Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 248 | Rev 250 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 248 Rev 249
1
#include "mainwindow.h"
1
#include "mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
3
3
4
//ïðîâåðêà
4
//ïðîâåðêà
5
5
6
void MainWindow::getDatabaseData(){
6
void MainWindow::getDatabaseData(){
7
int list_count;
7
int list_count;
8
ui->treeWidget_2->clear();
8
ui->treeWidget_2->clear();
9
if (rootItems.isEmpty()) return;
9
if (rootItems.isEmpty()) return;
10
10
11
11
12
12
13
list_count = rootItems.count();
13
list_count = rootItems.count();
14
14
15
for (int i=0; i < list_count; i++){
15
for (int i=0; i < list_count; i++){
16
16
17
    buildTree(rootItems.at(i));
17
    buildTree(rootItems.at(i));
18
18
19
}
19
}
20
20
21
}
21
}
22
22
23
void MainWindow::buildTree(QTreeWidgetItem * model_item){
23
void MainWindow::buildTree(QTreeWidgetItem * model_item){
24
24
25
25
26
26
27
27
28
QString model_name;
28
QString model_name;
29
QString rootClassID;
29
QString rootClassID;
30
QString rootClassInctance;
30
QString rootClassInctance;
31
QFont font;
31
QFont font;
32
32
33
QTreeWidgetItem * item;
33
QTreeWidgetItem * item;
34
model_name = model_item->text(0);
34
model_name = model_item->text(0);
35
if (model_item->checkState(0) == false) return;
35
if (model_item->checkState(0) == false) return;
36
36
37
//ui->treeWidget_2->clear();
37
//ui->treeWidget_2->clear();
38
//font.setWeight(20);
38
//font.setWeight(20);
39
font.setItalic(true);
39
font.setItalic(true);
40
item = new QTreeWidgetItem (ui->treeWidget_2);
40
item = new QTreeWidgetItem (ui->treeWidget_2);
41
item->setFont(0, font);
41
item->setFont(0, font);
42
item->setText(0, model_name);
42
item->setText(0, model_name);
43
item->setTextColor(0, Qt::darkGreen);
43
item->setTextColor(0, Qt::darkGreen);
44
root_items_list << item; // çàíîñèì â ñïèñîê êîðíåâûõ èòåìîâ
44
root_items_list << item; // çàíîñèì â ñïèñîê êîðíåâûõ èòåìîâ
45
45
46
if (!(model_item->childCount() > 0)) return;
46
if (!(model_item->childCount() > 0)) return;
47
47
48
rootClassID = model_item->child(0)->text(1);
48
rootClassID = model_item->child(0)->text(1);
49
rootClassInctance = getClassInctance(rootClassID);
49
rootClassInctance = getClassInctance(rootClassID);
50
50
51
51
52
if (model_item->child(0)->checkState(0)) // åñëè â ìîäåëè êîðíåâîé êëàññ âûáðàí äëÿ îòîáðàæåíèÿ (ñòîèò ãàëî÷êà), òî
52
if (model_item->child(0)->checkState(0)) // åñëè â ìîäåëè êîðíåâîé êëàññ âûáðàí äëÿ îòîáðàæåíèÿ (ñòîèò ãàëî÷êà), òî
53
    {
53
    {
54
     /////   QTreeWidgetItem * item_tmp;
54
     /////   QTreeWidgetItem * item_tmp;
55
   /////     item_tmp = new QTreeWidgetItem(item);                  // â äåðåâå, îòîáðàæàþùåì îáúåêòû êëàññîâ, ñîçäàåì íîâûé óçåë
55
   /////     item_tmp = new QTreeWidgetItem(item);                  // â äåðåâå, îòîáðàæàþùåì îáúåêòû êëàññîâ, ñîçäàåì íîâûé óçåë
56
   /////     item_tmp->setText(0, model_item->child(0)->text(0));    // ñ íàçâàíèåì êëàññà
56
   /////     item_tmp->setText(0, model_item->child(0)->text(0));    // ñ íàçâàíèåì êëàññà
57
57
58
        //showClassObjects(item_tmp, model_item->child(0));  // è âûâîäèì âñå îáúåêòû äàííîãî êëàññà
58
        //showClassObjects(item_tmp, model_item->child(0));  // è âûâîäèì âñå îáúåêòû äàííîãî êëàññà
59
59
60
        ///// showObjects(item_tmp, model_item->child(0), tr(""));
60
        ///// showObjects(item_tmp, model_item->child(0), tr(""));
61
    showObjects(item, model_item->child(0), tr(""));
61
    showObjects(item, model_item->child(0), tr(""));
62
    }
62
    }
63
63
64
64
65
/*****************************************************/
65
/*****************************************************/
66
66
67
67
68
}
68
}
69
69
70
70
71
// ïîëó÷àåì èìÿ òàáëèöû - õðàíèëèùà îáúåêòîâ êëàññà
71
// ïîëó÷àåì èìÿ òàáëèöû - õðàíèëèùà îáúåêòîâ êëàññà
72
QString MainWindow::getClassInctance(QString class_id){
72
QString MainWindow::getClassInctance(QString class_id){
73
    QSqlQuery q;
73
    QSqlQuery q;
74
    QString sql_str;
74
    QString sql_str;
75
    QString result;
75
    QString result;
76
    QString classInctance;
76
    QString classInctance;
77
    int field_inctance;
77
    int field_inctance;
78
    bool ok;
78
    bool ok;
79
    sql_str = tr("select * "
79
    sql_str = tr("select * "
80
                 " from ListOfClasses where  ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
80
                 " from ListOfClasses where  ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
81
                 );
81
                 );
82
    sql_str.append(class_id);
82
    sql_str.append(class_id);
83
     sql_str.append(tr("'"));
83
     sql_str.append(tr("'"));
84
    q.prepare(sql_str);
84
    q.prepare(sql_str);
85
85
86
    ok = q.exec();
86
    ok = q.exec();
87
    if (!ok) {
87
    if (!ok) {
88
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
88
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
89
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
89
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
90
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
90
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
91
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
91
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
92
                                                                            return result;
92
                                                                            return result;
93
                     }
93
                     }
94
    field_inctance = q.record().indexOf(tr("TableWhithInstance"));
94
    field_inctance = q.record().indexOf(tr("TableWhithInstance"));
95
    while(q.next()){
95
    while(q.next()){
96
96
97
                  classInctance = q.value(field_inctance).toString();
97
                  classInctance = q.value(field_inctance).toString();
98
                  result.append(classInctance);
98
                  result.append(classInctance);
99
                  }
99
                  }
100
100
101
  return result;
101
  return result;
102
102
103
}
103
}
104
104
105
void MainWindow::showClassObjects(QTreeWidgetItem * parent_item, QTreeWidgetItem * model_item){
105
void MainWindow::showClassObjects(QTreeWidgetItem * parent_item, QTreeWidgetItem * model_item){
106
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
106
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
107
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
107
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
108
    QSqlQuery q;
108
    QSqlQuery q;
109
    QString sql_str;
109
    QString sql_str;
110
    QString str_tmp;
110
    QString str_tmp;
111
    bool ok;
111
    bool ok;
112
    int field_ID;
112
    int field_ID;
113
    int i;
113
    int i;
114
    QIcon icon;
114
    QIcon icon;
115
    classID = model_item->text(1);
115
    classID = model_item->text(1);
116
    inctance = getClassInctance(classID);
116
    inctance = getClassInctance(classID);
117
    icon = model_item->icon(0);
117
    icon = model_item->icon(0);
118
    sql_str = tr("select * "
118
    sql_str = tr("select * "
119
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
119
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
120
                 );
120
                 );
121
    sql_str.append(inctance);
121
    sql_str.append(inctance);
122
    q.prepare(sql_str);
122
    q.prepare(sql_str);
123
123
124
    ok = q.exec();
124
    ok = q.exec();
125
    if (!ok) {
125
    if (!ok) {
126
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
126
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
127
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
127
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
128
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
128
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
129
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
129
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
130
                                                                            return;
130
                                                                            return;
131
                     }
131
                     }
132
132
133
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
133
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
134
134
135
135
136
    while(q.next()){
136
    while(q.next()){
137
                  if (q.record().count() > 1)
137
                  if (q.record().count() > 1)
138
                  {
138
                  {
139
                    QString value_tmp;
139
                    QString value_tmp;
140
                    QString ID_tmp;
140
                    QString ID_tmp;
141
                    QTreeWidgetItem * itm;
141
                    QTreeWidgetItem * itm;
142
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
142
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
143
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
143
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
144
                    itm = new QTreeWidgetItem(parent_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
144
                    itm = new QTreeWidgetItem(parent_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
145
                    itm->setText(0, value_tmp);
145
                    itm->setText(0, value_tmp);
146
146
147
                    itm->setIcon(0, icon);
147
                    itm->setIcon(0, icon);
148
148
149
                    for (int i; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
149
                    for (int i; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
150
                    {
150
                    {
151
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
151
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
152
                        model_item_tmp = model_item->child(i);      // îòîáðàæàåì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
152
                        model_item_tmp = model_item->child(i);      // îòîáðàæàåì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
153
                        MainWindow::showObjectChildrens(ID_tmp, itm, model_item_tmp);
153
                        MainWindow::showObjectChildrens(ID_tmp, itm, model_item_tmp);
154
154
155
                    }
155
                    }
156
                  }
156
                  }
157
157
158
             }
158
             }
159
159
160
   
160
   
161
    i++;
161
    i++;
162
}
162
}
163
163
164
164
165
165
166
void MainWindow::showObjectChildrens(QString object_ID, QTreeWidgetItem * object_item, QTreeWidgetItem * model_item){ // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
166
void MainWindow::showObjectChildrens(QString object_ID, QTreeWidgetItem * object_item, QTreeWidgetItem * model_item){ // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
167
167
168
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
168
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
169
169
170
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
170
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
171
    QSqlQuery q;
171
    QSqlQuery q;
172
    QString sql_str;
172
    QString sql_str;
173
    QString str_tmp;
173
    QString str_tmp;
174
    bool ok;
174
    bool ok;
175
    classID = model_item->text(1);
175
    classID = model_item->text(1);
176
    inctance = getClassInctance(classID);
176
    inctance = getClassInctance(classID);
177
177
178
    sql_str = tr("select * "
178
    sql_str = tr("select * "
179
                 " from '"       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
179
                 " from '"       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
180
                 );
180
                 );
181
    sql_str.append(inctance);
181
    sql_str.append(inctance);
182
    sql_str.append(tr("' where "));
182
    sql_str.append(tr("' where "));
183
183
184
184
185
    q.prepare(sql_str);
185
    q.prepare(sql_str);
186
186
187
    ok = q.exec();
187
    ok = q.exec();
188
    if (!ok) {
188
    if (!ok) {
189
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
189
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
190
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
190
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
191
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
191
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
192
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
192
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
193
                                                                            return;
193
                                                                            return;
194
                     }
194
                     }
195
}
195
}
196
196
197
197
198
198
199
//
199
//
200
void MainWindow::showObjects(QTreeWidgetItem * parent_object_item, QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr){
200
void MainWindow::showObjects(QTreeWidgetItem * parent_object_item, QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr){
201
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
201
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
202
    QString parentClassID; // èäåíòèôèêàòîð ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
202
    QString parentClassID; // èäåíòèôèêàòîð ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
203
    QString pointerField; // èìÿ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
203
    QString pointerField; // èìÿ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
204
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
204
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
205
    QString className; // èìÿ êëàññà
205
    QString className; // èìÿ êëàññà
206
    QString modelID; // èäåíòèôèêàòîð ìîäåëè
206
    QString modelID; // èäåíòèôèêàòîð ìîäåëè
207
    QString add_filtr; // äîïîëíèòåëüíûé ôèëüòð
207
    QString add_filtr; // äîïîëíèòåëüíûé ôèëüòð
208
    int field_ID;
208
    int field_ID;
209
    int icon_field_index;
209
    int icon_field_index;
210
    bool filtr_empty;
210
    bool filtr_empty;
211
    bool ok;
211
    bool ok;
212
    QSqlQuery q;
212
    QSqlQuery q;
213
    QString sql_str;
213
    QString sql_str;
214
    QString str_tmp;
214
    QString str_tmp;
215
    QTreeWidgetItem * title_item;
215
    QTreeWidgetItem * title_item;
216
    QFont font;
216
    QFont font;
217
    QIcon icon;
217
    QIcon icon;
218
   // font.setWeight(40);
218
   // font.setWeight(40);
219
    font.setBold(true);
219
    font.setBold(true);
220
    filtr_empty = filtr.isEmpty();
220
    filtr_empty = filtr.isEmpty();
221
221
222
    classID = model_item->text(1);
222
    classID = model_item->text(1);
223
    modelID = model_item->text(6);
223
    modelID = model_item->text(6);
224
    add_filtr = MainWindow::getFiltrString(modelID, classID);
224
    add_filtr = MainWindow::getFiltrString(modelID, classID);
225
225
226
226
227
    icon = model_item->icon(0);
227
    icon = model_item->icon(0);
228
228
229
    parentClassID = model_item->parent()->text(1);
229
    parentClassID = model_item->parent()->text(1);
230
230
231
    pointerField = getPointerFieldName(parentClassID, classID);
231
    pointerField = getPointerFieldName(parentClassID, classID);
232
232
233
    className = model_item->text(0);
233
    className = model_item->text(0);
234
    inctance = getClassInctance(classID);
234
    inctance = getClassInctance(classID);
235
235
236
    if  (!model_item->checkState(0)) return;
236
    if  (!model_item->checkState(0)) return;
237
237
238
    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
238
    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
239
    title_item->setFont(0, font);
239
    title_item->setFont(0, font);
240
    title_item->setText(0, className);
240
    title_item->setText(0, className);
241
    title_item->setText(1, tr("class"));
241
    title_item->setText(1, tr("class"));
242
    title_item->setText(2, classID);
242
    title_item->setText(2, classID);
243
    title_item->setText(3, inctance);
243
    title_item->setText(3, inctance);
244
    title_item->setText(4, pointerField);
244
    title_item->setText(4, pointerField);
245
    title_item->setText(5, add_filtr); // çàïîìíèì ôèëüòð äëÿ êëàññà â äåðåâå ñ äàííûìè
245
    title_item->setText(5, add_filtr); // çàïîìíèì ôèëüòð äëÿ êëàññà â äåðåâå ñ äàííûìè
246
    title_item->setTextColor(0, Qt::darkBlue);
246
    title_item->setTextColor(0, Qt::darkBlue);
247
247
248
     title_item->setIcon(0, icon);
248
     title_item->setIcon(0, icon);
249
249
250
250
251
    sql_str = tr("select * "
251
    sql_str = tr("select * "
252
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
252
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
253
                 );
253
                 );
254
    sql_str.append(inctance);
254
    sql_str.append(inctance);
255
255
256
256
257
    if (filtr.isEmpty() && (!add_filtr.isEmpty())) // ôèëüòð ïóñòîé, äîïîëíèòåëüíûé ôèëüòð íå ïóñòîé
257
    if (filtr.isEmpty() && (!add_filtr.isEmpty())) // ôèëüòð ïóñòîé, äîïîëíèòåëüíûé ôèëüòð íå ïóñòîé
258
                            {
258
                            {
259
                                filtr.append(tr ("where "));
259
                                filtr.append(tr ("where "));
260
                                filtr.append(add_filtr);
260
                                filtr.append(add_filtr);
261
                             }
261
                             }
262
262
263
263
264
    if (!filtr.isEmpty())   { // åñëè ôèëüòð íå ïóñòîé
264
    if (!filtr.isEmpty())   { // åñëè ôèëüòð íå ïóñòîé
265
                                 sql_str.append(tr(" "));
265
                                 sql_str.append(tr(" "));
266
                                 sql_str.append(filtr); // äîáàâëÿåì â çàïðîñ ôèëüòð
266
                                 sql_str.append(filtr); // äîáàâëÿåì â çàïðîñ ôèëüòð
267
                            }
267
                            }
268
268
269
    q.prepare(sql_str);
269
    q.prepare(sql_str);
270
270
271
    ok = q.exec();
271
    ok = q.exec();
272
    if (!ok) {
272
    if (!ok) {
273
                            QString debug_str;
273
                            QString debug_str;
274
                            debug_str.append(tr("ôóí showObjects(): Database Error "));
274
                            debug_str.append(tr("ôóí showObjects(): Database Error "));
275
                            debug_str.append(tr(" õð: "));
275
                            debug_str.append(tr(" õð: "));
276
                            debug_str.append(inctance);
276
                            debug_str.append(inctance);
277
                            debug_str.append(tr(" ô: "));
277
                            debug_str.append(tr(" ô: "));
278
                            debug_str.append(filtr);
278
                            debug_str.append(filtr);
279
                            debug_str.append(q.lastError().text());
279
                            debug_str.append(q.lastError().text());
280
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
280
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
281
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
281
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
282
                                                                            QObject::tr("ôóíêöèÿ showObjects(): Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
282
                                                                            QObject::tr("ôóíêöèÿ showObjects(): Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
283
                                                                            debug_str
283
                                                                            debug_str
284
                                                                           // q.lastError().text()
284
                                                                           // q.lastError().text()
285
                                                                             );          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
285
                                                                             );          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
286
                                                                            return;
286
                                                                            return;
287
                     }
287
                     }
288
288
289
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
289
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
290
290
291
    icon_field_index = q.record().indexOf(tr("Icon"));
291
    icon_field_index = q.record().indexOf(tr("Icon"));
292
    /*
292
    /*
293
    if (q.size() <= 0) return;
293
    if (q.size() <= 0) return;
294
    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
294
    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
295
    title_item->setFont(0, font);
295
    title_item->setFont(0, font);
296
    title_item->setText(0, className);
296
    title_item->setText(0, className);
297
    */
297
    */
298
298
299
    while(q.next()){
299
    while(q.next()){
300
                  if (q.record().count() > 1)
300
                  if (q.record().count() > 1)
301
                  {
301
                  {
302
                    QString value_tmp;
302
                    QString value_tmp;
303
                    QString ID_tmp;
303
                    QString ID_tmp;
304
                    QTreeWidgetItem * itm;
304
                    QTreeWidgetItem * itm;
305
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
305
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
306
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
306
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
307
               //     itm = new QTreeWidgetItem(parent_object_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
307
               //     itm = new QTreeWidgetItem(parent_object_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
308
                    itm = new QTreeWidgetItem(title_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
308
                    itm = new QTreeWidgetItem(title_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
309
                    itm->setText(0, value_tmp);
309
                    itm->setText(0, value_tmp);
310
                    itm->setText(1, tr("object"));
310
                    itm->setText(1, tr("object"));
311
                    itm->setText(2, ID_tmp);
311
                    itm->setText(2, ID_tmp);
312
312
313
313
314
                    if  (icon_field_index != -1){ // åñëè èìååòñÿ ïîëå ñ èêîíêàìè
314
                    if  (icon_field_index != -1){ // åñëè èìååòñÿ ïîëå ñ èêîíêàìè
315
                        QVariant data;
315
                        QVariant data;
316
                        QByteArray bytes;
316
                        QByteArray bytes;
317
                        QPixmap pix;
317
                        QPixmap pix;
318
                        QIcon icn;
318
                        QIcon icn;
319
                        QMap <QString, QPixmap> pixmap_map;
319
                        QMap <QString, QPixmap> pixmap_map;
320
                        QList <QString> id_list;
320
                        QList <QString> id_list;
321
                        QList <QPixmap> pixmap_list;
321
                        QList <QPixmap> pixmap_list;
322
                        pixmap_map = MainWindow::getObjectsIcon(inctance);
322
                        pixmap_map = MainWindow::getObjectsIcon(inctance);
323
                        if (!pixmap_map.isEmpty()) {
323
                        if (!pixmap_map.isEmpty()) {
324
                            id_list = pixmap_map.keys();
324
                            id_list = pixmap_map.keys();
325
                            pixmap_list =  pixmap_map.values();
325
                            pixmap_list =  pixmap_map.values();
326
                        }
326
                        }
327
                        if (id_list.indexOf(ID_tmp) != -1) {
327
                        if (id_list.indexOf(ID_tmp) != -1) {
328
                            pix = pixmap_list.at(id_list.indexOf(ID_tmp));
328
                            pix = pixmap_list.at(id_list.indexOf(ID_tmp));
329
                        }
329
                        }
330
                      // data = q.record().value(icon_field_index);
330
                      // data = q.record().value(icon_field_index);
331
                      //  bytes = q.record().value(icon_field_index).toByteArray();
331
                      //  bytes = q.record().value(icon_field_index).toByteArray();
332
                        // if (data.isValid() && (!data.isNull())) {
332
                        // if (data.isValid() && (!data.isNull())) {
333
                     //   if (!bytes.isEmpty()){
333
                     //   if (!bytes.isEmpty()){
334
                        // pix.loadFromData(data.toByteArray());
334
                        // pix.loadFromData(data.toByteArray());
335
                        // pix.loadFromData(bytes);
335
                        // pix.loadFromData(bytes);
336
                        if (pix.height() > 128) pix = pix.scaledToHeight(128);
336
                        if (pix.height() > 128) pix = pix.scaledToHeight(128);
337
                        icn.addPixmap(pix);
337
                        icn.addPixmap(pix);
338
                        itm->setIcon(0, icn);
338
                        itm->setIcon(0, icn);
339
                     //  }
339
                     //  }
340
340
341
341
342
342
343
                    }
343
                    }
344
344
345
345
346
346
347
//                    itm->setIcon(0, icon);
347
//                    itm->setIcon(0, icon);
348
348
349
349
350
                    for (int i=0; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
350
                    for (int i=0; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
351
                    {
351
                    {
352
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
352
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
353
                        QString pointer_name;
353
                        QString pointer_name;
354
                        QString filtr_tmp;
354
                        QString filtr_tmp;
355
                        bool pointer_isEmpty;
355
                        bool pointer_isEmpty;
356
                        model_item_tmp = model_item->child(i);      // îòîáðàæàåì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
356
                        model_item_tmp = model_item->child(i);      // îòîáðàæàåì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
357
                        pointer_name = getPointerFieldName(classID, model_item->child(i)->text(1));
357
                        pointer_name = getPointerFieldName(classID, model_item->child(i)->text(1));
358
                        itm->setText(4, pointer_name);
358
                        itm->setText(4, pointer_name);
359
359
360
                      //  title_item->setText(4, pointer_name);
360
                      //  title_item->setText(4, pointer_name);
361
361
362
362
363
                        pointer_isEmpty = pointer_name.isEmpty();
363
                        pointer_isEmpty = pointer_name.isEmpty();
364
                        filtr_tmp = tr("where ");
364
                        filtr_tmp = tr("where ");
365
                        filtr_tmp.append(tr("`"));
365
                        filtr_tmp.append(tr("`"));
366
                        filtr_tmp.append(pointer_name);
366
                        filtr_tmp.append(pointer_name);
367
                        filtr_tmp.append(tr("` = '"));
367
                        filtr_tmp.append(tr("` = '"));
368
                        filtr_tmp.append(ID_tmp);
368
                        filtr_tmp.append(ID_tmp);
369
                         filtr_tmp.append(tr("'"));
369
                         filtr_tmp.append(tr("'"));
370
                        showObjects(itm,  model_item_tmp, filtr_tmp);
370
                        showObjects(itm,  model_item_tmp, filtr_tmp);
371
                        //MainWindow::showObjectChildrens(ID_tmp, itm, model_item_tmp);
371
                        //MainWindow::showObjectChildrens(ID_tmp, itm, model_item_tmp);
372
372
373
                    }
373
                    }
374
374
375
375
376
                }
376
                }
377
377
378
              }
378
              }
379
379
380
380
381
381
382
382
383
    for (int i; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
383
    for (int i; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
384
        {
384
        {
385
385
386
386
387
        }
387
        }
388
388
389
}
389
}
390
390
391
391
392
QString MainWindow::getPointerFieldName(QString parent_class_id, QString chield_class_id){
392
QString MainWindow::getPointerFieldName(QString parent_class_id, QString chield_class_id){
393
393
394
    QSqlQuery q;
394
    QSqlQuery q;
395
    QString sql_str;
395
    QString sql_str;
396
    QString str_tmp;
396
    QString str_tmp;
397
    QString field;
397
    QString field;
398
    QString result;
398
    QString result;
399
    int field_name;
399
    int field_name;
400
    bool ok;
400
    bool ok;
401
    sql_str = tr("select * "
401
    sql_str = tr("select * "
402
                 " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`FieldType` = 'pointer' and  `DescriptionOfClasses`.`DefaultValue` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
402
                 " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`FieldType` = 'pointer' and  `DescriptionOfClasses`.`DefaultValue` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
403
                 );
403
                 );
404
404
405
    sql_str.append(tr("'"));
405
    sql_str.append(tr("'"));
406
    sql_str.append(parent_class_id);
406
    sql_str.append(parent_class_id);
407
    sql_str.append(tr("' "));
407
    sql_str.append(tr("' "));
408
    sql_str.append(tr(" and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = '"));
408
    sql_str.append(tr(" and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = '"));
409
    sql_str.append(chield_class_id);
409
    sql_str.append(chield_class_id);
410
    sql_str.append(tr("'"));
410
    sql_str.append(tr("'"));
411
    q.prepare(sql_str);
411
    q.prepare(sql_str);
412
412
413
    ok = q.exec();
413
    ok = q.exec();
414
    if (!ok) {
414
    if (!ok) {
415
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
415
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
416
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
416
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
417
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
417
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
418
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
418
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
419
                                                                            return result;
419
                                                                            return result;
420
                     }
420
                     }
421
field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
421
field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
422
while(q.next()){
422
while(q.next()){
423
        result = q.value(field_name).toString();
423
        result = q.value(field_name).toString();
424
    }
424
    }
425
return result;
425
return result;
426
}
426
}
427
427
428
428
429
429
430
void MainWindow::on_treeWidget_2_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
430
void MainWindow::on_treeWidget_2_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
431
QString item_type; // òèï óçëà (èìÿ êëàññà èäè îáúåêò)
431
QString item_type; // òèï óçëà (èìÿ êëàññà èäè îáúåêò)
432
QString parent_object_id;
432
QString parent_object_id;
433
int i;
433
int i;
434
QTreeWidgetItem * parent_item;
434
QTreeWidgetItem * parent_item;
435
item_type = item->text(1);
435
item_type = item->text(1);
436
parent_item = item->parent();
436
parent_item = item->parent();
437
437
438
QString  class_id; // èäåíòèôèêàòîð âûáðàííîãî êëàññà
438
QString  class_id; // èäåíòèôèêàòîð âûáðàííîãî êëàññà
439
QString inctance;
439
QString inctance;
440
QString filtr_tmp;
440
QString filtr_tmp;
441
QMap <QString, QString> pointersList;
441
QMap <QString, QString> pointersList;
442
QStringList dateFieldList; // ñïèñîê èìåí ïîëåé ñ òèïîì "DATE"
442
QStringList dateFieldList; // ñïèñîê èìåí ïîëåé ñ òèïîì "DATE"
443
QStringList boolFieldList; // ñïèñîê èìåí ïîëåé ñ òèïîì "BOOL"
443
QStringList boolFieldList; // ñïèñîê èìåí ïîëåé ñ òèïîì "BOOL"
444
QStringList fileFieldList; // ñïèñîê èìåí ïîëåé, â êîòîðûõ õðàíÿòñÿ ôàéëû
444
QStringList fileFieldList; // ñïèñîê èìåí ïîëåé, â êîòîðûõ õðàíÿòñÿ ôàéëû
445
QString pointer_name; // ñïèñîê èìåí ïîëåé
445
QString pointer_name; // ñïèñîê èìåí ïîëåé
446
446
447
if (item_type == tr("object") || item_type == tr("class")){
447
if (item_type == tr("object") || item_type == tr("class")){
448
448
449
disconnect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
449
disconnect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
450
450
451
static QList<int> colomns_indexes; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ òàáëèöû ñ íåñòàíäàðòíûìè äåëåãàòàìè
451
static QList<int> colomns_indexes; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ òàáëèöû ñ íåñòàíäàðòíûìè äåëåãàòàìè
452
static QList<int> date_colomns_indexes; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ òàáëèöû ñ äåëåãàòàìè äëÿ òèïà "DATE"
452
static QList<int> date_colomns_indexes; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ òàáëèöû ñ äåëåãàòàìè äëÿ òèïà "DATE"
453
static QList <int> bool_colomns_indexes; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ òàáëèöû ñ äåëåãàòàìè äëÿ òèïà "BOOL"
453
static QList <int> bool_colomns_indexes; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ òàáëèöû ñ äåëåãàòàìè äëÿ òèïà "BOOL"
454
static QList <int> file_colomns_indexes; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ òàáëèöû, â êîòîðûõ õðàíÿòüñÿ ôàéëû
454
static QList <int> file_colomns_indexes; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ òàáëèöû, â êîòîðûõ õðàíÿòüñÿ ôàéëû
455
455
456
static QList<SpinBoxDelegate *> spin_delegate_list;// ñïèñîê óêàçàòåëåé íà íåñòàíäàðòíûå äåëåãàòû
456
static QList<SpinBoxDelegate *> spin_delegate_list;// ñïèñîê óêàçàòåëåé íà íåñòàíäàðòíûå äåëåãàòû
457
static int icon_index = -1; // èíäåêñ ñòîëáöà ñ èêîíêàìè
457
static int icon_index = -1; // èíäåêñ ñòîëáöà ñ èêîíêàìè
458
458
459
459
460
SpinBoxDelegate * spin_delegate_tmp;
460
SpinBoxDelegate * spin_delegate_tmp;
461
461
462
// Ñïåðâà "î÷èñòèì" òàáëèöó îò íåñòàíäàðòíûõ äåëåãàòîâ
462
// Ñïåðâà "î÷èñòèì" òàáëèöó îò íåñòàíäàðòíûõ äåëåãàòîâ
463
463
464
if (icon_index != -1) {
464
if (icon_index != -1) {
465
                            ui->tableView->setItemDelegateForColumn(icon_index, &standart_delegate); // è ïðèñâàèâàåì ñòàíäàðòíûé äåëåãàò
465
                            ui->tableView->setItemDelegateForColumn(icon_index, &standart_delegate); // è ïðèñâàèâàåì ñòàíäàðòíûé äåëåãàò
466
                            icon_index = -1;
466
                            icon_index = -1;
467
                       }
467
                       }
468
468
469
for (i=0; i < colomns_indexes.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
469
for (i=0; i < colomns_indexes.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
470
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &standart_delegate ); // è ïðèñâàèâàåì ñòàíäàðòíûé äåëåãàò
470
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &standart_delegate ); // è ïðèñâàèâàåì ñòàíäàðòíûé äåëåãàò
471
// ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &picture_delegate);
471
// ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &picture_delegate);
472
472
473
}
473
}
474
colomns_indexes.clear(); // î÷èùàåì ñïèñîê ñòîëáöîâ ñ íåñòàíäàðòíûìè äåëåãàòàìè
474
colomns_indexes.clear(); // î÷èùàåì ñïèñîê ñòîëáöîâ ñ íåñòàíäàðòíûìè äåëåãàòàìè
475
475
476
476
477
//  "Î÷èñòèì" òàáëèöó îò äåëåãàòîâ äëÿ õðàíåíèÿ ôàéëîâ
477
//  "Î÷èñòèì" òàáëèöó îò äåëåãàòîâ äëÿ õðàíåíèÿ ôàéëîâ
478
478
479
for (i=0; i < file_colomns_indexes.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
479
for (i=0; i < file_colomns_indexes.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
480
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(file_colomns_indexes.at(i), &standart_delegate ); // è ïðèñâàèâàåì ñòàíäàðòíûé äåëåãàò
480
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(file_colomns_indexes.at(i), &standart_delegate ); // è ïðèñâàèâàåì ñòàíäàðòíûé äåëåãàò
481
}
481
}
482
file_colomns_indexes.clear();
482
file_colomns_indexes.clear();
483
483
484
484
485
// "Î÷èñòèì" òàáëèöó îò äåëåãàòîâ äëÿ òèïà "DATE"
485
// "Î÷èñòèì" òàáëèöó îò äåëåãàòîâ äëÿ òèïà "DATE"
486
for (i=0; i < date_colomns_indexes.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
486
for (i=0; i < date_colomns_indexes.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
487
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(date_colomns_indexes.at(i), &standart_delegate ); // è ïðèñâàèâàåì ñòàíäàðòíûé äåëåãàò
487
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(date_colomns_indexes.at(i), &standart_delegate ); // è ïðèñâàèâàåì ñòàíäàðòíûé äåëåãàò
488
// ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &picture_delegate);
488
// ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &picture_delegate);
489
489
490
}
490
}
491
491
492
date_colomns_indexes.clear();
492
date_colomns_indexes.clear();
493
493
494
// "Î÷èñòèì" òàáëèöó îò äåëåãàòîâ äëÿ òèïà "BOOL"
494
// "Î÷èñòèì" òàáëèöó îò äåëåãàòîâ äëÿ òèïà "BOOL"
495
for (i=0; i < bool_colomns_indexes.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
495
for (i=0; i < bool_colomns_indexes.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
496
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(bool_colomns_indexes.at(i), &standart_delegate ); // è ïðèñâàèâàåì ñòàíäàðòíûé äåëåãàò
496
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(bool_colomns_indexes.at(i), &standart_delegate ); // è ïðèñâàèâàåì ñòàíäàðòíûé äåëåãàò
497
// ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &picture_delegate);
497
// ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &picture_delegate);
498
498
499
}
499
}
500
500
501
bool_colomns_indexes.clear();
501
bool_colomns_indexes.clear();
502
boolFieldsIndexes_global.clear();
502
boolFieldsIndexes_global.clear();
503
503
504
if (item_type == tr("object"))
504
if (item_type == tr("object"))
505
    {
505
    {
506
          QString ID;
506
          QString ID;
507
        ui->pushButton->setEnabled(false);
507
        ui->pushButton->setEnabled(false);
508
        ui->pushButton_2->setEnabled(false);
508
        ui->pushButton_2->setEnabled(false);
509
509
510
        class_id = parent_item->text(2);
510
        class_id = parent_item->text(2);
511
        ID = item->text(2);
511
        ID = item->text(2);
512
        inctance = parent_item->text(3);
512
        inctance = parent_item->text(3);
513
        delete sql_mogel;
513
        delete sql_mogel;
514
514
515
        sql_mogel = new MyModel();
515
        sql_mogel = new MyModel();
516
516
517
        sql_mogel->setTable(inctance);
517
        sql_mogel->setTable(inctance);
518
        // sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
518
        // sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
519
        sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
519
        sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
520
520
521
        filtr_tmp.append(tr("`"));
521
        filtr_tmp.append(tr("`"));
522
        filtr_tmp.append(tr("ID"));
522
        filtr_tmp.append(tr("ID"));
523
        filtr_tmp.append(tr("`"));
523
        filtr_tmp.append(tr("`"));
524
        filtr_tmp.append(tr(" = '"));
524
        filtr_tmp.append(tr(" = '"));
525
        filtr_tmp.append(ID);
525
        filtr_tmp.append(ID);
526
        filtr_tmp.append(tr("'"));
526
        filtr_tmp.append(tr("'"));
527
527
528
    }
528
    }
529
if (item_type == tr("class"))
529
if (item_type == tr("class"))
530
    {
530
    {
531
        QString parent_object_id; // èäåíòèôèêàòîð ðîäèòåëüñêîãî îáúåêòà
531
        QString parent_object_id; // èäåíòèôèêàòîð ðîäèòåëüñêîãî îáúåêòà
532
532
533
        QString parent_class_inctance;
533
        QString parent_class_inctance;
534
        QString class_filter;
534
        QString class_filter;
535
535
536
536
537
        ui->pushButton->setEnabled(true);
537
        ui->pushButton->setEnabled(true);
538
        ui->pushButton_2->setEnabled(true);
538
        ui->pushButton_2->setEnabled(true);
539
539
540
        parent_object_id = parent_item->text(2);
540
        parent_object_id = parent_item->text(2);
541
541
542
        parentObject_id = parent_item->text(2);
542
        parentObject_id = parent_item->text(2);
543
543
544
        class_id = item->text(2);
544
        class_id = item->text(2);
545
        inctance = item->text(3);
545
        inctance = item->text(3);
546
        class_filter = item->text(5);
546
        class_filter = item->text(5);
547
547
548
        pointer_name = item->text(4);
548
        pointer_name = item->text(4);
549
        delete sql_mogel;
549
        delete sql_mogel;
550
550
551
        sql_mogel = new MyModel();
551
        sql_mogel = new MyModel();
552
552
553
        //        sql_mogel = new QSqlTableModel(this);
553
        //        sql_mogel = new QSqlTableModel(this);
554
        sql_mogel->setTable(inctance);
554
        sql_mogel->setTable(inctance);
555
        // sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
555
        // sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
556
        sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
556
        sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
557
557
558
        if (!parent_object_id.isEmpty())
558
        if (!parent_object_id.isEmpty())
559
        {
559
        {
560
            filtr_tmp.append(tr("`"));
560
            filtr_tmp.append(tr("`"));
561
            filtr_tmp.append(pointer_name);
561
            filtr_tmp.append(pointer_name);
562
            filtr_tmp.append(tr("`"));
562
            filtr_tmp.append(tr("`"));
563
            filtr_tmp.append(tr(" = '"));
563
            filtr_tmp.append(tr(" = '"));
564
            filtr_tmp.append(parent_object_id);
564
            filtr_tmp.append(parent_object_id);
565
            filtr_tmp.append(tr("'"));
565
            filtr_tmp.append(tr("'"));
566
566
567
567
568
            if (!class_filter.isEmpty()) // åñëè ôèëüòð äëÿ êëàññà íå ïóñòîé
568
            if (!class_filter.isEmpty()) // åñëè ôèëüòð äëÿ êëàññà íå ïóñòîé
569
                {
569
                {
570
                    filtr_tmp.append(tr(" and "));
570
                    filtr_tmp.append(tr(" and "));
571
                    filtr_tmp.append(class_filter); // äîáàâèì è ôèëüòð äëÿ êëàññà (êîòîðûé óêàçûâàëè â äåðåâå ìîäåëåé)
571
                    filtr_tmp.append(class_filter); // äîáàâèì è ôèëüòð äëÿ êëàññà (êîòîðûé óêàçûâàëè â äåðåâå ìîäåëåé)
572
572
573
                }
573
                }
574
574
575
575
576
576
577
577
578
        }
578
        }
579
        else if(!class_filter.isEmpty()) // åñëè ôèëüòð äëÿ êëàññà íå ïóñòîé, à ôèëüòð ïóñòîé
579
        else if(!class_filter.isEmpty()) // åñëè ôèëüòð äëÿ êëàññà íå ïóñòîé, à ôèëüòð ïóñòîé
580
            {
580
            {
581
                 filtr_tmp.append(class_filter); // äîáàâèì è ôèëüòð äëÿ êëàññà (êîòîðûé óêàçûâàëè â äåðåâå ìîäåëåé)
581
                 filtr_tmp.append(class_filter); // äîáàâèì è ôèëüòð äëÿ êëàññà (êîòîðûé óêàçûâàëè â äåðåâå ìîäåëåé)
582
            }
582
            }
583
583
584
    }
584
    }
585
585
586
586
587
587
588
pointersList = getPointersList(class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé-óêàçàòåëåé
588
pointersList = getPointersList(class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé-óêàçàòåëåé
589
dateFieldList = getDataFieldList(class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé c òèïîì "DATE"
589
dateFieldList = getDataFieldList(class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé c òèïîì "DATE"
590
boolFieldList = getBoolFieldList(class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé c òèïîì "BOOL"
590
boolFieldList = getBoolFieldList(class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé c òèïîì "BOOL"
591
fileFieldList = getFileFieldList(class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé, â êîòîðûõ õðàíÿòüñÿ ôàéëû
591
fileFieldList = getFileFieldList(class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé, â êîòîðûõ õðàíÿòüñÿ ôàéëû
592
592
593
icon_index = getIconFieldIndex(inctance); //
593
icon_index = getIconFieldIndex(inctance); //
594
if (icon_index != -1) ui->tableView->setItemDelegateForColumn(icon_index, iconDelegate);
594
if (icon_index != -1) ui->tableView->setItemDelegateForColumn(icon_index, iconDelegate);
595
sql_mogel->setIconIndex(icon_index);
595
sql_mogel->setIconIndex(icon_index);
596
596
597
QMap <int, QString> pointersToModel;
597
QMap <int, QString> pointersToModel;
598
598
599
599
600
600
601
601
602
QMap <int, QString> filesFieldsToModel;
602
QMap <int, QString> filesFieldsToModel;
603
for (int i=0; i < fileFieldList.count(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé, õðàíÿùèõ ôàéëû
603
for (int i=0; i < fileFieldList.count(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé, õðàíÿùèõ ôàéëû
604
  //  static FileDelegate flDelegate;
604
  //  static FileDelegate flDelegate;
605
   // static TimeEditDelegate dateDelegate("01.10.2010");
605
   // static TimeEditDelegate dateDelegate("01.10.2010");
606
    QString fileFieldName; // èìÿ ïîëÿ
606
    QString fileFieldName; // èìÿ ïîëÿ
607
    int fileFieldIndex; //
607
    int fileFieldIndex; //
608
    fileFieldName = fileFieldList.at(i); // îïðåäåëÿåì èìÿ ïîëÿ, õðàíÿùåãî ôàéë
608
    fileFieldName = fileFieldList.at(i); // îïðåäåëÿåì èìÿ ïîëÿ, õðàíÿùåãî ôàéë
609
    fileFieldIndex = sql_mogel->record().indexOf(fileFieldName); // îïðåäåëÿåì íîìåð ñòîëáöà â ìîäåëå
609
    fileFieldIndex = sql_mogel->record().indexOf(fileFieldName); // îïðåäåëÿåì íîìåð ñòîëáöà â ìîäåëå
610
    filesFieldsToModel.insert(fileFieldIndex, fileFieldName);
610
    filesFieldsToModel.insert(fileFieldIndex, fileFieldName);
611
    file_colomns_indexes.append(fileFieldIndex);// çàïîìíèì íîìåð ñòîëáöà ñ äåëåãàòîì äëÿ òèïà "file"
611
    file_colomns_indexes.append(fileFieldIndex);// çàïîìíèì íîìåð ñòîëáöà ñ äåëåãàòîì äëÿ òèïà "file"
612
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(fileFieldIndex, fileDelegate);
612
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(fileFieldIndex, fileDelegate);
613
613
614
}
614
}
615
sql_mogel->setFilesFields(filesFieldsToModel);// ïåðåäàåì ìîäåëè ñâÿçàííûé ñïèñîê ñ íîìåðàìè è èìåíàìè ñòîëáöîâ, õðàíÿùèõ ôàéëû
615
sql_mogel->setFilesFields(filesFieldsToModel);// ïåðåäàåì ìîäåëè ñâÿçàííûé ñïèñîê ñ íîìåðàìè è èìåíàìè ñòîëáöîâ, õðàíÿùèõ ôàéëû
616
616
617
617
618
618
619
619
620
for (int i=0; i < dateFieldList.count(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé ñ òèïîì "DATA"
620
for (int i=0; i < dateFieldList.count(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé ñ òèïîì "DATA"
621
     static MyDEDelegate dateDelegate;
621
     static MyDEDelegate dateDelegate;
622
   // static TimeEditDelegate dateDelegate("01.10.2010");
622
   // static TimeEditDelegate dateDelegate("01.10.2010");
623
    QString dateFieldName; // èìÿ ïîëÿ
623
    QString dateFieldName; // èìÿ ïîëÿ
624
    int dataFieldIndex; //
624
    int dataFieldIndex; //
625
    dateFieldName = dateFieldList.at(i); // îïðåäåëÿåì èìÿ ïîëÿ ñ òèïîì "DATA"
625
    dateFieldName = dateFieldList.at(i); // îïðåäåëÿåì èìÿ ïîëÿ ñ òèïîì "DATA"
626
    dataFieldIndex = sql_mogel->record().indexOf(dateFieldName); // îïðåäåëÿåì íîìåð ñòîëáöà â ìîäåëå
626
    dataFieldIndex = sql_mogel->record().indexOf(dateFieldName); // îïðåäåëÿåì íîìåð ñòîëáöà â ìîäåëå
627
    date_colomns_indexes.append(dataFieldIndex);// çàïîìíèì íîìåð ñòîëáöà ñ äåëåãàòîì äëÿ òèïà "DATA"
627
    date_colomns_indexes.append(dataFieldIndex);// çàïîìíèì íîìåð ñòîëáöà ñ äåëåãàòîì äëÿ òèïà "DATA"
628
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(dataFieldIndex, &dateDelegate);
628
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(dataFieldIndex, &dateDelegate);
629
629
630
}
630
}
631
631
632
632
633
for (int i=0; i < boolFieldList.count(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé ñ òèïîì "BOOL"
633
for (int i=0; i < boolFieldList.count(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé ñ òèïîì "BOOL"
634
   // // // //  static MyDEDelegate dateDelegate;
634
   // // // //  static MyDEDelegate dateDelegate;
635
   // static TimeEditDelegate dateDelegate("01.10.2010");
635
   // static TimeEditDelegate dateDelegate("01.10.2010");
636
    QString boolFieldName; // èìÿ ïîëÿ
636
    QString boolFieldName; // èìÿ ïîëÿ
637
    int boolFieldIndex; //
637
    int boolFieldIndex; //
638
    boolFieldName = boolFieldList.at(i); // îïðåäåëÿåì èìÿ ïîëÿ ñ òèïîì "BOOL"
638
    boolFieldName = boolFieldList.at(i); // îïðåäåëÿåì èìÿ ïîëÿ ñ òèïîì "BOOL"
639
    boolFieldIndex = sql_mogel->record().indexOf(boolFieldName); // îïðåäåëÿåì íîìåð ñòîëáöà â ìîäåëå
639
    boolFieldIndex = sql_mogel->record().indexOf(boolFieldName); // îïðåäåëÿåì íîìåð ñòîëáöà â ìîäåëå
640
    bool_colomns_indexes.append(boolFieldIndex);// çàïîìíèì íîìåð ñòîëáöà ñ òèïîì "DATA"
640
    bool_colomns_indexes.append(boolFieldIndex);// çàïîìíèì íîìåð ñòîëáöà ñ òèïîì "DATA"
641
        // ui->tableView->setItemDelegateForColumn(dataFieldIndex, &dateDelegate);
641
        // ui->tableView->setItemDelegateForColumn(dataFieldIndex, &dateDelegate);
642
642
643
}
643
}
644
644
645
sql_mogel->setBooleansList(bool_colomns_indexes);
645
sql_mogel->setBooleansList(bool_colomns_indexes);
646
boolFieldsIndexes_global = bool_colomns_indexes;
646
boolFieldsIndexes_global = bool_colomns_indexes;
647
647
648
for (int i=0; i < spin_delegate_list.count(); i++){ // óäàëÿåì íåñòàíäàðòíûå äåëåãàòû
648
for (int i=0; i < spin_delegate_list.count(); i++){ // óäàëÿåì íåñòàíäàðòíûå äåëåãàòû
649
delete spin_delegate_list.at(i);
649
delete spin_delegate_list.at(i);
650
 }
650
 }
651
651
652
spin_delegate_list.clear(); // î÷èùàåì ñïèñîê óêàçàòåëåé íà íåñòàíäàðòíûå äåëåãàòû
652
spin_delegate_list.clear(); // î÷èùàåì ñïèñîê óêàçàòåëåé íà íåñòàíäàðòíûå äåëåãàòû
653
653
654
QStringList pointersNames;
654
QStringList pointersNames;
655
pointersNames = pointersList.keys(); //çäåñü ñïèñîê èìåí ïîëåé-óêàçàòåëåé íà ðîäèòåëüñêèå êëàññû
655
pointersNames = pointersList.keys(); //çäåñü ñïèñîê èìåí ïîëåé-óêàçàòåëåé íà ðîäèòåëüñêèå êëàññû
656
656
657
657
658
658
659
659
660
660
661
//   ui->tableView->setItemDelegateForColumn(2, picture_delegate);
661
//   ui->tableView->setItemDelegateForColumn(2, picture_delegate);
662
662
663
// ui->tableView->setRowHeight(1, 100);
663
// ui->tableView->setRowHeight(1, 100);
664
664
665
665
666
666
667
667
668
668
669
QStringList parentInctancesList = pointersList.values(); // çäåñü ñïèñîê ñîîòâåòñòâóþùèõ õðàíèëèù
669
QStringList parentInctancesList = pointersList.values(); // çäåñü ñïèñîê ñîîòâåòñòâóþùèõ õðàíèëèù
670
670
671
for (i=0; i < pointersNames.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
671
for (i=0; i < pointersNames.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
672
    QString pointerName;
672
    QString pointerName;
673
673
674
    int pointerIndex;
674
    int pointerIndex;
675
    pointerName = pointersNames.at(i);  // îïðåäåëÿåì èìÿ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ
675
    pointerName = pointersNames.at(i);  // îïðåäåëÿåì èìÿ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ
676
    pointerIndex = sql_mogel->record().indexOf(pointerName); // îïðåäåëÿåì íîìåð ñòîëáöà â ìîäåëå
676
    pointerIndex = sql_mogel->record().indexOf(pointerName); // îïðåäåëÿåì íîìåð ñòîëáöà â ìîäåëå
677
    colomns_indexes.append(pointerIndex); // çàïîìíèì íîìåð ñòîëáöà ñ íåñòàíäàðòíûì äåëåãàòîì
677
    colomns_indexes.append(pointerIndex); // çàïîìíèì íîìåð ñòîëáöà ñ íåñòàíäàðòíûì äåëåãàòîì
678
    spin_delegate_tmp = new SpinBoxDelegate();
678
    spin_delegate_tmp = new SpinBoxDelegate();
679
679
680
    // // spinDelegate.setInctance(parentInctancesList.at(i)); // äåëåãàòó ïåðåäàåì èìÿ õðàíèëèùà îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
680
    // // spinDelegate.setInctance(parentInctancesList.at(i)); // äåëåãàòó ïåðåäàåì èìÿ õðàíèëèùà îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
681
    // // spinDelegate.getItems();                             // ïðîñèì äåëåãàòà ñîñòàâèòü ñïèñîê îáúåêòîâ â õðàíèëèùå
681
    // // spinDelegate.getItems();                             // ïðîñèì äåëåãàòà ñîñòàâèòü ñïèñîê îáúåêòîâ â õðàíèëèùå
682
682
683
    spin_delegate_tmp->setInctance(parentInctancesList.at(i));
683
    spin_delegate_tmp->setInctance(parentInctancesList.at(i));
684
    spin_delegate_tmp->getItems();
684
    spin_delegate_tmp->getItems();
685
685
686
    spin_delegate_list.append(spin_delegate_tmp);
686
    spin_delegate_list.append(spin_delegate_tmp);
687
687
688
  // // ui->tableView->setItemDelegateForColumn(pointerIndex, &spinDelegate); // è ïðèñâàèâàåì åãî ñîîòâåòñòâóþùåìó ñòîëáöó íàøåé òàáëèöû
688
  // // ui->tableView->setItemDelegateForColumn(pointerIndex, &spinDelegate); // è ïðèñâàèâàåì åãî ñîîòâåòñòâóþùåìó ñòîëáöó íàøåé òàáëèöû
689
689
690
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(pointerIndex, spin_delegate_tmp);
690
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(pointerIndex, spin_delegate_tmp);
691
691
692
    pointersToModel.insert(pointerIndex, parentInctancesList.at(i)); // ôîðìèðóåì ñïèñîê ñòîëáöîâ ñ óêàçàòåëÿìè
692
    pointersToModel.insert(pointerIndex, parentInctancesList.at(i)); // ôîðìèðóåì ñïèñîê ñòîëáöîâ ñ óêàçàòåëÿìè
693
}
693
}
694
694
695
sql_mogel->setPointers(pointersToModel); // ïåðåäàåì ñïèñîê óêàçàòåëåé ìîäåëå
695
sql_mogel->setPointers(pointersToModel); // ïåðåäàåì ñïèñîê óêàçàòåëåé ìîäåëå
696
696
697
pointer_index = sql_mogel->record().indexOf(pointer_name); // ýòî ãëîáàëüíàÿ ïåðåìåííàÿ, íå òðîãàåì, íóæíà! :-)
697
pointer_index = sql_mogel->record().indexOf(pointer_name); // ýòî ãëîáàëüíàÿ ïåðåìåííàÿ, íå òðîãàåì, íóæíà! :-)
698
698
699
699
700
700
701
701
702
sql_mogel->setFilter(filtr_tmp);
702
sql_mogel->setFilter(filtr_tmp);
703
sql_mogel->setSort(1, Qt::AscendingOrder);
703
sql_mogel->setSort(1, Qt::AscendingOrder);
704
sql_mogel->select();
704
sql_mogel->select();
705
705
706
706
707
707
708
connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
708
connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
709
709
710
ui->tableView->setModel(sql_mogel);
710
ui->tableView->setModel(sql_mogel);
711
ui->tableView->hideColumn(0);
711
ui->tableView->hideColumn(0);
712
ui->tableView->resizeColumnsToContents();
712
ui->tableView->resizeColumnsToContents();
713
ui->tableView->resizeRowsToContents();
713
ui->tableView->resizeRowsToContents();
714
714
715
715
716
716
717
717
718
718
719
    }
719
    }
720
720
721
}
721
}
722
722
723
723
724
void MainWindow::on_pushButton_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "äîáàâèòü ñòðîêó"
724
void MainWindow::on_pushButton_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "äîáàâèòü ñòðîêó"
725
     int row = sql_mogel->rowCount();
725
     int row = sql_mogel->rowCount();
726
      sql_mogel->insertRows(row, 1);
726
      sql_mogel->insertRows(row, 1);
727
      sql_mogel->setData(sql_mogel->index(row, 1), QVariant(tr("íå îïðåäåëåíî")), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
727
      sql_mogel->setData(sql_mogel->index(row, 1), QVariant(tr("íå îïðåäåëåíî")), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
728
      if (pointer_index > 0) {
728
      if (pointer_index > 0) {
729
                                    sql_mogel->setData(sql_mogel->index(row, pointer_index), QVariant(parentObject_id), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
729
                                    sql_mogel->setData(sql_mogel->index(row, pointer_index), QVariant(parentObject_id), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
730
                                }
730
                                }
731
    //  sql_mogel->submitAll();
731
    //  sql_mogel->submitAll();
732
732
733
}
733
}
734
734
735
void MainWindow::on_pushButton_2_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü âûäåëåííûå îáúåêòû"
735
void MainWindow::on_pushButton_2_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü âûäåëåííûå îáúåêòû"
736
int i;
736
int i;
737
i++;
737
i++;
738
QModelIndex model_index;
738
QModelIndex model_index;
739
QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView->selectionModel();
739
QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView->selectionModel();
740
QModelIndexList indexes = selectionModel->selectedIndexes();
740
QModelIndexList indexes = selectionModel->selectedIndexes();
741
QList<int> selectedRows;
741
QList<int> selectedRows;
742
selectedRows.clear();
742
selectedRows.clear();
743
foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
743
foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
744
    if (!selectedRows.contains(model_index.row()) && (model_index.column()==1))  selectedRows.append(model_index.row()); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
744
    if (!selectedRows.contains(model_index.row()) && (model_index.column()==1))  selectedRows.append(model_index.row()); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
745
745
746
}
746
}
747
qSort(selectedRows.begin(),selectedRows.end(), qGreater<int>()); // ñîðòèðóåì â îáðàòíîì ïîðÿäêå
747
qSort(selectedRows.begin(),selectedRows.end(), qGreater<int>()); // ñîðòèðóåì â îáðàòíîì ïîðÿäêå
748
748
749
749
750
for (int m =0; m < selectedRows.size(); ++m){
750
for (int m =0; m < selectedRows.size(); ++m){
751
751
752
// ClassEditor::removeClass(selectedRows.at(m));
752
// ClassEditor::removeClass(selectedRows.at(m));
753
753
754
sql_mogel->removeRow(selectedRows.at(m));
754
sql_mogel->removeRow(selectedRows.at(m));
755
755
756
}
756
}
757
sql_mogel->submitAll();
757
sql_mogel->submitAll();
758
getDatabaseData();
758
getDatabaseData();
759
759
760
}
760
}
761
761
762
762
763
void MainWindow::on_pushButton_3_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü"
763
void MainWindow::on_pushButton_3_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü"
764
    int i;
764
    int i;
765
    i++;
765
    i++;
766
    sql_mogel->submitAll();
766
    sql_mogel->submitAll();
767
    getDatabaseData();
767
    getDatabaseData();
768
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
768
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
769
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
769
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
770
    sql_mogel->select();
770
    sql_mogel->select();
771
771
772
}
772
}
773
773
774
774
775
void MainWindow::on_pushButton_4_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ"
775
void MainWindow::on_pushButton_4_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ"
776
    int i;
776
    int i;
777
    i++;
777
    i++;
778
    sql_mogel->select();
778
    sql_mogel->select();
779
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
779
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
780
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
780
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
781
    ui->tableView_2->resizeRowsToContents();
781
    ui->tableView_2->resizeRowsToContents();
782
    ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
782
    ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
783
}
783
}
784
784
785
785
786
void MainWindow::on_pushButton_5_clicked(){// íàæàòèå êíîïêè "Äîáàâèòü ìîäåëü "
786
void MainWindow::on_pushButton_5_clicked(){// íàæàòèå êíîïêè "Äîáàâèòü ìîäåëü "
787
787
788
    int i;
788
    int i;
789
    i++;
789
    i++;
790
    int row = model_for_ListModelsTable->rowCount();
790
    int row = model_for_ListModelsTable->rowCount();
791
    model_for_ListModelsTable->insertRows(row, 1);
791
    model_for_ListModelsTable->insertRows(row, 1);
792
    model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row, 1), QVariant(tr("Íîâàÿ ìîäåëü")), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
792
    model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row, 1), QVariant(tr("Íîâàÿ ìîäåëü")), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
793
    // model_for_ListModelsTable->setData(sql_mogel->index(row, pointer_index), QVariant(parentObject_id), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
793
    // model_for_ListModelsTable->setData(sql_mogel->index(row, pointer_index), QVariant(parentObject_id), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
794
794
795
   //  sql_mogel->submitAll();
795
   //  sql_mogel->submitAll();
796
796
797
797
798
}
798
}
799
799
800
void MainWindow::on_pushButton_6_clicked(){// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü ìîäåëü "
800
void MainWindow::on_pushButton_6_clicked(){// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü ìîäåëü "
801
801
802
    QModelIndex model_index;
802
    QModelIndex model_index;
803
    QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView_2->selectionModel();
803
    QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView_2->selectionModel();
804
    QModelIndexList indexes = selectionModel->selectedIndexes();
804
    QModelIndexList indexes = selectionModel->selectedIndexes();
805
    QList<int> selectedRows;
805
    QList<int> selectedRows;
806
    selectedRows.clear();
806
    selectedRows.clear();
807
    foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
807
    foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
808
        if (!selectedRows.contains(model_index.row()) && (model_index.column()==1))  selectedRows.append(model_index.row()); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
808
        if (!selectedRows.contains(model_index.row()) && (model_index.column()==1))  selectedRows.append(model_index.row()); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
809
809
810
    }
810
    }
811
    qSort(selectedRows.begin(),selectedRows.end(), qGreater<int>()); // ñîðòèðóåì â îáðàòíîì ïîðÿäêå
811
    qSort(selectedRows.begin(),selectedRows.end(), qGreater<int>()); // ñîðòèðóåì â îáðàòíîì ïîðÿäêå
812
812
813
813
814
    for (int m =0; m < selectedRows.size(); ++m){
814
    for (int m =0; m < selectedRows.size(); ++m){
815
815
816
    // ClassEditor::removeClass(selectedRows.at(m));
816
    // ClassEditor::removeClass(selectedRows.at(m));
817
817
818
    model_for_ListModelsTable->removeRow(selectedRows.at(m));
818
    model_for_ListModelsTable->removeRow(selectedRows.at(m));
819
819
820
    }
820
    }
821
    model_for_ListModelsTable->submitAll();
821
    model_for_ListModelsTable->submitAll();
822
    ui->pushButton_7->setEnabled(true);
822
    ui->pushButton_7->setEnabled(true);
823
   // getDatabaseData();
823
   // getDatabaseData();
824
824
825
}
825
}
826
826
827
827
828
void MainWindow::on_pushButton_7_clicked(){// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü"
828
void MainWindow::on_pushButton_7_clicked(){// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü"
829
model_for_ListModelsTable->submitAll();
829
model_for_ListModelsTable->submitAll();
830
ui->pushButton_7->setEnabled(false);
830
ui->pushButton_7->setEnabled(false);
831
ui->pushButton_8->setEnabled(false);
831
ui->pushButton_8->setEnabled(false);
832
model_is_build = false;
832
model_is_build = false;
833
MainWindow::readModels();
833
MainWindow::readModels();
834
model_is_build = true;
834
model_is_build = true;
835
MainWindow::getDatabaseData();
835
MainWindow::getDatabaseData();
836
}
836
}
837
837
838
void MainWindow::on_pushButton_8_clicked(){// íàæàòèå êíîïêè "Îòìåíèòü" (íà âêëàäêå ìîäåëåé)
838
void MainWindow::on_pushButton_8_clicked(){// íàæàòèå êíîïêè "Îòìåíèòü" (íà âêëàäêå ìîäåëåé)
839
model_for_ListModelsTable->select();
839
model_for_ListModelsTable->select();
840
ui->pushButton_7->setEnabled(false);
840
ui->pushButton_7->setEnabled(false);
841
ui->pushButton_8->setEnabled(false);
841
ui->pushButton_8->setEnabled(false);
842
842
843
}
843
}
844
844
845
845
846
 void MainWindow::on_pushButton_9_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Äîáàâèòü ôèëüòð" (íà âêëàäêå ìîäåëåé)
846
 void MainWindow::on_pushButton_9_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Äîáàâèòü ôèëüòð" (íà âêëàäêå ìîäåëåé)
847
 {
847
 {
848
    QString class_id;
848
    QString class_id;
849
    QString model_id;
849
    QString model_id;
850
850
851
851
852
    class_id = ui->treeWidget->currentItem()->text(1);
852
    class_id = ui->treeWidget->currentItem()->text(1);
853
    model_id = ui->treeWidget->currentItem()->text(6);
853
    model_id = ui->treeWidget->currentItem()->text(6);
854
     int row = filter_model->rowCount();
854
     int row = filter_model->rowCount();
855
     filter_model->insertRows(row, 1);
855
     filter_model->insertRows(row, 1);
856
    filter_model->setData(filter_model->index(row, 1), QVariant(model_id), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "Model ID"
856
    filter_model->setData(filter_model->index(row, 1), QVariant(model_id), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "Model ID"
857
    filter_model->setData(filter_model->index(row, 2), QVariant(class_id), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "Class ID"
857
    filter_model->setData(filter_model->index(row, 2), QVariant(class_id), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "Class ID"
858
    ui->pushButton_11->setEnabled(true);
858
    ui->pushButton_11->setEnabled(true);
859
    ui->pushButton_12->setEnabled(true);
859
    ui->pushButton_12->setEnabled(true);
860
860
861
861
862
 }
862
 }
863
863
864
  void MainWindow::on_pushButton_10_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü ôèëüòð" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
864
  void MainWindow::on_pushButton_10_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü ôèëüòð" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
865
  {
865
  {
866
      QModelIndex model_index;
866
      QModelIndex model_index;
867
      QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView_3->selectionModel();
867
      QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView_3->selectionModel();
868
      QModelIndexList indexes = selectionModel->selectedIndexes();
868
      QModelIndexList indexes = selectionModel->selectedIndexes();
869
      QList<int> selectedRows;
869
      QList<int> selectedRows;
870
      selectedRows.clear();
870
      selectedRows.clear();
871
      foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
871
      foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
872
          if (!selectedRows.contains(model_index.row()) /*&& (model_index.column()==1)*/)  selectedRows.append(model_index.row()); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
872
          if (!selectedRows.contains(model_index.row()) /*&& (model_index.column()==1)*/)  selectedRows.append(model_index.row()); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
873
873
874
      }
874
      }
875
      qSort(selectedRows.begin(),selectedRows.end(), qGreater<int>()); // ñîðòèðóåì â îáðàòíîì ïîðÿäêå
875
      qSort(selectedRows.begin(),selectedRows.end(), qGreater<int>()); // ñîðòèðóåì â îáðàòíîì ïîðÿäêå
876
876
877
877
878
      for (int m =0; m < selectedRows.size(); ++m){
878
      for (int m =0; m < selectedRows.size(); ++m){
879
879
880
      // ClassEditor::removeClass(selectedRows.at(m));
880
      // ClassEditor::removeClass(selectedRows.at(m));
881
881
882
      filter_model->removeRow(selectedRows.at(m));
882
      filter_model->removeRow(selectedRows.at(m));
883
883
884
      }
884
      }
885
      filter_model->submitAll();
885
      filter_model->submitAll();
886
886
887
      filter_model->sort(0,Qt::AscendingOrder);
887
      filter_model->sort(0,Qt::AscendingOrder);
888
     // getDatabaseData();
888
     // getDatabaseData();
889
      model_is_build = false;
889
      model_is_build = false;
890
      MainWindow::readModels();
890
      MainWindow::readModels();
891
      model_is_build = true;
891
      model_is_build = true;
892
      MainWindow::getDatabaseData();
892
      MainWindow::getDatabaseData();
893
893
894
      disconnect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
894
      disconnect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
895
    delete filter_model;
895
    delete filter_model;
896
896
897
    filter_model = new QSqlTableModel();
897
    filter_model = new QSqlTableModel();
898
     filter_model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
898
     filter_model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
899
   /// filter_model = new MyModel();
899
   /// filter_model = new MyModel();
900
900
901
    connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
901
    connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
902
902
903
903
904
904
905
905
906
  }
906
  }
907
907
908
  void MainWindow::on_pushButton_11_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
908
  void MainWindow::on_pushButton_11_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
909
  {
909
  {
910
      filter_model->submitAll();
910
      filter_model->submitAll();
911
      filter_model->sort(0,Qt::AscendingOrder);
911
      filter_model->sort(0,Qt::AscendingOrder);
912
      ui->pushButton_11->setEnabled(false);
912
      ui->pushButton_11->setEnabled(false);
913
      ui->pushButton_12->setEnabled(false);
913
      ui->pushButton_12->setEnabled(false);
914
914
915
      model_is_build = false;
915
      model_is_build = false;
916
      MainWindow::readModels();
916
      MainWindow::readModels();
917
      model_is_build = true;
917
      model_is_build = true;
918
      MainWindow::getDatabaseData();
918
      MainWindow::getDatabaseData();
919
      disconnect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
919
      disconnect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
920
    delete filter_model;
920
    delete filter_model;
921
921
922
    filter_model = new QSqlTableModel();
922
    filter_model = new QSqlTableModel();
923
    filter_model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
923
    filter_model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
924
   /// filter_model = new MyModel();
924
   /// filter_model = new MyModel();
925
925
926
    connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
926
    connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
927
927
928
928
929
929
930
  }
930
  }
931
931
932
  void MainWindow::on_pushButton_12_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
932
  void MainWindow::on_pushButton_12_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
933
  {
933
  {
934
    ui->tableView_3->setModel(filter_model);
934
    ui->tableView_3->setModel(filter_model);
935
    filter_model->select();
935
    filter_model->select();
936
936
937
    ui->pushButton_11->setEnabled(false);
937
    ui->pushButton_11->setEnabled(false);
938
    ui->pushButton_12->setEnabled(false);
938
    ui->pushButton_12->setEnabled(false);
939
  }
939
  }
940
940
941
  void MainWindow::on_pushButton_13_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Ñôîðìèðîâàòü êðàòêèé îò÷åò" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
941
  void MainWindow::on_pushButton_13_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Ñôîðìèðîâàòü êðàòêèé îò÷åò" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
942
  {
942
  {
943
        buildReport(false);
943
        buildReport(false);
944
944
945
  }
945
  }
946
946
947
  void MainWindow::on_pushButton_14_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Ñôîðìèðîâàòü ïîëíûé îò÷åò" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
947
  void MainWindow::on_pushButton_14_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Ñôîðìèðîâàòü ïîëíûé îò÷åò" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
948
  {
948
  {
949
        buildReport(true);
949
        buildReport(true);
950
950
951
  }
951
  }
952
952
953
  void MainWindow::on_pushButton_15_clicked()// íàæàòèå êíîïêè  "Ïå÷àòü" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
953
  void MainWindow::on_pushButton_15_clicked()// íàæàòèå êíîïêè  "Ïå÷àòü" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
954
  {
954
  {
955
        QPrinter printer;
955
        QPrinter printer;
956
        QPrintDialog *dlg = new QPrintDialog(&printer, this);
956
        QPrintDialog *dlg = new QPrintDialog(&printer, this);
957
        if (dlg->exec() !=QDialog::Accepted) return;
957
        if (dlg->exec() !=QDialog::Accepted) return;
958
        doc->print(&printer);
958
        doc->print(&printer);
959
959
960
  }
960
  }
961
961
962
962
963
  void MainWindow::on_pushButton_16_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Ïå÷àòü â PDF" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
963
  void MainWindow::on_pushButton_16_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Ïå÷àòü â PDF" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
964
  {
964
  {
965
      QString fileName = QFileDialog::getSaveFileName(this, "Export PDF", "", "PDF Files (*.pdf)");
965
      QString fileName = QFileDialog::getSaveFileName(this, "Export PDF", "", "PDF Files (*.pdf)");
966
      if(!fileName.isEmpty()){
966
      if(!fileName.isEmpty()){
967
          if (QFileInfo(fileName).suffix().isEmpty())
967
          if (QFileInfo(fileName).suffix().isEmpty())
968
              fileName.append(".pdf");
968
              fileName.append(".pdf");
969
          QPrinter printer(QPrinter::HighResolution);
969
          QPrinter printer(QPrinter::HighResolution);
970
          printer.setOutputFormat(QPrinter::PdfFormat);
970
          printer.setOutputFormat(QPrinter::PdfFormat);
971
          printer.setOutputFileName(fileName);
971
          printer.setOutputFileName(fileName);
972
          doc->print(&printer);
972
          doc->print(&printer);
973
      }
973
      }
974
974
975
  }
975
  }
976
976
977
 void MainWindow::on_pushButton_17_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Ýêñïîðò â OpenOffice" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
977
 void MainWindow::on_pushButton_17_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Ýêñïîðò â OpenOffice" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
978
978
979
 {
979
 {
980
        QString fileName = QFileDialog::getSaveFileName(this, "Export ODT", "", "OpenOffice document (*.odt)");
980
        QString fileName = QFileDialog::getSaveFileName(this, "Export ODT", "", "OpenOffice document (*.odt)");
981
981
982
      if(!fileName.isEmpty()){
982
      if(!fileName.isEmpty()){
983
        if (QFileInfo(fileName).suffix().isEmpty())
983
        if (QFileInfo(fileName).suffix().isEmpty())
984
            fileName.append(".odt");
984
            fileName.append(".odt");
985
      (bool)QTextDocumentWriter(fileName).write(doc);
985
      (bool)QTextDocumentWriter(fileName).write(doc);
986
986
987
    }
987
    }
988
988
989
989
990
 }
990
 }
991
991
992
992
993
 void MainWindow::on_pushButton_18_clicked()// âûïîëíèòü wmi çàïðîñ
993
 void MainWindow::on_pushButton_18_clicked()// âûïîëíèòü wmi çàïðîñ
994
994
995
 {
995
 {
996
     /*
996
     /*
997

997

998
     // QString program = tr(" wmic -U Àäìèíèñòðàòîð%Patr10t //192.168.0.135 \"select * from Win32_ComputerSystem\"");
998
     // QString program = tr(" wmic -U Àäìèíèñòðàòîð%Patr10t //192.168.0.135 \"select * from Win32_ComputerSystem\"");
999
             QString program = tr("wmic");
999
             QString program = tr("wmic");
1000
             QStringList arguments;
1000
             QStringList arguments;
1001

1001

1002
     // arguments << tr(" -U Àäìèíèñòðàòîð%Patr10t //192.168.0.135 \"select * from Win32_ComputerSystem\"");
1002
     // arguments << tr(" -U Àäìèíèñòðàòîð%Patr10t //192.168.0.135 \"select * from Win32_ComputerSystem\"");
1003
          //   program.append(tr(" -U Àäìèíèñòðàòîð%Patr10t //192.168.0.135 \"select * from Win32_ComputerSystem\""));
1003
          //   program.append(tr(" -U Àäìèíèñòðàòîð%Patr10t //192.168.0.135 \"select * from Win32_ComputerSystem\""));
1004
             program.append(tr(" -U admin --password=samba //192.168.0.101 \"select * from "));    //Win32_Product\""));
1004
             program.append(tr(" -U admin --password=samba //192.168.0.101 \"select * from "));    //Win32_Product\""));
1005
             program.append(ui->comboBox_2->currentText());
1005
             program.append(ui->comboBox_2->currentText());
1006
             program.append(tr("\""));
1006
             program.append(tr("\""));
1007

1007

1008
             int i;
1008
             int i;
1009
             i++;
1009
             i++;
1010
             wmiProcess.start(program);
1010
             wmiProcess.start(program);
1011
    */
1011
    */
1012
1012
1013
     TWmiVideoCard vCard;
1013
     TWmiVideoCard vCard;
1014
1014
-
 
1015
-
 
1016
1015
    vCard = MainWindow::getWmiVideoGard(tr("192.168.0.135"), tr("Àäìèíèñòðàòîð"), tr("Patr10t"));
1017
     vCard = MainWindow::getWmiVideoGard("192.168.0.11", tr("Àäìèíèñòðàòîð"), "!s-Leg01@Z");
1016
    int i;
1018
    int i;
1017
    i++;
1019
    i++;
1018
1020
1019
 }
1021
 }
1020
1022
1021
1023
1022
void MainWindow::on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){ // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
1024
void MainWindow::on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){ // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
1023
int i;
1025
int i;
1024
i++;
1026
i++;
1025
1027
1026
if (sql_mogel->iconIndex() !=-1) {
1028
if (sql_mogel->iconIndex() !=-1) {
1027
                                    ui->tableView->resizeColumnsToContents();
1029
                                    ui->tableView->resizeColumnsToContents();
1028
                                    ui->tableView->resizeRowsToContents();
1030
                                    ui->tableView->resizeRowsToContents();
1029
                                    }
1031
                                    }
1030
1032
1031
if ((topLeft == bottomRight) && (boolFieldsIndexes_global.indexOf(topLeft.column()) != -1))
1033
if ((topLeft == bottomRight) && (boolFieldsIndexes_global.indexOf(topLeft.column()) != -1))
1032
{
1034
{
1033
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
1035
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
1034
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
1036
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
1035
return;
1037
return;
1036
}
1038
}
1037
1039
1038
1040
1039
ui->pushButton_3->setEnabled(true);
1041
ui->pushButton_3->setEnabled(true);
1040
ui->pushButton_4->setEnabled(true);
1042
ui->pushButton_4->setEnabled(true);
1041
1043
1042
}
1044
}
1043
1045
1044
void MainWindow::on_model_for_ListModelsTable_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){ // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
1046
void MainWindow::on_model_for_ListModelsTable_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){ // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
1045
1047
1046
ui->pushButton_7->setEnabled(true);
1048
ui->pushButton_7->setEnabled(true);
1047
ui->pushButton_8->setEnabled(true);
1049
ui->pushButton_8->setEnabled(true);
1048
}
1050
}
1049
1051
1050
1052
1051
1053
1052
1054
1053
void MainWindow::on_filter_model_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ) // èçìåíèëè ñâîéñòâà ôèëüòðà èëè äîáàâèëè íîâûé ôèëüòð
1055
void MainWindow::on_filter_model_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ) // èçìåíèëè ñâîéñòâà ôèëüòðà èëè äîáàâèëè íîâûé ôèëüòð
1054
1056
1055
{
1057
{
1056
    ui->pushButton_11->setEnabled(true);
1058
    ui->pushButton_11->setEnabled(true);
1057
    ui->pushButton_12->setEnabled(true);
1059
    ui->pushButton_12->setEnabled(true);
1058
}
1060
}
1059
1061
1060
1062
1061
1063
1062
1064
1063
1065
1064
// ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé, â êà÷åñòâå êëþ÷åé ïîëó÷èì èìåíà ïîëåé-óêàçàòåëåé
1066
// ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé, â êà÷åñòâå êëþ÷åé ïîëó÷èì èìåíà ïîëåé-óêàçàòåëåé
1065
// â êà÷åñòâå çíà÷åíèé ïîëó÷èì ñïèñîê òàáëèö-õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêèõ êëàññîâ
1067
// â êà÷åñòâå çíà÷åíèé ïîëó÷èì ñïèñîê òàáëèö-õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêèõ êëàññîâ
1066
1068
1067
QMap <QString, QString>  MainWindow::getPointersList(QString class_id){
1069
QMap <QString, QString>  MainWindow::getPointersList(QString class_id){
1068
    QMap <QString, QString>  result_map;
1070
    QMap <QString, QString>  result_map;
1069
    QSqlQuery q;
1071
    QSqlQuery q;
1070
    QString sql_str;
1072
    QString sql_str;
1071
    QString str_tmp;
1073
    QString str_tmp;
1072
    QString field;
1074
    QString field;
1073
    QString result;
1075
    QString result;
1074
    int field_name, field_default_value;
1076
    int field_name, field_default_value;
1075
    bool ok;
1077
    bool ok;
1076
    sql_str = tr("select * "
1078
    sql_str = tr("select * "
1077
                 " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`FieldType` = 'pointer' and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1079
                 " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`FieldType` = 'pointer' and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1078
                 );
1080
                 );
1079
1081
1080
    sql_str.append(tr("'"));
1082
    sql_str.append(tr("'"));
1081
    sql_str.append(class_id);
1083
    sql_str.append(class_id);
1082
    sql_str.append(tr("' "));
1084
    sql_str.append(tr("' "));
1083
    // sql_str.append(tr(" and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = '"));
1085
    // sql_str.append(tr(" and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = '"));
1084
    // sql_str.append(chield_class_id);
1086
    // sql_str.append(chield_class_id);
1085
    // sql_str.append(tr("'"));
1087
    // sql_str.append(tr("'"));
1086
    q.prepare(sql_str);
1088
    q.prepare(sql_str);
1087
1089
1088
    ok = q.exec();
1090
    ok = q.exec();
1089
    if (!ok) {
1091
    if (!ok) {
1090
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1092
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1091
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1093
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1092
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1094
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1093
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1095
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1094
                                                                            return result_map;
1096
                                                                            return result_map;
1095
                     }
1097
                     }
1096
field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
1098
field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
1097
field_default_value = q.record().indexOf(tr("DefaultValue"));
1099
field_default_value = q.record().indexOf(tr("DefaultValue"));
1098
while(q.next()){
1100
while(q.next()){
1099
        QString pointerFieldName;
1101
        QString pointerFieldName;
1100
        QString parentClassID;
1102
        QString parentClassID;
1101
        QString parentClassInctance;
1103
        QString parentClassInctance;
1102
1104
1103
         pointerFieldName = q.value(field_name).toString();
1105
         pointerFieldName = q.value(field_name).toString();
1104
         parentClassID = q.value(field_default_value).toString();
1106
         parentClassID = q.value(field_default_value).toString();
1105
         parentClassInctance =  getClassInctance(parentClassID);
1107
         parentClassInctance =  getClassInctance(parentClassID);
1106
         result_map.insert(pointerFieldName, parentClassInctance);
1108
         result_map.insert(pointerFieldName, parentClassInctance);
1107
1109
1108
1110
1109
    }
1111
    }
1110
1112
1111
return result_map;
1113
return result_map;
1112
}
1114
}
1113
1115
1114
1116
1115
1117
1116
1118
1117
1119
1118
QStringList MainWindow::getDataFieldList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé c òèïîì "Äàòà", â êà÷åñòâå êëþ÷åé ïîëó÷èì èìåíà ïîëåé
1120
QStringList MainWindow::getDataFieldList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé c òèïîì "Äàòà", â êà÷åñòâå êëþ÷åé ïîëó÷èì èìåíà ïîëåé
1119
                                                            // â êà÷åñòâå çíà÷åíèé ïîëó÷èì ñïèñîê òàáëèö-õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêèõ êëàññîâ
1121
                                                            // â êà÷åñòâå çíà÷åíèé ïîëó÷èì ñïèñîê òàáëèö-õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêèõ êëàññîâ
1120
1122
1121
    QStringList  result_str;
1123
    QStringList  result_str;
1122
    QSqlQuery q;
1124
    QSqlQuery q;
1123
    QString sql_str;
1125
    QString sql_str;
1124
    QString str_tmp;
1126
    QString str_tmp;
1125
    QString field;
1127
    QString field;
1126
    QString result;
1128
    QString result;
1127
    int field_name, field_default_value;
1129
    int field_name, field_default_value;
1128
    bool ok;
1130
    bool ok;
1129
    sql_str = tr("select * "
1131
    sql_str = tr("select * "
1130
                 " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`FieldType` = 'DATE' and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1132
                 " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`FieldType` = 'DATE' and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1131
                 );
1133
                 );
1132
1134
1133
    sql_str.append(tr("'"));
1135
    sql_str.append(tr("'"));
1134
    sql_str.append(class_id);
1136
    sql_str.append(class_id);
1135
    sql_str.append(tr("' "));
1137
    sql_str.append(tr("' "));
1136
    // sql_str.append(tr(" and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = '"));
1138
    // sql_str.append(tr(" and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = '"));
1137
    // sql_str.append(chield_class_id);
1139
    // sql_str.append(chield_class_id);
1138
    // sql_str.append(tr("'"));
1140
    // sql_str.append(tr("'"));
1139
    q.prepare(sql_str);
1141
    q.prepare(sql_str);
1140
1142
1141
    ok = q.exec();
1143
    ok = q.exec();
1142
    if (!ok) {
1144
    if (!ok) {
1143
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1145
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1144
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1146
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1145
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1147
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1146
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1148
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1147
                                                                            return result_str;
1149
                                                                            return result_str;
1148
                     }
1150
                     }
1149
field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
1151
field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
1150
// field_default_value = q.record().indexOf(tr("DefaultValue"));
1152
// field_default_value = q.record().indexOf(tr("DefaultValue"));
1151
while(q.next()){
1153
while(q.next()){
1152
        QString DataFieldName;
1154
        QString DataFieldName;
1153
1155
1154
         DataFieldName = q.value(field_name).toString();
1156
         DataFieldName = q.value(field_name).toString();
1155
         result_str.append(DataFieldName);
1157
         result_str.append(DataFieldName);
1156
1158
1157
1159
1158
    }
1160
    }
1159
1161
1160
return result_str;
1162
return result_str;
1161
}
1163
}
1162
1164
1163
1165
1164
1166
1165
int MainWindow::getIconFieldIndex(QString inctance){ // ïîëó÷àåì íîìåð ñòîëáöà ñ èêîíêàìè
1167
int MainWindow::getIconFieldIndex(QString inctance){ // ïîëó÷àåì íîìåð ñòîëáöà ñ èêîíêàìè
1166
1168
1167
    QSqlQuery q;
1169
    QSqlQuery q;
1168
    bool ok;
1170
    bool ok;
1169
    int icon_field;
1171
    int icon_field;
1170
    QString sql_str;
1172
    QString sql_str;
1171
    sql_str = tr("select * from `"); //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1173
    sql_str = tr("select * from `"); //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1172
    sql_str.append(inctance);
1174
    sql_str.append(inctance);
1173
    sql_str.append(tr("`"));
1175
    sql_str.append(tr("`"));
1174
    q.prepare(sql_str);
1176
    q.prepare(sql_str);
1175
1177
1176
    ok = q.exec();
1178
    ok = q.exec();
1177
    if (!ok) {
1179
    if (!ok) {
1178
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1180
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1179
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1181
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1180
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1182
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1181
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1183
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1182
1184
1183
                                return -1;
1185
                                return -1;
1184
                     }
1186
                     }
1185
1187
1186
    icon_field =  q.record().indexOf(tr("Icon"));
1188
    icon_field =  q.record().indexOf(tr("Icon"));
1187
    return icon_field;
1189
    return icon_field;
1188
1190
1189
1191
1190
}
1192
}
1191
1193
1192
1194
1193
QStringList MainWindow::getFileFieldList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé, â êîòîðûõ õðàíÿòüñÿ ôàéëû
1195
QStringList MainWindow::getFileFieldList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé, â êîòîðûõ õðàíÿòüñÿ ôàéëû
1194
QStringList  result_str;
1196
QStringList  result_str;
1195
QSqlQuery q;
1197
QSqlQuery q;
1196
QString sql_str;
1198
QString sql_str;
1197
bool ok;
1199
bool ok;
1198
 int field_name, field_default_value;
1200
 int field_name, field_default_value;
1199
 sql_str = tr("select * "
1201
 sql_str = tr("select * "
1200
              " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`Comment` = 'file' and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1202
              " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`Comment` = 'file' and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1201
              );
1203
              );
1202
 sql_str.append(tr("'"));
1204
 sql_str.append(tr("'"));
1203
 sql_str.append(class_id);
1205
 sql_str.append(class_id);
1204
 sql_str.append(tr("' "));
1206
 sql_str.append(tr("' "));
1205
 q.prepare(sql_str);
1207
 q.prepare(sql_str);
1206
1208
1207
 ok = q.exec();
1209
 ok = q.exec();
1208
 if (!ok) {
1210
 if (!ok) {
1209
                         QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1211
                         QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1210
                                                                         this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1212
                                                                         this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1211
                                                                         QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1213
                                                                         QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1212
                                                                         q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1214
                                                                         q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1213
                                                                         return result_str;
1215
                                                                         return result_str;
1214
                  }
1216
                  }
1215
1217
1216
 field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
1218
 field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
1217
 // field_default_value = q.record().indexOf(tr("DefaultValue"));
1219
 // field_default_value = q.record().indexOf(tr("DefaultValue"));
1218
 while(q.next()){
1220
 while(q.next()){
1219
         QString FileFieldName;
1221
         QString FileFieldName;
1220
1222
1221
          FileFieldName = q.value(field_name).toString();
1223
          FileFieldName = q.value(field_name).toString();
1222
          result_str.append(FileFieldName);
1224
          result_str.append(FileFieldName);
1223
1225
1224
1226
1225
     }
1227
     }
1226
1228
1227
 return result_str;
1229
 return result_str;
1228
1230
1229
}
1231
}
1230
1232
1231
1233
1232
1234
1233
QStringList MainWindow::getBoolFieldList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé c òèïîì "bool"
1235
QStringList MainWindow::getBoolFieldList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé c òèïîì "bool"
1234
1236
1235
    QStringList  result_str;
1237
    QStringList  result_str;
1236
    QSqlQuery q;
1238
    QSqlQuery q;
1237
    QString sql_str;
1239
    QString sql_str;
1238
    QString str_tmp;
1240
    QString str_tmp;
1239
    QString field;
1241
    QString field;
1240
    QString result;
1242
    QString result;
1241
    int field_name, field_default_value;
1243
    int field_name, field_default_value;
1242
    bool ok;
1244
    bool ok;
1243
    sql_str = tr("select * "
1245
    sql_str = tr("select * "
1244
                 " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`FieldType` = 'BOOL' and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1246
                 " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`FieldType` = 'BOOL' and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1245
                 );
1247
                 );
1246
1248
1247
    sql_str.append(tr("'"));
1249
    sql_str.append(tr("'"));
1248
    sql_str.append(class_id);
1250
    sql_str.append(class_id);
1249
    sql_str.append(tr("' "));
1251
    sql_str.append(tr("' "));
1250
    // sql_str.append(tr(" and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = '"));
1252
    // sql_str.append(tr(" and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = '"));
1251
    // sql_str.append(chield_class_id);
1253
    // sql_str.append(chield_class_id);
1252
    // sql_str.append(tr("'"));
1254
    // sql_str.append(tr("'"));
1253
    q.prepare(sql_str);
1255
    q.prepare(sql_str);
1254
1256
1255
    ok = q.exec();
1257
    ok = q.exec();
1256
    if (!ok) {
1258
    if (!ok) {
1257
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1259
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1258
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1260
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1259
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1261
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1260
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1262
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1261
                                                                            return result_str;
1263
                                                                            return result_str;
1262
                     }
1264
                     }
1263
field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
1265
field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
1264
// field_default_value = q.record().indexOf(tr("DefaultValue"));
1266
// field_default_value = q.record().indexOf(tr("DefaultValue"));
1265
while(q.next()){
1267
while(q.next()){
1266
        QString DataFieldName;
1268
        QString DataFieldName;
1267
1269
1268
         DataFieldName = q.value(field_name).toString();
1270
         DataFieldName = q.value(field_name).toString();
1269
         result_str.append(DataFieldName);
1271
         result_str.append(DataFieldName);
1270
1272
1271
1273
1272
    }
1274
    }
1273
1275
1274
return result_str;
1276
return result_str;
1275
}
1277
}
1276
1278
1277
1279
1278
1280
1279
1281
1280
1282
1281
// Ñ÷èòûâàåì íàñòðîéêè
1283
// Ñ÷èòûâàåì íàñòðîéêè
1282
1284
1283
void MainWindow::readSettings()
1285
void MainWindow::readSettings()
1284
{
1286
{
1285
        QSettings settings("Trolltech", "Application Example");
1287
        QSettings settings("Trolltech", "Application Example");
1286
        baseName = settings.value("baseName", "an_db").toString();
1288
        baseName = settings.value("baseName", "an_db").toString();
1287
        userName = settings.value("userName", "an").toString();
1289
        userName = settings.value("userName", "an").toString();
1288
        password = settings.value("password", "393939").toString();
1290
        password = settings.value("password", "393939").toString();
1289
        tableName = settings.value("tableName", "inventar").toString();
1291
        tableName = settings.value("tableName", "inventar").toString();
1290
        hostName = settings.value("hostName", "server").toString();
1292
        hostName = settings.value("hostName", "server").toString();
1291
//     resize(size);
1293
//     resize(size);
1292
//     move(pos);tableName
1294
//     move(pos);tableName
1293
}
1295
}
1294
1296
1295
1297
1296
void MainWindow::writeSettings()
1298
void MainWindow::writeSettings()
1297
{
1299
{
1298
        QSettings settings("Trolltech", "Application Example");
1300
        QSettings settings("Trolltech", "Application Example");
1299
        settings.setValue("baseName", baseName);
1301
        settings.setValue("baseName", baseName);
1300
        settings.setValue("userName", userName);
1302
        settings.setValue("userName", userName);
1301
        settings.setValue("password", password);
1303
        settings.setValue("password", password);
1302
        settings.setValue("tableName", tableName);
1304
        settings.setValue("tableName", tableName);
1303
        settings.setValue("hostName", hostName);
1305
        settings.setValue("hostName", hostName);
1304
}
1306
}
1305
1307
1306
1308
1307
1309
1308
void MainWindow::applySetting()
1310
void MainWindow::applySetting()
1309
{
1311
{
1310
        bool ok;
1312
        bool ok;
1311
        baseName = setFrm.lineEdit->text();
1313
        baseName = setFrm.lineEdit->text();
1312
        userName = setFrm.lineEdit_2->text();
1314
        userName = setFrm.lineEdit_2->text();
1313
        password = setFrm.lineEdit_3->text();
1315
        password = setFrm.lineEdit_3->text();
1314
        // tableName = setFrm->lineEdit_4->text();
1316
        // tableName = setFrm->lineEdit_4->text();
1315
        hostName = setFrm.lineEdit_5->text();
1317
        hostName = setFrm.lineEdit_5->text();
1316
        writeSettings();
1318
        writeSettings();
1317
1319
1318
1320
1319
        ok=openDataBase();
1321
        ok=openDataBase();
1320
        if (!ok) return;
1322
        if (!ok) return;
1321
   // // //     ui->treeWidget->clear(); // î÷èùàåì äåðåâî ñ ìîäåëüþ
1323
   // // //     ui->treeWidget->clear(); // î÷èùàåì äåðåâî ñ ìîäåëüþ
1322
1324
1323
   // // //      buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("1"));
1325
   // // //      buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("1"));
1324
1326
1325
        model_is_build = false;
1327
        model_is_build = false;
1326
1328
1327
        class_list_map.clear(); // î÷èùàåì ñïèñîê êëàññîâ
1329
        class_list_map.clear(); // î÷èùàåì ñïèñîê êëàññîâ
1328
        rootItems.clear();
1330
        rootItems.clear();
1329
        models_items.clear();
1331
        models_items.clear();
1330
1332
1331
        disconnect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
1333
        disconnect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
1332
        delete model_for_ListModelsTable;
1334
        delete model_for_ListModelsTable;
1333
1335
1334
        initListModelsTablle();
1336
        initListModelsTablle();
1335
1337
1336
        connect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
1338
        connect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
1337
1339
1338
        ui->treeWidget->clear();
1340
        ui->treeWidget->clear();
1339
        initComboBox();
1341
        initComboBox();
1340
 //       model_for_ListModelsTable->select();
1342
 //       model_for_ListModelsTable->select();
1341
        MainWindow::readModels();
1343
        MainWindow::readModels();
1342
1344
1343
1345
1344
1346
1345
  // // //      getDatabaseData();
1347
  // // //      getDatabaseData();
1346
        // delete setFrm;
1348
        // delete setFrm;
1347
1349
1348
1350
1349
        model_is_build = true;
1351
        model_is_build = true;
1350
        getDatabaseData();
1352
        getDatabaseData();
1351
        setFrm.close();
1353
        setFrm.close();
1352
}
1354
}
1353
1355
1354
1356
1355
void MainWindow::getSetting()
1357
void MainWindow::getSetting()
1356
{
1358
{
1357
        // setFrm = new settingForm;
1359
        // setFrm = new settingForm;
1358
    // // //     connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
1360
    // // //     connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
1359
        setFrm.lineEdit->setText(baseName);
1361
        setFrm.lineEdit->setText(baseName);
1360
        setFrm.lineEdit_2->setText(userName);
1362
        setFrm.lineEdit_2->setText(userName);
1361
        setFrm.lineEdit_3->setText(password);
1363
        setFrm.lineEdit_3->setText(password);
1362
//      setFrm->lineEdit_4->setText(tableName);
1364
//      setFrm->lineEdit_4->setText(tableName);
1363
        setFrm.lineEdit_5->setText(hostName);
1365
        setFrm.lineEdit_5->setText(hostName);
1364
        setFrm.show();
1366
        setFrm.show();
1365
1367
1366
1368
1367
1369
1368
}
1370
}
1369
1371
1370
1372
1371
1373
1372
1374
1373
void MainWindow::readModels(){
1375
void MainWindow::readModels(){
1374
1376
1375
    int row = model_for_ListModelsTable->rowCount();
1377
    int row = model_for_ListModelsTable->rowCount();
1376
    QList <QTreeWidgetItem*> modelsItemsList;
1378
    QList <QTreeWidgetItem*> modelsItemsList;
1377
    QList <int> row_list;
1379
    QList <int> row_list;
1378
    modelsItemsList = models_items.values();
1380
    modelsItemsList = models_items.values();
1379
1381
1380
    row_list = models_items.keys();
1382
    row_list = models_items.keys();
1381
1383
1382
1384
1383
1385
1384
    rootItems.clear();
1386
    rootItems.clear();
1385
    root_items_list.clear();
1387
    root_items_list.clear();
1386
    ui->treeWidget->clear();
1388
    ui->treeWidget->clear();
1387
for (int i=0; i < row; i++){
1389
for (int i=0; i < row; i++){
1388
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
1390
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
1389
    QString modelName;
1391
    QString modelName;
1390
    QString model_id;
1392
    QString model_id;
1391
1393
1392
    bool enabled;
1394
    bool enabled;
1393
1395
1394
1396
1395
1397
1396
    //models_items.values();
1398
    //models_items.values();
1397
    // modelString =
1399
    // modelString =
1398
1400
1399
    modelName = model_for_ListModelsTable->data(model_for_ListModelsTable->index(i, 1)).toString();
1401
    modelName = model_for_ListModelsTable->data(model_for_ListModelsTable->index(i, 1)).toString();
1400
    model_id = model_for_ListModelsTable->data(model_for_ListModelsTable->index(i, 0)).toString();
1402
    model_id = model_for_ListModelsTable->data(model_for_ListModelsTable->index(i, 0)).toString();
1401
1403
1402
    enabled = model_for_ListModelsTable->data(model_for_ListModelsTable->index(i, 3)).toBool();
1404
    enabled = model_for_ListModelsTable->data(model_for_ListModelsTable->index(i, 3)).toBool();
1403
    item_tmp = new QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
1405
    item_tmp = new QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
1404
    item_tmp->setText(0, modelName);
1406
    item_tmp->setText(0, modelName);
1405
    item_tmp->setText(4, QVariant(i).toString()); // çàïèøåì â 4 êîëîíêó íîìåðñòðîêè ìîäåëè â òàáëèöå ìîäåëåé
1407
    item_tmp->setText(4, QVariant(i).toString()); // çàïèøåì â 4 êîëîíêó íîìåðñòðîêè ìîäåëè â òàáëèöå ìîäåëåé
1406
    item_tmp->setText(6, model_id);
1408
    item_tmp->setText(6, model_id);
1407
    if (enabled) item_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
1409
    if (enabled) item_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
1408
    else  item_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
1410
    else  item_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
1409
1411
1410
    root_items_list << item_tmp;
1412
    root_items_list << item_tmp;
1411
1413
1412
    rootItems.append(item_tmp);
1414
    rootItems.append(item_tmp);
1413
1415
1414
    models_items[i] =item_tmp ;
1416
    models_items[i] =item_tmp ;
1415
1417
1416
1418
1417
    modelString = model_for_ListModelsTable->data(model_for_ListModelsTable->index(i, 2)).toString();
1419
    modelString = model_for_ListModelsTable->data(model_for_ListModelsTable->index(i, 2)).toString();
1418
    if (modelString.isEmpty()) continue;
1420
    if (modelString.isEmpty()) continue;
1419
    else setupModelData(modelString.split(QString("\n")), item_tmp, i, model_id); // ñòðîèì ìîäåëü
1421
    else setupModelData(modelString.split(QString("\n")), item_tmp, i, model_id); // ñòðîèì ìîäåëü
1420
1422
1421
        }
1423
        }
1422
1424
1423
}
1425
}
1424
1426
1425
1427
1426
1428
1427
1429
1428
QMap <QString, QPixmap> MainWindow::getClassesIcons(){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê èêîíîê äëÿ êëàññîâ
1430
QMap <QString, QPixmap> MainWindow::getClassesIcons(){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê èêîíîê äëÿ êëàññîâ
1429
                                            // â êà÷åñòâå êëþ÷à ïîëó÷èì ID êëàññà, à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - èçîáðàæåíèÿ èêîíîê
1431
                                            // â êà÷åñòâå êëþ÷à ïîëó÷èì ID êëàññà, à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - èçîáðàæåíèÿ èêîíîê
1430
1432
1431
QMap <QString, QPixmap> result_map;
1433
QMap <QString, QPixmap> result_map;
1432
QSqlQuery q;
1434
QSqlQuery q;
1433
QString sql_str;
1435
QString sql_str;
1434
QString str_tmp;
1436
QString str_tmp;
1435
QString field;
1437
QString field;
1436
QString result;
1438
QString result;
1437
int field_id, field_icon;
1439
int field_id, field_icon;
1438
bool ok;
1440
bool ok;
1439
sql_str = tr("select * "
1441
sql_str = tr("select * "
1440
             " from `ListOfClasses` "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1442
             " from `ListOfClasses` "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1441
             );
1443
             );
1442
1444
1443
q.prepare(sql_str);
1445
q.prepare(sql_str);
1444
1446
1445
ok = q.exec();
1447
ok = q.exec();
1446
if (!ok) {
1448
if (!ok) {
1447
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1449
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1448
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1450
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1449
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1451
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1450
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1452
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1451
                                                                        return result_map;
1453
                                                                        return result_map;
1452
                 }
1454
                 }
1453
field_id =  q.record().indexOf(tr("ID"));
1455
field_id =  q.record().indexOf(tr("ID"));
1454
field_icon = q.record().indexOf(tr("Icon"));
1456
field_icon = q.record().indexOf(tr("Icon"));
1455
while(q.next()){
1457
while(q.next()){
1456
    QString classID;
1458
    QString classID;
1457
    QByteArray loadimage = q.value(field_icon).toByteArray();
1459
    QByteArray loadimage = q.value(field_icon).toByteArray();
1458
    classID = q.value(field_id).toString();
1460
    classID = q.value(field_id).toString();
1459
    if( !loadimage.isEmpty() )
1461
    if( !loadimage.isEmpty() )
1460
          {
1462
          {
1461
              QPixmap pixmap;
1463
              QPixmap pixmap;
1462
              pixmap.loadFromData(loadimage);
1464
              pixmap.loadFromData(loadimage);
1463
              result_map.insert(classID, pixmap);
1465
              result_map.insert(classID, pixmap);
1464
1466
1465
          }
1467
          }
1466
    else continue;
1468
    else continue;
1467
1469
1468
1470
1469
1471
1470
    }
1472
    }
1471
1473
1472
return result_map;
1474
return result_map;
1473
1475
1474
1476
1475
}
1477
}
1476
1478
1477
1479
1478
1480
1479
1481
1480
QMap <QString, QPixmap>  MainWindow::getObjectsIcon(QString inctance){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê èêîíîê äëÿ îáúåêòîâ
1482
QMap <QString, QPixmap>  MainWindow::getObjectsIcon(QString inctance){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê èêîíîê äëÿ îáúåêòîâ
1481
                                                          // â êà÷åñòâå êëþ÷à ïîëó÷èì ID îáúåêòà, à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - èçîáðàæåíèÿ èêîíîê
1483
                                                          // â êà÷åñòâå êëþ÷à ïîëó÷èì ID îáúåêòà, à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - èçîáðàæåíèÿ èêîíîê
1482
QMap <QString, QPixmap> result_map;
1484
QMap <QString, QPixmap> result_map;
1483
QSqlQuery q;
1485
QSqlQuery q;
1484
QString sql_str;
1486
QString sql_str;
1485
QString str_tmp;
1487
QString str_tmp;
1486
int field_id, field_icon;
1488
int field_id, field_icon;
1487
bool ok;
1489
bool ok;
1488
sql_str = tr("select `ID`, `Icon` "
1490
sql_str = tr("select `ID`, `Icon` "
1489
             " from `"       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1491
             " from `"       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1490
             );
1492
             );
1491
sql_str.append(inctance);
1493
sql_str.append(inctance);
1492
sql_str.append(tr("`"));
1494
sql_str.append(tr("`"));
1493
1495
1494
q.prepare(sql_str);
1496
q.prepare(sql_str);
1495
1497
1496
ok = q.exec();
1498
ok = q.exec();
1497
if (!ok) {
1499
if (!ok) {
1498
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1500
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1499
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1501
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1500
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1502
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1501
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1503
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1502
                                                                        return result_map;
1504
                                                                        return result_map;
1503
                 }
1505
                 }
1504
1506
1505
field_id =  q.record().indexOf(tr("ID"));
1507
field_id =  q.record().indexOf(tr("ID"));
1506
field_icon = q.record().indexOf(tr("Icon"));
1508
field_icon = q.record().indexOf(tr("Icon"));
1507
1509
1508
while(q.next()){
1510
while(q.next()){
1509
    QString objectID;
1511
    QString objectID;
1510
    QByteArray loadimage = q.value(field_icon).toByteArray();
1512
    QByteArray loadimage = q.value(field_icon).toByteArray();
1511
    objectID = q.value(field_id).toString();
1513
    objectID = q.value(field_id).toString();
1512
    if( !loadimage.isEmpty() )
1514
    if( !loadimage.isEmpty() )
1513
          {
1515
          {
1514
              QPixmap pixmap;
1516
              QPixmap pixmap;
1515
              pixmap.loadFromData(loadimage);
1517
              pixmap.loadFromData(loadimage);
1516
              result_map.insert(objectID, pixmap);
1518
              result_map.insert(objectID, pixmap);
1517
1519
1518
          }
1520
          }
1519
    else continue;
1521
    else continue;
1520
1522
1521
1523
1522
1524
1523
    }
1525
    }
1524
return result_map;
1526
return result_map;
1525
}
1527
}
1526
1528
1527
1529
1528
1530
1529
1531
1530
QString  MainWindow::getFiltrString(QString model_id, QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñòðîêó-ôèëüòð äëÿ äàííîãî êëàññà äàííîé ìîäåëè
1532
QString  MainWindow::getFiltrString(QString model_id, QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñòðîêó-ôèëüòð äëÿ äàííîãî êëàññà äàííîé ìîäåëè
1531
1533
1532
    QSqlQuery q;
1534
    QSqlQuery q;
1533
    QString sql_str;
1535
    QString sql_str;
1534
    QString result_str;
1536
    QString result_str;
1535
    sql_str = tr("select * from `Filters` where `Filters`.`Model_ID` = '");
1537
    sql_str = tr("select * from `Filters` where `Filters`.`Model_ID` = '");
1536
    sql_str.append(model_id);
1538
    sql_str.append(model_id);
1537
    sql_str.append(tr("' and `Filters`.`Class_ID` = '"));
1539
    sql_str.append(tr("' and `Filters`.`Class_ID` = '"));
1538
    sql_str.append(class_id);
1540
    sql_str.append(class_id);
1539
    sql_str.append(tr("' order by `Filters`.`ID`"));
1541
    sql_str.append(tr("' order by `Filters`.`ID`"));
1540
    bool ok;
1542
    bool ok;
1541
    ok = q.prepare(sql_str);
1543
    ok = q.prepare(sql_str);
1542
    ok = q.exec();
1544
    ok = q.exec();
1543
1545
1544
    if (!ok) {
1546
    if (!ok) {
1545
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1547
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1546
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1548
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1547
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1549
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1548
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1550
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1549
                                                                            return result_str;
1551
                                                                            return result_str;
1550
             }
1552
             }
1551
    result_str.clear();
1553
    result_str.clear();
1552
    while(q.next()){
1554
    while(q.next()){
1553
        QString Condition, FieldName, ConditionalSymbol, ValueForComparison, PostCondition;
1555
        QString Condition, FieldName, ConditionalSymbol, ValueForComparison, PostCondition;
1554
        Condition = q.record().value(3).toString();
1556
        Condition = q.record().value(3).toString();
1555
        FieldName =  q.record().value(4).toString();
1557
        FieldName =  q.record().value(4).toString();
1556
        ConditionalSymbol = q.record().value(5).toString();
1558
        ConditionalSymbol = q.record().value(5).toString();
1557
        ValueForComparison = q.record().value(6).toString();
1559
        ValueForComparison = q.record().value(6).toString();
1558
        PostCondition = q.record().value(7).toString();
1560
        PostCondition = q.record().value(7).toString();
1559
1561
1560
1562
1561
        result_str.append(Condition);
1563
        result_str.append(Condition);
1562
        result_str.append(tr(" `"));
1564
        result_str.append(tr(" `"));
1563
        result_str.append(FieldName);
1565
        result_str.append(FieldName);
1564
        result_str.append(tr("`"));
1566
        result_str.append(tr("`"));
1565
        result_str.append(ConditionalSymbol);
1567
        result_str.append(ConditionalSymbol);
1566
1568
1567
        if  (!ValueForComparison.isEmpty())       {
1569
        if  (!ValueForComparison.isEmpty())       {
1568
                result_str.append(tr("'"));
1570
                result_str.append(tr("'"));
1569
                result_str.append(ValueForComparison);
1571
                result_str.append(ValueForComparison);
1570
                result_str.append(tr("' "));
1572
                result_str.append(tr("' "));
1571
            }
1573
            }
1572
        result_str.append(PostCondition);
1574
        result_str.append(PostCondition);
1573
1575
1574
1576
1575
    }
1577
    }
1576
1578
1577
1579
1578
    return result_str;
1580
    return result_str;
1579
1581
1580
}
1582
}
1581
1583
1582
1584
1583
 
1585