Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 227 | Rev 238 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 227 Rev 233
Line 817... Line 817...
817
817
818
    model_for_ListModelsTable->removeRow(selectedRows.at(m));
818
    model_for_ListModelsTable->removeRow(selectedRows.at(m));
819
819
820
    }
820
    }
821
    model_for_ListModelsTable->submitAll();
821
    model_for_ListModelsTable->submitAll();
-
 
822
    ui->pushButton_7->setEnabled(true);
822
   // getDatabaseData();
823
   // getDatabaseData();
823
824
824
}
825
}
825
826
826
827
Line 935... Line 936...
935
936
936
    ui->pushButton_11->setEnabled(false);
937
    ui->pushButton_11->setEnabled(false);
937
    ui->pushButton_12->setEnabled(false);
938
    ui->pushButton_12->setEnabled(false);
938
  }
939
  }
939
940
-
 
941
  void MainWindow::on_pushButton_13_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Ñôîðìèðîâàòü êðàòêèé îò÷åò" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
-
 
942
  {
-
 
943
        buildReport(false);
-
 
944
-
 
945
  }
-
 
946
-
 
947
  void MainWindow::on_pushButton_14_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Ñôîðìèðîâàòü ïîëíûé îò÷åò" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
-
 
948
  {
-
 
949
        buildReport(true);
-
 
950
-
 
951
  }
-
 
952
-
 
953
  void MainWindow::on_pushButton_15_clicked()// íàæàòèå êíîïêè  "Ïå÷àòü" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
-
 
954
  {
-
 
955
        QPrinter printer;
-
 
956
        QPrintDialog *dlg = new QPrintDialog(&printer, this);
-
 
957
        if (dlg->exec() !=QDialog::Accepted) return;
-
 
958
        doc->print(&printer);
-
 
959
-
 
960
  }
-
 
961
-
 
962
-
 
963
  void MainWindow::on_pushButton_16_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Ïå÷àòü â PDF" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
-
 
964
  {
-
 
965
      QString fileName = QFileDialog::getSaveFileName(this, "Export PDF", "", "PDF Files (*.pdf)");
-
 
966
      if(!fileName.isEmpty()){
-
 
967
          if (QFileInfo(fileName).suffix().isEmpty())
-
 
968
              fileName.append(".pdf");
-
 
969
          QPrinter printer(QPrinter::HighResolution);
-
 
970
          printer.setOutputFormat(QPrinter::PdfFormat);
-
 
971
          printer.setOutputFileName(fileName);
-
 
972
          doc->print(&printer);
-
 
973
      }
-
 
974
-
 
975
  }
-
 
976
-
 
977
 void MainWindow::on_pushButton_17_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Ýêñïîðò â OpenOffice" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
-
 
978
-
 
979
 {
-
 
980
        QString fileName = QFileDialog::getSaveFileName(this, "Export ODT", "", "OpenOffice document (*.odt)");
-
 
981
-
 
982
      if(!fileName.isEmpty()){
-
 
983
        if (QFileInfo(fileName).suffix().isEmpty())
-
 
984
            fileName.append(".odt");
-
 
985
      (bool)QTextDocumentWriter(fileName).write(doc);
-
 
986
-
 
987
    }
-
 
988
-
 
989
-
 
990
 }
-
 
991
940
992
941
void MainWindow::on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){ // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
993
void MainWindow::on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){ // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
942
int i;
994
int i;
943
i++;
995
i++;
944
996