Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 205 | Rev 224 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 205 Rev 219
Line 236... Line 236...
236
void SpinBoxDelegate::updateEditorGeometry(QWidget *editor,
236
void SpinBoxDelegate::updateEditorGeometry(QWidget *editor,
237
    const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &/* index */) const
237
    const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &/* index */) const
238
{
238
{
239
    editor->setGeometry(option.rect);
239
    editor->setGeometry(option.rect);
240
}
240
}
-
 
241
-
 
242
-
 
243
-
 
244
-
 
245
-
 
246
-
 
247
-
 
248
-
 
249
-
 
250
-
 
251
-
 
252
//! [0]
-
 
253
FilterSpinBoxDelegate::FilterSpinBoxDelegate(QObject *parent)
-
 
254
    : QItemDelegate(parent)
-
 
255
{
-
 
256
}
-
 
257
//! [0]
-
 
258
-
 
259
void FilterSpinBoxDelegate::setClassID(QString newClassID){
-
 
260
    class_id = newClassID;
-
 
261
}
-
 
262
-
 
263
void FilterSpinBoxDelegate::getItems(){
-
 
264
    QMap <QString, QString> result_map;
-
 
265
    QSqlQuery q;
-
 
266
    QString query_str;
-
 
267
    bool ok;
-
 
268
-
 
269
    if (FilterSpinBoxDelegate::class_id.isEmpty())
-
 
270
    {
-
 
271
        items.clear();
-
 
272
        return;
-
 
273
    }
-
 
274
-
 
275
    query_str = tr("select * from `DescriptionOfClasses` where `ClassIdentifer` = '");
-
 
276
    query_str.append(class_id);
-
 
277
    query_str.append( tr("'"));
-
 
278
-
 
279
    q.prepare(query_str);
-
 
280
-
 
281
-
 
282
    ok = q.exec();
-
 
283
-
 
284
-
 
285
-
 
286
-
 
287
    if (!ok) {
-
 
288
                            /*
-
 
289
                            QString error_str;
-
 
290
                            error_str =  tr("íå óäàëîñü ïîëó÷èòü ñïèñîê îáúåêòîâ èç òàáëèöû ");
-
 
291
                            error_str.append(inctance);
-
 
292
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
-
 
293
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
-
 
294
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
-
 
295
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
-
 
296
                                                                        //    tr("íå óäàëîñü ïîëó÷èòü ñïèñîê îáúåêòîâ èç òàáëèöû "));    // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
-
 
297

-
 
298
                            */
-
 
299
                            items.clear();
-
 
300
                            return;
-
 
301
                        }
-
 
302
-
 
303
-
 
304
 //   field_inctance = q.record().indexOf(tr("TableWhithInstance"));
-
 
305
    items.clear();
-
 
306
    while(q.next()){
-
 
307
-
 
308
                  QString ID;
-
 
309
                  QString Name;
-
 
310
                  ID = q.value(0).toString(); // îïðåäåëÿåì ID
-
 
311
                  Name = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì Name
-
 
312
                  items.insert(ID, Name);
-
 
313
                }
-
 
314
-
 
315
-
 
316
 //   return result_map;
-
 
317
}
-
 
318
-
 
319
-
 
320
//! [1]
-
 
321
QWidget *FilterSpinBoxDelegate::createEditor(QWidget *parent,
-
 
322
    const QStyleOptionViewItem &/* option */,
-
 
323
    const QModelIndex &/* index */) const
-
 
324
{
-
 
325
    //QSpinBox *editor = new QSpinBox(parent);
-
 
326
    //editor->setMinimum(0);
-
 
327
    //editor->setMaximum(100);
-
 
328
    QStringList ID_list;
-
 
329
    QStringList Name_list;
-
 
330
-
 
331
  // getItems();
-
 
332
-
 
333
-
 
334
-
 
335
-
 
336
-
 
337
    ID_list = items.keys();
-
 
338
    Name_list = items.values();
-
 
339
-
 
340
    QComboBox *editor = new QComboBox(parent);
-
 
341
-
 
342
/*
-
 
343
    editor->addItem("0");
-
 
344
    editor->addItem("1");
-
 
345
    editor->addItem("2");
-
 
346
    editor->addItem("3");
-
 
347
    editor->addItem("4");
-
 
348
    editor->addItem("5");
-
 
349
    editor->addItem("6");
-
 
350
    editor->addItem("7");
-
 
351
    editor->addItem("8");
-
 
352
    editor->addItem("9");
-
 
353
*/
-
 
354
-
 
355
//  editor->addItem("0");
-
 
356
-
 
357
    editor->addItems(Name_list);
-
 
358
//    editor->setEditable(false);
-
 
359
    return editor;
-
 
360
}
-
 
361
//! [1]
-
 
362
-
 
363
//! [2]
-
 
364
void FilterSpinBoxDelegate::setEditorData(QWidget *editor,
-
 
365
                                    const QModelIndex &index) const
-
 
366
{
-
 
367
   // int value = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toInt();
-
 
368
-
 
369
 //   QSpinBox *spinBox = static_cast<QSpinBox*>(editor);
-
 
370
 //   spinBox->setValue(value);
-
 
371
QString value = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toString();
-
 
372
-
 
373
QComboBox *comboBox = static_cast<QComboBox*>(editor);
-
 
374
-
 
375
QStringList ID_list;
-
 
376
QStringList Name_list;
-
 
377
int curr_index;
-
 
378
-
 
379
ID_list = items.keys();
-
 
380
Name_list = items.values();
-
 
381
-
 
382
curr_index = ID_list.indexOf(value);
-
 
383
if (curr_index==-1) return;
-
 
384
comboBox->setCurrentIndex(curr_index);
-
 
385
/****************************************************
-
 
386
if (value == "0") comboBox->setCurrentIndex(0);
-
 
387
if (value == "1") comboBox->setCurrentIndex(1);
-
 
388
if (value == "2") comboBox->setCurrentIndex(2);
-
 
389
if (value == "3") comboBox->setCurrentIndex(3);
-
 
390
if (value == "4") comboBox->setCurrentIndex(4);
-
 
391
if (value == "5") comboBox->setCurrentIndex(5);
-
 
392
if (value == "6") comboBox->setCurrentIndex(6);
-
 
393
if (value == "7") comboBox->setCurrentIndex(7);
-
 
394
if (value == "8") comboBox->setCurrentIndex(8);
-
 
395
if (value == "9") comboBox->setCurrentIndex(9);
-
 
396
******************************************************/
-
 
397
comboBox->setEditable(false);
-
 
398
-
 
399
-
 
400
//comboBox->setItemText(0, value);
-
 
401
-
 
402
}
-
 
403
//! [2]
-
 
404
-
 
405
//! [3]
-
 
406
void FilterSpinBoxDelegate::setModelData(QWidget *editor, QAbstractItemModel *model,
-
 
407
                                   const QModelIndex &index) const
-
 
408
{
-
 
409
  //  QSpinBox *spinBox = static_cast<QSpinBox*>(editor);
-
 
410
  //  spinBox->interpretText();
-
 
411
  //  int value = spinBox->value();
-
 
412
-
 
413
  //  model->setData(index, value, Qt::EditRole);
-
 
414
    QStringList ID_list;
-
 
415
    QStringList Name_list;
-
 
416
-
 
417
    QComboBox *comboBox = static_cast<QComboBox*>(editor);
-
 
418
    int currIndex;
-
 
419
    currIndex = comboBox->currentIndex();
-
 
420
    if (currIndex==-1) return;
-
 
421
  //  QString value = comboBox->itemText(currIndex);
-
 
422
-
 
423
    ID_list = items.keys();
-
 
424
    Name_list = items.values();
-
 
425
-
 
426
 //   QString value = ID_list.at(currIndex);
-
 
427
    QString value = Name_list.at(currIndex);
-
 
428
    model->setData(index, value, Qt::EditRole);
-
 
429
}
-
 
430
//! [3]
-
 
431
-
 
432
//! [4]
-
 
433
void FilterSpinBoxDelegate::updateEditorGeometry(QWidget *editor,
-
 
434
    const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &/* index */) const
-
 
435
{
-
 
436
    editor->setGeometry(option.rect);
-
 
437
}
-
 
438
-
 
439
-
 
440
-
 
441
-
 
442
-
 
443
-
 
444
-
 
445
-
 
446
-
 
447
-
 
448
//! [0]
-
 
449
FilterConditionDelegate::FilterConditionDelegate(QObject *parent)
-
 
450
    : QItemDelegate(parent)
-
 
451
{
-
 
452
}
-
 
453
//! [0]
-
 
454
-
 
455
void FilterConditionDelegate::setClassID(QString newClassID){
-
 
456
    class_id = newClassID;
-
 
457
}
-
 
458
-
 
459
-
 
460
-
 
461
//! [1]
-
 
462
QWidget *FilterConditionDelegate::createEditor(QWidget *parent,
-
 
463
    const QStyleOptionViewItem &/* option */,
-
 
464
    const QModelIndex &/* index */) const
-
 
465
{
-
 
466
    QStringList Name_list;
-
 
467
-
 
468
    Name_list = items;
-
 
469
-
 
470
    QComboBox *editor = new QComboBox(parent);
-
 
471
-
 
472
/*
-
 
473
    editor->addItem("0");
-
 
474
    editor->addItem("1");
-
 
475
    editor->addItem("2");
-
 
476
    editor->addItem("3");
-
 
477
    editor->addItem("4");
-
 
478
    editor->addItem("5");
-
 
479
    editor->addItem("6");
-
 
480
    editor->addItem("7");
-
 
481
    editor->addItem("8");
-
 
482
    editor->addItem("9");
-
 
483
*/
-
 
484
-
 
485
//  editor->addItem("0");
-
 
486
-
 
487
    editor->addItems(Name_list);
-
 
488
//    editor->setEditable(false);
-
 
489
    return editor;
-
 
490
}
-
 
491
//! [1]
-
 
492
-
 
493
//! [2]
-
 
494
void FilterConditionDelegate::setEditorData(QWidget *editor,
-
 
495
                                    const QModelIndex &index) const
-
 
496
{
-
 
497
   // int value = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toInt();
-
 
498
-
 
499
 //   QSpinBox *spinBox = static_cast<QSpinBox*>(editor);
-
 
500
 //   spinBox->setValue(value);
-
 
501
QString value = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toString();
-
 
502
-
 
503
QComboBox *comboBox = static_cast<QComboBox*>(editor);
-
 
504
-
 
505
//QStringList ID_list;
-
 
506
//QStringList Name_list;
-
 
507
int curr_index;
-
 
508
-
 
509
//ID_list = items.keys();
-
 
510
//Name_list = items.values();
-
 
511
-
 
512
curr_index = items.indexOf(value);
-
 
513
if (curr_index==-1) return;
-
 
514
comboBox->setCurrentIndex(curr_index);
-
 
515
/****************************************************
-
 
516
if (value == "0") comboBox->setCurrentIndex(0);
-
 
517
if (value == "1") comboBox->setCurrentIndex(1);
-
 
518
if (value == "2") comboBox->setCurrentIndex(2);
-
 
519
if (value == "3") comboBox->setCurrentIndex(3);
-
 
520
if (value == "4") comboBox->setCurrentIndex(4);
-
 
521
if (value == "5") comboBox->setCurrentIndex(5);
-
 
522
if (value == "6") comboBox->setCurrentIndex(6);
-
 
523
if (value == "7") comboBox->setCurrentIndex(7);
-
 
524
if (value == "8") comboBox->setCurrentIndex(8);
-
 
525
if (value == "9") comboBox->setCurrentIndex(9);
-
 
526
******************************************************/
-
 
527
comboBox->setEditable(false);
-
 
528
-
 
529
-
 
530
//comboBox->setItemText(0, value);
-
 
531
-
 
532
}
-
 
533
//! [2]
-
 
534
-
 
535
//! [3]
-
 
536
void FilterConditionDelegate::setModelData(QWidget *editor, QAbstractItemModel *model,
-
 
537
                                   const QModelIndex &index) const
-
 
538
{
-
 
539
  //  QSpinBox *spinBox = static_cast<QSpinBox*>(editor);
-
 
540
  //  spinBox->interpretText();
-
 
541
  //  int value = spinBox->value();
-
 
542
-
 
543
  //  model->setData(index, value, Qt::EditRole);
-
 
544
    QStringList ID_list;
-
 
545
    QStringList Name_list;
-
 
546
-
 
547
    QComboBox *comboBox = static_cast<QComboBox*>(editor);
-
 
548
    int currIndex;
-
 
549
    currIndex = comboBox->currentIndex();
-
 
550
    if (currIndex==-1) return;
-
 
551
  //  QString value = comboBox->itemText(currIndex);
-
 
552
-
 
553
    // ID_list = items.keys();
-
 
554
    // Name_list = items.values();
-
 
555
-
 
556
 //   QString value = ID_list.at(currIndex);
-
 
557
    QString value = items.at(currIndex);
-
 
558
    model->setData(index, value, Qt::EditRole);
-
 
559
}
-
 
560
//! [3]
-
 
561
-
 
562
//! [4]
-
 
563
void FilterConditionDelegate::updateEditorGeometry(QWidget *editor,
-
 
564
    const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &/* index */) const
-
 
565
{
-
 
566
    editor->setGeometry(option.rect);
-
 
567
}
-
 
568
-
 
569
-
 
570
-
 
571
-
 
572
-
 
573
-
 
574
-
 
575
-
 
576
-
 
577
241
//! [4]
578
//! [4]
242
MyDEDelegate::MyDEDelegate(
579
MyDEDelegate::MyDEDelegate(
243
                       bool calpopup,
580
                       bool calpopup,
244
                       QObject *parent)
581
                       QObject *parent)
245
               : QItemDelegate(parent),
582
               : QItemDelegate(parent),