Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 226 | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 226 Rev 227
Line 644... Line 644...
644
 QString FilterValueDelegate::getFieldType(QString class_id, QString fieldName)//îïðåäåëÿåì òèï äàííûõ ïîëÿ
644
 QString FilterValueDelegate::getFieldType(QString class_id, QString fieldName)//îïðåäåëÿåì òèï äàííûõ ïîëÿ
645
 {
645
 {
646
646
647
 }
647
 }
648
648
-
 
649
 QMap<QString, QString>  FilterValueDelegate::getItems(QString inctance){ // âîçâðàùàåì ñïèñîê âñåõ çíà÷åíèé èç òàáëèöû-õðàíèëèùà
-
 
650
    QSqlQuery q;
-
 
651
    QString sql_str;
-
 
652
    QStringList keys_list;
-
 
653
    QStringList values_list;
-
 
654
    QMap<QString, QString> result_map;
-
 
655
-
 
656
-
 
657
-
 
658
-
 
659
    bool ok;
-
 
660
    sql_str = tr("select * from `");
-
 
661
    sql_str.append(inctance);
-
 
662
    sql_str.append(tr("`"));
-
 
663
    ok = q.prepare(sql_str);
-
 
664
    ok = q.exec();
-
 
665
    if(!ok) return result_map;
-
 
666
    while (q.next()){
-
 
667
        QString key_tmp;
-
 
668
        QString value_tmp;
-
 
669
-
 
670
         key_tmp = q.record().value(0).asString(); //îïðåäåëÿåì id îáúåêòà
-
 
671
         //keys_list.append(tmp_str); // äîáàâèì â ñïèñîê êëþ÷åé
-
 
672
-
 
673
        value_tmp = q.record().value(1).asString(); //îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà
-
 
674
-
 
675
        result_map.insert(key_tmp,  value_tmp);
-
 
676
        // values_list.append(tmp_str);
649
677
650
678
-
 
679
    }
-
 
680
-
 
681
-
 
682
-
 
683
-
 
684
-
 
685
    return result_map;
-
 
686
-
 
687
 }
651
688
652
689
653
690
654
691
655
//! [1]
692
//! [1]
Line 771... Line 808...
771
TField Field;
808
TField Field;
772
809
773
Field = getField(index);
810
Field = getField(index);
774
811
775
812
-
 
813
if (Field.FieldType == tr("pointer")){ // åñëè äàííîå ïîëå õðàíèò óêàçàòåëè íà êëàññ-êîíòåéíåð
-
 
814
    QString parent_inctance;
-
 
815
    QMap<QString, QString> items_map;
-
 
816
    QStringList items_list;
-
 
817
-
 
818
    parent_inctance = getClassInctanc(Field.DefaultValue);// îïðåäåëÿåì õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà-êîíòåéíåðà
-
 
819
    items_map = getItems(parent_inctance);
-
 
820
    items_list = items_map.values();
-
 
821
-
 
822
    comboBox->addItems(items_list);
-
 
823
    if (items_list.indexOf(value)!=-1) comboBox->setCurrentIndex(items_list.indexOf(value));
-
 
824
    return;
776
825
777
826
778
827
-
 
828
}
-
 
829
-
 
830
779
831
780
fieldName = index.model()->data(model->index(index.row(),4), Qt::EditRole).toString();
832
fieldName = index.model()->data(model->index(index.row(),4), Qt::EditRole).toString();
781
833
782
834
783
inctance = FilterValueDelegate::getClassInctanc(class_id);
835
inctance = FilterValueDelegate::getClassInctanc(class_id);
Line 845... Line 897...
845
  //  spinBox->interpretText();
897
  //  spinBox->interpretText();
846
  //  int value = spinBox->value();
898
  //  int value = spinBox->value();
847
899
848
  //  model->setData(index, value, Qt::EditRole);
900
  //  model->setData(index, value, Qt::EditRole);
849
901
850
    QStringList ID_list;
-
 
851
    QStringList Name_list;
-
 
852
-
 
853
    QComboBox *comboBox = static_cast<QComboBox*>(editor);
902
    QComboBox *comboBox = static_cast<QComboBox*>(editor);
854
    int currIndex;
903
     int currIndex;
855
    currIndex = comboBox->currentIndex();
904
    currIndex = comboBox->currentIndex();
-
 
905
856
    if (currIndex==-1) return;
906
    if (currIndex==-1) return;
-
 
907
-
 
908
    QString new_value = comboBox->itemText(currIndex);
-
 
909
-
 
910
    QString curr_value = model->data(index, Qt::EditRole).toString();//òåêóùåå çíà÷åíèå â ìîäåëè
-
 
911
-
 
912
-
 
913
-
 
914
    QString class_id = model->data(model->index(index.row(),2), Qt::EditRole).toString();//îïðåäåëèì êëàññ, ê êîòîðîìó ïðåíàäëåæèò ïîëå
-
 
915
-
 
916
-
 
917
    QStringList ID_list;
-
 
918
    QStringList Name_list;
-
 
919
-
 
920
-
 
921
    TField Field;
-
 
922
-
 
923
    Field = getField(index);
-
 
924
-
 
925
    if(Field.FieldType==tr("pointer")){
-
 
926
        QString parent_inctance;
-
 
927
        QMap<QString, QString> items_map;
-
 
928
        QStringList keys_list; // ñïèñîê ID îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
-
 
929
        QStringList values_list; //ñïèñîê èìåí îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
-
 
930
-
 
931
-
 
932
-
 
933
        parent_inctance = getClassInctanc(Field.DefaultValue);// îïðåäåëÿåì õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà-êîíòåéíåðà
-
 
934
        items_map = getItems(parent_inctance); //
-
 
935
        keys_list = items_map.keys();
-
 
936
        values_list = items_map.values();
-
 
937
-
 
938
        if( values_list.indexOf(new_value)!=-1){ //
-
 
939
-
 
940
            QString new_key =  keys_list.at(values_list.indexOf(new_value)); // îïðåäåëÿåì íîâîå ØÂ
-
 
941
            if (new_key != curr_value) model->setData(index, new_key, Qt::EditRole);
-
 
942
            return;
-
 
943
        }
-
 
944
-
 
945
-
 
946
-
 
947
-
 
948
    }
-
 
949
-
 
950
-
 
951
-
 
952
-
 
953
-
 
954
-
 
955
857
  //  QString value = comboBox->itemText(currIndex);
956
 //   QString new_value = comboBox->itemText(currIndex);
-
 
957
-
 
958
-
 
959
858
960
859
    // ID_list = items.keys();
961
    // ID_list = items.keys();
860
    // Name_list = items.values();
962
    // Name_list = items.values();
861
963
862
 //   QString value = ID_list.at(currIndex);
964
 //   QString value = ID_list.at(currIndex);
863
    QString value = items.at(currIndex);
965
  //  QString value = items.at(currIndex);
864
    model->setData(index, value, Qt::EditRole);
966
     model->setData(index, new_value, Qt::EditRole);
865
967
866
968
867
}
969
}
868
970
869
971