Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 219 | Rev 225 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 219 Rev 224
1
1
2
2
3
/****************************************************************************
3
/****************************************************************************
4
**
4
**
5
** Copyright (C) 2010 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies).
5
** Copyright (C) 2010 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies).
6
** All rights reserved.
6
** All rights reserved.
7
** Contact: Nokia Corporation (qt-info@nokia.com)
7
** Contact: Nokia Corporation (qt-info@nokia.com)
8
**
8
**
9
** This file is part of the examples of the Qt Toolkit.
9
** This file is part of the examples of the Qt Toolkit.
10
**
10
**
11
** $QT_BEGIN_LICENSE:LGPL$
11
** $QT_BEGIN_LICENSE:LGPL$
12
** Commercial Usage
12
** Commercial Usage
13
** Licensees holding valid Qt Commercial licenses may use this file in
13
** Licensees holding valid Qt Commercial licenses may use this file in
14
** accordance with the Qt Commercial License Agreement provided with the
14
** accordance with the Qt Commercial License Agreement provided with the
15
** Software or, alternatively, in accordance with the terms contained in
15
** Software or, alternatively, in accordance with the terms contained in
16
** a written agreement between you and Nokia.
16
** a written agreement between you and Nokia.
17
**
17
**
18
** GNU Lesser General Public License Usage
18
** GNU Lesser General Public License Usage
19
** Alternatively, this file may be used under the terms of the GNU Lesser
19
** Alternatively, this file may be used under the terms of the GNU Lesser
20
** General Public License version 2.1 as published by the Free Software
20
** General Public License version 2.1 as published by the Free Software
21
** Foundation and appearing in the file LICENSE.LGPL included in the
21
** Foundation and appearing in the file LICENSE.LGPL included in the
22
** packaging of this file.  Please review the following information to
22
** packaging of this file.  Please review the following information to
23
** ensure the GNU Lesser General Public License version 2.1 requirements
23
** ensure the GNU Lesser General Public License version 2.1 requirements
24
** will be met: http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html.
24
** will be met: http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html.
25
**
25
**
26
** In addition, as a special exception, Nokia gives you certain additional
26
** In addition, as a special exception, Nokia gives you certain additional
27
** rights.  These rights are described in the Nokia Qt LGPL Exception
27
** rights.  These rights are described in the Nokia Qt LGPL Exception
28
** version 1.1, included in the file LGPL_EXCEPTION.txt in this package.
28
** version 1.1, included in the file LGPL_EXCEPTION.txt in this package.
29
**
29
**
30
** GNU General Public License Usage
30
** GNU General Public License Usage
31
** Alternatively, this file may be used under the terms of the GNU
31
** Alternatively, this file may be used under the terms of the GNU
32
** General Public License version 3.0 as published by the Free Software
32
** General Public License version 3.0 as published by the Free Software
33
** Foundation and appearing in the file LICENSE.GPL included in the
33
** Foundation and appearing in the file LICENSE.GPL included in the
34
** packaging of this file.  Please review the following information to
34
** packaging of this file.  Please review the following information to
35
** ensure the GNU General Public License version 3.0 requirements will be
35
** ensure the GNU General Public License version 3.0 requirements will be
36
** met: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html.
36
** met: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html.
37
**
37
**
38
** If you have questions regarding the use of this file, please contact
38
** If you have questions regarding the use of this file, please contact
39
** Nokia at qt-info@nokia.com.
39
** Nokia at qt-info@nokia.com.
40
** $QT_END_LICENSE$
40
** $QT_END_LICENSE$
41
**
41
**
42
****************************************************************************/
42
****************************************************************************/
43
43
44
/*
44
/*
45
    delegate.cpp
45
    delegate.cpp
46

46

47
    A delegate that allows the user to change integer values from the model
47
    A delegate that allows the user to change integer values from the model
48
    using a spin box widget.
48
    using a spin box widget.
49
*/
49
*/
50
50
51
#include <QtGui>
51
#include <QtGui>
52
52
53
#include "delegate.h"
53
#include "delegate.h"
54
54
55
55
56
//! [0]
56
//! [0]
57
SpinBoxDelegate::SpinBoxDelegate(QObject *parent)
57
SpinBoxDelegate::SpinBoxDelegate(QObject *parent)
58
    : QItemDelegate(parent)
58
    : QItemDelegate(parent)
59
{
59
{
60
}
60
}
61
//! [0]
61
//! [0]
62
62
63
void SpinBoxDelegate::setInctance(QString newInctance){
63
void SpinBoxDelegate::setInctance(QString newInctance){
64
    inctance = newInctance;
64
    inctance = newInctance;
65
}
65
}
66
66
67
void SpinBoxDelegate::getItems(){
67
void SpinBoxDelegate::getItems(){
68
    QMap <QString, QString> result_map;
68
    QMap <QString, QString> result_map;
69
    QSqlQuery q;
69
    QSqlQuery q;
70
    QString query_str;
70
    QString query_str;
71
    bool ok;
71
    bool ok;
72
72
73
    if (SpinBoxDelegate::inctance.isEmpty())
73
    if (SpinBoxDelegate::inctance.isEmpty())
74
    {
74
    {
75
        items.clear();
75
        items.clear();
76
        return;
76
        return;
77
    }
77
    }
78
78
79
    query_str = tr("select * from `");
79
    query_str = tr("select * from `");
80
    query_str.append(inctance);
80
    query_str.append(inctance);
81
    query_str.append( tr("`"));
81
    query_str.append( tr("`"));
82
82
83
    q.prepare(query_str);
83
    q.prepare(query_str);
84
84
85
85
86
    ok = q.exec();
86
    ok = q.exec();
87
87
88
88
89
89
90
90
91
    if (!ok) {
91
    if (!ok) {
92
                            /*
92
                            /*
93
                            QString error_str;
93
                            QString error_str;
94
                            error_str =  tr("íå óäàëîñü ïîëó÷èòü ñïèñîê îáúåêòîâ èç òàáëèöû ");
94
                            error_str =  tr("íå óäàëîñü ïîëó÷èòü ñïèñîê îáúåêòîâ èç òàáëèöû ");
95
                            error_str.append(inctance);
95
                            error_str.append(inctance);
96
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
96
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
97
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
97
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
98
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
98
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
99
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
99
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
100
                                                                        //    tr("íå óäàëîñü ïîëó÷èòü ñïèñîê îáúåêòîâ èç òàáëèöû "));    // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
100
                                                                        //    tr("íå óäàëîñü ïîëó÷èòü ñïèñîê îáúåêòîâ èç òàáëèöû "));    // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
101

101

102
                            */
102
                            */
103
                            items.clear();
103
                            items.clear();
104
                            return;
104
                            return;
105
                        }
105
                        }
106
106
107
107
108
 //   field_inctance = q.record().indexOf(tr("TableWhithInstance"));
108
 //   field_inctance = q.record().indexOf(tr("TableWhithInstance"));
109
    items.clear();
109
    items.clear();
110
    while(q.next()){
110
    while(q.next()){
111
111
112
                  QString ID;
112
                  QString ID;
113
                  QString Name;
113
                  QString Name;
114
                  ID = q.value(0).toString(); // îïðåäåëÿåì ID
114
                  ID = q.value(0).toString(); // îïðåäåëÿåì ID
115
                  Name = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì Name
115
                  Name = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì Name
116
                  items.insert(ID, Name);
116
                  items.insert(ID, Name);
117
                }
117
                }
118
118
119
119
120
 //   return result_map;
120
 //   return result_map;
121
}
121
}
122
122
123
123
124
//! [1]
124
//! [1]
125
QWidget *SpinBoxDelegate::createEditor(QWidget *parent,
125
QWidget *SpinBoxDelegate::createEditor(QWidget *parent,
126
    const QStyleOptionViewItem &/* option */,
126
    const QStyleOptionViewItem &/* option */,
127
    const QModelIndex &/* index */) const
127
    const QModelIndex &/* index */) const
128
{
128
{
129
    //QSpinBox *editor = new QSpinBox(parent);
129
    //QSpinBox *editor = new QSpinBox(parent);
130
    //editor->setMinimum(0);
130
    //editor->setMinimum(0);
131
    //editor->setMaximum(100);
131
    //editor->setMaximum(100);
132
    QStringList ID_list;
132
    QStringList ID_list;
133
    QStringList Name_list;
133
    QStringList Name_list;
134
134
135
  // getItems();
135
  // getItems();
136
136
137
137
138
138
139
139
140
140
141
    ID_list = items.keys();
141
    ID_list = items.keys();
142
    Name_list = items.values();
142
    Name_list = items.values();
143
143
144
    QComboBox *editor = new QComboBox(parent);
144
    QComboBox *editor = new QComboBox(parent);
145
145
146
/*
146
/*
147
    editor->addItem("0");
147
    editor->addItem("0");
148
    editor->addItem("1");
148
    editor->addItem("1");
149
    editor->addItem("2");
149
    editor->addItem("2");
150
    editor->addItem("3");
150
    editor->addItem("3");
151
    editor->addItem("4");
151
    editor->addItem("4");
152
    editor->addItem("5");
152
    editor->addItem("5");
153
    editor->addItem("6");
153
    editor->addItem("6");
154
    editor->addItem("7");
154
    editor->addItem("7");
155
    editor->addItem("8");
155
    editor->addItem("8");
156
    editor->addItem("9");
156
    editor->addItem("9");
157
*/
157
*/
158
158
159
//  editor->addItem("0");
159
//  editor->addItem("0");
160
160
161
    editor->addItems(Name_list);
161
    editor->addItems(Name_list);
162
//    editor->setEditable(false);
162
//    editor->setEditable(false);
163
    return editor;
163
    return editor;
164
}
164
}
165
//! [1]
165
//! [1]
166
166
167
//! [2]
167
//! [2]
168
void SpinBoxDelegate::setEditorData(QWidget *editor,
168
void SpinBoxDelegate::setEditorData(QWidget *editor,
169
                                    const QModelIndex &index) const
169
                                    const QModelIndex &index) const
170
{
170
{
171
   // int value = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toInt();
171
   // int value = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toInt();
172
172
173
 //   QSpinBox *spinBox = static_cast<QSpinBox*>(editor);
173
 //   QSpinBox *spinBox = static_cast<QSpinBox*>(editor);
174
 //   spinBox->setValue(value);
174
 //   spinBox->setValue(value);
175
QString value = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toString();
175
QString value = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toString();
176
176
177
QComboBox *comboBox = static_cast<QComboBox*>(editor);
177
QComboBox *comboBox = static_cast<QComboBox*>(editor);
178
178
179
QStringList ID_list;
179
QStringList ID_list;
180
QStringList Name_list;
180
QStringList Name_list;
181
int curr_index;
181
int curr_index;
182
182
183
ID_list = items.keys();
183
ID_list = items.keys();
184
Name_list = items.values();
184
Name_list = items.values();
185
185
186
curr_index = ID_list.indexOf(value);
186
curr_index = ID_list.indexOf(value);
187
if (curr_index==-1) return;
187
if (curr_index==-1) return;
188
comboBox->setCurrentIndex(curr_index);
188
comboBox->setCurrentIndex(curr_index);
189
/****************************************************
189
/****************************************************
190
if (value == "0") comboBox->setCurrentIndex(0);
190
if (value == "0") comboBox->setCurrentIndex(0);
191
if (value == "1") comboBox->setCurrentIndex(1);
191
if (value == "1") comboBox->setCurrentIndex(1);
192
if (value == "2") comboBox->setCurrentIndex(2);
192
if (value == "2") comboBox->setCurrentIndex(2);
193
if (value == "3") comboBox->setCurrentIndex(3);
193
if (value == "3") comboBox->setCurrentIndex(3);
194
if (value == "4") comboBox->setCurrentIndex(4);
194
if (value == "4") comboBox->setCurrentIndex(4);
195
if (value == "5") comboBox->setCurrentIndex(5);
195
if (value == "5") comboBox->setCurrentIndex(5);
196
if (value == "6") comboBox->setCurrentIndex(6);
196
if (value == "6") comboBox->setCurrentIndex(6);
197
if (value == "7") comboBox->setCurrentIndex(7);
197
if (value == "7") comboBox->setCurrentIndex(7);
198
if (value == "8") comboBox->setCurrentIndex(8);
198
if (value == "8") comboBox->setCurrentIndex(8);
199
if (value == "9") comboBox->setCurrentIndex(9);
199
if (value == "9") comboBox->setCurrentIndex(9);
200
******************************************************/
200
******************************************************/
201
comboBox->setEditable(false);
201
comboBox->setEditable(false);
202
202
203
203
204
//comboBox->setItemText(0, value);
204
//comboBox->setItemText(0, value);
205
205
206
}
206
}
207
//! [2]
207
//! [2]
208
208
209
//! [3]
209
//! [3]
210
void SpinBoxDelegate::setModelData(QWidget *editor, QAbstractItemModel *model,
210
void SpinBoxDelegate::setModelData(QWidget *editor, QAbstractItemModel *model,
211
                                   const QModelIndex &index) const
211
                                   const QModelIndex &index) const
212
{
212
{
213
  //  QSpinBox *spinBox = static_cast<QSpinBox*>(editor);
213
  //  QSpinBox *spinBox = static_cast<QSpinBox*>(editor);
214
  //  spinBox->interpretText();
214
  //  spinBox->interpretText();
215
  //  int value = spinBox->value();
215
  //  int value = spinBox->value();
216
216
217
  //  model->setData(index, value, Qt::EditRole);
217
  //  model->setData(index, value, Qt::EditRole);
218
    QStringList ID_list;
218
    QStringList ID_list;
219
    QStringList Name_list;
219
    QStringList Name_list;
220
220
221
    QComboBox *comboBox = static_cast<QComboBox*>(editor);
221
    QComboBox *comboBox = static_cast<QComboBox*>(editor);
222
    int currIndex;
222
    int currIndex;
223
    currIndex = comboBox->currentIndex();
223
    currIndex = comboBox->currentIndex();
224
    if (currIndex==-1) return;
224
    if (currIndex==-1) return;
225
  //  QString value = comboBox->itemText(currIndex);
225
  //  QString value = comboBox->itemText(currIndex);
226
226
227
    ID_list = items.keys();
227
    ID_list = items.keys();
228
    Name_list = items.values();
228
    Name_list = items.values();
229
229
230
    QString value = ID_list.at(currIndex);
230
    QString value = ID_list.at(currIndex);
231
    model->setData(index, value, Qt::EditRole);
231
    model->setData(index, value, Qt::EditRole);
232
}
232
}
233
//! [3]
233
//! [3]
234
234
235
//! [4]
235
//! [4]
236
void SpinBoxDelegate::updateEditorGeometry(QWidget *editor,
236
void SpinBoxDelegate::updateEditorGeometry(QWidget *editor,
237
    const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &/* index */) const
237
    const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &/* index */) const
238
{
238
{
239
    editor->setGeometry(option.rect);
239
    editor->setGeometry(option.rect);
240
}
240
}
241
241
242
242
243
243
244
244
245
245
246
246
247
247
248
248
249
249
250
250
251
251
252
//! [0]
252
//! [0]
253
FilterSpinBoxDelegate::FilterSpinBoxDelegate(QObject *parent)
253
FilterSpinBoxDelegate::FilterSpinBoxDelegate(QObject *parent)
254
    : QItemDelegate(parent)
254
    : QItemDelegate(parent)
255
{
255
{
256
}
256
}
257
//! [0]
257
//! [0]
258
258
259
void FilterSpinBoxDelegate::setClassID(QString newClassID){
259
void FilterSpinBoxDelegate::setClassID(QString newClassID){
260
    class_id = newClassID;
260
    class_id = newClassID;
261
}
261
}
262
262
263
void FilterSpinBoxDelegate::getItems(){
263
void FilterSpinBoxDelegate::getItems(){
264
    QMap <QString, QString> result_map;
264
    QMap <QString, QString> result_map;
265
    QSqlQuery q;
265
    QSqlQuery q;
266
    QString query_str;
266
    QString query_str;
267
    bool ok;
267
    bool ok;
268
268
269
    if (FilterSpinBoxDelegate::class_id.isEmpty())
269
    if (FilterSpinBoxDelegate::class_id.isEmpty())
270
    {
270
    {
271
        items.clear();
271
        items.clear();
272
        return;
272
        return;
273
    }
273
    }
274
274
275
    query_str = tr("select * from `DescriptionOfClasses` where `ClassIdentifer` = '");
275
    query_str = tr("select * from `DescriptionOfClasses` where `ClassIdentifer` = '");
276
    query_str.append(class_id);
276
    query_str.append(class_id);
277
    query_str.append( tr("'"));
277
    query_str.append( tr("'"));
278
278
279
    q.prepare(query_str);
279
    q.prepare(query_str);
280
280
281
281
282
    ok = q.exec();
282
    ok = q.exec();
283
283
284
284
285
285
286
286
287
    if (!ok) {
287
    if (!ok) {
288
                            /*
288
                            /*
289
                            QString error_str;
289
                            QString error_str;
290
                            error_str =  tr("íå óäàëîñü ïîëó÷èòü ñïèñîê îáúåêòîâ èç òàáëèöû ");
290
                            error_str =  tr("íå óäàëîñü ïîëó÷èòü ñïèñîê îáúåêòîâ èç òàáëèöû ");
291
                            error_str.append(inctance);
291
                            error_str.append(inctance);
292
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
292
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
293
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
293
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
294
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
294
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
295
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
295
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
296
                                                                        //    tr("íå óäàëîñü ïîëó÷èòü ñïèñîê îáúåêòîâ èç òàáëèöû "));    // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
296
                                                                        //    tr("íå óäàëîñü ïîëó÷èòü ñïèñîê îáúåêòîâ èç òàáëèöû "));    // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
297

297

298
                            */
298
                            */
299
                            items.clear();
299
                            items.clear();
300
                            return;
300
                            return;
301
                        }
301
                        }
302
302
303
303
304
 //   field_inctance = q.record().indexOf(tr("TableWhithInstance"));
304
 //   field_inctance = q.record().indexOf(tr("TableWhithInstance"));
305
    items.clear();
305
    items.clear();
306
    while(q.next()){
306
    while(q.next()){
307
307
308
                  QString ID;
308
                  QString ID;
309
                  QString Name;
309
                  QString Name;
310
                  ID = q.value(0).toString(); // îïðåäåëÿåì ID
310
                  ID = q.value(0).toString(); // îïðåäåëÿåì ID
311
                  Name = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì Name
311
                  Name = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì Name
312
                  items.insert(ID, Name);
312
                  items.insert(ID, Name);
313
                }
313
                }
314
314
315
315
316
 //   return result_map;
316
 //   return result_map;
317
}
317
}
318
318
319
319
320
//! [1]
320
//! [1]
321
QWidget *FilterSpinBoxDelegate::createEditor(QWidget *parent,
321
QWidget *FilterSpinBoxDelegate::createEditor(QWidget *parent,
322
    const QStyleOptionViewItem &/* option */,
322
    const QStyleOptionViewItem &/* option */,
323
    const QModelIndex &/* index */) const
323
    const QModelIndex &/* index */) const
324
{
324
{
325
    //QSpinBox *editor = new QSpinBox(parent);
325
    //QSpinBox *editor = new QSpinBox(parent);
326
    //editor->setMinimum(0);
326
    //editor->setMinimum(0);
327
    //editor->setMaximum(100);
327
    //editor->setMaximum(100);
328
    QStringList ID_list;
328
    QStringList ID_list;
329
    QStringList Name_list;
329
    QStringList Name_list;
330
330
331
  // getItems();
331
  // getItems();
332
332
333
333
334
334
335
335
336
336
337
    ID_list = items.keys();
337
    ID_list = items.keys();
338
    Name_list = items.values();
338
    Name_list = items.values();
339
339
340
    QComboBox *editor = new QComboBox(parent);
340
    QComboBox *editor = new QComboBox(parent);
341
341
342
/*
342
/*
343
    editor->addItem("0");
343
    editor->addItem("0");
344
    editor->addItem("1");
344
    editor->addItem("1");
345
    editor->addItem("2");
345
    editor->addItem("2");
346
    editor->addItem("3");
346
    editor->addItem("3");
347
    editor->addItem("4");
347
    editor->addItem("4");
348
    editor->addItem("5");
348
    editor->addItem("5");
349
    editor->addItem("6");
349
    editor->addItem("6");
350
    editor->addItem("7");
350
    editor->addItem("7");
351
    editor->addItem("8");
351
    editor->addItem("8");
352
    editor->addItem("9");
352
    editor->addItem("9");
353
*/
353
*/
354
354
355
//  editor->addItem("0");
355
//  editor->addItem("0");
356
356
357
    editor->addItems(Name_list);
357
    editor->addItems(Name_list);
358
//    editor->setEditable(false);
358
//    editor->setEditable(false);
359
    return editor;
359
    return editor;
360
}
360
}
361
//! [1]
361
//! [1]
362
362
363
//! [2]
363
//! [2]
364
void FilterSpinBoxDelegate::setEditorData(QWidget *editor,
364
void FilterSpinBoxDelegate::setEditorData(QWidget *editor,
365
                                    const QModelIndex &index) const
365
                                    const QModelIndex &index) const
366
{
366
{
367
   // int value = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toInt();
367
   // int value = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toInt();
368
368
369
 //   QSpinBox *spinBox = static_cast<QSpinBox*>(editor);
369
 //   QSpinBox *spinBox = static_cast<QSpinBox*>(editor);
370
 //   spinBox->setValue(value);
370
 //   spinBox->setValue(value);
371
QString value = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toString();
371
QString value = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toString();
372
372
373
QComboBox *comboBox = static_cast<QComboBox*>(editor);
373
QComboBox *comboBox = static_cast<QComboBox*>(editor);
374
374
375
QStringList ID_list;
375
QStringList ID_list;
376
QStringList Name_list;
376
QStringList Name_list;
377
int curr_index;
377
int curr_index;
378
378
379
ID_list = items.keys();
379
ID_list = items.keys();
380
Name_list = items.values();
380
Name_list = items.values();
381
381
382
curr_index = ID_list.indexOf(value);
382
curr_index = ID_list.indexOf(value);
383
if (curr_index==-1) return;
383
if (curr_index==-1) return;
384
comboBox->setCurrentIndex(curr_index);
384
comboBox->setCurrentIndex(curr_index);
385
/****************************************************
385
/****************************************************
386
if (value == "0") comboBox->setCurrentIndex(0);
386
if (value == "0") comboBox->setCurrentIndex(0);
387
if (value == "1") comboBox->setCurrentIndex(1);
387
if (value == "1") comboBox->setCurrentIndex(1);
388
if (value == "2") comboBox->setCurrentIndex(2);
388
if (value == "2") comboBox->setCurrentIndex(2);
389
if (value == "3") comboBox->setCurrentIndex(3);
389
if (value == "3") comboBox->setCurrentIndex(3);
390
if (value == "4") comboBox->setCurrentIndex(4);
390
if (value == "4") comboBox->setCurrentIndex(4);
391
if (value == "5") comboBox->setCurrentIndex(5);
391
if (value == "5") comboBox->setCurrentIndex(5);
392
if (value == "6") comboBox->setCurrentIndex(6);
392
if (value == "6") comboBox->setCurrentIndex(6);
393
if (value == "7") comboBox->setCurrentIndex(7);
393
if (value == "7") comboBox->setCurrentIndex(7);
394
if (value == "8") comboBox->setCurrentIndex(8);
394
if (value == "8") comboBox->setCurrentIndex(8);
395
if (value == "9") comboBox->setCurrentIndex(9);
395
if (value == "9") comboBox->setCurrentIndex(9);
396
******************************************************/
396
******************************************************/
397
comboBox->setEditable(false);
397
comboBox->setEditable(false);
398
398
399
399
400
//comboBox->setItemText(0, value);
400
//comboBox->setItemText(0, value);
401
401
402
}
402
}
403
//! [2]
403
//! [2]
404
404
405
//! [3]
405
//! [3]
406
void FilterSpinBoxDelegate::setModelData(QWidget *editor, QAbstractItemModel *model,
406
void FilterSpinBoxDelegate::setModelData(QWidget *editor, QAbstractItemModel *model,
407
                                   const QModelIndex &index) const
407
                                   const QModelIndex &index) const
408
{
408
{
409
  //  QSpinBox *spinBox = static_cast<QSpinBox*>(editor);
409
  //  QSpinBox *spinBox = static_cast<QSpinBox*>(editor);
410
  //  spinBox->interpretText();
410
  //  spinBox->interpretText();
411
  //  int value = spinBox->value();
411
  //  int value = spinBox->value();
412
412
413
  //  model->setData(index, value, Qt::EditRole);
413
  //  model->setData(index, value, Qt::EditRole);
414
    QStringList ID_list;
414
    QStringList ID_list;
415
    QStringList Name_list;
415
    QStringList Name_list;
416
416
417
    QComboBox *comboBox = static_cast<QComboBox*>(editor);
417
    QComboBox *comboBox = static_cast<QComboBox*>(editor);
418
    int currIndex;
418
    int currIndex;
419
    currIndex = comboBox->currentIndex();
419
    currIndex = comboBox->currentIndex();
420
    if (currIndex==-1) return;
420
    if (currIndex==-1) return;
421
  //  QString value = comboBox->itemText(currIndex);
421
  //  QString value = comboBox->itemText(currIndex);
422
422
423
    ID_list = items.keys();
423
    ID_list = items.keys();
424
    Name_list = items.values();
424
    Name_list = items.values();
425
425
426
 //   QString value = ID_list.at(currIndex);
426
 //   QString value = ID_list.at(currIndex);
427
    QString value = Name_list.at(currIndex);
427
    QString value = Name_list.at(currIndex);
428
    model->setData(index, value, Qt::EditRole);
428
    model->setData(index, value, Qt::EditRole);
429
}
429
}
430
//! [3]
430
//! [3]
431
431
432
//! [4]
432
//! [4]
433
void FilterSpinBoxDelegate::updateEditorGeometry(QWidget *editor,
433
void FilterSpinBoxDelegate::updateEditorGeometry(QWidget *editor,
434
    const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &/* index */) const
434
    const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &/* index */) const
435
{
435
{
436
    editor->setGeometry(option.rect);
436
    editor->setGeometry(option.rect);
437
}
437
}
438
438
439
439
440
440
441
441
442
442
443
443
444
444
445
445
446
446
447
447
448
//! [0]
448
//! [0]
449
FilterConditionDelegate::FilterConditionDelegate(QObject *parent)
449
FilterConditionDelegate::FilterConditionDelegate(QObject *parent)
450
    : QItemDelegate(parent)
450
    : QItemDelegate(parent)
451
{
451
{
452
}
452
}
453
//! [0]
453
//! [0]
454
454
455
void FilterConditionDelegate::setClassID(QString newClassID){
455
void FilterConditionDelegate::setClassID(QString newClassID){
456
    class_id = newClassID;
456
    class_id = newClassID;
457
}
457
}
458
458
459
459
460
460
461
//! [1]
461
//! [1]
462
QWidget *FilterConditionDelegate::createEditor(QWidget *parent,
462
QWidget *FilterConditionDelegate::createEditor(QWidget *parent,
463
    const QStyleOptionViewItem &/* option */,
463
    const QStyleOptionViewItem &/* option */,
464
    const QModelIndex &/* index */) const
464
    const QModelIndex &/* index */) const
465
{
465
{
466
    QStringList Name_list;
466
    QStringList Name_list;
467
467
468
    Name_list = items;
468
    Name_list = items;
469
469
470
    QComboBox *editor = new QComboBox(parent);
470
    QComboBox *editor = new QComboBox(parent);
471
471
472
/*
472
/*
473
    editor->addItem("0");
473
    editor->addItem("0");
474
    editor->addItem("1");
474
    editor->addItem("1");
475
    editor->addItem("2");
475
    editor->addItem("2");
476
    editor->addItem("3");
476
    editor->addItem("3");
477
    editor->addItem("4");
477
    editor->addItem("4");
478
    editor->addItem("5");
478
    editor->addItem("5");
479
    editor->addItem("6");
479
    editor->addItem("6");
480
    editor->addItem("7");
480
    editor->addItem("7");
481
    editor->addItem("8");
481
    editor->addItem("8");
482
    editor->addItem("9");
482
    editor->addItem("9");
483
*/
483
*/
484
484
485
//  editor->addItem("0");
485
//  editor->addItem("0");
486
486
487
    editor->addItems(Name_list);
487
    editor->addItems(Name_list);
488
//    editor->setEditable(false);
488
//    editor->setEditable(false);
489
    return editor;
489
    return editor;
490
}
490
}
491
//! [1]
491
//! [1]
492
492
493
//! [2]
493
//! [2]
494
void FilterConditionDelegate::setEditorData(QWidget *editor,
494
void FilterConditionDelegate::setEditorData(QWidget *editor,
495
                                    const QModelIndex &index) const
495
                                    const QModelIndex &index) const
496
{
496
{
497
   // int value = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toInt();
497
   // int value = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toInt();
498
498
499
 //   QSpinBox *spinBox = static_cast<QSpinBox*>(editor);
499
 //   QSpinBox *spinBox = static_cast<QSpinBox*>(editor);
500
 //   spinBox->setValue(value);
500
 //   spinBox->setValue(value);
501
QString value = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toString();
501
QString value = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toString();
502
502
503
QComboBox *comboBox = static_cast<QComboBox*>(editor);
503
QComboBox *comboBox = static_cast<QComboBox*>(editor);
504
504
505
//QStringList ID_list;
505
//QStringList ID_list;
506
//QStringList Name_list;
506
//QStringList Name_list;
507
int curr_index;
507
int curr_index;
508
508
509
//ID_list = items.keys();
509
//ID_list = items.keys();
510
//Name_list = items.values();
510
//Name_list = items.values();
511
511
512
curr_index = items.indexOf(value);
512
curr_index = items.indexOf(value);
513
if (curr_index==-1) return;
513
if (curr_index==-1) return;
514
comboBox->setCurrentIndex(curr_index);
514
comboBox->setCurrentIndex(curr_index);
515
/****************************************************
515
/****************************************************
516
if (value == "0") comboBox->setCurrentIndex(0);
516
if (value == "0") comboBox->setCurrentIndex(0);
517
if (value == "1") comboBox->setCurrentIndex(1);
517
if (value == "1") comboBox->setCurrentIndex(1);
518
if (value == "2") comboBox->setCurrentIndex(2);
518
if (value == "2") comboBox->setCurrentIndex(2);
519
if (value == "3") comboBox->setCurrentIndex(3);
519
if (value == "3") comboBox->setCurrentIndex(3);
520
if (value == "4") comboBox->setCurrentIndex(4);
520
if (value == "4") comboBox->setCurrentIndex(4);
521
if (value == "5") comboBox->setCurrentIndex(5);
521
if (value == "5") comboBox->setCurrentIndex(5);
522
if (value == "6") comboBox->setCurrentIndex(6);
522
if (value == "6") comboBox->setCurrentIndex(6);
523
if (value == "7") comboBox->setCurrentIndex(7);
523
if (value == "7") comboBox->setCurrentIndex(7);
524
if (value == "8") comboBox->setCurrentIndex(8);
524
if (value == "8") comboBox->setCurrentIndex(8);
525
if (value == "9") comboBox->setCurrentIndex(9);
525
if (value == "9") comboBox->setCurrentIndex(9);
526
******************************************************/
526
******************************************************/
527
comboBox->setEditable(false);
527
comboBox->setEditable(false);
528
528
529
529
530
//comboBox->setItemText(0, value);
530
//comboBox->setItemText(0, value);
531
531
532
}
532
}
533
//! [2]
533
//! [2]
534
534
535
//! [3]
535
//! [3]
536
void FilterConditionDelegate::setModelData(QWidget *editor, QAbstractItemModel *model,
536
void FilterConditionDelegate::setModelData(QWidget *editor, QAbstractItemModel *model,
537
                                   const QModelIndex &index) const
537
                                   const QModelIndex &index) const
538
{
538
{
539
  //  QSpinBox *spinBox = static_cast<QSpinBox*>(editor);
539
  //  QSpinBox *spinBox = static_cast<QSpinBox*>(editor);
540
  //  spinBox->interpretText();
540
  //  spinBox->interpretText();
541
  //  int value = spinBox->value();
541
  //  int value = spinBox->value();
542
542
543
  //  model->setData(index, value, Qt::EditRole);
543
  //  model->setData(index, value, Qt::EditRole);
544
    QStringList ID_list;
544
    QStringList ID_list;
545
    QStringList Name_list;
545
    QStringList Name_list;
546
546
547
    QComboBox *comboBox = static_cast<QComboBox*>(editor);
547
    QComboBox *comboBox = static_cast<QComboBox*>(editor);
548
    int currIndex;
548
    int currIndex;
549
    currIndex = comboBox->currentIndex();
549
    currIndex = comboBox->currentIndex();
550
    if (currIndex==-1) return;
550
    if (currIndex==-1) return;
551
  //  QString value = comboBox->itemText(currIndex);
551
  //  QString value = comboBox->itemText(currIndex);
552
552
553
    // ID_list = items.keys();
553
    // ID_list = items.keys();
554
    // Name_list = items.values();
554
    // Name_list = items.values();
555
555
556
 //   QString value = ID_list.at(currIndex);
556
 //   QString value = ID_list.at(currIndex);
557
    QString value = items.at(currIndex);
557
    QString value = items.at(currIndex);
558
    model->setData(index, value, Qt::EditRole);
558
    model->setData(index, value, Qt::EditRole);
559
}
559
}
560
//! [3]
560
//! [3]
561
561
562
//! [4]
562
//! [4]
563
void FilterConditionDelegate::updateEditorGeometry(QWidget *editor,
563
void FilterConditionDelegate::updateEditorGeometry(QWidget *editor,
564
    const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &/* index */) const
564
    const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &/* index */) const
565
{
565
{
566
    editor->setGeometry(option.rect);
566
    editor->setGeometry(option.rect);
567
}
567
}
568
568
569
569
570
570
571
571
572
572
573
573
574
574
575
575
576
576
577
577
-
 
578
FilterValueDelegate::FilterValueDelegate(QObject *parent)
-
 
579
    : QItemDelegate(parent)
-
 
580
{
-
 
581
}
-
 
582
//! [0]
-
 
583
-
 
584
void FilterValueDelegate::setClassID(QString newClassID){
-
 
585
    class_id = newClassID;
-
 
586
}
-
 
587
-
 
588
-
 
589
-
 
590
//! [1]
-
 
591
QWidget *FilterValueDelegate::createEditor(QWidget *parent,
-
 
592
    const QStyleOptionViewItem &/* option */,
-
 
593
    const QModelIndex &/* index */) const
-
 
594
{
-
 
595
    QStringList Name_list;
-
 
596
-
 
597
    Name_list = items;
-
 
598
-
 
599
    QComboBox *editor = new QComboBox(parent);
-
 
600
-
 
601
/*
-
 
602
    editor->addItem("0");
-
 
603
    editor->addItem("1");
-
 
604
    editor->addItem("2");
-
 
605
    editor->addItem("3");
-
 
606
    editor->addItem("4");
-
 
607
    editor->addItem("5");
-
 
608
    editor->addItem("6");
-
 
609
    editor->addItem("7");
-
 
610
    editor->addItem("8");
-
 
611
    editor->addItem("9");
-
 
612
*/
-
 
613
-
 
614
//  editor->addItem("0");
-
 
615
-
 
616
// // //    editor->addItems(Name_list);
-
 
617
//    editor->setEditable(false);
-
 
618
    return editor;
-
 
619
}
-
 
620
//! [1]
-
 
621
-
 
622
//! [2]
-
 
623
void FilterValueDelegate::setEditorData(QWidget *editor,
-
 
624
                                    const QModelIndex &index) const
-
 
625
{
-
 
626
   // int value = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toInt();
-
 
627
-
 
628
 //   QSpinBox *spinBox = static_cast<QSpinBox*>(editor);
-
 
629
 //   spinBox->setValue(value);
-
 
630
-
 
631
-
 
632
const QAbstractItemModel * model = index.model();
-
 
633
-
 
634
-
 
635
QString value = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toString();
-
 
636
QString class_id = index.model()->data(model->index(index.row(),2), Qt::EditRole).toString();
-
 
637
QComboBox *comboBox = static_cast<QComboBox*>(editor);
-
 
638
-
 
639
//QStringList ID_list;
-
 
640
//QStringList Name_list;
-
 
641
int curr_index;
-
 
642
-
 
643
//ID_list = items.keys();
-
 
644
//Name_list = items.values();
-
 
645
-
 
646
curr_index = items.indexOf(value);
-
 
647
if (curr_index==-1) return;
-
 
648
comboBox->setCurrentIndex(curr_index);
-
 
649
/****************************************************
-
 
650
if (value == "0") comboBox->setCurrentIndex(0);
-
 
651
if (value == "1") comboBox->setCurrentIndex(1);
-
 
652
if (value == "2") comboBox->setCurrentIndex(2);
-
 
653
if (value == "3") comboBox->setCurrentIndex(3);
-
 
654
if (value == "4") comboBox->setCurrentIndex(4);
-
 
655
if (value == "5") comboBox->setCurrentIndex(5);
-
 
656
if (value == "6") comboBox->setCurrentIndex(6);
-
 
657
if (value == "7") comboBox->setCurrentIndex(7);
-
 
658
if (value == "8") comboBox->setCurrentIndex(8);
-
 
659
if (value == "9") comboBox->setCurrentIndex(9);
-
 
660
******************************************************/
-
 
661
comboBox->setEditable(false);
-
 
662
-
 
663
-
 
664
//comboBox->setItemText(0, value);
-
 
665
-
 
666
}
-
 
667
//! [2]
-
 
668
-
 
669
//! [3]
-
 
670
void FilterValueDelegate::setModelData(QWidget *editor, QAbstractItemModel *model,
-
 
671
                                   const QModelIndex &index) const
-
 
672
{
-
 
673
  //  QSpinBox *spinBox = static_cast<QSpinBox*>(editor);
-
 
674
  //  spinBox->interpretText();
-
 
675
  //  int value = spinBox->value();
-
 
676
-
 
677
  //  model->setData(index, value, Qt::EditRole);
-
 
678
    QStringList ID_list;
-
 
679
    QStringList Name_list;
-
 
680
-
 
681
    QComboBox *comboBox = static_cast<QComboBox*>(editor);
-
 
682
    int currIndex;
-
 
683
    currIndex = comboBox->currentIndex();
-
 
684
    if (currIndex==-1) return;
-
 
685
  //  QString value = comboBox->itemText(currIndex);
-
 
686
-
 
687
    // ID_list = items.keys();
-
 
688
    // Name_list = items.values();
-
 
689
-
 
690
 //   QString value = ID_list.at(currIndex);
-
 
691
    QString value = items.at(currIndex);
-
 
692
    model->setData(index, value, Qt::EditRole);
-
 
693
}
-
 
694
//! [3]
-
 
695
-
 
696
//! [4]
-
 
697
void FilterValueDelegate::updateEditorGeometry(QWidget *editor,
-
 
698
    const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &/* index */) const
-
 
699
{
-
 
700
    editor->setGeometry(option.rect);
-
 
701
}
-
 
702
-
 
703
-
 
704
-
 
705
-
 
706
-
 
707
-
 
708
-
 
709
-
 
710
-
 
711
-
 
712
-
 
713
-
 
714
-
 
715
-
 
716
578
//! [4]
717
//! [4]
579
MyDEDelegate::MyDEDelegate(
718
MyDEDelegate::MyDEDelegate(
580
                       bool calpopup,
719
                       bool calpopup,
581
                       QObject *parent)
720
                       QObject *parent)
582
               : QItemDelegate(parent),
721
               : QItemDelegate(parent),
583
                 m_calpopup(calpopup) {
722
                 m_calpopup(calpopup) {
584
   }
723
   }
585
724
586
   QWidget *MyDEDelegate::createEditor(
725
   QWidget *MyDEDelegate::createEditor(
587
               QWidget *parent,
726
               QWidget *parent,
588
               const QStyleOptionViewItem& /* option */,
727
               const QStyleOptionViewItem& /* option */,
589
               const QModelIndex& /* index */) const {
728
               const QModelIndex& /* index */) const {
590
       QDateEdit *editor = new QDateEdit(parent);
729
       QDateEdit *editor = new QDateEdit(parent);
591
       editor->setCalendarPopup(m_calpopup);
730
       editor->setCalendarPopup(m_calpopup);
592
       editor->installEventFilter(const_cast<MyDEDelegate*>(this));
731
       editor->installEventFilter(const_cast<MyDEDelegate*>(this));
593
       return editor;
732
       return editor;
594
   }
733
   }
595
734
596
   void MyDEDelegate::setEditorData(
735
   void MyDEDelegate::setEditorData(
597
                   QWidget *editor,
736
                   QWidget *editor,
598
                   const QModelIndex &index) const {
737
                   const QModelIndex &index) const {
599
       QDate value = index.model()->data(
738
       QDate value = index.model()->data(
600
               index, Qt::EditRole).toDate();
739
               index, Qt::EditRole).toDate();
601
       QDateEdit *de = static_cast<QDateEdit*>(editor);
740
       QDateEdit *de = static_cast<QDateEdit*>(editor);
602
       de->setDate(value);
741
       de->setDate(value);
603
   }
742
   }
604
743
605
   void MyDEDelegate::setModelData(
744
   void MyDEDelegate::setModelData(
606
               QWidget *editor,
745
               QWidget *editor,
607
               QAbstractItemModel *model,
746
               QAbstractItemModel *model,
608
               const QModelIndex& index) const {
747
               const QModelIndex& index) const {
609
       QDateEdit *de = static_cast<QDateEdit*>(editor);
748
       QDateEdit *de = static_cast<QDateEdit*>(editor);
610
       de->interpretText();
749
       de->interpretText();
611
       QDate value = de->date();
750
       QDate value = de->date();
612
       model->setData(index, value);
751
       model->setData(index, value);
613
   }
752
   }
614
753
615
   void MyDEDelegate::updateEditorGeometry(
754
   void MyDEDelegate::updateEditorGeometry(
616
               QWidget *editor,
755
               QWidget *editor,
617
               const QStyleOptionViewItem &option,
756
               const QStyleOptionViewItem &option,
618
               const QModelIndex& /* index */) const {
757
               const QModelIndex& /* index */) const {
619
758
620
759
621
760
622
       editor->setGeometry(option.rect);
761
       editor->setGeometry(option.rect);
623
   }
762
   }
624
763
625
764
626
765
627
766
628
767
629
   CPictureDelegate::CPictureDelegate( QObject * parent ) : QItemDelegate(parent)
768
   CPictureDelegate::CPictureDelegate( QObject * parent ) : QItemDelegate(parent)
630
   {
769
   {
631
   }
770
   }
632
771
633
   void CPictureDelegate::paint(QPainter *painter, const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const
772
   void CPictureDelegate::paint(QPainter *painter, const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const
634
   {
773
   {
635
           m_pxPicture.fill( QColor(Qt::white) );
774
           m_pxPicture.fill( QColor(Qt::white) );
636
775
637
           const QAbstractItemModel * model = index.model();
776
           const QAbstractItemModel * model = index.model();
638
           QString sFileName = model->data( index, Qt::DisplayRole ).toString();
777
           QString sFileName = model->data( index, Qt::DisplayRole ).toString();
639
778
640
           if ( !sFileName.isEmpty() )
779
           if ( !sFileName.isEmpty() )
641
                   m_pxPicture.load( sFileName );
780
                   m_pxPicture.load( sFileName );
642
           else {
781
           else {
643
               //QItemDelegate::paint(painter, option, index);
782
               //QItemDelegate::paint(painter, option, index);
644
           return;
783
           return;
645
           }
784
           }
646
785
647
           QPalette::ColorGroup cg = (option.state & QStyle::State_Enabled) ?
786
           QPalette::ColorGroup cg = (option.state & QStyle::State_Enabled) ?
648
                                                             ((option.state & QStyle::State_Active) ? QPalette::Normal : QPalette::Inactive ) :
787
                                                             ((option.state & QStyle::State_Active) ? QPalette::Normal : QPalette::Inactive ) :
649
                                                             QPalette::Disabled;
788
                                                             QPalette::Disabled;
650
789
651
            if (option.state & QStyle::State_Selected)
790
            if (option.state & QStyle::State_Selected)
652
                    painter->fillRect(option.rect, option.palette.color(cg, QPalette::Highlight));
791
                    painter->fillRect(option.rect, option.palette.color(cg, QPalette::Highlight));
653
792
654
           int nX = option.rect.x() + ( ( option.rect.width() - m_pxPicture.rect().width() ) / 2 );
793
           int nX = option.rect.x() + ( ( option.rect.width() - m_pxPicture.rect().width() ) / 2 );
655
           int nY = option.rect.y() + ( ( option.rect.height() - m_pxPicture.rect().height() ) / 2 );
794
           int nY = option.rect.y() + ( ( option.rect.height() - m_pxPicture.rect().height() ) / 2 );
656
           painter->drawPixmap( nX, nY, m_pxPicture );
795
           painter->drawPixmap( nX, nY, m_pxPicture );
657
796
658
797
659
       ////    drawFocus(painter, option, option.rect.adjusted(0, 0, -1, -1)); // since we draw the grid ourselves
798
       ////    drawFocus(painter, option, option.rect.adjusted(0, 0, -1, -1)); // since we draw the grid ourselves
660
799
661
           /*
800
           /*
662
           QPen pen = painter->pen();
801
           QPen pen = painter->pen();
663
           painter->setPen(option.palette.color(QPalette::Mid));
802
           painter->setPen(option.palette.color(QPalette::Mid));
664
           painter->drawLine(option.rect.bottomLeft(), option.rect.bottomRight());
803
           painter->drawLine(option.rect.bottomLeft(), option.rect.bottomRight());
665
           painter->drawLine(option.rect.topRight(), option.rect.bottomRight());
804
           painter->drawLine(option.rect.topRight(), option.rect.bottomRight());
666
           painter->setPen(pen);
805
           painter->setPen(pen);
667
   */
806
   */
668
   }
807
   }
669
808
670
809
671
810
672
811
673
   void TimeEditDelegate::paint(QPainter *painter, const QStyleOptionViewItem &option,
812
   void TimeEditDelegate::paint(QPainter *painter, const QStyleOptionViewItem &option,
674
                            const QModelIndex &index) const
813
                            const QModelIndex &index) const
675
   {
814
   {
676
       int datetime = index.model()->data(index, Qt::DisplayRole).toInt();
815
       int datetime = index.model()->data(index, Qt::DisplayRole).toInt();
677
816
678
       QString indexvalue = "";
817
       QString indexvalue = "";
679
818
680
       if (datetime > 0)
819
       if (datetime > 0)
681
       {
820
       {
682
           QDateTime dateTime2 = QDateTime();
821
           QDateTime dateTime2 = QDateTime();
683
           dateTime2.setTime_t(datetime);
822
           dateTime2.setTime_t(datetime);
684
           indexvalue = dateTime2.toString(this->timeformat);
823
           indexvalue = dateTime2.toString(this->timeformat);
685
       }
824
       }
686
       else
825
       else
687
       {
826
       {
688
           indexvalue = tr("Date not set");
827
           indexvalue = tr("Date not set");
689
       }
828
       }
690
829
691
       Q_ASSERT(index.isValid());
830
       Q_ASSERT(index.isValid());
692
831
693
       QStyleOptionViewItemV3 opt = setOptions(index, option);
832
       QStyleOptionViewItemV3 opt = setOptions(index, option);
694
833
695
       const QStyleOptionViewItemV2 *v2 = qstyleoption_cast<const QStyleOptionViewItemV2 *>(&option);
834
       const QStyleOptionViewItemV2 *v2 = qstyleoption_cast<const QStyleOptionViewItemV2 *>(&option);
696
       opt.features = v2 ? v2->features
835
       opt.features = v2 ? v2->features
697
                       : QStyleOptionViewItemV2::ViewItemFeatures(QStyleOptionViewItemV2::None);
836
                       : QStyleOptionViewItemV2::ViewItemFeatures(QStyleOptionViewItemV2::None);
698
       const QStyleOptionViewItemV3 *v3 = qstyleoption_cast<const QStyleOptionViewItemV3 *>(&option);
837
       const QStyleOptionViewItemV3 *v3 = qstyleoption_cast<const QStyleOptionViewItemV3 *>(&option);
699
       opt.locale = v3 ? v3->locale : QLocale();
838
       opt.locale = v3 ? v3->locale : QLocale();
700
       opt.widget = v3 ? v3->widget : 0;
839
       opt.widget = v3 ? v3->widget : 0;
701
840
702
       // prepare
841
       // prepare
703
       painter->save();
842
       painter->save();
704
843
705
       painter->setClipRect(opt.rect);
844
       painter->setClipRect(opt.rect);
706
845
707
       // get the data and the rectangles
846
       // get the data and the rectangles
708
       QVariant value;
847
       QVariant value;
709
848
710
       QPixmap pixmap;
849
       QPixmap pixmap;
711
       QRect decorationRect;
850
       QRect decorationRect;
712
       value = index.data(Qt::DecorationRole);
851
       value = index.data(Qt::DecorationRole);
713
852
714
       QString text;
853
       QString text;
715
       QRect displayRect;
854
       QRect displayRect;
716
       value = index.data(Qt::DisplayRole);
855
       value = index.data(Qt::DisplayRole);
717
       if (value.isValid()) {
856
       if (value.isValid()) {
718
           text = indexvalue;
857
           text = indexvalue;
719
           displayRect = textRectangle(painter, option.rect, opt.font, text);
858
           displayRect = textRectangle(painter, option.rect, opt.font, text);
720
       }
859
       }
721
860
722
       QRect checkRect;
861
       QRect checkRect;
723
       Qt::CheckState checkState = Qt::Unchecked;
862
       Qt::CheckState checkState = Qt::Unchecked;
724
       value = index.data(Qt::CheckStateRole);
863
       value = index.data(Qt::CheckStateRole);
725
       if (value.isValid()) {
864
       if (value.isValid()) {
726
           checkState = static_cast<Qt::CheckState>(value.toInt());
865
           checkState = static_cast<Qt::CheckState>(value.toInt());
727
           checkRect = check(opt, opt.rect, value);
866
           checkRect = check(opt, opt.rect, value);
728
       }
867
       }
729
868
730
       // do the layout
869
       // do the layout
731
       doLayout(opt, &checkRect, &decorationRect, &displayRect, false);
870
       doLayout(opt, &checkRect, &decorationRect, &displayRect, false);
732
       // draw the item
871
       // draw the item
733
872
734
       drawBackground(painter, opt, index);
873
       drawBackground(painter, opt, index);
735
       drawCheck(painter, opt, checkRect, checkState);
874
       drawCheck(painter, opt, checkRect, checkState);
736
       drawDecoration(painter, opt, decorationRect, pixmap);
875
       drawDecoration(painter, opt, decorationRect, pixmap);
737
       drawDisplay(painter, opt, displayRect, text);
876
       drawDisplay(painter, opt, displayRect, text);
738
       drawFocus(painter, opt, displayRect);
877
       drawFocus(painter, opt, displayRect);
739
878
740
       // done
879
       // done
741
       painter->restore();
880
       painter->restore();
742
   }
881
   }
743
882
744
883
745
884
746
885
747
886
748
887
749
   IconDelegate::IconDelegate( QObject * parent ) : QItemDelegate(parent)
888
   IconDelegate::IconDelegate( QObject * parent ) : QItemDelegate(parent)
750
   {
889
   {
751
   }
890
   }
752
891
753
892
754
893
755
894
756
895
757
   QWidget *IconDelegate::createEditor(QWidget *parent,
896
   QWidget *IconDelegate::createEditor(QWidget *parent,
758
       const QStyleOptionViewItem &/* option */,
897
       const QStyleOptionViewItem &/* option */,
759
       const QModelIndex & /* index */) const
898
       const QModelIndex & /* index */) const
760
   {
899
   {
761
900
762
       IconForm *editor = new IconForm(parent);
901
       IconForm *editor = new IconForm(parent);
763
902
764
       return editor;
903
       return editor;
765
904
766
   }
905
   }
767
906
768
907
769
908
770
909
771
   void IconDelegate::setEditorData(QWidget *editor,
910
   void IconDelegate::setEditorData(QWidget *editor,
772
                                       const QModelIndex &index) const
911
                                       const QModelIndex &index) const
773
   {
912
   {
774
913
775
914
776
       const QAbstractItemModel * model = index.model();
915
       const QAbstractItemModel * model = index.model();
777
       IconForm *icnFrm = static_cast<IconForm*>(editor);
916
       IconForm *icnFrm = static_cast<IconForm*>(editor);
778
       QVariant currentImage = model->data(index,0);
917
       QVariant currentImage = model->data(index,0);
779
       QByteArray bytes = currentImage.toByteArray();
918
       QByteArray bytes = currentImage.toByteArray();
780
       if (currentImage.isValid()) {
919
       if (currentImage.isValid()) {
781
            m_pxPicture.loadFromData(bytes);
920
            m_pxPicture.loadFromData(bytes);
782
       }
921
       }
783
       else {
922
       else {
784
           //QItemDelegate::paint(painter, option, index);
923
           //QItemDelegate::paint(painter, option, index);
785
924
786
925
787
           return;
926
           return;
788
       }
927
       }
789
       icnFrm->setPixmap(m_pxPicture);
928
       icnFrm->setPixmap(m_pxPicture);
790
     //  tblView->setRowHeight(index.row(), icnFrm->geometry().height());
929
     //  tblView->setRowHeight(index.row(), icnFrm->geometry().height());
791
   }
930
   }
792
931
793
932
794
933
795
934
796
   void IconDelegate::setModelData(
935
   void IconDelegate::setModelData(
797
               QWidget *editor,
936
               QWidget *editor,
798
               QAbstractItemModel *model,
937
               QAbstractItemModel *model,
799
               const QModelIndex& index) const {
938
               const QModelIndex& index) const {
800
       IconForm *icnFrm = static_cast<IconForm*>(editor);
939
       IconForm *icnFrm = static_cast<IconForm*>(editor);
801
       if (!(icnFrm->dataIsChanged())) return;
940
       if (!(icnFrm->dataIsChanged())) return;
802
941
803
       m_pxPicture = icnFrm->pixmap();
942
       m_pxPicture = icnFrm->pixmap();
804
       QImage currentImage = m_pxPicture.toImage();
943
       QImage currentImage = m_pxPicture.toImage();
805
          QByteArray bytes;
944
          QByteArray bytes;
806
          QBuffer buffer(&bytes);
945
          QBuffer buffer(&bytes);
807
          buffer.open(QIODevice::WriteOnly);
946
          buffer.open(QIODevice::WriteOnly);
808
          currentImage.save(&buffer, "PNG");
947
          currentImage.save(&buffer, "PNG");
809
948
810
949
811
950
812
951
813
         model->setData(index, QVariant (bytes), Qt::EditRole);
952
         model->setData(index, QVariant (bytes), Qt::EditRole);
814
953
815
     //    int widht = m_pxPicture.width();
954
     //    int widht = m_pxPicture.width();
816
     //    int heigh =  m_pxPicture.height();
955
     //    int heigh =  m_pxPicture.height();
817
     //    tblView->setRowHeight(index.row(), heigh + 10);
956
     //    tblView->setRowHeight(index.row(), heigh + 10);
818
         // model->submitAll();
957
         // model->submitAll();
819
958
820
959
821
960
822
961
823
      // model->setData(index, value);
962
      // model->setData(index, value);
824
   }
963
   }
825
964
826
965
827
966
828
   void IconDelegate::updateEditorGeometry(
967
   void IconDelegate::updateEditorGeometry(
829
               QWidget *editor,
968
               QWidget *editor,
830
               const QStyleOptionViewItem &option,
969
               const QStyleOptionViewItem &option,
831
               const QModelIndex& /* index */) const {
970
               const QModelIndex& /* index */) const {
832
971
833
972
834
   //    QRect r(option.rect.x() + option.rect.width()/2 - 7, option.rect.y() + option.rect.height()/2 - 7, 150, 100);
973
   //    QRect r(option.rect.x() + option.rect.width()/2 - 7, option.rect.y() + option.rect.height()/2 - 7, 150, 100);
835
     //      editor->setGeometry(r);
974
     //      editor->setGeometry(r);
836
975
837
        editor->setGeometry(option.rect);
976
        editor->setGeometry(option.rect);
838
   }
977
   }
839
978
840
979
841
980
842
981
843
   void IconDelegate::paint(QPainter *painter, const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const
982
   void IconDelegate::paint(QPainter *painter, const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const
844
   {
983
   {
845
984
846
985
847
          m_pxPicture.fill( QColor(Qt::white) );
986
          m_pxPicture.fill( QColor(Qt::white) );
848
987
849
          const QAbstractItemModel * model = index.model();
988
          const QAbstractItemModel * model = index.model();
850
          QString sFileName = model->data( index, Qt::DisplayRole ).toString();
989
          QString sFileName = model->data( index, Qt::DisplayRole ).toString();
851
990
852
          QVariant currentImage = model->data(index,0);
991
          QVariant currentImage = model->data(index,0);
853
992
854
993
855
           QByteArray bytes = currentImage.toByteArray();
994
           QByteArray bytes = currentImage.toByteArray();
856
     //       QImage image;
995
     //       QImage image;
857
     //       image.loadFromData(bytes);
996
     //       image.loadFromData(bytes);
858
997
859
998
860
           if (currentImage.isValid()) {
999
           if (currentImage.isValid()) {
861
                m_pxPicture.loadFromData(bytes);
1000
                m_pxPicture.loadFromData(bytes);
862
1001
863
           }
1002
           }
864
           else {
1003
           else {
865
               //QItemDelegate::paint(painter, option, index);
1004
               //QItemDelegate::paint(painter, option, index);
866
           return;
1005
           return;
867
           }
1006
           }
868
1007
869
1008
870
1009
871
1010
872
1011
873
           /*
1012
           /*
874

1013

875
           if ( !sFileName.isEmpty() )
1014
           if ( !sFileName.isEmpty() )
876
                   m_pxPicture.load( sFileName );
1015
                   m_pxPicture.load( sFileName );
877
           else {
1016
           else {
878
               //QItemDelegate::paint(painter, option, index);
1017
               //QItemDelegate::paint(painter, option, index);
879
           return;
1018
           return;
880
           }
1019
           }
881
*/
1020
*/
882
1021
883
1022
884
1023
885
1024
886
1025
887
           QPalette::ColorGroup cg = (option.state & QStyle::State_Enabled) ?
1026
           QPalette::ColorGroup cg = (option.state & QStyle::State_Enabled) ?
888
                                                             ((option.state & QStyle::State_Active) ? QPalette::Normal : QPalette::Inactive ) :
1027
                                                             ((option.state & QStyle::State_Active) ? QPalette::Normal : QPalette::Inactive ) :
889
                                                             QPalette::Disabled;
1028
                                                             QPalette::Disabled;
890
1029
891
            if (option.state & QStyle::State_Selected)
1030
            if (option.state & QStyle::State_Selected)
892
1031
893
1032
894
                painter->fillRect(option.rect, option.palette.color(cg, QPalette::Highlight));
1033
                painter->fillRect(option.rect, option.palette.color(cg, QPalette::Highlight));
895
1034
896
1035
897
1036
898
           int nX = option.rect.x() + ( ( option.rect.width() - m_pxPicture.rect().width() ) / 2 );
1037
           int nX = option.rect.x() + ( ( option.rect.width() - m_pxPicture.rect().width() ) / 2 );
899
           int nY = option.rect.y() + ( ( option.rect.height() - m_pxPicture.rect().height() ) / 2 );
1038
           int nY = option.rect.y() + ( ( option.rect.height() - m_pxPicture.rect().height() ) / 2 );
900
   //        painter->setRenderHint(QPainter::Antialiasing);
1039
   //        painter->setRenderHint(QPainter::Antialiasing);
901
           painter->drawPixmap( nX, nY, m_pxPicture );
1040
           painter->drawPixmap( nX, nY, m_pxPicture );
902
1041
903
       //    drawFocus(painter, option, option.rect.adjusted(0, 0, -1, -1)); // since we draw the grid ourselves
1042
       //    drawFocus(painter, option, option.rect.adjusted(0, 0, -1, -1)); // since we draw the grid ourselves
904
1043
905
           /*
1044
           /*
906
           QPen pen = painter->pen();
1045
           QPen pen = painter->pen();
907
           painter->setPen(option.palette.color(QPalette::Mid));
1046
           painter->setPen(option.palette.color(QPalette::Mid));
908
           painter->drawLine(option.rect.bottomLeft(), option.rect.bottomRight());
1047
           painter->drawLine(option.rect.bottomLeft(), option.rect.bottomRight());
909
           painter->drawLine(option.rect.topRight(), option.rect.bottomRight());
1048
           painter->drawLine(option.rect.topRight(), option.rect.bottomRight());
910
           painter->setPen(pen);
1049
           painter->setPen(pen);
911
   */
1050
   */
912
}
1051
}
913
1052
914
1053
915
   void IconDelegate::setTableView(QTableView* table){
1054
   void IconDelegate::setTableView(QTableView* table){
916
       tblView = table;
1055
       tblView = table;
917
   }
1056
   }
918
1057
919
1058
920
1059
921
1060
922
1061
923
1062
924
1063
925
1064
926
   FileDelegate::FileDelegate( QObject * parent ) : QItemDelegate(parent)
1065
   FileDelegate::FileDelegate( QObject * parent ) : QItemDelegate(parent)
927
   {
1066
   {
928
   }
1067
   }
929
1068
930
1069
931
1070
932
1071
933
1072
934
   QWidget *FileDelegate::createEditor(QWidget *parent,
1073
   QWidget *FileDelegate::createEditor(QWidget *parent,
935
       const QStyleOptionViewItem &/* option */,
1074
       const QStyleOptionViewItem &/* option */,
936
       const QModelIndex & /* index */) const
1075
       const QModelIndex & /* index */) const
937
   {
1076
   {
938
1077
939
       FileForm *editor = new FileForm(parent);
1078
       FileForm *editor = new FileForm(parent);
940
1079
941
       return editor;
1080
       return editor;
942
1081
943
   }
1082
   }
944
1083
945
1084
946
1085
947
1086
948
   void FileDelegate::setEditorData(QWidget *editor,
1087
   void FileDelegate::setEditorData(QWidget *editor,
949
                                       const QModelIndex &index) const
1088
                                       const QModelIndex &index) const
950
   {
1089
   {
951
1090
952
1091
953
       const QAbstractItemModel * model = index.model();
1092
       const QAbstractItemModel * model = index.model();
954
       FileForm *flFrm = static_cast<FileForm*>(editor);
1093
       FileForm *flFrm = static_cast<FileForm*>(editor);
955
       QVariant currentData = model->data(index,Qt::EditRole);
1094
       QVariant currentData = model->data(index,Qt::EditRole);
956
1095
957
      // QVariant currentData = QSqlTableModel::data(index, 0);
1096
      // QVariant currentData = QSqlTableModel::data(index, 0);
958
       QByteArray bytes = currentData.toByteArray();
1097
       QByteArray bytes = currentData.toByteArray();
959
       if (currentData.isValid()) flFrm->setData(bytes);
1098
       if (currentData.isValid()) flFrm->setData(bytes);
960
       else return;
1099
       else return;
961
1100
962
   }
1101
   }
963
1102
964
1103
965
1104
966
1105
967
void FileDelegate::setModelData(
1106
void FileDelegate::setModelData(
968
               QWidget *editor,
1107
               QWidget *editor,
969
               QAbstractItemModel *model,
1108
               QAbstractItemModel *model,
970
               const QModelIndex& index) const {
1109
               const QModelIndex& index) const {
971
       FileForm *flFrm = static_cast<FileForm*>(editor);
1110
       FileForm *flFrm = static_cast<FileForm*>(editor);
972
       if (!(flFrm->dataIsChanged())) return;
1111
       if (!(flFrm->dataIsChanged())) return;
973
1112
974
       m_Data = flFrm->data();
1113
       m_Data = flFrm->data();
975
       if (!m_Data.isEmpty()) { // åñëè ìàññèâ íå ïóñòîé
1114
       if (!m_Data.isEmpty()) { // åñëè ìàññèâ íå ïóñòîé
976
                                   model->setData(index, QVariant (m_Data), Qt::EditRole);
1115
                                   model->setData(index, QVariant (m_Data), Qt::EditRole);
977
1116
978
                              }
1117
                              }
979
       else {       // åñëè ìàññèâ ïóñòîé (ôàéë óäàëèëè)
1118
       else {       // åñëè ìàññèâ ïóñòîé (ôàéë óäàëèëè)
980
           QVariant val_null;
1119
           QVariant val_null;
981
           model->setData(index, val_null, Qt::EditRole);
1120
           model->setData(index, val_null, Qt::EditRole);
982
1121
983
            }
1122
            }
984
1123
985
1124
986
1125
987
   }
1126
   }
988
1127
989
1128
990
1129
991
   void FileDelegate::updateEditorGeometry(
1130
   void FileDelegate::updateEditorGeometry(
992
               QWidget *editor,
1131
               QWidget *editor,
993
               const QStyleOptionViewItem &option,
1132
               const QStyleOptionViewItem &option,
994
               const QModelIndex& /* index */) const {
1133
               const QModelIndex& /* index */) const {
995
1134
996
1135
997
   //    QRect r(option.rect.x() + option.rect.width()/2 - 7, option.rect.y() + option.rect.height()/2 - 7, 150, 100);
1136
   //    QRect r(option.rect.x() + option.rect.width()/2 - 7, option.rect.y() + option.rect.height()/2 - 7, 150, 100);
998
     //      editor->setGeometry(r);
1137
     //      editor->setGeometry(r);
999
1138
1000
        editor->setGeometry(option.rect);
1139
        editor->setGeometry(option.rect);
1001
   }
1140
   }
1002
1141
1003
1142
1004
1143
1005
1144
1006
 
1145