40
    if (fileName.isEmpty()) return;
40
    file.setFileName(fileName);
41
    file.setFileName(fileName);
41
    if (!file.open(QIODevice::ReadOnly)) return;
42
    if (!file.open(QIODevice::ReadOnly)) return;
42
    Data.clear();
43
    Data.clear();
43
    // Data = file.readAll();
44
    // Data = file.readAll();
44
    QDataStream out(&Data,QIODevice::ReadWrite);
45
    QDataStream out(&Data,QIODevice::ReadWrite);
45
    out << fileName;
46
    out << fileName;
46
    data_tmp = file.readAll();
47
    data_tmp = file.readAll();
47
    out << data_tmp;
48
    out << data_tmp;
48
    file.close();
49
    file.close();
49
-
 
-
 
50
    FileForm::fdataIsChanged = true;
50
51
51
}
52
}
52
53
53
void FileForm::on_pushButton_2_clicked(){          // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü ôàéë"
54
void FileForm::on_pushButton_2_clicked(){          // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü ôàéë"
-
 
55
54
Data.clear();
56
    Data.clear();
-
 
57
    FileForm::fdataIsChanged = true;
55
58
56
}
59
}
57
60
58
void FileForm::on_pushButton_3_clicked(){          // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ñîõðàíèòü ôàéë"
61
void FileForm::on_pushButton_3_clicked(){          // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ñîõðàíèòü ôàéë"
59
62
60
    QByteArray data_tmp;
63
    QByteArray data_tmp;
61
    QFile file;
64
    QFile file;
62
    QDataStream out(&Data,QIODevice::ReadOnly);
65
    QDataStream out(&Data,QIODevice::ReadOnly);
63
    QString fileName;
66
    QString fileName;
64
    if (Data.isEmpty()) return;
67
    if (Data.isEmpty()) return;
65
    out >> fileName;
68
    out >> fileName;
66
    fileName = QFileDialog::getSaveFileName(this, tr("Save File"),
69
    fileName = QFileDialog::getSaveFileName(this, tr("Save File"),
67
                                                     fileName,
70
                                                     fileName,
68
                                                     tr("All Files (*.*);;Image Files (*.png *.jpg *.bmp);;Text files (*.txt);;XML files (*.xml)"));
71
                                                     tr("All Files (*.*);;Image Files (*.png *.jpg *.bmp);;Text files (*.txt);;XML files (*.xml)"));
69
72
70
73
71
    if (fileName.isEmpty()) return;
74
    if (fileName.isEmpty()) return;
72
75
73
76
74
        file.setFileName(fileName);
77
        file.setFileName(fileName);
75
        if (!file.open(QIODevice::WriteOnly)) return;
78
        if (!file.open(QIODevice::WriteOnly)) return;
76
79
77
80
78
    // Data = file.readAll();
81
    // Data = file.readAll();
79
82
80
  //  out.device()->reset();
83
  //  out.device()->reset();
81
84
82
85
83
86
84
    data_tmp.clear();
87
    data_tmp.clear();
85
    out >> data_tmp;
88
    out >> data_tmp;
86
    int count;
89
    int count;
87
    count = file.write(data_tmp);
90
    count = file.write(data_tmp);
88
    int size;
91
    int size;
89
    size = file.size();
92
    size = file.size();
90
    file.close();
93
    file.close();
-
 
94
    FileForm::fdataIsChanged = true;
91
95
92
96
93
97
94
}
98
}
95
 
99