Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 180 | Rev 219 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Regard whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 180 Rev 201
1
#ifndef DELEGATE_H
1
#ifndef DELEGATE_H
2
#define DELEGATE_H
2
#define DELEGATE_H
3
3
4
#include <QItemDelegate>
4
#include <QItemDelegate>
5
#include <QModelIndex>
5
#include <QModelIndex>
6
#include <QObject>
6
#include <QObject>
7
#include <QSize>
7
#include <QSize>
8
#include <QSpinBox>
8
#include <QSpinBox>
9
#include <QSqlQuery>
9
#include <QSqlQuery>
10
#include <QtSql>
10
#include <QtSql>
11
#include <QtGui>
11
#include <QtGui>
12
#include <QSqlDatabase>
12
#include <QSqlDatabase>
13
#include <QMessageBox>
13
#include <QMessageBox>
14
14
15
#include "iconform.h"
15
#include "iconform.h"
-
 
16
#include "fileform.h"
16
17
17
//#include <QMainWindow>
18
//#include <QMainWindow>
18
//! [0]
19
//! [0]
19
class SpinBoxDelegate : public QItemDelegate
20
class SpinBoxDelegate : public QItemDelegate
20
{
21
{
21
    Q_OBJECT
22
    Q_OBJECT
22
23
23
public:
24
public:
24
    SpinBoxDelegate(QObject *parent = 0);
25
    SpinBoxDelegate(QObject *parent = 0);
25
26
26
    QWidget *createEditor(QWidget *parent, const QStyleOptionViewItem &option,
27
    QWidget *createEditor(QWidget *parent, const QStyleOptionViewItem &option,
27
                          const QModelIndex &index) const;
28
                          const QModelIndex &index) const;
28
29
29
    void setEditorData(QWidget *editor, const QModelIndex &index) const;
30
    void setEditorData(QWidget *editor, const QModelIndex &index) const;
30
    void setModelData(QWidget *editor, QAbstractItemModel *model,
31
    void setModelData(QWidget *editor, QAbstractItemModel *model,
31
                      const QModelIndex &index) const;
32
                      const QModelIndex &index) const;
32
33
33
    void updateEditorGeometry(QWidget *editor,
34
    void updateEditorGeometry(QWidget *editor,
34
        const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const;
35
        const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const;
35
36
36
37
37
38
38
    void setInctance(QString newInctance);
39
    void setInctance(QString newInctance);
39
    void getItems(); // ïîëó÷àåì ñâÿçàííûé ñïèñîê
40
    void getItems(); // ïîëó÷àåì ñâÿçàííûé ñïèñîê
40
41
41
42
42
43
43
44
44
private:
45
private:
45
46
46
47
47
    QString inctance; // òàáëèöà-õðàíèëèùå, îòêóäà áóäåì áðàòü ñïèñîê
48
    QString inctance; // òàáëèöà-õðàíèëèùå, îòêóäà áóäåì áðàòü ñïèñîê
48
    QMap <QString, QString> items; // çäåñü áóäåì õðàíèòü ñâÿçàííûé ñïèñîê èìåò îáúåêòîâ è èõ èäåíòèôèêàòîðîâ ID
49
    QMap <QString, QString> items; // çäåñü áóäåì õðàíèòü ñâÿçàííûé ñïèñîê èìåò îáúåêòîâ è èõ èäåíòèôèêàòîðîâ ID
49
50
50
51
51
52
52
53
53
54
54
55
55
56
56
};
57
};
57
//! [0]
58
//! [0]
58
59
59
class MyDEDelegate : public QItemDelegate {
60
class MyDEDelegate : public QItemDelegate {
60
       Q_OBJECT
61
       Q_OBJECT
61
   public:
62
   public:
62
       MyDEDelegate(bool calpopup = true,
63
       MyDEDelegate(bool calpopup = true,
63
                    QObject *parent = 0);
64
                    QObject *parent = 0);
64
       QWidget *createEditor(
65
       QWidget *createEditor(
65
                   QWidget *parent,
66
                   QWidget *parent,
66
                   const QStyleOptionViewItem &option,
67
                   const QStyleOptionViewItem &option,
67
                   const QModelIndex &index) const;
68
                   const QModelIndex &index) const;
68
       void setEditorData(QWidget *editor,
69
       void setEditorData(QWidget *editor,
69
                          const QModelIndex &index) const;
70
                          const QModelIndex &index) const;
70
       void setModelData(QWidget *editor,
71
       void setModelData(QWidget *editor,
71
                         QAbstractItemModel *model,
72
                         QAbstractItemModel *model,
72
                         const QModelIndex &index) const;
73
                         const QModelIndex &index) const;
73
      void updateEditorGeometry(
74
      void updateEditorGeometry(
74
              QWidget *editor,
75
              QWidget *editor,
75
              const QStyleOptionViewItem &option,
76
              const QStyleOptionViewItem &option,
76
              const QModelIndex &index) const;
77
              const QModelIndex &index) const;
77
   private:
78
   private:
78
        bool m_calpopup;
79
        bool m_calpopup;
79
    };
80
    };
80
81
81
82
82
class CPictureDelegate : public QItemDelegate
83
class CPictureDelegate : public QItemDelegate
83
{
84
{
84
    mutable QPixmap m_pxPicture;
85
    mutable QPixmap m_pxPicture;
85
 public:
86
 public:
86
         CPictureDelegate( QObject *parent );
87
         CPictureDelegate( QObject *parent );
87
88
88
         void paint(QPainter *painter, const QStyleOptionViewItem &option,
89
         void paint(QPainter *painter, const QStyleOptionViewItem &option,
89
                                const QModelIndex &index) const;
90
                                const QModelIndex &index) const;
90
91
91
         //QSize sizeHint(const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const;
92
         //QSize sizeHint(const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const;
92
};
93
};
93
94
94
95
95
class IconDelegate : public QItemDelegate
96
class IconDelegate : public QItemDelegate
96
{
97
{
97
    mutable QPixmap m_pxPicture;
98
    mutable QPixmap m_pxPicture;
98
private:
99
private:
99
        QTableView *tblView;
100
        QTableView *tblView;
100
101
101
public:
102
public:
102
         IconDelegate ( QObject *parent );
103
         IconDelegate ( QObject *parent );
103
104
104
         QWidget *createEditor(
105
         QWidget *createEditor(
105
                     QWidget *parent,
106
                     QWidget *parent,
106
                     const QStyleOptionViewItem &option,
107
                     const QStyleOptionViewItem &option,
107
                     const QModelIndex &index) const;
108
                     const QModelIndex &index) const;
108
109
109
         void setEditorData(QWidget *editor,
110
         void setEditorData(QWidget *editor,
110
                            const QModelIndex &index) const;
111
                            const QModelIndex &index) const;
111
112
112
         void setModelData(QWidget *editor,
113
         void setModelData(QWidget *editor,
113
                           QAbstractItemModel *model,
114
                           QAbstractItemModel *model,
114
                           const QModelIndex &index) const;
115
                           const QModelIndex &index) const;
115
116
116
117
117
         void updateEditorGeometry(
118
         void updateEditorGeometry(
118
                 QWidget *editor,
119
                 QWidget *editor,
119
                 const QStyleOptionViewItem &option,
120
                 const QStyleOptionViewItem &option,
120
                 const QModelIndex &index) const;
121
                 const QModelIndex &index) const;
121
122
122
         void paint(QPainter *painter, const QStyleOptionViewItem &option,
123
         void paint(QPainter *painter, const QStyleOptionViewItem &option,
123
                                const QModelIndex &index) const;
124
                                const QModelIndex &index) const;
124
125
125
        void setTableView(QTableView* table);
126
        void setTableView(QTableView* table);
126
127
127
128
128
         //QSize sizeHint(const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const;
129
         //QSize sizeHint(const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const;
129
};
130
};
130
131
-
 
132
class FileDelegate : public QItemDelegate
-
 
133
{
-
 
134
    mutable QByteArray m_Data;
-
 
135
private:
-
 
136
        // QTableView *tblView;
-
 
137
-
 
138
public:
-
 
139
         FileDelegate ( QObject *parent );
-
 
140
-
 
141
         QWidget *createEditor(
-
 
142
                     QWidget *parent,
-
 
143
                     const QStyleOptionViewItem &option,
-
 
144
                     const QModelIndex &index) const;
-
 
145
-
 
146
         void setEditorData(QWidget *editor,
-
 
147
                            const QModelIndex &index) const;
-
 
148
-
 
149
         void setModelData(QWidget *editor,
-
 
150
                           QAbstractItemModel *model,
-
 
151
                           const QModelIndex &index) const;
131
152
132
153
-
 
154
         void updateEditorGeometry(
-
 
155
                 QWidget *editor,
-
 
156
                 const QStyleOptionViewItem &option,
-
 
157
                 const QModelIndex &index) const;
-
 
158
-
 
159
/*
-
 
160
         void paint(QPainter *painter, const QStyleOptionViewItem &option,
-
 
161
                                const QModelIndex &index) const;
-
 
162
*/
-
 
163
-
 
164
-
 
165
-
 
166
//         void setTableView(QTableView* table);
-
 
167
-
 
168
-
 
169
         //QSize sizeHint(const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const;
-
 
170
};
-
 
171
133
class TimeEditDelegate : public QItemDelegate
172
class TimeEditDelegate : public QItemDelegate
134
 {
173
 {
135
     Q_OBJECT
174
     Q_OBJECT
136
175
137
 public:
176
 public:
138
     TimeEditDelegate(const QString timeFormat = "dd.MM.yyyy hh:mm:ss",QObject *parent = 0) : QItemDelegate(parent) {this->timeformat = timeFormat;};
177
     TimeEditDelegate(const QString timeFormat = "dd.MM.yyyy hh:mm:ss",QObject *parent = 0) : QItemDelegate(parent) {this->timeformat = timeFormat;};
139
     void paint(QPainter *painter, const QStyleOptionViewItem &option,
178
     void paint(QPainter *painter, const QStyleOptionViewItem &option,
140
               const QModelIndex &index) const;
179
               const QModelIndex &index) const;
141
180
142
 private:
181
 private:
143
     QString timeformat;
182
     QString timeformat;
144
 };
183
 };
145
184
146
185
147
#endif // DELEGATE_H
186
#endif // DELEGATE_H
148
 
187