Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 201 | Rev 205 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 201 Rev 202
1
1
2
2
3
/****************************************************************************
3
/****************************************************************************
4
**
4
**
5
** Copyright (C) 2010 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies).
5
** Copyright (C) 2010 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies).
6
** All rights reserved.
6
** All rights reserved.
7
** Contact: Nokia Corporation (qt-info@nokia.com)
7
** Contact: Nokia Corporation (qt-info@nokia.com)
8
**
8
**
9
** This file is part of the examples of the Qt Toolkit.
9
** This file is part of the examples of the Qt Toolkit.
10
**
10
**
11
** $QT_BEGIN_LICENSE:LGPL$
11
** $QT_BEGIN_LICENSE:LGPL$
12
** Commercial Usage
12
** Commercial Usage
13
** Licensees holding valid Qt Commercial licenses may use this file in
13
** Licensees holding valid Qt Commercial licenses may use this file in
14
** accordance with the Qt Commercial License Agreement provided with the
14
** accordance with the Qt Commercial License Agreement provided with the
15
** Software or, alternatively, in accordance with the terms contained in
15
** Software or, alternatively, in accordance with the terms contained in
16
** a written agreement between you and Nokia.
16
** a written agreement between you and Nokia.
17
**
17
**
18
** GNU Lesser General Public License Usage
18
** GNU Lesser General Public License Usage
19
** Alternatively, this file may be used under the terms of the GNU Lesser
19
** Alternatively, this file may be used under the terms of the GNU Lesser
20
** General Public License version 2.1 as published by the Free Software
20
** General Public License version 2.1 as published by the Free Software
21
** Foundation and appearing in the file LICENSE.LGPL included in the
21
** Foundation and appearing in the file LICENSE.LGPL included in the
22
** packaging of this file.  Please review the following information to
22
** packaging of this file.  Please review the following information to
23
** ensure the GNU Lesser General Public License version 2.1 requirements
23
** ensure the GNU Lesser General Public License version 2.1 requirements
24
** will be met: http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html.
24
** will be met: http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html.
25
**
25
**
26
** In addition, as a special exception, Nokia gives you certain additional
26
** In addition, as a special exception, Nokia gives you certain additional
27
** rights.  These rights are described in the Nokia Qt LGPL Exception
27
** rights.  These rights are described in the Nokia Qt LGPL Exception
28
** version 1.1, included in the file LGPL_EXCEPTION.txt in this package.
28
** version 1.1, included in the file LGPL_EXCEPTION.txt in this package.
29
**
29
**
30
** GNU General Public License Usage
30
** GNU General Public License Usage
31
** Alternatively, this file may be used under the terms of the GNU
31
** Alternatively, this file may be used under the terms of the GNU
32
** General Public License version 3.0 as published by the Free Software
32
** General Public License version 3.0 as published by the Free Software
33
** Foundation and appearing in the file LICENSE.GPL included in the
33
** Foundation and appearing in the file LICENSE.GPL included in the
34
** packaging of this file.  Please review the following information to
34
** packaging of this file.  Please review the following information to
35
** ensure the GNU General Public License version 3.0 requirements will be
35
** ensure the GNU General Public License version 3.0 requirements will be
36
** met: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html.
36
** met: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html.
37
**
37
**
38
** If you have questions regarding the use of this file, please contact
38
** If you have questions regarding the use of this file, please contact
39
** Nokia at qt-info@nokia.com.
39
** Nokia at qt-info@nokia.com.
40
** $QT_END_LICENSE$
40
** $QT_END_LICENSE$
41
**
41
**
42
****************************************************************************/
42
****************************************************************************/
43
43
44
/*
44
/*
45
    delegate.cpp
45
    delegate.cpp
46

46

47
    A delegate that allows the user to change integer values from the model
47
    A delegate that allows the user to change integer values from the model
48
    using a spin box widget.
48
    using a spin box widget.
49
*/
49
*/
50
50
51
#include <QtGui>
51
#include <QtGui>
52
52
53
#include "delegate.h"
53
#include "delegate.h"
54
54
55
55
56
//! [0]
56
//! [0]
57
SpinBoxDelegate::SpinBoxDelegate(QObject *parent)
57
SpinBoxDelegate::SpinBoxDelegate(QObject *parent)
58
    : QItemDelegate(parent)
58
    : QItemDelegate(parent)
59
{
59
{
60
}
60
}
61
//! [0]
61
//! [0]
62
62
63
void SpinBoxDelegate::setInctance(QString newInctance){
63
void SpinBoxDelegate::setInctance(QString newInctance){
64
    inctance = newInctance;
64
    inctance = newInctance;
65
}
65
}
66
66
67
void SpinBoxDelegate::getItems(){
67
void SpinBoxDelegate::getItems(){
68
    QMap <QString, QString> result_map;
68
    QMap <QString, QString> result_map;
69
    QSqlQuery q;
69
    QSqlQuery q;
70
    QString query_str;
70
    QString query_str;
71
    bool ok;
71
    bool ok;
72
72
73
    if (SpinBoxDelegate::inctance.isEmpty())
73
    if (SpinBoxDelegate::inctance.isEmpty())
74
    {
74
    {
75
        items.clear();
75
        items.clear();
76
        return;
76
        return;
77
    }
77
    }
78
78
79
    query_str = tr("select * from `");
79
    query_str = tr("select * from `");
80
    query_str.append(inctance);
80
    query_str.append(inctance);
81
    query_str.append( tr("`"));
81
    query_str.append( tr("`"));
82
82
83
    q.prepare(query_str);
83
    q.prepare(query_str);
84
84
85
85
86
    ok = q.exec();
86
    ok = q.exec();
87
87
88
88
89
89
90
90
91
    if (!ok) {
91
    if (!ok) {
92
                            /*
92
                            /*
93
                            QString error_str;
93
                            QString error_str;
94
                            error_str =  tr("íå óäàëîñü ïîëó÷èòü ñïèñîê îáúåêòîâ èç òàáëèöû ");
94
                            error_str =  tr("íå óäàëîñü ïîëó÷èòü ñïèñîê îáúåêòîâ èç òàáëèöû ");
95
                            error_str.append(inctance);
95
                            error_str.append(inctance);
96
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
96
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
97
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
97
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
98
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
98
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
99
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
99
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
100
                                                                        //    tr("íå óäàëîñü ïîëó÷èòü ñïèñîê îáúåêòîâ èç òàáëèöû "));    // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
100
                                                                        //    tr("íå óäàëîñü ïîëó÷èòü ñïèñîê îáúåêòîâ èç òàáëèöû "));    // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
101

101

102
                            */
102
                            */
103
                            items.clear();
103
                            items.clear();
104
                            return;
104
                            return;
105
                        }
105
                        }
106
106
107
107
108
 //   field_inctance = q.record().indexOf(tr("TableWhithInstance"));
108
 //   field_inctance = q.record().indexOf(tr("TableWhithInstance"));
109
    items.clear();
109
    items.clear();
110
    while(q.next()){
110
    while(q.next()){
111
111
112
                  QString ID;
112
                  QString ID;
113
                  QString Name;
113
                  QString Name;
114
                  ID = q.value(0).toString(); // îïðåäåëÿåì ID
114
                  ID = q.value(0).toString(); // îïðåäåëÿåì ID
115
                  Name = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì Name
115
                  Name = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì Name
116
                  items.insert(ID, Name);
116
                  items.insert(ID, Name);
117
                }
117
                }
118
118
119
119
120
 //   return result_map;
120
 //   return result_map;
121
}
121
}
122
122
123
123
124
//! [1]
124
//! [1]
125
QWidget *SpinBoxDelegate::createEditor(QWidget *parent,
125
QWidget *SpinBoxDelegate::createEditor(QWidget *parent,
126
    const QStyleOptionViewItem &/* option */,
126
    const QStyleOptionViewItem &/* option */,
127
    const QModelIndex &/* index */) const
127
    const QModelIndex &/* index */) const
128
{
128
{
129
    //QSpinBox *editor = new QSpinBox(parent);
129
    //QSpinBox *editor = new QSpinBox(parent);
130
    //editor->setMinimum(0);
130
    //editor->setMinimum(0);
131
    //editor->setMaximum(100);
131
    //editor->setMaximum(100);
132
    QStringList ID_list;
132
    QStringList ID_list;
133
    QStringList Name_list;
133
    QStringList Name_list;
134
134
135
  // getItems();
135
  // getItems();
136
136
137
137
138
138
139
139
140
140
141
    ID_list = items.keys();
141
    ID_list = items.keys();
142
    Name_list = items.values();
142
    Name_list = items.values();
143
143
144
    QComboBox *editor = new QComboBox(parent);
144
    QComboBox *editor = new QComboBox(parent);
145
145
146
/*
146
/*
147
    editor->addItem("0");
147
    editor->addItem("0");
148
    editor->addItem("1");
148
    editor->addItem("1");
149
    editor->addItem("2");
149
    editor->addItem("2");
150
    editor->addItem("3");
150
    editor->addItem("3");
151
    editor->addItem("4");
151
    editor->addItem("4");
152
    editor->addItem("5");
152
    editor->addItem("5");
153
    editor->addItem("6");
153
    editor->addItem("6");
154
    editor->addItem("7");
154
    editor->addItem("7");
155
    editor->addItem("8");
155
    editor->addItem("8");
156
    editor->addItem("9");
156
    editor->addItem("9");
157
*/
157
*/
158
158
159
//  editor->addItem("0");
159
//  editor->addItem("0");
160
160
161
    editor->addItems(Name_list);
161
    editor->addItems(Name_list);
162
//    editor->setEditable(false);
162
//    editor->setEditable(false);
163
    return editor;
163
    return editor;
164
}
164
}
165
//! [1]
165
//! [1]
166
166
167
//! [2]
167
//! [2]
168
void SpinBoxDelegate::setEditorData(QWidget *editor,
168
void SpinBoxDelegate::setEditorData(QWidget *editor,
169
                                    const QModelIndex &index) const
169
                                    const QModelIndex &index) const
170
{
170
{
171
   // int value = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toInt();
171
   // int value = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toInt();
172
172
173
 //   QSpinBox *spinBox = static_cast<QSpinBox*>(editor);
173
 //   QSpinBox *spinBox = static_cast<QSpinBox*>(editor);
174
 //   spinBox->setValue(value);
174
 //   spinBox->setValue(value);
175
QString value = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toString();
175
QString value = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toString();
176
176
177
QComboBox *comboBox = static_cast<QComboBox*>(editor);
177
QComboBox *comboBox = static_cast<QComboBox*>(editor);
178
178
179
QStringList ID_list;
179
QStringList ID_list;
180
QStringList Name_list;
180
QStringList Name_list;
181
int curr_index;
181
int curr_index;
182
182
183
ID_list = items.keys();
183
ID_list = items.keys();
184
Name_list = items.values();
184
Name_list = items.values();
185
185
186
curr_index = ID_list.indexOf(value);
186
curr_index = ID_list.indexOf(value);
187
if (curr_index==-1) return;
187
if (curr_index==-1) return;
188
comboBox->setCurrentIndex(curr_index);
188
comboBox->setCurrentIndex(curr_index);
189
/****************************************************
189
/****************************************************
190
if (value == "0") comboBox->setCurrentIndex(0);
190
if (value == "0") comboBox->setCurrentIndex(0);
191
if (value == "1") comboBox->setCurrentIndex(1);
191
if (value == "1") comboBox->setCurrentIndex(1);
192
if (value == "2") comboBox->setCurrentIndex(2);
192
if (value == "2") comboBox->setCurrentIndex(2);
193
if (value == "3") comboBox->setCurrentIndex(3);
193
if (value == "3") comboBox->setCurrentIndex(3);
194
if (value == "4") comboBox->setCurrentIndex(4);
194
if (value == "4") comboBox->setCurrentIndex(4);
195
if (value == "5") comboBox->setCurrentIndex(5);
195
if (value == "5") comboBox->setCurrentIndex(5);
196
if (value == "6") comboBox->setCurrentIndex(6);
196
if (value == "6") comboBox->setCurrentIndex(6);
197
if (value == "7") comboBox->setCurrentIndex(7);
197
if (value == "7") comboBox->setCurrentIndex(7);
198
if (value == "8") comboBox->setCurrentIndex(8);
198
if (value == "8") comboBox->setCurrentIndex(8);
199
if (value == "9") comboBox->setCurrentIndex(9);
199
if (value == "9") comboBox->setCurrentIndex(9);
200
******************************************************/
200
******************************************************/
201
comboBox->setEditable(false);
201
comboBox->setEditable(false);
202
202
203
203
204
//comboBox->setItemText(0, value);
204
//comboBox->setItemText(0, value);
205
205
206
}
206
}
207
//! [2]
207
//! [2]
208
208
209
//! [3]
209
//! [3]
210
void SpinBoxDelegate::setModelData(QWidget *editor, QAbstractItemModel *model,
210
void SpinBoxDelegate::setModelData(QWidget *editor, QAbstractItemModel *model,
211
                                   const QModelIndex &index) const
211
                                   const QModelIndex &index) const
212
{
212
{
213
  //  QSpinBox *spinBox = static_cast<QSpinBox*>(editor);
213
  //  QSpinBox *spinBox = static_cast<QSpinBox*>(editor);
214
  //  spinBox->interpretText();
214
  //  spinBox->interpretText();
215
  //  int value = spinBox->value();
215
  //  int value = spinBox->value();
216
216
217
  //  model->setData(index, value, Qt::EditRole);
217
  //  model->setData(index, value, Qt::EditRole);
218
    QStringList ID_list;
218
    QStringList ID_list;
219
    QStringList Name_list;
219
    QStringList Name_list;
220
220
221
    QComboBox *comboBox = static_cast<QComboBox*>(editor);
221
    QComboBox *comboBox = static_cast<QComboBox*>(editor);
222
    int currIndex;
222
    int currIndex;
223
    currIndex = comboBox->currentIndex();
223
    currIndex = comboBox->currentIndex();
224
    if (currIndex==-1) return;
224
    if (currIndex==-1) return;
225
  //  QString value = comboBox->itemText(currIndex);
225
  //  QString value = comboBox->itemText(currIndex);
226
226
227
    ID_list = items.keys();
227
    ID_list = items.keys();
228
    Name_list = items.values();
228
    Name_list = items.values();
229
229
230
    QString value = ID_list.at(currIndex);
230
    QString value = ID_list.at(currIndex);
231
    model->setData(index, value, Qt::EditRole);
231
    model->setData(index, value, Qt::EditRole);
232
}
232
}
233
//! [3]
233
//! [3]
234
234
235
//! [4]
235
//! [4]
236
void SpinBoxDelegate::updateEditorGeometry(QWidget *editor,
236
void SpinBoxDelegate::updateEditorGeometry(QWidget *editor,
237
    const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &/* index */) const
237
    const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &/* index */) const
238
{
238
{
239
    editor->setGeometry(option.rect);
239
    editor->setGeometry(option.rect);
240
}
240
}
241
//! [4]
241
//! [4]
242
MyDEDelegate::MyDEDelegate(
242
MyDEDelegate::MyDEDelegate(
243
                       bool calpopup,
243
                       bool calpopup,
244
                       QObject *parent)
244
                       QObject *parent)
245
               : QItemDelegate(parent),
245
               : QItemDelegate(parent),
246
                 m_calpopup(calpopup) {
246
                 m_calpopup(calpopup) {
247
   }
247
   }
248
248
249
   QWidget *MyDEDelegate::createEditor(
249
   QWidget *MyDEDelegate::createEditor(
250
               QWidget *parent,
250
               QWidget *parent,
251
               const QStyleOptionViewItem& /* option */,
251
               const QStyleOptionViewItem& /* option */,
252
               const QModelIndex& /* index */) const {
252
               const QModelIndex& /* index */) const {
253
       QDateEdit *editor = new QDateEdit(parent);
253
       QDateEdit *editor = new QDateEdit(parent);
254
       editor->setCalendarPopup(m_calpopup);
254
       editor->setCalendarPopup(m_calpopup);
255
       editor->installEventFilter(const_cast<MyDEDelegate*>(this));
255
       editor->installEventFilter(const_cast<MyDEDelegate*>(this));
256
       return editor;
256
       return editor;
257
   }
257
   }
258
258
259
   void MyDEDelegate::setEditorData(
259
   void MyDEDelegate::setEditorData(
260
                   QWidget *editor,
260
                   QWidget *editor,
261
                   const QModelIndex &index) const {
261
                   const QModelIndex &index) const {
262
       QDate value = index.model()->data(
262
       QDate value = index.model()->data(
263
               index, Qt::EditRole).toDate();
263
               index, Qt::EditRole).toDate();
264
       QDateEdit *de = static_cast<QDateEdit*>(editor);
264
       QDateEdit *de = static_cast<QDateEdit*>(editor);
265
       de->setDate(value);
265
       de->setDate(value);
266
   }
266
   }
267
267
268
   void MyDEDelegate::setModelData(
268
   void MyDEDelegate::setModelData(
269
               QWidget *editor,
269
               QWidget *editor,
270
               QAbstractItemModel *model,
270
               QAbstractItemModel *model,
271
               const QModelIndex& index) const {
271
               const QModelIndex& index) const {
272
       QDateEdit *de = static_cast<QDateEdit*>(editor);
272
       QDateEdit *de = static_cast<QDateEdit*>(editor);
273
       de->interpretText();
273
       de->interpretText();
274
       QDate value = de->date();
274
       QDate value = de->date();
275
       model->setData(index, value);
275
       model->setData(index, value);
276
   }
276
   }
277
277
278
   void MyDEDelegate::updateEditorGeometry(
278
   void MyDEDelegate::updateEditorGeometry(
279
               QWidget *editor,
279
               QWidget *editor,
280
               const QStyleOptionViewItem &option,
280
               const QStyleOptionViewItem &option,
281
               const QModelIndex& /* index */) const {
281
               const QModelIndex& /* index */) const {
282
282
283
283
284
284
285
       editor->setGeometry(option.rect);
285
       editor->setGeometry(option.rect);
286
   }
286
   }
287
287
288
288
289
289
290
290
291
291
292
   CPictureDelegate::CPictureDelegate( QObject * parent ) : QItemDelegate(parent)
292
   CPictureDelegate::CPictureDelegate( QObject * parent ) : QItemDelegate(parent)
293
   {
293
   {
294
   }
294
   }
295
295
296
   void CPictureDelegate::paint(QPainter *painter, const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const
296
   void CPictureDelegate::paint(QPainter *painter, const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const
297
   {
297
   {
298
           m_pxPicture.fill( QColor(Qt::white) );
298
           m_pxPicture.fill( QColor(Qt::white) );
299
299
300
           const QAbstractItemModel * model = index.model();
300
           const QAbstractItemModel * model = index.model();
301
           QString sFileName = model->data( index, Qt::DisplayRole ).toString();
301
           QString sFileName = model->data( index, Qt::DisplayRole ).toString();
302
302
303
           if ( !sFileName.isEmpty() )
303
           if ( !sFileName.isEmpty() )
304
                   m_pxPicture.load( sFileName );
304
                   m_pxPicture.load( sFileName );
305
           else {
305
           else {
306
               //QItemDelegate::paint(painter, option, index);
306
               //QItemDelegate::paint(painter, option, index);
307
           return;
307
           return;
308
           }
308
           }
309
309
310
           QPalette::ColorGroup cg = (option.state & QStyle::State_Enabled) ?
310
           QPalette::ColorGroup cg = (option.state & QStyle::State_Enabled) ?
311
                                                             ((option.state & QStyle::State_Active) ? QPalette::Normal : QPalette::Inactive ) :
311
                                                             ((option.state & QStyle::State_Active) ? QPalette::Normal : QPalette::Inactive ) :
312
                                                             QPalette::Disabled;
312
                                                             QPalette::Disabled;
313
313
314
            if (option.state & QStyle::State_Selected)
314
            if (option.state & QStyle::State_Selected)
315
                    painter->fillRect(option.rect, option.palette.color(cg, QPalette::Highlight));
315
                    painter->fillRect(option.rect, option.palette.color(cg, QPalette::Highlight));
316
316
317
           int nX = option.rect.x() + ( ( option.rect.width() - m_pxPicture.rect().width() ) / 2 );
317
           int nX = option.rect.x() + ( ( option.rect.width() - m_pxPicture.rect().width() ) / 2 );
318
           int nY = option.rect.y() + ( ( option.rect.height() - m_pxPicture.rect().height() ) / 2 );
318
           int nY = option.rect.y() + ( ( option.rect.height() - m_pxPicture.rect().height() ) / 2 );
319
           painter->drawPixmap( nX, nY, m_pxPicture );
319
           painter->drawPixmap( nX, nY, m_pxPicture );
320
320
321
321
322
       ////    drawFocus(painter, option, option.rect.adjusted(0, 0, -1, -1)); // since we draw the grid ourselves
322
       ////    drawFocus(painter, option, option.rect.adjusted(0, 0, -1, -1)); // since we draw the grid ourselves
323
323
324
           /*
324
           /*
325
           QPen pen = painter->pen();
325
           QPen pen = painter->pen();
326
           painter->setPen(option.palette.color(QPalette::Mid));
326
           painter->setPen(option.palette.color(QPalette::Mid));
327
           painter->drawLine(option.rect.bottomLeft(), option.rect.bottomRight());
327
           painter->drawLine(option.rect.bottomLeft(), option.rect.bottomRight());
328
           painter->drawLine(option.rect.topRight(), option.rect.bottomRight());
328
           painter->drawLine(option.rect.topRight(), option.rect.bottomRight());
329
           painter->setPen(pen);
329
           painter->setPen(pen);
330
   */
330
   */
331
   }
331
   }
332
332
333
333
334
334
335
335
336
   void TimeEditDelegate::paint(QPainter *painter, const QStyleOptionViewItem &option,
336
   void TimeEditDelegate::paint(QPainter *painter, const QStyleOptionViewItem &option,
337
                            const QModelIndex &index) const
337
                            const QModelIndex &index) const
338
   {
338
   {
339
       int datetime = index.model()->data(index, Qt::DisplayRole).toInt();
339
       int datetime = index.model()->data(index, Qt::DisplayRole).toInt();
340
340
341
       QString indexvalue = "";
341
       QString indexvalue = "";
342
342
343
       if (datetime > 0)
343
       if (datetime > 0)
344
       {
344
       {
345
           QDateTime dateTime2 = QDateTime();
345
           QDateTime dateTime2 = QDateTime();
346
           dateTime2.setTime_t(datetime);
346
           dateTime2.setTime_t(datetime);
347
           indexvalue = dateTime2.toString(this->timeformat);
347
           indexvalue = dateTime2.toString(this->timeformat);
348
       }
348
       }
349
       else
349
       else
350
       {
350
       {
351
           indexvalue = tr("Date not set");
351
           indexvalue = tr("Date not set");
352
       }
352
       }
353
353
354
       Q_ASSERT(index.isValid());
354
       Q_ASSERT(index.isValid());
355
355
356
       QStyleOptionViewItemV3 opt = setOptions(index, option);
356
       QStyleOptionViewItemV3 opt = setOptions(index, option);
357
357
358
       const QStyleOptionViewItemV2 *v2 = qstyleoption_cast<const QStyleOptionViewItemV2 *>(&option);
358
       const QStyleOptionViewItemV2 *v2 = qstyleoption_cast<const QStyleOptionViewItemV2 *>(&option);
359
       opt.features = v2 ? v2->features
359
       opt.features = v2 ? v2->features
360
                       : QStyleOptionViewItemV2::ViewItemFeatures(QStyleOptionViewItemV2::None);
360
                       : QStyleOptionViewItemV2::ViewItemFeatures(QStyleOptionViewItemV2::None);
361
       const QStyleOptionViewItemV3 *v3 = qstyleoption_cast<const QStyleOptionViewItemV3 *>(&option);
361
       const QStyleOptionViewItemV3 *v3 = qstyleoption_cast<const QStyleOptionViewItemV3 *>(&option);
362
       opt.locale = v3 ? v3->locale : QLocale();
362
       opt.locale = v3 ? v3->locale : QLocale();
363
       opt.widget = v3 ? v3->widget : 0;
363
       opt.widget = v3 ? v3->widget : 0;
364
364
365
       // prepare
365
       // prepare
366
       painter->save();
366
       painter->save();
367
367
368
       painter->setClipRect(opt.rect);
368
       painter->setClipRect(opt.rect);
369
369
370
       // get the data and the rectangles
370
       // get the data and the rectangles
371
       QVariant value;
371
       QVariant value;
372
372
373
       QPixmap pixmap;
373
       QPixmap pixmap;
374
       QRect decorationRect;
374
       QRect decorationRect;
375
       value = index.data(Qt::DecorationRole);
375
       value = index.data(Qt::DecorationRole);
376
376
377
       QString text;
377
       QString text;
378
       QRect displayRect;
378
       QRect displayRect;
379
       value = index.data(Qt::DisplayRole);
379
       value = index.data(Qt::DisplayRole);
380
       if (value.isValid()) {
380
       if (value.isValid()) {
381
           text = indexvalue;
381
           text = indexvalue;
382
           displayRect = textRectangle(painter, option.rect, opt.font, text);
382
           displayRect = textRectangle(painter, option.rect, opt.font, text);
383
       }
383
       }
384
384
385
       QRect checkRect;
385
       QRect checkRect;
386
       Qt::CheckState checkState = Qt::Unchecked;
386
       Qt::CheckState checkState = Qt::Unchecked;
387
       value = index.data(Qt::CheckStateRole);
387
       value = index.data(Qt::CheckStateRole);
388
       if (value.isValid()) {
388
       if (value.isValid()) {
389
           checkState = static_cast<Qt::CheckState>(value.toInt());
389
           checkState = static_cast<Qt::CheckState>(value.toInt());
390
           checkRect = check(opt, opt.rect, value);
390
           checkRect = check(opt, opt.rect, value);
391
       }
391
       }
392
392
393
       // do the layout
393
       // do the layout
394
       doLayout(opt, &checkRect, &decorationRect, &displayRect, false);
394
       doLayout(opt, &checkRect, &decorationRect, &displayRect, false);
395
       // draw the item
395
       // draw the item
396
396
397
       drawBackground(painter, opt, index);
397
       drawBackground(painter, opt, index);
398
       drawCheck(painter, opt, checkRect, checkState);
398
       drawCheck(painter, opt, checkRect, checkState);
399
       drawDecoration(painter, opt, decorationRect, pixmap);
399
       drawDecoration(painter, opt, decorationRect, pixmap);
400
       drawDisplay(painter, opt, displayRect, text);
400
       drawDisplay(painter, opt, displayRect, text);
401
       drawFocus(painter, opt, displayRect);
401
       drawFocus(painter, opt, displayRect);
402
402
403
       // done
403
       // done
404
       painter->restore();
404
       painter->restore();
405
   }
405
   }
406
406
407
407
408
408
409
409
410
410
411
411
412
   IconDelegate::IconDelegate( QObject * parent ) : QItemDelegate(parent)
412
   IconDelegate::IconDelegate( QObject * parent ) : QItemDelegate(parent)
413
   {
413
   {
414
   }
414
   }
415
415
416
416
417
417
418
418
419
419
420
   QWidget *IconDelegate::createEditor(QWidget *parent,
420
   QWidget *IconDelegate::createEditor(QWidget *parent,
421
       const QStyleOptionViewItem &/* option */,
421
       const QStyleOptionViewItem &/* option */,
422
       const QModelIndex & /* index */) const
422
       const QModelIndex & /* index */) const
423
   {
423
   {
424
424
425
       IconForm *editor = new IconForm(parent);
425
       IconForm *editor = new IconForm(parent);
426
426
427
       return editor;
427
       return editor;
428
428
429
   }
429
   }
430
430
431
431
432
432
433
433
434
   void IconDelegate::setEditorData(QWidget *editor,
434
   void IconDelegate::setEditorData(QWidget *editor,
435
                                       const QModelIndex &index) const
435
                                       const QModelIndex &index) const
436
   {
436
   {
437
437
438
438
439
       const QAbstractItemModel * model = index.model();
439
       const QAbstractItemModel * model = index.model();
440
       IconForm *icnFrm = static_cast<IconForm*>(editor);
440
       IconForm *icnFrm = static_cast<IconForm*>(editor);
441
       QVariant currentImage = model->data(index,0);
441
       QVariant currentImage = model->data(index,0);
442
       QByteArray bytes = currentImage.toByteArray();
442
       QByteArray bytes = currentImage.toByteArray();
443
       if (currentImage.isValid()) {
443
       if (currentImage.isValid()) {
444
            m_pxPicture.loadFromData(bytes);
444
            m_pxPicture.loadFromData(bytes);
445
       }
445
       }
446
       else {
446
       else {
447
           //QItemDelegate::paint(painter, option, index);
447
           //QItemDelegate::paint(painter, option, index);
448
448
449
449
450
           return;
450
           return;
451
       }
451
       }
452
       icnFrm->setPixmap(m_pxPicture);
452
       icnFrm->setPixmap(m_pxPicture);
453
     //  tblView->setRowHeight(index.row(), icnFrm->geometry().height());
453
     //  tblView->setRowHeight(index.row(), icnFrm->geometry().height());
454
   }
454
   }
455
455
456
456
457
457
458
458
459
   void IconDelegate::setModelData(
459
   void IconDelegate::setModelData(
460
               QWidget *editor,
460
               QWidget *editor,
461
               QAbstractItemModel *model,
461
               QAbstractItemModel *model,
462
               const QModelIndex& index) const {
462
               const QModelIndex& index) const {
463
       IconForm *icnFrm = static_cast<IconForm*>(editor);
463
       IconForm *icnFrm = static_cast<IconForm*>(editor);
464
       if (!(icnFrm->dataIsChanged())) return;
464
       if (!(icnFrm->dataIsChanged())) return;
465
465
466
       m_pxPicture = icnFrm->pixmap();
466
       m_pxPicture = icnFrm->pixmap();
467
       QImage currentImage = m_pxPicture.toImage();
467
       QImage currentImage = m_pxPicture.toImage();
468
          QByteArray bytes;
468
          QByteArray bytes;
469
          QBuffer buffer(&bytes);
469
          QBuffer buffer(&bytes);
470
          buffer.open(QIODevice::WriteOnly);
470
          buffer.open(QIODevice::WriteOnly);
471
          currentImage.save(&buffer, "PNG");
471
          currentImage.save(&buffer, "PNG");
472
472
473
473
474
474
475
475
476
         model->setData(index, QVariant (bytes), Qt::EditRole);
476
         model->setData(index, QVariant (bytes), Qt::EditRole);
477
477
478
     //    int widht = m_pxPicture.width();
478
     //    int widht = m_pxPicture.width();
479
     //    int heigh =  m_pxPicture.height();
479
     //    int heigh =  m_pxPicture.height();
480
     //    tblView->setRowHeight(index.row(), heigh + 10);
480
     //    tblView->setRowHeight(index.row(), heigh + 10);
481
         // model->submitAll();
481
         // model->submitAll();
482
482
483
483
484
484
485
485
486
      // model->setData(index, value);
486
      // model->setData(index, value);
487
   }
487
   }
488
488
489
489
490
490
491
   void IconDelegate::updateEditorGeometry(
491
   void IconDelegate::updateEditorGeometry(
492
               QWidget *editor,
492
               QWidget *editor,
493
               const QStyleOptionViewItem &option,
493
               const QStyleOptionViewItem &option,
494
               const QModelIndex& /* index */) const {
494
               const QModelIndex& /* index */) const {
495
495
496
496
497
   //    QRect r(option.rect.x() + option.rect.width()/2 - 7, option.rect.y() + option.rect.height()/2 - 7, 150, 100);
497
   //    QRect r(option.rect.x() + option.rect.width()/2 - 7, option.rect.y() + option.rect.height()/2 - 7, 150, 100);
498
     //      editor->setGeometry(r);
498
     //      editor->setGeometry(r);
499
499
500
        editor->setGeometry(option.rect);
500
        editor->setGeometry(option.rect);
501
   }
501
   }
502
502
503
503
504
504
505
505
506
   void IconDelegate::paint(QPainter *painter, const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const
506
   void IconDelegate::paint(QPainter *painter, const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const
507
   {
507
   {
508
508
509
509
510
          m_pxPicture.fill( QColor(Qt::white) );
510
          m_pxPicture.fill( QColor(Qt::white) );
511
511
512
          const QAbstractItemModel * model = index.model();
512
          const QAbstractItemModel * model = index.model();
513
          QString sFileName = model->data( index, Qt::DisplayRole ).toString();
513
          QString sFileName = model->data( index, Qt::DisplayRole ).toString();
514
514
515
          QVariant currentImage = model->data(index,0);
515
          QVariant currentImage = model->data(index,0);
516
516
517
517
518
           QByteArray bytes = currentImage.toByteArray();
518
           QByteArray bytes = currentImage.toByteArray();
519
     //       QImage image;
519
     //       QImage image;
520
     //       image.loadFromData(bytes);
520
     //       image.loadFromData(bytes);
521
521
522
522
523
           if (currentImage.isValid()) {
523
           if (currentImage.isValid()) {
524
                m_pxPicture.loadFromData(bytes);
524
                m_pxPicture.loadFromData(bytes);
525
525
526
           }
526
           }
527
           else {
527
           else {
528
               //QItemDelegate::paint(painter, option, index);
528
               //QItemDelegate::paint(painter, option, index);
529
           return;
529
           return;
530
           }
530
           }
531
531
532
532
533
533
534
534
535
535
536
           /*
536
           /*
537

537

538
           if ( !sFileName.isEmpty() )
538
           if ( !sFileName.isEmpty() )
539
                   m_pxPicture.load( sFileName );
539
                   m_pxPicture.load( sFileName );
540
           else {
540
           else {
541
               //QItemDelegate::paint(painter, option, index);
541
               //QItemDelegate::paint(painter, option, index);
542
           return;
542
           return;
543
           }
543
           }
544
*/
544
*/
545
545
546
546
547
           QPalette::ColorGroup cg = (option.state & QStyle::State_Enabled) ?
547
           QPalette::ColorGroup cg = (option.state & QStyle::State_Enabled) ?
548
                                                             ((option.state & QStyle::State_Active) ? QPalette::Normal : QPalette::Inactive ) :
548
                                                             ((option.state & QStyle::State_Active) ? QPalette::Normal : QPalette::Inactive ) :
549
                                                             QPalette::Disabled;
549
                                                             QPalette::Disabled;
550
550
551
            if (option.state & QStyle::State_Selected)
551
            if (option.state & QStyle::State_Selected)
552
552
553
553
554
                painter->fillRect(option.rect, option.palette.color(cg, QPalette::Highlight));
554
                painter->fillRect(option.rect, option.palette.color(cg, QPalette::Highlight));
555
555
556
           int nX = option.rect.x() + ( ( option.rect.width() - m_pxPicture.rect().width() ) / 2 );
556
           int nX = option.rect.x() + ( ( option.rect.width() - m_pxPicture.rect().width() ) / 2 );
557
           int nY = option.rect.y() + ( ( option.rect.height() - m_pxPicture.rect().height() ) / 2 );
557
           int nY = option.rect.y() + ( ( option.rect.height() - m_pxPicture.rect().height() ) / 2 );
558
           painter->drawPixmap( nX, nY, m_pxPicture );
558
           painter->drawPixmap( nX, nY, m_pxPicture );
559
559
560
560
561
       //    drawFocus(painter, option, option.rect.adjusted(0, 0, -1, -1)); // since we draw the grid ourselves
561
       //    drawFocus(painter, option, option.rect.adjusted(0, 0, -1, -1)); // since we draw the grid ourselves
562
562
563
           /*
563
           /*
564
           QPen pen = painter->pen();
564
           QPen pen = painter->pen();
565
           painter->setPen(option.palette.color(QPalette::Mid));
565
           painter->setPen(option.palette.color(QPalette::Mid));
566
           painter->drawLine(option.rect.bottomLeft(), option.rect.bottomRight());
566
           painter->drawLine(option.rect.bottomLeft(), option.rect.bottomRight());
567
           painter->drawLine(option.rect.topRight(), option.rect.bottomRight());
567
           painter->drawLine(option.rect.topRight(), option.rect.bottomRight());
568
           painter->setPen(pen);
568
           painter->setPen(pen);
569
   */
569
   */
570
}
570
}
571
571
572
572
573
   void IconDelegate::setTableView(QTableView* table){
573
   void IconDelegate::setTableView(QTableView* table){
574
       tblView = table;
574
       tblView = table;
575
   }
575
   }
576
576
577
577
578
578
579
579
580
580
581
581
582
582
583
583
584
   FileDelegate::FileDelegate( QObject * parent ) : QItemDelegate(parent)
584
   FileDelegate::FileDelegate( QObject * parent ) : QItemDelegate(parent)
585
   {
585
   {
586
   }
586
   }
587
587
588
588
589
589
590
590
591
591
592
   QWidget *FileDelegate::createEditor(QWidget *parent,
592
   QWidget *FileDelegate::createEditor(QWidget *parent,
593
       const QStyleOptionViewItem &/* option */,
593
       const QStyleOptionViewItem &/* option */,
594
       const QModelIndex & /* index */) const
594
       const QModelIndex & /* index */) const
595
   {
595
   {
596
596
597
       FileForm *editor = new FileForm(parent);
597
       FileForm *editor = new FileForm(parent);
598
598
599
       return editor;
599
       return editor;
600
600
601
   }
601
   }
602
602
603
603
604
604
605
605
606
   void FileDelegate::setEditorData(QWidget *editor,
606
   void FileDelegate::setEditorData(QWidget *editor,
607
                                       const QModelIndex &index) const
607
                                       const QModelIndex &index) const
608
   {
608
   {
609
609
610
610
611
       const QAbstractItemModel * model = index.model();
611
       const QAbstractItemModel * model = index.model();
612
       FileForm *flFrm = static_cast<FileForm*>(editor);
612
       FileForm *flFrm = static_cast<FileForm*>(editor);
613
       QVariant currentData = model->data(index,0);
613
       QVariant currentData = model->data(index,Qt::EditRole);
-
 
614
-
 
615
      // QVariant currentData = QSqlTableModel::data(index, 0);
614
       QByteArray bytes = currentData.toByteArray();
616
       QByteArray bytes = currentData.toByteArray();
615
       if (currentData.isValid()) flFrm->setData(bytes);
617
       if (currentData.isValid()) flFrm->setData(bytes);
616
       else return;
618
       else return;
617
619
618
   }
620
   }
619
621
620
622
621
623
622
624
623
void FileDelegate::setModelData(
625
void FileDelegate::setModelData(
624
               QWidget *editor,
626
               QWidget *editor,
625
               QAbstractItemModel *model,
627
               QAbstractItemModel *model,
626
               const QModelIndex& index) const {
628
               const QModelIndex& index) const {
627
       FileForm *flFrm = static_cast<FileForm*>(editor);
629
       FileForm *flFrm = static_cast<FileForm*>(editor);
628
       if (!(flFrm->dataIsChanged())) return;
630
       if (!(flFrm->dataIsChanged())) return;
629
631
630
       m_Data = flFrm->data();
632
       m_Data = flFrm->data();
631
       if (!m_Data.isEmpty()) { // åñëè ìàññèâ íå ïóñòîé
633
       if (!m_Data.isEmpty()) { // åñëè ìàññèâ íå ïóñòîé
632
                                   model->setData(index, QVariant (m_Data), Qt::EditRole);
634
                                   model->setData(index, QVariant (m_Data), Qt::EditRole);
633
635
634
                              }
636
                              }
635
       else {       // åñëè ìàññèâ ïóñòîé (ôàéë óäàëèëè)
637
       else {       // åñëè ìàññèâ ïóñòîé (ôàéë óäàëèëè)
636
           QVariant val_null;
638
           QVariant val_null;
637
           model->setData(index, val_null, Qt::EditRole);
639
           model->setData(index, val_null, Qt::EditRole);
638
640
639
            }
641
            }
640
642
641
643
642
644
643
   }
645
   }
644
646
645
647
646
648
647
   void FileDelegate::updateEditorGeometry(
649
   void FileDelegate::updateEditorGeometry(
648
               QWidget *editor,
650
               QWidget *editor,
649
               const QStyleOptionViewItem &option,
651
               const QStyleOptionViewItem &option,
650
               const QModelIndex& /* index */) const {
652
               const QModelIndex& /* index */) const {
651
653
652
654
653
   //    QRect r(option.rect.x() + option.rect.width()/2 - 7, option.rect.y() + option.rect.height()/2 - 7, 150, 100);
655
   //    QRect r(option.rect.x() + option.rect.width()/2 - 7, option.rect.y() + option.rect.height()/2 - 7, 150, 100);
654
     //      editor->setGeometry(r);
656
     //      editor->setGeometry(r);
655
657
656
        editor->setGeometry(option.rect);
658
        editor->setGeometry(option.rect);
657
   }
659
   }
658
660
659
661
660
662
661
663
662
 
664