Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 205 | Rev 224 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 205 Rev 219
1
1
2
2
3
/****************************************************************************
3
/****************************************************************************
4
**
4
**
5
** Copyright (C) 2010 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies).
5
** Copyright (C) 2010 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies).
6
** All rights reserved.
6
** All rights reserved.
7
** Contact: Nokia Corporation (qt-info@nokia.com)
7
** Contact: Nokia Corporation (qt-info@nokia.com)
8
**
8
**
9
** This file is part of the examples of the Qt Toolkit.
9
** This file is part of the examples of the Qt Toolkit.
10
**
10
**
11
** $QT_BEGIN_LICENSE:LGPL$
11
** $QT_BEGIN_LICENSE:LGPL$
12
** Commercial Usage
12
** Commercial Usage
13
** Licensees holding valid Qt Commercial licenses may use this file in
13
** Licensees holding valid Qt Commercial licenses may use this file in
14
** accordance with the Qt Commercial License Agreement provided with the
14
** accordance with the Qt Commercial License Agreement provided with the
15
** Software or, alternatively, in accordance with the terms contained in
15
** Software or, alternatively, in accordance with the terms contained in
16
** a written agreement between you and Nokia.
16
** a written agreement between you and Nokia.
17
**
17
**
18
** GNU Lesser General Public License Usage
18
** GNU Lesser General Public License Usage
19
** Alternatively, this file may be used under the terms of the GNU Lesser
19
** Alternatively, this file may be used under the terms of the GNU Lesser
20
** General Public License version 2.1 as published by the Free Software
20
** General Public License version 2.1 as published by the Free Software
21
** Foundation and appearing in the file LICENSE.LGPL included in the
21
** Foundation and appearing in the file LICENSE.LGPL included in the
22
** packaging of this file.  Please review the following information to
22
** packaging of this file.  Please review the following information to
23
** ensure the GNU Lesser General Public License version 2.1 requirements
23
** ensure the GNU Lesser General Public License version 2.1 requirements
24
** will be met: http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html.
24
** will be met: http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html.
25
**
25
**
26
** In addition, as a special exception, Nokia gives you certain additional
26
** In addition, as a special exception, Nokia gives you certain additional
27
** rights.  These rights are described in the Nokia Qt LGPL Exception
27
** rights.  These rights are described in the Nokia Qt LGPL Exception
28
** version 1.1, included in the file LGPL_EXCEPTION.txt in this package.
28
** version 1.1, included in the file LGPL_EXCEPTION.txt in this package.
29
**
29
**
30
** GNU General Public License Usage
30
** GNU General Public License Usage
31
** Alternatively, this file may be used under the terms of the GNU
31
** Alternatively, this file may be used under the terms of the GNU
32
** General Public License version 3.0 as published by the Free Software
32
** General Public License version 3.0 as published by the Free Software
33
** Foundation and appearing in the file LICENSE.GPL included in the
33
** Foundation and appearing in the file LICENSE.GPL included in the
34
** packaging of this file.  Please review the following information to
34
** packaging of this file.  Please review the following information to
35
** ensure the GNU General Public License version 3.0 requirements will be
35
** ensure the GNU General Public License version 3.0 requirements will be
36
** met: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html.
36
** met: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html.
37
**
37
**
38
** If you have questions regarding the use of this file, please contact
38
** If you have questions regarding the use of this file, please contact
39
** Nokia at qt-info@nokia.com.
39
** Nokia at qt-info@nokia.com.
40
** $QT_END_LICENSE$
40
** $QT_END_LICENSE$
41
**
41
**
42
****************************************************************************/
42
****************************************************************************/
43
43
44
/*
44
/*
45
    delegate.cpp
45
    delegate.cpp
46

46

47
    A delegate that allows the user to change integer values from the model
47
    A delegate that allows the user to change integer values from the model
48
    using a spin box widget.
48
    using a spin box widget.
49
*/
49
*/
50
50
51
#include <QtGui>
51
#include <QtGui>
52
52
53
#include "delegate.h"
53
#include "delegate.h"
54
54
55
55
56
//! [0]
56
//! [0]
57
SpinBoxDelegate::SpinBoxDelegate(QObject *parent)
57
SpinBoxDelegate::SpinBoxDelegate(QObject *parent)
58
    : QItemDelegate(parent)
58
    : QItemDelegate(parent)
59
{
59
{
60
}
60
}
61
//! [0]
61
//! [0]
62
62
63
void SpinBoxDelegate::setInctance(QString newInctance){
63
void SpinBoxDelegate::setInctance(QString newInctance){
64
    inctance = newInctance;
64
    inctance = newInctance;
65
}
65
}
66
66
67
void SpinBoxDelegate::getItems(){
67
void SpinBoxDelegate::getItems(){
68
    QMap <QString, QString> result_map;
68
    QMap <QString, QString> result_map;
69
    QSqlQuery q;
69
    QSqlQuery q;
70
    QString query_str;
70
    QString query_str;
71
    bool ok;
71
    bool ok;
72
72
73
    if (SpinBoxDelegate::inctance.isEmpty())
73
    if (SpinBoxDelegate::inctance.isEmpty())
74
    {
74
    {
75
        items.clear();
75
        items.clear();
76
        return;
76
        return;
77
    }
77
    }
78
78
79
    query_str = tr("select * from `");
79
    query_str = tr("select * from `");
80
    query_str.append(inctance);
80
    query_str.append(inctance);
81
    query_str.append( tr("`"));
81
    query_str.append( tr("`"));
82
82
83
    q.prepare(query_str);
83
    q.prepare(query_str);
84
84
85
85
86
    ok = q.exec();
86
    ok = q.exec();
87
87
88
88
89
89
90
90
91
    if (!ok) {
91
    if (!ok) {
92
                            /*
92
                            /*
93
                            QString error_str;
93
                            QString error_str;
94
                            error_str =  tr("íå óäàëîñü ïîëó÷èòü ñïèñîê îáúåêòîâ èç òàáëèöû ");
94
                            error_str =  tr("íå óäàëîñü ïîëó÷èòü ñïèñîê îáúåêòîâ èç òàáëèöû ");
95
                            error_str.append(inctance);
95
                            error_str.append(inctance);
96
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
96
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
97
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
97
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
98
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
98
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
99
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
99
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
100
                                                                        //    tr("íå óäàëîñü ïîëó÷èòü ñïèñîê îáúåêòîâ èç òàáëèöû "));    // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
100
                                                                        //    tr("íå óäàëîñü ïîëó÷èòü ñïèñîê îáúåêòîâ èç òàáëèöû "));    // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
101

101

102
                            */
102
                            */
103
                            items.clear();
103
                            items.clear();
104
                            return;
104
                            return;
105
                        }
105
                        }
106
106
107
107
108
 //   field_inctance = q.record().indexOf(tr("TableWhithInstance"));
108
 //   field_inctance = q.record().indexOf(tr("TableWhithInstance"));
109
    items.clear();
109
    items.clear();
110
    while(q.next()){
110
    while(q.next()){
111
111
112
                  QString ID;
112
                  QString ID;
113
                  QString Name;
113
                  QString Name;
114
                  ID = q.value(0).toString(); // îïðåäåëÿåì ID
114
                  ID = q.value(0).toString(); // îïðåäåëÿåì ID
115
                  Name = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì Name
115
                  Name = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì Name
116
                  items.insert(ID, Name);
116
                  items.insert(ID, Name);
117
                }
117
                }
118
118
119
119
120
 //   return result_map;
120
 //   return result_map;
121
}
121
}
122
122
123
123
124
//! [1]
124
//! [1]
125
QWidget *SpinBoxDelegate::createEditor(QWidget *parent,
125
QWidget *SpinBoxDelegate::createEditor(QWidget *parent,
126
    const QStyleOptionViewItem &/* option */,
126
    const QStyleOptionViewItem &/* option */,
127
    const QModelIndex &/* index */) const
127
    const QModelIndex &/* index */) const
128
{
128
{
129
    //QSpinBox *editor = new QSpinBox(parent);
129
    //QSpinBox *editor = new QSpinBox(parent);
130
    //editor->setMinimum(0);
130
    //editor->setMinimum(0);
131
    //editor->setMaximum(100);
131
    //editor->setMaximum(100);
132
    QStringList ID_list;
132
    QStringList ID_list;
133
    QStringList Name_list;
133
    QStringList Name_list;
134
134
135
  // getItems();
135
  // getItems();
136
136
137
137
138
138
139
139
140
140
141
    ID_list = items.keys();
141
    ID_list = items.keys();
142
    Name_list = items.values();
142
    Name_list = items.values();
143
143
144
    QComboBox *editor = new QComboBox(parent);
144
    QComboBox *editor = new QComboBox(parent);
145
145
146
/*
146
/*
147
    editor->addItem("0");
147
    editor->addItem("0");
148
    editor->addItem("1");
148
    editor->addItem("1");
149
    editor->addItem("2");
149
    editor->addItem("2");
150
    editor->addItem("3");
150
    editor->addItem("3");
151
    editor->addItem("4");
151
    editor->addItem("4");
152
    editor->addItem("5");
152
    editor->addItem("5");
153
    editor->addItem("6");
153
    editor->addItem("6");
154
    editor->addItem("7");
154
    editor->addItem("7");
155
    editor->addItem("8");
155
    editor->addItem("8");
156
    editor->addItem("9");
156
    editor->addItem("9");
157
*/
157
*/
158
158
159
//  editor->addItem("0");
159
//  editor->addItem("0");
160
160
161
    editor->addItems(Name_list);
161
    editor->addItems(Name_list);
162
//    editor->setEditable(false);
162
//    editor->setEditable(false);
163
    return editor;
163
    return editor;
164
}
164
}
165
//! [1]
165
//! [1]
166
166
167
//! [2]
167
//! [2]
168
void SpinBoxDelegate::setEditorData(QWidget *editor,
168
void SpinBoxDelegate::setEditorData(QWidget *editor,
169
                                    const QModelIndex &index) const
169
                                    const QModelIndex &index) const
170
{
170
{
171
   // int value = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toInt();
171
   // int value = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toInt();
172
172
173
 //   QSpinBox *spinBox = static_cast<QSpinBox*>(editor);
173
 //   QSpinBox *spinBox = static_cast<QSpinBox*>(editor);
174
 //   spinBox->setValue(value);
174
 //   spinBox->setValue(value);
175
QString value = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toString();
175
QString value = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toString();
176
176
177
QComboBox *comboBox = static_cast<QComboBox*>(editor);
177
QComboBox *comboBox = static_cast<QComboBox*>(editor);
178
178
179
QStringList ID_list;
179
QStringList ID_list;
180
QStringList Name_list;
180
QStringList Name_list;
181
int curr_index;
181
int curr_index;
182
182
183
ID_list = items.keys();
183
ID_list = items.keys();
184
Name_list = items.values();
184
Name_list = items.values();
185
185
186
curr_index = ID_list.indexOf(value);
186
curr_index = ID_list.indexOf(value);
187
if (curr_index==-1) return;
187
if (curr_index==-1) return;
188
comboBox->setCurrentIndex(curr_index);
188
comboBox->setCurrentIndex(curr_index);
189
/****************************************************
189
/****************************************************
190
if (value == "0") comboBox->setCurrentIndex(0);
190
if (value == "0") comboBox->setCurrentIndex(0);
191
if (value == "1") comboBox->setCurrentIndex(1);
191
if (value == "1") comboBox->setCurrentIndex(1);
192
if (value == "2") comboBox->setCurrentIndex(2);
192
if (value == "2") comboBox->setCurrentIndex(2);
193
if (value == "3") comboBox->setCurrentIndex(3);
193
if (value == "3") comboBox->setCurrentIndex(3);
194
if (value == "4") comboBox->setCurrentIndex(4);
194
if (value == "4") comboBox->setCurrentIndex(4);
195
if (value == "5") comboBox->setCurrentIndex(5);
195
if (value == "5") comboBox->setCurrentIndex(5);
196
if (value == "6") comboBox->setCurrentIndex(6);
196
if (value == "6") comboBox->setCurrentIndex(6);
197
if (value == "7") comboBox->setCurrentIndex(7);
197
if (value == "7") comboBox->setCurrentIndex(7);
198
if (value == "8") comboBox->setCurrentIndex(8);
198
if (value == "8") comboBox->setCurrentIndex(8);
199
if (value == "9") comboBox->setCurrentIndex(9);
199
if (value == "9") comboBox->setCurrentIndex(9);
200
******************************************************/
200
******************************************************/
201
comboBox->setEditable(false);
201
comboBox->setEditable(false);
202
202
203
203
204
//comboBox->setItemText(0, value);
204
//comboBox->setItemText(0, value);
205
205
206
}
206
}
207
//! [2]
207
//! [2]
208
208
209
//! [3]
209
//! [3]
210
void SpinBoxDelegate::setModelData(QWidget *editor, QAbstractItemModel *model,
210
void SpinBoxDelegate::setModelData(QWidget *editor, QAbstractItemModel *model,
211
                                   const QModelIndex &index) const
211
                                   const QModelIndex &index) const
212
{
212
{
213
  //  QSpinBox *spinBox = static_cast<QSpinBox*>(editor);
213
  //  QSpinBox *spinBox = static_cast<QSpinBox*>(editor);
214
  //  spinBox->interpretText();
214
  //  spinBox->interpretText();
215
  //  int value = spinBox->value();
215
  //  int value = spinBox->value();
216
216
217
  //  model->setData(index, value, Qt::EditRole);
217
  //  model->setData(index, value, Qt::EditRole);
218
    QStringList ID_list;
218
    QStringList ID_list;
219
    QStringList Name_list;
219
    QStringList Name_list;
220
220
221
    QComboBox *comboBox = static_cast<QComboBox*>(editor);
221
    QComboBox *comboBox = static_cast<QComboBox*>(editor);
222
    int currIndex;
222
    int currIndex;
223
    currIndex = comboBox->currentIndex();
223
    currIndex = comboBox->currentIndex();
224
    if (currIndex==-1) return;
224
    if (currIndex==-1) return;
225
  //  QString value = comboBox->itemText(currIndex);
225
  //  QString value = comboBox->itemText(currIndex);
226
226
227
    ID_list = items.keys();
227
    ID_list = items.keys();
228
    Name_list = items.values();
228
    Name_list = items.values();
229
229
230
    QString value = ID_list.at(currIndex);
230
    QString value = ID_list.at(currIndex);
231
    model->setData(index, value, Qt::EditRole);
231
    model->setData(index, value, Qt::EditRole);
232
}
232
}
233
//! [3]
233
//! [3]
234
234
235
//! [4]
235
//! [4]
236
void SpinBoxDelegate::updateEditorGeometry(QWidget *editor,
236
void SpinBoxDelegate::updateEditorGeometry(QWidget *editor,
237
    const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &/* index */) const
237
    const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &/* index */) const
238
{
238
{
239
    editor->setGeometry(option.rect);
239
    editor->setGeometry(option.rect);
240
}
240
}
-
 
241
-
 
242
-
 
243
-
 
244
-
 
245
-
 
246
-
 
247
-
 
248
-
 
249
-
 
250
-
 
251
-
 
252
//! [0]
-
 
253
FilterSpinBoxDelegate::FilterSpinBoxDelegate(QObject *parent)
-
 
254
    : QItemDelegate(parent)
-
 
255
{
-
 
256
}
-
 
257
//! [0]
-
 
258
-
 
259
void FilterSpinBoxDelegate::setClassID(QString newClassID){
-
 
260
    class_id = newClassID;
-
 
261
}
-
 
262
-
 
263
void FilterSpinBoxDelegate::getItems(){
-
 
264
    QMap <QString, QString> result_map;
-
 
265
    QSqlQuery q;
-
 
266
    QString query_str;
-
 
267
    bool ok;
-
 
268
-
 
269
    if (FilterSpinBoxDelegate::class_id.isEmpty())
-
 
270
    {
-
 
271
        items.clear();
-
 
272
        return;
-
 
273
    }
-
 
274
-
 
275
    query_str = tr("select * from `DescriptionOfClasses` where `ClassIdentifer` = '");
-
 
276
    query_str.append(class_id);
-
 
277
    query_str.append( tr("'"));
-
 
278
-
 
279
    q.prepare(query_str);
-
 
280
-
 
281
-
 
282
    ok = q.exec();
-
 
283
-
 
284
-
 
285
-
 
286
-
 
287
    if (!ok) {
-
 
288
                            /*
-
 
289
                            QString error_str;
-
 
290
                            error_str =  tr("íå óäàëîñü ïîëó÷èòü ñïèñîê îáúåêòîâ èç òàáëèöû ");
-
 
291
                            error_str.append(inctance);
-
 
292
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
-
 
293
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
-
 
294
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
-
 
295
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
-
 
296
                                                                        //    tr("íå óäàëîñü ïîëó÷èòü ñïèñîê îáúåêòîâ èç òàáëèöû "));    // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
-
 
297

-
 
298
                            */
-
 
299
                            items.clear();
-
 
300
                            return;
-
 
301
                        }
-
 
302
-
 
303
-
 
304
 //   field_inctance = q.record().indexOf(tr("TableWhithInstance"));
-
 
305
    items.clear();
-
 
306
    while(q.next()){
-
 
307
-
 
308
                  QString ID;
-
 
309
                  QString Name;
-
 
310
                  ID = q.value(0).toString(); // îïðåäåëÿåì ID
-
 
311
                  Name = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì Name
-
 
312
                  items.insert(ID, Name);
-
 
313
                }
-
 
314
-
 
315
-
 
316
 //   return result_map;
-
 
317
}
-
 
318
-
 
319
-
 
320
//! [1]
-
 
321
QWidget *FilterSpinBoxDelegate::createEditor(QWidget *parent,
-
 
322
    const QStyleOptionViewItem &/* option */,
-
 
323
    const QModelIndex &/* index */) const
-
 
324
{
-
 
325
    //QSpinBox *editor = new QSpinBox(parent);
-
 
326
    //editor->setMinimum(0);
-
 
327
    //editor->setMaximum(100);
-
 
328
    QStringList ID_list;
-
 
329
    QStringList Name_list;
-
 
330
-
 
331
  // getItems();
-
 
332
-
 
333
-
 
334
-
 
335
-
 
336
-
 
337
    ID_list = items.keys();
-
 
338
    Name_list = items.values();
-
 
339
-
 
340
    QComboBox *editor = new QComboBox(parent);
-
 
341
-
 
342
/*
-
 
343
    editor->addItem("0");
-
 
344
    editor->addItem("1");
-
 
345
    editor->addItem("2");
-
 
346
    editor->addItem("3");
-
 
347
    editor->addItem("4");
-
 
348
    editor->addItem("5");
-
 
349
    editor->addItem("6");
-
 
350
    editor->addItem("7");
-
 
351
    editor->addItem("8");
-
 
352
    editor->addItem("9");
-
 
353
*/
-
 
354
-
 
355
//  editor->addItem("0");
-
 
356
-
 
357
    editor->addItems(Name_list);
-
 
358
//    editor->setEditable(false);
-
 
359
    return editor;
-
 
360
}
-
 
361
//! [1]
-
 
362
-
 
363
//! [2]
-
 
364
void FilterSpinBoxDelegate::setEditorData(QWidget *editor,
-
 
365
                                    const QModelIndex &index) const
-
 
366
{
-
 
367
   // int value = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toInt();
-
 
368
-
 
369
 //   QSpinBox *spinBox = static_cast<QSpinBox*>(editor);
-
 
370
 //   spinBox->setValue(value);
-
 
371
QString value = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toString();
-
 
372
-
 
373
QComboBox *comboBox = static_cast<QComboBox*>(editor);
-
 
374
-
 
375
QStringList ID_list;
-
 
376
QStringList Name_list;
-
 
377
int curr_index;
-
 
378
-
 
379
ID_list = items.keys();
-
 
380
Name_list = items.values();
-
 
381
-
 
382
curr_index = ID_list.indexOf(value);
-
 
383
if (curr_index==-1) return;
-
 
384
comboBox->setCurrentIndex(curr_index);
-
 
385
/****************************************************
-
 
386
if (value == "0") comboBox->setCurrentIndex(0);
-
 
387
if (value == "1") comboBox->setCurrentIndex(1);
-
 
388
if (value == "2") comboBox->setCurrentIndex(2);
-
 
389
if (value == "3") comboBox->setCurrentIndex(3);
-
 
390
if (value == "4") comboBox->setCurrentIndex(4);
-
 
391
if (value == "5") comboBox->setCurrentIndex(5);
-
 
392
if (value == "6") comboBox->setCurrentIndex(6);
-
 
393
if (value == "7") comboBox->setCurrentIndex(7);
-
 
394
if (value == "8") comboBox->setCurrentIndex(8);
-
 
395
if (value == "9") comboBox->setCurrentIndex(9);
-
 
396
******************************************************/
-
 
397
comboBox->setEditable(false);
-
 
398
-
 
399
-
 
400
//comboBox->setItemText(0, value);
-
 
401
-
 
402
}
-
 
403
//! [2]
-
 
404
-
 
405
//! [3]
-
 
406
void FilterSpinBoxDelegate::setModelData(QWidget *editor, QAbstractItemModel *model,
-
 
407
                                   const QModelIndex &index) const
-
 
408
{
-
 
409
  //  QSpinBox *spinBox = static_cast<QSpinBox*>(editor);
-
 
410
  //  spinBox->interpretText();
-
 
411
  //  int value = spinBox->value();
-
 
412
-
 
413
  //  model->setData(index, value, Qt::EditRole);
-
 
414
    QStringList ID_list;
-
 
415
    QStringList Name_list;
-
 
416
-
 
417
    QComboBox *comboBox = static_cast<QComboBox*>(editor);
-
 
418
    int currIndex;
-
 
419
    currIndex = comboBox->currentIndex();
-
 
420
    if (currIndex==-1) return;
-
 
421
  //  QString value = comboBox->itemText(currIndex);
-
 
422
-
 
423
    ID_list = items.keys();
-
 
424
    Name_list = items.values();
-
 
425
-
 
426
 //   QString value = ID_list.at(currIndex);
-
 
427
    QString value = Name_list.at(currIndex);
-
 
428
    model->setData(index, value, Qt::EditRole);
-
 
429
}
-
 
430
//! [3]
-
 
431
-
 
432
//! [4]
-
 
433
void FilterSpinBoxDelegate::updateEditorGeometry(QWidget *editor,
-
 
434
    const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &/* index */) const
-
 
435
{
-
 
436
    editor->setGeometry(option.rect);
-
 
437
}
-
 
438
-
 
439
-
 
440
-
 
441
-
 
442
-
 
443
-
 
444
-
 
445
-
 
446
-
 
447
-
 
448
//! [0]
-
 
449
FilterConditionDelegate::FilterConditionDelegate(QObject *parent)
-
 
450
    : QItemDelegate(parent)
-
 
451
{
-
 
452
}
-
 
453
//! [0]
-
 
454
-
 
455
void FilterConditionDelegate::setClassID(QString newClassID){
-
 
456
    class_id = newClassID;
-
 
457
}
-
 
458
-
 
459
-
 
460
-
 
461
//! [1]
-
 
462
QWidget *FilterConditionDelegate::createEditor(QWidget *parent,
-
 
463
    const QStyleOptionViewItem &/* option */,
-
 
464
    const QModelIndex &/* index */) const
-
 
465
{
-
 
466
    QStringList Name_list;
-
 
467
-
 
468
    Name_list = items;
-
 
469
-
 
470
    QComboBox *editor = new QComboBox(parent);
-
 
471
-
 
472
/*
-
 
473
    editor->addItem("0");
-
 
474
    editor->addItem("1");
-
 
475
    editor->addItem("2");
-
 
476
    editor->addItem("3");
-
 
477
    editor->addItem("4");
-
 
478
    editor->addItem("5");
-
 
479
    editor->addItem("6");
-
 
480
    editor->addItem("7");
-
 
481
    editor->addItem("8");
-
 
482
    editor->addItem("9");
-
 
483
*/
-
 
484
-
 
485
//  editor->addItem("0");
-
 
486
-
 
487
    editor->addItems(Name_list);
-
 
488
//    editor->setEditable(false);
-
 
489
    return editor;
-
 
490
}
-
 
491
//! [1]
-
 
492
-
 
493
//! [2]
-
 
494
void FilterConditionDelegate::setEditorData(QWidget *editor,
-
 
495
                                    const QModelIndex &index) const
-
 
496
{
-
 
497
   // int value = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toInt();
-
 
498
-
 
499
 //   QSpinBox *spinBox = static_cast<QSpinBox*>(editor);
-
 
500
 //   spinBox->setValue(value);
-
 
501
QString value = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toString();
-
 
502
-
 
503
QComboBox *comboBox = static_cast<QComboBox*>(editor);
-
 
504
-
 
505
//QStringList ID_list;
-
 
506
//QStringList Name_list;
-
 
507
int curr_index;
-
 
508
-
 
509
//ID_list = items.keys();
-
 
510
//Name_list = items.values();
-
 
511
-
 
512
curr_index = items.indexOf(value);
-
 
513
if (curr_index==-1) return;
-
 
514
comboBox->setCurrentIndex(curr_index);
-
 
515
/****************************************************
-
 
516
if (value == "0") comboBox->setCurrentIndex(0);
-
 
517
if (value == "1") comboBox->setCurrentIndex(1);
-
 
518
if (value == "2") comboBox->setCurrentIndex(2);
-
 
519
if (value == "3") comboBox->setCurrentIndex(3);
-
 
520
if (value == "4") comboBox->setCurrentIndex(4);
-
 
521
if (value == "5") comboBox->setCurrentIndex(5);
-
 
522
if (value == "6") comboBox->setCurrentIndex(6);
-
 
523
if (value == "7") comboBox->setCurrentIndex(7);
-
 
524
if (value == "8") comboBox->setCurrentIndex(8);
-
 
525
if (value == "9") comboBox->setCurrentIndex(9);
-
 
526
******************************************************/
-
 
527
comboBox->setEditable(false);
-
 
528
-
 
529
-
 
530
//comboBox->setItemText(0, value);
-
 
531
-
 
532
}
-
 
533
//! [2]
-
 
534
-
 
535
//! [3]
-
 
536
void FilterConditionDelegate::setModelData(QWidget *editor, QAbstractItemModel *model,
-
 
537
                                   const QModelIndex &index) const
-
 
538
{
-
 
539
  //  QSpinBox *spinBox = static_cast<QSpinBox*>(editor);
-
 
540
  //  spinBox->interpretText();
-
 
541
  //  int value = spinBox->value();
-
 
542
-
 
543
  //  model->setData(index, value, Qt::EditRole);
-
 
544
    QStringList ID_list;
-
 
545
    QStringList Name_list;
-
 
546
-
 
547
    QComboBox *comboBox = static_cast<QComboBox*>(editor);
-
 
548
    int currIndex;
-
 
549
    currIndex = comboBox->currentIndex();
-
 
550
    if (currIndex==-1) return;
-
 
551
  //  QString value = comboBox->itemText(currIndex);
-
 
552
-
 
553
    // ID_list = items.keys();
-
 
554
    // Name_list = items.values();
-
 
555
-
 
556
 //   QString value = ID_list.at(currIndex);
-
 
557
    QString value = items.at(currIndex);
-
 
558
    model->setData(index, value, Qt::EditRole);
-
 
559
}
-
 
560
//! [3]
-
 
561
-
 
562
//! [4]
-
 
563
void FilterConditionDelegate::updateEditorGeometry(QWidget *editor,
-
 
564
    const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &/* index */) const
-
 
565
{
-
 
566
    editor->setGeometry(option.rect);
-
 
567
}
-
 
568
-
 
569
-
 
570
-
 
571
-
 
572
-
 
573
-
 
574
-
 
575
-
 
576
-
 
577
241
//! [4]
578
//! [4]
242
MyDEDelegate::MyDEDelegate(
579
MyDEDelegate::MyDEDelegate(
243
                       bool calpopup,
580
                       bool calpopup,
244
                       QObject *parent)
581
                       QObject *parent)
245
               : QItemDelegate(parent),
582
               : QItemDelegate(parent),
246
                 m_calpopup(calpopup) {
583
                 m_calpopup(calpopup) {
247
   }
584
   }
248
585
249
   QWidget *MyDEDelegate::createEditor(
586
   QWidget *MyDEDelegate::createEditor(
250
               QWidget *parent,
587
               QWidget *parent,
251
               const QStyleOptionViewItem& /* option */,
588
               const QStyleOptionViewItem& /* option */,
252
               const QModelIndex& /* index */) const {
589
               const QModelIndex& /* index */) const {
253
       QDateEdit *editor = new QDateEdit(parent);
590
       QDateEdit *editor = new QDateEdit(parent);
254
       editor->setCalendarPopup(m_calpopup);
591
       editor->setCalendarPopup(m_calpopup);
255
       editor->installEventFilter(const_cast<MyDEDelegate*>(this));
592
       editor->installEventFilter(const_cast<MyDEDelegate*>(this));
256
       return editor;
593
       return editor;
257
   }
594
   }
258
595
259
   void MyDEDelegate::setEditorData(
596
   void MyDEDelegate::setEditorData(
260
                   QWidget *editor,
597
                   QWidget *editor,
261
                   const QModelIndex &index) const {
598
                   const QModelIndex &index) const {
262
       QDate value = index.model()->data(
599
       QDate value = index.model()->data(
263
               index, Qt::EditRole).toDate();
600
               index, Qt::EditRole).toDate();
264
       QDateEdit *de = static_cast<QDateEdit*>(editor);
601
       QDateEdit *de = static_cast<QDateEdit*>(editor);
265
       de->setDate(value);
602
       de->setDate(value);
266
   }
603
   }
267
604
268
   void MyDEDelegate::setModelData(
605
   void MyDEDelegate::setModelData(
269
               QWidget *editor,
606
               QWidget *editor,
270
               QAbstractItemModel *model,
607
               QAbstractItemModel *model,
271
               const QModelIndex& index) const {
608
               const QModelIndex& index) const {
272
       QDateEdit *de = static_cast<QDateEdit*>(editor);
609
       QDateEdit *de = static_cast<QDateEdit*>(editor);
273
       de->interpretText();
610
       de->interpretText();
274
       QDate value = de->date();
611
       QDate value = de->date();
275
       model->setData(index, value);
612
       model->setData(index, value);
276
   }
613
   }
277
614
278
   void MyDEDelegate::updateEditorGeometry(
615
   void MyDEDelegate::updateEditorGeometry(
279
               QWidget *editor,
616
               QWidget *editor,
280
               const QStyleOptionViewItem &option,
617
               const QStyleOptionViewItem &option,
281
               const QModelIndex& /* index */) const {
618
               const QModelIndex& /* index */) const {
282
619
283
620
284
621
285
       editor->setGeometry(option.rect);
622
       editor->setGeometry(option.rect);
286
   }
623
   }
287
624
288
625
289
626
290
627
291
628
292
   CPictureDelegate::CPictureDelegate( QObject * parent ) : QItemDelegate(parent)
629
   CPictureDelegate::CPictureDelegate( QObject * parent ) : QItemDelegate(parent)
293
   {
630
   {
294
   }
631
   }
295
632
296
   void CPictureDelegate::paint(QPainter *painter, const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const
633
   void CPictureDelegate::paint(QPainter *painter, const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const
297
   {
634
   {
298
           m_pxPicture.fill( QColor(Qt::white) );
635
           m_pxPicture.fill( QColor(Qt::white) );
299
636
300
           const QAbstractItemModel * model = index.model();
637
           const QAbstractItemModel * model = index.model();
301
           QString sFileName = model->data( index, Qt::DisplayRole ).toString();
638
           QString sFileName = model->data( index, Qt::DisplayRole ).toString();
302
639
303
           if ( !sFileName.isEmpty() )
640
           if ( !sFileName.isEmpty() )
304
                   m_pxPicture.load( sFileName );
641
                   m_pxPicture.load( sFileName );
305
           else {
642
           else {
306
               //QItemDelegate::paint(painter, option, index);
643
               //QItemDelegate::paint(painter, option, index);
307
           return;
644
           return;
308
           }
645
           }
309
646
310
           QPalette::ColorGroup cg = (option.state & QStyle::State_Enabled) ?
647
           QPalette::ColorGroup cg = (option.state & QStyle::State_Enabled) ?
311
                                                             ((option.state & QStyle::State_Active) ? QPalette::Normal : QPalette::Inactive ) :
648
                                                             ((option.state & QStyle::State_Active) ? QPalette::Normal : QPalette::Inactive ) :
312
                                                             QPalette::Disabled;
649
                                                             QPalette::Disabled;
313
650
314
            if (option.state & QStyle::State_Selected)
651
            if (option.state & QStyle::State_Selected)
315
                    painter->fillRect(option.rect, option.palette.color(cg, QPalette::Highlight));
652
                    painter->fillRect(option.rect, option.palette.color(cg, QPalette::Highlight));
316
653
317
           int nX = option.rect.x() + ( ( option.rect.width() - m_pxPicture.rect().width() ) / 2 );
654
           int nX = option.rect.x() + ( ( option.rect.width() - m_pxPicture.rect().width() ) / 2 );
318
           int nY = option.rect.y() + ( ( option.rect.height() - m_pxPicture.rect().height() ) / 2 );
655
           int nY = option.rect.y() + ( ( option.rect.height() - m_pxPicture.rect().height() ) / 2 );
319
           painter->drawPixmap( nX, nY, m_pxPicture );
656
           painter->drawPixmap( nX, nY, m_pxPicture );
320
657
321
658
322
       ////    drawFocus(painter, option, option.rect.adjusted(0, 0, -1, -1)); // since we draw the grid ourselves
659
       ////    drawFocus(painter, option, option.rect.adjusted(0, 0, -1, -1)); // since we draw the grid ourselves
323
660
324
           /*
661
           /*
325
           QPen pen = painter->pen();
662
           QPen pen = painter->pen();
326
           painter->setPen(option.palette.color(QPalette::Mid));
663
           painter->setPen(option.palette.color(QPalette::Mid));
327
           painter->drawLine(option.rect.bottomLeft(), option.rect.bottomRight());
664
           painter->drawLine(option.rect.bottomLeft(), option.rect.bottomRight());
328
           painter->drawLine(option.rect.topRight(), option.rect.bottomRight());
665
           painter->drawLine(option.rect.topRight(), option.rect.bottomRight());
329
           painter->setPen(pen);
666
           painter->setPen(pen);
330
   */
667
   */
331
   }
668
   }
332
669
333
670
334
671
335
672
336
   void TimeEditDelegate::paint(QPainter *painter, const QStyleOptionViewItem &option,
673
   void TimeEditDelegate::paint(QPainter *painter, const QStyleOptionViewItem &option,
337
                            const QModelIndex &index) const
674
                            const QModelIndex &index) const
338
   {
675
   {
339
       int datetime = index.model()->data(index, Qt::DisplayRole).toInt();
676
       int datetime = index.model()->data(index, Qt::DisplayRole).toInt();
340
677
341
       QString indexvalue = "";
678
       QString indexvalue = "";
342
679
343
       if (datetime > 0)
680
       if (datetime > 0)
344
       {
681
       {
345
           QDateTime dateTime2 = QDateTime();
682
           QDateTime dateTime2 = QDateTime();
346
           dateTime2.setTime_t(datetime);
683
           dateTime2.setTime_t(datetime);
347
           indexvalue = dateTime2.toString(this->timeformat);
684
           indexvalue = dateTime2.toString(this->timeformat);
348
       }
685
       }
349
       else
686
       else
350
       {
687
       {
351
           indexvalue = tr("Date not set");
688
           indexvalue = tr("Date not set");
352
       }
689
       }
353
690
354
       Q_ASSERT(index.isValid());
691
       Q_ASSERT(index.isValid());
355
692
356
       QStyleOptionViewItemV3 opt = setOptions(index, option);
693
       QStyleOptionViewItemV3 opt = setOptions(index, option);
357
694
358
       const QStyleOptionViewItemV2 *v2 = qstyleoption_cast<const QStyleOptionViewItemV2 *>(&option);
695
       const QStyleOptionViewItemV2 *v2 = qstyleoption_cast<const QStyleOptionViewItemV2 *>(&option);
359
       opt.features = v2 ? v2->features
696
       opt.features = v2 ? v2->features
360
                       : QStyleOptionViewItemV2::ViewItemFeatures(QStyleOptionViewItemV2::None);
697
                       : QStyleOptionViewItemV2::ViewItemFeatures(QStyleOptionViewItemV2::None);
361
       const QStyleOptionViewItemV3 *v3 = qstyleoption_cast<const QStyleOptionViewItemV3 *>(&option);
698
       const QStyleOptionViewItemV3 *v3 = qstyleoption_cast<const QStyleOptionViewItemV3 *>(&option);
362
       opt.locale = v3 ? v3->locale : QLocale();
699
       opt.locale = v3 ? v3->locale : QLocale();
363
       opt.widget = v3 ? v3->widget : 0;
700
       opt.widget = v3 ? v3->widget : 0;
364
701
365
       // prepare
702
       // prepare
366
       painter->save();
703
       painter->save();
367
704
368
       painter->setClipRect(opt.rect);
705
       painter->setClipRect(opt.rect);
369
706
370
       // get the data and the rectangles
707
       // get the data and the rectangles
371
       QVariant value;
708
       QVariant value;
372
709
373
       QPixmap pixmap;
710
       QPixmap pixmap;
374
       QRect decorationRect;
711
       QRect decorationRect;
375
       value = index.data(Qt::DecorationRole);
712
       value = index.data(Qt::DecorationRole);
376
713
377
       QString text;
714
       QString text;
378
       QRect displayRect;
715
       QRect displayRect;
379
       value = index.data(Qt::DisplayRole);
716
       value = index.data(Qt::DisplayRole);
380
       if (value.isValid()) {
717
       if (value.isValid()) {
381
           text = indexvalue;
718
           text = indexvalue;
382
           displayRect = textRectangle(painter, option.rect, opt.font, text);
719
           displayRect = textRectangle(painter, option.rect, opt.font, text);
383
       }
720
       }
384
721
385
       QRect checkRect;
722
       QRect checkRect;
386
       Qt::CheckState checkState = Qt::Unchecked;
723
       Qt::CheckState checkState = Qt::Unchecked;
387
       value = index.data(Qt::CheckStateRole);
724
       value = index.data(Qt::CheckStateRole);
388
       if (value.isValid()) {
725
       if (value.isValid()) {
389
           checkState = static_cast<Qt::CheckState>(value.toInt());
726
           checkState = static_cast<Qt::CheckState>(value.toInt());
390
           checkRect = check(opt, opt.rect, value);
727
           checkRect = check(opt, opt.rect, value);
391
       }
728
       }
392
729
393
       // do the layout
730
       // do the layout
394
       doLayout(opt, &checkRect, &decorationRect, &displayRect, false);
731
       doLayout(opt, &checkRect, &decorationRect, &displayRect, false);
395
       // draw the item
732
       // draw the item
396
733
397
       drawBackground(painter, opt, index);
734
       drawBackground(painter, opt, index);
398
       drawCheck(painter, opt, checkRect, checkState);
735
       drawCheck(painter, opt, checkRect, checkState);
399
       drawDecoration(painter, opt, decorationRect, pixmap);
736
       drawDecoration(painter, opt, decorationRect, pixmap);
400
       drawDisplay(painter, opt, displayRect, text);
737
       drawDisplay(painter, opt, displayRect, text);
401
       drawFocus(painter, opt, displayRect);
738
       drawFocus(painter, opt, displayRect);
402
739
403
       // done
740
       // done
404
       painter->restore();
741
       painter->restore();
405
   }
742
   }
406
743
407
744
408
745
409
746
410
747
411
748
412
   IconDelegate::IconDelegate( QObject * parent ) : QItemDelegate(parent)
749
   IconDelegate::IconDelegate( QObject * parent ) : QItemDelegate(parent)
413
   {
750
   {
414
   }
751
   }
415
752
416
753
417
754
418
755
419
756
420
   QWidget *IconDelegate::createEditor(QWidget *parent,
757
   QWidget *IconDelegate::createEditor(QWidget *parent,
421
       const QStyleOptionViewItem &/* option */,
758
       const QStyleOptionViewItem &/* option */,
422
       const QModelIndex & /* index */) const
759
       const QModelIndex & /* index */) const
423
   {
760
   {
424
761
425
       IconForm *editor = new IconForm(parent);
762
       IconForm *editor = new IconForm(parent);
426
763
427
       return editor;
764
       return editor;
428
765
429
   }
766
   }
430
767
431
768
432
769
433
770
434
   void IconDelegate::setEditorData(QWidget *editor,
771
   void IconDelegate::setEditorData(QWidget *editor,
435
                                       const QModelIndex &index) const
772
                                       const QModelIndex &index) const
436
   {
773
   {
437
774
438
775
439
       const QAbstractItemModel * model = index.model();
776
       const QAbstractItemModel * model = index.model();
440
       IconForm *icnFrm = static_cast<IconForm*>(editor);
777
       IconForm *icnFrm = static_cast<IconForm*>(editor);
441
       QVariant currentImage = model->data(index,0);
778
       QVariant currentImage = model->data(index,0);
442
       QByteArray bytes = currentImage.toByteArray();
779
       QByteArray bytes = currentImage.toByteArray();
443
       if (currentImage.isValid()) {
780
       if (currentImage.isValid()) {
444
            m_pxPicture.loadFromData(bytes);
781
            m_pxPicture.loadFromData(bytes);
445
       }
782
       }
446
       else {
783
       else {
447
           //QItemDelegate::paint(painter, option, index);
784
           //QItemDelegate::paint(painter, option, index);
448
785
449
786
450
           return;
787
           return;
451
       }
788
       }
452
       icnFrm->setPixmap(m_pxPicture);
789
       icnFrm->setPixmap(m_pxPicture);
453
     //  tblView->setRowHeight(index.row(), icnFrm->geometry().height());
790
     //  tblView->setRowHeight(index.row(), icnFrm->geometry().height());
454
   }
791
   }
455
792
456
793
457
794
458
795
459
   void IconDelegate::setModelData(
796
   void IconDelegate::setModelData(
460
               QWidget *editor,
797
               QWidget *editor,
461
               QAbstractItemModel *model,
798
               QAbstractItemModel *model,
462
               const QModelIndex& index) const {
799
               const QModelIndex& index) const {
463
       IconForm *icnFrm = static_cast<IconForm*>(editor);
800
       IconForm *icnFrm = static_cast<IconForm*>(editor);
464
       if (!(icnFrm->dataIsChanged())) return;
801
       if (!(icnFrm->dataIsChanged())) return;
465
802
466
       m_pxPicture = icnFrm->pixmap();
803
       m_pxPicture = icnFrm->pixmap();
467
       QImage currentImage = m_pxPicture.toImage();
804
       QImage currentImage = m_pxPicture.toImage();
468
          QByteArray bytes;
805
          QByteArray bytes;
469
          QBuffer buffer(&bytes);
806
          QBuffer buffer(&bytes);
470
          buffer.open(QIODevice::WriteOnly);
807
          buffer.open(QIODevice::WriteOnly);
471
          currentImage.save(&buffer, "PNG");
808
          currentImage.save(&buffer, "PNG");
472
809
473
810
474
811
475
812
476
         model->setData(index, QVariant (bytes), Qt::EditRole);
813
         model->setData(index, QVariant (bytes), Qt::EditRole);
477
814
478
     //    int widht = m_pxPicture.width();
815
     //    int widht = m_pxPicture.width();
479
     //    int heigh =  m_pxPicture.height();
816
     //    int heigh =  m_pxPicture.height();
480
     //    tblView->setRowHeight(index.row(), heigh + 10);
817
     //    tblView->setRowHeight(index.row(), heigh + 10);
481
         // model->submitAll();
818
         // model->submitAll();
482
819
483
820
484
821
485
822
486
      // model->setData(index, value);
823
      // model->setData(index, value);
487
   }
824
   }
488
825
489
826
490
827
491
   void IconDelegate::updateEditorGeometry(
828
   void IconDelegate::updateEditorGeometry(
492
               QWidget *editor,
829
               QWidget *editor,
493
               const QStyleOptionViewItem &option,
830
               const QStyleOptionViewItem &option,
494
               const QModelIndex& /* index */) const {
831
               const QModelIndex& /* index */) const {
495
832
496
833
497
   //    QRect r(option.rect.x() + option.rect.width()/2 - 7, option.rect.y() + option.rect.height()/2 - 7, 150, 100);
834
   //    QRect r(option.rect.x() + option.rect.width()/2 - 7, option.rect.y() + option.rect.height()/2 - 7, 150, 100);
498
     //      editor->setGeometry(r);
835
     //      editor->setGeometry(r);
499
836
500
        editor->setGeometry(option.rect);
837
        editor->setGeometry(option.rect);
501
   }
838
   }
502
839
503
840
504
841
505
842
506
   void IconDelegate::paint(QPainter *painter, const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const
843
   void IconDelegate::paint(QPainter *painter, const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const
507
   {
844
   {
508
845
509
846
510
          m_pxPicture.fill( QColor(Qt::white) );
847
          m_pxPicture.fill( QColor(Qt::white) );
511
848
512
          const QAbstractItemModel * model = index.model();
849
          const QAbstractItemModel * model = index.model();
513
          QString sFileName = model->data( index, Qt::DisplayRole ).toString();
850
          QString sFileName = model->data( index, Qt::DisplayRole ).toString();
514
851
515
          QVariant currentImage = model->data(index,0);
852
          QVariant currentImage = model->data(index,0);
516
853
517
854
518
           QByteArray bytes = currentImage.toByteArray();
855
           QByteArray bytes = currentImage.toByteArray();
519
     //       QImage image;
856
     //       QImage image;
520
     //       image.loadFromData(bytes);
857
     //       image.loadFromData(bytes);
521
858
522
859
523
           if (currentImage.isValid()) {
860
           if (currentImage.isValid()) {
524
                m_pxPicture.loadFromData(bytes);
861
                m_pxPicture.loadFromData(bytes);
525
862
526
           }
863
           }
527
           else {
864
           else {
528
               //QItemDelegate::paint(painter, option, index);
865
               //QItemDelegate::paint(painter, option, index);
529
           return;
866
           return;
530
           }
867
           }
531
868
532
869
533
870
534
871
535
872
536
           /*
873
           /*
537

874

538
           if ( !sFileName.isEmpty() )
875
           if ( !sFileName.isEmpty() )
539
                   m_pxPicture.load( sFileName );
876
                   m_pxPicture.load( sFileName );
540
           else {
877
           else {
541
               //QItemDelegate::paint(painter, option, index);
878
               //QItemDelegate::paint(painter, option, index);
542
           return;
879
           return;
543
           }
880
           }
544
*/
881
*/
545
882
546
883
547
884
548
885
549
886
550
           QPalette::ColorGroup cg = (option.state & QStyle::State_Enabled) ?
887
           QPalette::ColorGroup cg = (option.state & QStyle::State_Enabled) ?
551
                                                             ((option.state & QStyle::State_Active) ? QPalette::Normal : QPalette::Inactive ) :
888
                                                             ((option.state & QStyle::State_Active) ? QPalette::Normal : QPalette::Inactive ) :
552
                                                             QPalette::Disabled;
889
                                                             QPalette::Disabled;
553
890
554
            if (option.state & QStyle::State_Selected)
891
            if (option.state & QStyle::State_Selected)
555
892
556
893
557
                painter->fillRect(option.rect, option.palette.color(cg, QPalette::Highlight));
894
                painter->fillRect(option.rect, option.palette.color(cg, QPalette::Highlight));
558
895
559
896
560
897
561
           int nX = option.rect.x() + ( ( option.rect.width() - m_pxPicture.rect().width() ) / 2 );
898
           int nX = option.rect.x() + ( ( option.rect.width() - m_pxPicture.rect().width() ) / 2 );
562
           int nY = option.rect.y() + ( ( option.rect.height() - m_pxPicture.rect().height() ) / 2 );
899
           int nY = option.rect.y() + ( ( option.rect.height() - m_pxPicture.rect().height() ) / 2 );
563
   //        painter->setRenderHint(QPainter::Antialiasing);
900
   //        painter->setRenderHint(QPainter::Antialiasing);
564
           painter->drawPixmap( nX, nY, m_pxPicture );
901
           painter->drawPixmap( nX, nY, m_pxPicture );
565
902
566
       //    drawFocus(painter, option, option.rect.adjusted(0, 0, -1, -1)); // since we draw the grid ourselves
903
       //    drawFocus(painter, option, option.rect.adjusted(0, 0, -1, -1)); // since we draw the grid ourselves
567
904
568
           /*
905
           /*
569
           QPen pen = painter->pen();
906
           QPen pen = painter->pen();
570
           painter->setPen(option.palette.color(QPalette::Mid));
907
           painter->setPen(option.palette.color(QPalette::Mid));
571
           painter->drawLine(option.rect.bottomLeft(), option.rect.bottomRight());
908
           painter->drawLine(option.rect.bottomLeft(), option.rect.bottomRight());
572
           painter->drawLine(option.rect.topRight(), option.rect.bottomRight());
909
           painter->drawLine(option.rect.topRight(), option.rect.bottomRight());
573
           painter->setPen(pen);
910
           painter->setPen(pen);
574
   */
911
   */
575
}
912
}
576
913
577
914
578
   void IconDelegate::setTableView(QTableView* table){
915
   void IconDelegate::setTableView(QTableView* table){
579
       tblView = table;
916
       tblView = table;
580
   }
917
   }
581
918
582
919
583
920
584
921
585
922
586
923
587
924
588
925
589
   FileDelegate::FileDelegate( QObject * parent ) : QItemDelegate(parent)
926
   FileDelegate::FileDelegate( QObject * parent ) : QItemDelegate(parent)
590
   {
927
   {
591
   }
928
   }
592
929
593
930
594
931
595
932
596
933
597
   QWidget *FileDelegate::createEditor(QWidget *parent,
934
   QWidget *FileDelegate::createEditor(QWidget *parent,
598
       const QStyleOptionViewItem &/* option */,
935
       const QStyleOptionViewItem &/* option */,
599
       const QModelIndex & /* index */) const
936
       const QModelIndex & /* index */) const
600
   {
937
   {
601
938
602
       FileForm *editor = new FileForm(parent);
939
       FileForm *editor = new FileForm(parent);
603
940
604
       return editor;
941
       return editor;
605
942
606
   }
943
   }
607
944
608
945
609
946
610
947
611
   void FileDelegate::setEditorData(QWidget *editor,
948
   void FileDelegate::setEditorData(QWidget *editor,
612
                                       const QModelIndex &index) const
949
                                       const QModelIndex &index) const
613
   {
950
   {
614
951
615
952
616
       const QAbstractItemModel * model = index.model();
953
       const QAbstractItemModel * model = index.model();
617
       FileForm *flFrm = static_cast<FileForm*>(editor);
954
       FileForm *flFrm = static_cast<FileForm*>(editor);
618
       QVariant currentData = model->data(index,Qt::EditRole);
955
       QVariant currentData = model->data(index,Qt::EditRole);
619
956
620
      // QVariant currentData = QSqlTableModel::data(index, 0);
957
      // QVariant currentData = QSqlTableModel::data(index, 0);
621
       QByteArray bytes = currentData.toByteArray();
958
       QByteArray bytes = currentData.toByteArray();
622
       if (currentData.isValid()) flFrm->setData(bytes);
959
       if (currentData.isValid()) flFrm->setData(bytes);
623
       else return;
960
       else return;
624
961
625
   }
962
   }
626
963
627
964
628
965
629
966
630
void FileDelegate::setModelData(
967
void FileDelegate::setModelData(
631
               QWidget *editor,
968
               QWidget *editor,
632
               QAbstractItemModel *model,
969
               QAbstractItemModel *model,
633
               const QModelIndex& index) const {
970
               const QModelIndex& index) const {
634
       FileForm *flFrm = static_cast<FileForm*>(editor);
971
       FileForm *flFrm = static_cast<FileForm*>(editor);
635
       if (!(flFrm->dataIsChanged())) return;
972
       if (!(flFrm->dataIsChanged())) return;
636
973
637
       m_Data = flFrm->data();
974
       m_Data = flFrm->data();
638
       if (!m_Data.isEmpty()) { // åñëè ìàññèâ íå ïóñòîé
975
       if (!m_Data.isEmpty()) { // åñëè ìàññèâ íå ïóñòîé
639
                                   model->setData(index, QVariant (m_Data), Qt::EditRole);
976
                                   model->setData(index, QVariant (m_Data), Qt::EditRole);
640
977
641
                              }
978
                              }
642
       else {       // åñëè ìàññèâ ïóñòîé (ôàéë óäàëèëè)
979
       else {       // åñëè ìàññèâ ïóñòîé (ôàéë óäàëèëè)
643
           QVariant val_null;
980
           QVariant val_null;
644
           model->setData(index, val_null, Qt::EditRole);
981
           model->setData(index, val_null, Qt::EditRole);
645
982
646
            }
983
            }
647
984
648
985
649
986
650
   }
987
   }
651
988
652
989
653
990
654
   void FileDelegate::updateEditorGeometry(
991
   void FileDelegate::updateEditorGeometry(
655
               QWidget *editor,
992
               QWidget *editor,
656
               const QStyleOptionViewItem &option,
993
               const QStyleOptionViewItem &option,
657
               const QModelIndex& /* index */) const {
994
               const QModelIndex& /* index */) const {
658
995
659
996
660
   //    QRect r(option.rect.x() + option.rect.width()/2 - 7, option.rect.y() + option.rect.height()/2 - 7, 150, 100);
997
   //    QRect r(option.rect.x() + option.rect.width()/2 - 7, option.rect.y() + option.rect.height()/2 - 7, 150, 100);
661
     //      editor->setGeometry(r);
998
     //      editor->setGeometry(r);
662
999
663
        editor->setGeometry(option.rect);
1000
        editor->setGeometry(option.rect);
664
   }
1001
   }
665
1002
666
1003
667
1004
668
1005
669
 
1006