Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 226 | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 226 Rev 227
Line 145... Line 145...
145
//    QMap <QString, QString> items; // çäåñü áóäåì õðàíèòü ñâÿçàííûé ñïèñîê èìåò îáúåêòîâ è èõ èäåíòèôèêàòîðîâ ID
145
//    QMap <QString, QString> items; // çäåñü áóäåì õðàíèòü ñâÿçàííûé ñïèñîê èìåò îáúåêòîâ è èõ èäåíòèôèêàòîðîâ ID
146
mutable QStringList items; // ñïèñîê
146
mutable QStringList items; // ñïèñîê
147
static  QString getClassInctanc(QString class_id);//îïðåäåëÿåì õðàíèëèùå îáúåêòîâ
147
static  QString getClassInctanc(QString class_id);//îïðåäåëÿåì õðàíèëèùå îáúåêòîâ
148
static  QString getFieldType(QString class_id, QString fieldName);//îïðåäåëÿåì òèï äàííûõ ïîëÿ
148
static  QString getFieldType(QString class_id, QString fieldName);//îïðåäåëÿåì òèï äàííûõ ïîëÿ
149
static TField getField(const QModelIndex &index); // ïî èíäåêñó (â òàáëèöå ôèëüòðîâ) ïîëó÷èì èíôîðìàöèþ î ïîëå
149
static TField getField(const QModelIndex &index); // ïî èíäåêñó (â òàáëèöå ôèëüòðîâ) ïîëó÷èì èíôîðìàöèþ î ïîëå
-
 
150
static QMap<QString, QString> getItems(QString inctance); // âîçâðàùàåì ñïèñîê âñåõ çíà÷åíèé èç òàáëèöû-õðàíèëèùà
-
 
151
150
};
152
};
151
153
152
154
153
155
154
156