Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 201 | Rev 224 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 201 Rev 219
Line 46... Line 46...
46
46
47
47
48
    QString inctance; // òàáëèöà-õðàíèëèùå, îòêóäà áóäåì áðàòü ñïèñîê
48
    QString inctance; // òàáëèöà-õðàíèëèùå, îòêóäà áóäåì áðàòü ñïèñîê
49
    QMap <QString, QString> items; // çäåñü áóäåì õðàíèòü ñâÿçàííûé ñïèñîê èìåò îáúåêòîâ è èõ èäåíòèôèêàòîðîâ ID
49
    QMap <QString, QString> items; // çäåñü áóäåì õðàíèòü ñâÿçàííûé ñïèñîê èìåò îáúåêòîâ è èõ èäåíòèôèêàòîðîâ ID
50
50
-
 
51
};
-
 
52
-
 
53
-
 
54
-
 
55
-
 
56
-
 
57
class FilterConditionDelegate : public QItemDelegate
-
 
58
{
-
 
59
    Q_OBJECT
-
 
60
-
 
61
public:
-
 
62
    FilterConditionDelegate(QObject *parent = 0);
-
 
63
-
 
64
    QWidget *createEditor(QWidget *parent, const QStyleOptionViewItem &option,
-
 
65
                          const QModelIndex &index) const;
-
 
66
-
 
67
    void setEditorData(QWidget *editor, const QModelIndex &index) const;
-
 
68
    void setModelData(QWidget *editor, QAbstractItemModel *model,
-
 
69
                      const QModelIndex &index) const;
-
 
70
-
 
71
    void updateEditorGeometry(QWidget *editor,
-
 
72
        const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const;
-
 
73
-
 
74
-
 
75
-
 
76
    void setClassID(QString newClassID);
-
 
77
//    void getItems(); // ïîëó÷àåì ñâÿçàííûé ñïèñîê
-
 
78
-
 
79
    void setItems(QStringList new_items){items = new_items;}
-
 
80
-
 
81
-
 
82
private:
-
 
83
-
 
84
-
 
85
    QString class_id; // òàáëèöà-õðàíèëèùå, îòêóäà áóäåì áðàòü ñïèñîê
-
 
86
//    QMap <QString, QString> items; // çäåñü áóäåì õðàíèòü ñâÿçàííûé ñïèñîê èìåò îáúåêòîâ è èõ èäåíòèôèêàòîðîâ ID
-
 
87
    QStringList items; // ñïèñîê
-
 
88
};
-
 
89
51
90
52
91
53
92
-
 
93
//! [0]
-
 
94
class FilterSpinBoxDelegate : public QItemDelegate
-
 
95
{
-
 
96
    Q_OBJECT
-
 
97
-
 
98
public:
-
 
99
    FilterSpinBoxDelegate(QObject *parent = 0);
-
 
100
-
 
101
    QWidget *createEditor(QWidget *parent, const QStyleOptionViewItem &option,
-
 
102
                          const QModelIndex &index) const;
-
 
103
-
 
104
    void setEditorData(QWidget *editor, const QModelIndex &index) const;
-
 
105
    void setModelData(QWidget *editor, QAbstractItemModel *model,
-
 
106
                      const QModelIndex &index) const;
-
 
107
-
 
108
    void updateEditorGeometry(QWidget *editor,
-
 
109
        const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const;
-
 
110
-
 
111
-
 
112
-
 
113
    void setClassID(QString newClassID);
-
 
114
    void getItems(); // ïîëó÷àåì ñâÿçàííûé ñïèñîê
-
 
115
-
 
116
54
117
55
118
-
 
119
private:
56
120
-
 
121
-
 
122
    QString class_id; // òàáëèöà-õðàíèëèùå, îòêóäà áóäåì áðàòü ñïèñîê
-
 
123
    QMap <QString, QString> items; // çäåñü áóäåì õðàíèòü ñâÿçàííûé ñïèñîê èìåò îáúåêòîâ è èõ èäåíòèôèêàòîðîâ ID
57
};
124
};
-
 
125
-
 
126
-
 
127
-
 
128
-
 
129
-
 
130
-
 
131
-
 
132
58
//! [0]
133
//! [0]
59
134
60
class MyDEDelegate : public QItemDelegate {
135
class MyDEDelegate : public QItemDelegate {
61
       Q_OBJECT
136
       Q_OBJECT
62
   public:
137
   public: