Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 226 | Rev 233 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 226 Rev 227
1
#include "mainwindow.h"
1
#include "mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
3
3
4
//ïðîâåðêà
4
//ïðîâåðêà
5
5
6
void MainWindow::getDatabaseData(){
6
void MainWindow::getDatabaseData(){
7
int list_count;
7
int list_count;
8
ui->treeWidget_2->clear();
8
ui->treeWidget_2->clear();
9
if (rootItems.isEmpty()) return;
9
if (rootItems.isEmpty()) return;
10
10
11
11
12
12
13
list_count = rootItems.count();
13
list_count = rootItems.count();
14
14
15
for (int i=0; i < list_count; i++){
15
for (int i=0; i < list_count; i++){
16
16
17
    buildTree(rootItems.at(i));
17
    buildTree(rootItems.at(i));
18
18
19
}
19
}
20
20
21
}
21
}
22
22
23
void MainWindow::buildTree(QTreeWidgetItem * model_item){
23
void MainWindow::buildTree(QTreeWidgetItem * model_item){
24
24
25
25
26
26
27
27
28
QString model_name;
28
QString model_name;
29
QString rootClassID;
29
QString rootClassID;
30
QString rootClassInctance;
30
QString rootClassInctance;
31
QFont font;
31
QFont font;
32
32
33
QTreeWidgetItem * item;
33
QTreeWidgetItem * item;
34
model_name = model_item->text(0);
34
model_name = model_item->text(0);
35
if (model_item->checkState(0) == false) return;
35
if (model_item->checkState(0) == false) return;
36
36
37
//ui->treeWidget_2->clear();
37
//ui->treeWidget_2->clear();
38
//font.setWeight(20);
38
//font.setWeight(20);
39
font.setItalic(true);
39
font.setItalic(true);
40
item = new QTreeWidgetItem (ui->treeWidget_2);
40
item = new QTreeWidgetItem (ui->treeWidget_2);
41
item->setFont(0, font);
41
item->setFont(0, font);
42
item->setText(0, model_name);
42
item->setText(0, model_name);
43
item->setTextColor(0, Qt::darkGreen);
43
item->setTextColor(0, Qt::darkGreen);
44
root_items_list << item; // çàíîñèì â ñïèñîê êîðíåâûõ èòåìîâ
44
root_items_list << item; // çàíîñèì â ñïèñîê êîðíåâûõ èòåìîâ
45
45
46
if (!(model_item->childCount() > 0)) return;
46
if (!(model_item->childCount() > 0)) return;
47
47
48
rootClassID = model_item->child(0)->text(1);
48
rootClassID = model_item->child(0)->text(1);
49
rootClassInctance = getClassInctance(rootClassID);
49
rootClassInctance = getClassInctance(rootClassID);
50
50
51
51
52
if (model_item->child(0)->checkState(0)) // åñëè â ìîäåëè êîðíåâîé êëàññ âûáðàí äëÿ îòîáðàæåíèÿ (ñòîèò ãàëî÷êà), òî
52
if (model_item->child(0)->checkState(0)) // åñëè â ìîäåëè êîðíåâîé êëàññ âûáðàí äëÿ îòîáðàæåíèÿ (ñòîèò ãàëî÷êà), òî
53
    {
53
    {
54
     /////   QTreeWidgetItem * item_tmp;
54
     /////   QTreeWidgetItem * item_tmp;
55
   /////     item_tmp = new QTreeWidgetItem(item);                  // â äåðåâå, îòîáðàæàþùåì îáúåêòû êëàññîâ, ñîçäàåì íîâûé óçåë
55
   /////     item_tmp = new QTreeWidgetItem(item);                  // â äåðåâå, îòîáðàæàþùåì îáúåêòû êëàññîâ, ñîçäàåì íîâûé óçåë
56
   /////     item_tmp->setText(0, model_item->child(0)->text(0));    // ñ íàçâàíèåì êëàññà
56
   /////     item_tmp->setText(0, model_item->child(0)->text(0));    // ñ íàçâàíèåì êëàññà
57
57
58
        //showClassObjects(item_tmp, model_item->child(0));  // è âûâîäèì âñå îáúåêòû äàííîãî êëàññà
58
        //showClassObjects(item_tmp, model_item->child(0));  // è âûâîäèì âñå îáúåêòû äàííîãî êëàññà
59
59
60
        ///// showObjects(item_tmp, model_item->child(0), tr(""));
60
        ///// showObjects(item_tmp, model_item->child(0), tr(""));
61
    showObjects(item, model_item->child(0), tr(""));
61
    showObjects(item, model_item->child(0), tr(""));
62
    }
62
    }
63
63
64
64
65
/*****************************************************/
65
/*****************************************************/
66
66
67
67
68
}
68
}
69
69
70
70
71
// ïîëó÷àåì èìÿ òàáëèöû - õðàíèëèùà îáúåêòîâ êëàññà
71
// ïîëó÷àåì èìÿ òàáëèöû - õðàíèëèùà îáúåêòîâ êëàññà
72
QString MainWindow::getClassInctance(QString class_id){
72
QString MainWindow::getClassInctance(QString class_id){
73
    QSqlQuery q;
73
    QSqlQuery q;
74
    QString sql_str;
74
    QString sql_str;
75
    QString result;
75
    QString result;
76
    QString classInctance;
76
    QString classInctance;
77
    int field_inctance;
77
    int field_inctance;
78
    bool ok;
78
    bool ok;
79
    sql_str = tr("select * "
79
    sql_str = tr("select * "
80
                 " from ListOfClasses where  ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
80
                 " from ListOfClasses where  ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
81
                 );
81
                 );
82
    sql_str.append(class_id);
82
    sql_str.append(class_id);
83
     sql_str.append(tr("'"));
83
     sql_str.append(tr("'"));
84
    q.prepare(sql_str);
84
    q.prepare(sql_str);
85
85
86
    ok = q.exec();
86
    ok = q.exec();
87
    if (!ok) {
87
    if (!ok) {
88
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
88
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
89
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
89
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
90
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
90
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
91
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
91
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
92
                                                                            return result;
92
                                                                            return result;
93
                     }
93
                     }
94
    field_inctance = q.record().indexOf(tr("TableWhithInstance"));
94
    field_inctance = q.record().indexOf(tr("TableWhithInstance"));
95
    while(q.next()){
95
    while(q.next()){
96
96
97
                  classInctance = q.value(field_inctance).toString();
97
                  classInctance = q.value(field_inctance).toString();
98
                  result.append(classInctance);
98
                  result.append(classInctance);
99
                  }
99
                  }
100
100
101
  return result;
101
  return result;
102
102
103
}
103
}
104
104
105
void MainWindow::showClassObjects(QTreeWidgetItem * parent_item, QTreeWidgetItem * model_item){
105
void MainWindow::showClassObjects(QTreeWidgetItem * parent_item, QTreeWidgetItem * model_item){
106
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
106
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
107
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
107
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
108
    QSqlQuery q;
108
    QSqlQuery q;
109
    QString sql_str;
109
    QString sql_str;
110
    QString str_tmp;
110
    QString str_tmp;
111
    bool ok;
111
    bool ok;
112
    int field_ID;
112
    int field_ID;
113
    int i;
113
    int i;
114
    QIcon icon;
114
    QIcon icon;
115
    classID = model_item->text(1);
115
    classID = model_item->text(1);
116
    inctance = getClassInctance(classID);
116
    inctance = getClassInctance(classID);
117
    icon = model_item->icon(0);
117
    icon = model_item->icon(0);
118
    sql_str = tr("select * "
118
    sql_str = tr("select * "
119
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
119
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
120
                 );
120
                 );
121
    sql_str.append(inctance);
121
    sql_str.append(inctance);
122
    q.prepare(sql_str);
122
    q.prepare(sql_str);
123
123
124
    ok = q.exec();
124
    ok = q.exec();
125
    if (!ok) {
125
    if (!ok) {
126
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
126
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
127
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
127
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
128
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
128
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
129
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
129
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
130
                                                                            return;
130
                                                                            return;
131
                     }
131
                     }
132
132
133
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
133
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
134
134
135
135
136
    while(q.next()){
136
    while(q.next()){
137
                  if (q.record().count() > 1)
137
                  if (q.record().count() > 1)
138
                  {
138
                  {
139
                    QString value_tmp;
139
                    QString value_tmp;
140
                    QString ID_tmp;
140
                    QString ID_tmp;
141
                    QTreeWidgetItem * itm;
141
                    QTreeWidgetItem * itm;
142
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
142
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
143
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
143
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
144
                    itm = new QTreeWidgetItem(parent_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
144
                    itm = new QTreeWidgetItem(parent_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
145
                    itm->setText(0, value_tmp);
145
                    itm->setText(0, value_tmp);
146
146
147
                    itm->setIcon(0, icon);
147
                    itm->setIcon(0, icon);
148
148
149
                    for (int i; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
149
                    for (int i; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
150
                    {
150
                    {
151
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
151
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
152
                        model_item_tmp = model_item->child(i);      // îòîáðàæàåì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
152
                        model_item_tmp = model_item->child(i);      // îòîáðàæàåì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
153
                        MainWindow::showObjectChildrens(ID_tmp, itm, model_item_tmp);
153
                        MainWindow::showObjectChildrens(ID_tmp, itm, model_item_tmp);
154
154
155
                    }
155
                    }
156
                  }
156
                  }
157
157
158
             }
158
             }
159
159
160
   
160
   
161
    i++;
161
    i++;
162
}
162
}
163
163
164
164
165
165
166
void MainWindow::showObjectChildrens(QString object_ID, QTreeWidgetItem * object_item, QTreeWidgetItem * model_item){ // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
166
void MainWindow::showObjectChildrens(QString object_ID, QTreeWidgetItem * object_item, QTreeWidgetItem * model_item){ // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
167
167
168
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
168
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
169
169
170
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
170
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
171
    QSqlQuery q;
171
    QSqlQuery q;
172
    QString sql_str;
172
    QString sql_str;
173
    QString str_tmp;
173
    QString str_tmp;
174
    bool ok;
174
    bool ok;
175
    classID = model_item->text(1);
175
    classID = model_item->text(1);
176
    inctance = getClassInctance(classID);
176
    inctance = getClassInctance(classID);
177
177
178
    sql_str = tr("select * "
178
    sql_str = tr("select * "
179
                 " from '"       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
179
                 " from '"       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
180
                 );
180
                 );
181
    sql_str.append(inctance);
181
    sql_str.append(inctance);
182
    sql_str.append(tr("' where "));
182
    sql_str.append(tr("' where "));
183
183
184
184
185
    q.prepare(sql_str);
185
    q.prepare(sql_str);
186
186
187
    ok = q.exec();
187
    ok = q.exec();
188
    if (!ok) {
188
    if (!ok) {
189
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
189
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
190
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
190
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
191
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
191
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
192
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
192
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
193
                                                                            return;
193
                                                                            return;
194
                     }
194
                     }
195
}
195
}
196
196
197
197
198
198
199
//
199
//
200
void MainWindow::showObjects(QTreeWidgetItem * parent_object_item, QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr){
200
void MainWindow::showObjects(QTreeWidgetItem * parent_object_item, QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr){
201
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
201
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
202
    QString parentClassID; // èäåíòèôèêàòîð ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
202
    QString parentClassID; // èäåíòèôèêàòîð ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
203
    QString pointerField; // èìÿ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
203
    QString pointerField; // èìÿ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
204
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
204
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
205
    QString className; // èìÿ êëàññà
205
    QString className; // èìÿ êëàññà
206
    QString modelID; // èäåíòèôèêàòîð ìîäåëè
206
    QString modelID; // èäåíòèôèêàòîð ìîäåëè
207
    QString add_filtr; // äîïîëíèòåëüíûé ôèëüòð
207
    QString add_filtr; // äîïîëíèòåëüíûé ôèëüòð
208
    int field_ID;
208
    int field_ID;
209
    int icon_field_index;
209
    int icon_field_index;
210
    bool filtr_empty;
210
    bool filtr_empty;
211
    bool ok;
211
    bool ok;
212
    QSqlQuery q;
212
    QSqlQuery q;
213
    QString sql_str;
213
    QString sql_str;
214
    QString str_tmp;
214
    QString str_tmp;
215
    QTreeWidgetItem * title_item;
215
    QTreeWidgetItem * title_item;
216
    QFont font;
216
    QFont font;
217
    QIcon icon;
217
    QIcon icon;
218
   // font.setWeight(40);
218
   // font.setWeight(40);
219
    font.setBold(true);
219
    font.setBold(true);
220
    filtr_empty = filtr.isEmpty();
220
    filtr_empty = filtr.isEmpty();
221
221
222
    classID = model_item->text(1);
222
    classID = model_item->text(1);
223
    modelID = model_item->text(6);
223
    modelID = model_item->text(6);
224
    add_filtr = MainWindow::getFiltrString(modelID, classID);
224
    add_filtr = MainWindow::getFiltrString(modelID, classID);
225
225
226
226
227
    icon = model_item->icon(0);
227
    icon = model_item->icon(0);
228
228
229
    parentClassID = model_item->parent()->text(1);
229
    parentClassID = model_item->parent()->text(1);
230
230
231
    pointerField = getPointerFieldName(parentClassID, classID);
231
    pointerField = getPointerFieldName(parentClassID, classID);
232
232
233
    className = model_item->text(0);
233
    className = model_item->text(0);
234
    inctance = getClassInctance(classID);
234
    inctance = getClassInctance(classID);
235
235
236
    if  (!model_item->checkState(0)) return;
236
    if  (!model_item->checkState(0)) return;
237
237
238
    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
238
    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
239
    title_item->setFont(0, font);
239
    title_item->setFont(0, font);
240
    title_item->setText(0, className);
240
    title_item->setText(0, className);
241
    title_item->setText(1, tr("class"));
241
    title_item->setText(1, tr("class"));
242
    title_item->setText(2, classID);
242
    title_item->setText(2, classID);
243
    title_item->setText(3, inctance);
243
    title_item->setText(3, inctance);
244
    title_item->setText(4, pointerField);
244
    title_item->setText(4, pointerField);
245
    title_item->setText(5, add_filtr); // çàïîìíèì ôèëüòð äëÿ êëàññà â äåðåâå ñ äàííûìè
245
    title_item->setText(5, add_filtr); // çàïîìíèì ôèëüòð äëÿ êëàññà â äåðåâå ñ äàííûìè
246
    title_item->setTextColor(0, Qt::darkBlue);
246
    title_item->setTextColor(0, Qt::darkBlue);
247
247
248
     title_item->setIcon(0, icon);
248
     title_item->setIcon(0, icon);
249
249
250
250
251
    sql_str = tr("select * "
251
    sql_str = tr("select * "
252
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
252
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
253
                 );
253
                 );
254
    sql_str.append(inctance);
254
    sql_str.append(inctance);
255
255
256
256
257
    if (filtr.isEmpty() && (!add_filtr.isEmpty())) // ôèëüòð ïóñòîé, äîïîëíèòåëüíûé ôèëüòð íå ïóñòîé
257
    if (filtr.isEmpty() && (!add_filtr.isEmpty())) // ôèëüòð ïóñòîé, äîïîëíèòåëüíûé ôèëüòð íå ïóñòîé
258
                            {
258
                            {
259
                                filtr.append(tr ("where "));
259
                                filtr.append(tr ("where "));
260
                                filtr.append(add_filtr);
260
                                filtr.append(add_filtr);
261
                             }
261
                             }
262
262
263
263
264
    if (!filtr.isEmpty())   { // åñëè ôèëüòð íå ïóñòîé
264
    if (!filtr.isEmpty())   { // åñëè ôèëüòð íå ïóñòîé
265
                                 sql_str.append(tr(" "));
265
                                 sql_str.append(tr(" "));
266
                                 sql_str.append(filtr); // äîáàâëÿåì â çàïðîñ ôèëüòð
266
                                 sql_str.append(filtr); // äîáàâëÿåì â çàïðîñ ôèëüòð
267
                            }
267
                            }
268
268
269
    q.prepare(sql_str);
269
    q.prepare(sql_str);
270
270
271
    ok = q.exec();
271
    ok = q.exec();
272
    if (!ok) {
272
    if (!ok) {
273
                            QString debug_str;
273
                            QString debug_str;
274
                            debug_str.append(tr("ôóí showObjects(): Database Error "));
274
                            debug_str.append(tr("ôóí showObjects(): Database Error "));
275
                            debug_str.append(tr(" õð: "));
275
                            debug_str.append(tr(" õð: "));
276
                            debug_str.append(inctance);
276
                            debug_str.append(inctance);
277
                            debug_str.append(tr(" ô: "));
277
                            debug_str.append(tr(" ô: "));
278
                            debug_str.append(filtr);
278
                            debug_str.append(filtr);
279
                            debug_str.append(q.lastError().text());
279
                            debug_str.append(q.lastError().text());
280
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
280
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
281
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
281
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
282
                                                                            QObject::tr("ôóíêöèÿ showObjects(): Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
282
                                                                            QObject::tr("ôóíêöèÿ showObjects(): Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
283
                                                                            debug_str
283
                                                                            debug_str
284
                                                                           // q.lastError().text()
284
                                                                           // q.lastError().text()
285
                                                                             );          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
285
                                                                             );          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
286
                                                                            return;
286
                                                                            return;
287
                     }
287
                     }
288
288
289
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
289
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
290
290
291
    icon_field_index = q.record().indexOf(tr("Icon"));
291
    icon_field_index = q.record().indexOf(tr("Icon"));
292
    /*
292
    /*
293
    if (q.size() <= 0) return;
293
    if (q.size() <= 0) return;
294
    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
294
    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
295
    title_item->setFont(0, font);
295
    title_item->setFont(0, font);
296
    title_item->setText(0, className);
296
    title_item->setText(0, className);
297
    */
297
    */
298
298
299
    while(q.next()){
299
    while(q.next()){
300
                  if (q.record().count() > 1)
300
                  if (q.record().count() > 1)
301
                  {
301
                  {
302
                    QString value_tmp;
302
                    QString value_tmp;
303
                    QString ID_tmp;
303
                    QString ID_tmp;
304
                    QTreeWidgetItem * itm;
304
                    QTreeWidgetItem * itm;
305
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
305
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
306
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
306
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
307
               //     itm = new QTreeWidgetItem(parent_object_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
307
               //     itm = new QTreeWidgetItem(parent_object_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
308
                    itm = new QTreeWidgetItem(title_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
308
                    itm = new QTreeWidgetItem(title_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
309
                    itm->setText(0, value_tmp);
309
                    itm->setText(0, value_tmp);
310
                    itm->setText(1, tr("object"));
310
                    itm->setText(1, tr("object"));
311
                    itm->setText(2, ID_tmp);
311
                    itm->setText(2, ID_tmp);
312
312
313
313
314
                    if  (icon_field_index != -1){ // åñëè èìååòñÿ ïîëå ñ èêîíêàìè
314
                    if  (icon_field_index != -1){ // åñëè èìååòñÿ ïîëå ñ èêîíêàìè
315
                        QVariant data;
315
                        QVariant data;
316
                        QByteArray bytes;
316
                        QByteArray bytes;
317
                        QPixmap pix;
317
                        QPixmap pix;
318
                        QIcon icn;
318
                        QIcon icn;
319
                        QMap <QString, QPixmap> pixmap_map;
319
                        QMap <QString, QPixmap> pixmap_map;
320
                        QList <QString> id_list;
320
                        QList <QString> id_list;
321
                        QList <QPixmap> pixmap_list;
321
                        QList <QPixmap> pixmap_list;
322
                        pixmap_map = MainWindow::getObjectsIcon(inctance);
322
                        pixmap_map = MainWindow::getObjectsIcon(inctance);
323
                        if (!pixmap_map.isEmpty()) {
323
                        if (!pixmap_map.isEmpty()) {
324
                            id_list = pixmap_map.keys();
324
                            id_list = pixmap_map.keys();
325
                            pixmap_list =  pixmap_map.values();
325
                            pixmap_list =  pixmap_map.values();
326
                        }
326
                        }
327
                        if (id_list.indexOf(ID_tmp) != -1) {
327
                        if (id_list.indexOf(ID_tmp) != -1) {
328
                            pix = pixmap_list.at(id_list.indexOf(ID_tmp));
328
                            pix = pixmap_list.at(id_list.indexOf(ID_tmp));
329
                        }
329
                        }
330
                      // data = q.record().value(icon_field_index);
330
                      // data = q.record().value(icon_field_index);
331
                      //  bytes = q.record().value(icon_field_index).toByteArray();
331
                      //  bytes = q.record().value(icon_field_index).toByteArray();
332
                        // if (data.isValid() && (!data.isNull())) {
332
                        // if (data.isValid() && (!data.isNull())) {
333
                     //   if (!bytes.isEmpty()){
333
                     //   if (!bytes.isEmpty()){
334
                        // pix.loadFromData(data.toByteArray());
334
                        // pix.loadFromData(data.toByteArray());
335
                        // pix.loadFromData(bytes);
335
                        // pix.loadFromData(bytes);
336
                        if (pix.height() > 128) pix = pix.scaledToHeight(128);
336
                        if (pix.height() > 128) pix = pix.scaledToHeight(128);
337
                        icn.addPixmap(pix);
337
                        icn.addPixmap(pix);
338
                        itm->setIcon(0, icn);
338
                        itm->setIcon(0, icn);
339
                     //  }
339
                     //  }
340
340
341
341
342
342
343
                    }
343
                    }
344
344
345
345
346
346
347
//                    itm->setIcon(0, icon);
347
//                    itm->setIcon(0, icon);
348
348
349
349
350
                    for (int i=0; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
350
                    for (int i=0; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
351
                    {
351
                    {
352
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
352
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
353
                        QString pointer_name;
353
                        QString pointer_name;
354
                        QString filtr_tmp;
354
                        QString filtr_tmp;
355
                        bool pointer_isEmpty;
355
                        bool pointer_isEmpty;
356
                        model_item_tmp = model_item->child(i);      // îòîáðàæàåì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
356
                        model_item_tmp = model_item->child(i);      // îòîáðàæàåì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
357
                        pointer_name = getPointerFieldName(classID, model_item->child(i)->text(1));
357
                        pointer_name = getPointerFieldName(classID, model_item->child(i)->text(1));
358
                        itm->setText(4, pointer_name);
358
                        itm->setText(4, pointer_name);
359
359
360
                      //  title_item->setText(4, pointer_name);
360
                      //  title_item->setText(4, pointer_name);
361
361
362
362
363
                        pointer_isEmpty = pointer_name.isEmpty();
363
                        pointer_isEmpty = pointer_name.isEmpty();
364
                        filtr_tmp = tr("where ");
364
                        filtr_tmp = tr("where ");
365
                        filtr_tmp.append(tr("`"));
365
                        filtr_tmp.append(tr("`"));
366
                        filtr_tmp.append(pointer_name);
366
                        filtr_tmp.append(pointer_name);
367
                        filtr_tmp.append(tr("` = '"));
367
                        filtr_tmp.append(tr("` = '"));
368
                        filtr_tmp.append(ID_tmp);
368
                        filtr_tmp.append(ID_tmp);
369
                         filtr_tmp.append(tr("'"));
369
                         filtr_tmp.append(tr("'"));
370
                        showObjects(itm,  model_item_tmp, filtr_tmp);
370
                        showObjects(itm,  model_item_tmp, filtr_tmp);
371
                        //MainWindow::showObjectChildrens(ID_tmp, itm, model_item_tmp);
371
                        //MainWindow::showObjectChildrens(ID_tmp, itm, model_item_tmp);
372
372
373
                    }
373
                    }
374
374
375
375
376
                }
376
                }
377
377
378
              }
378
              }
379
379
380
380
381
381
382
382
383
    for (int i; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
383
    for (int i; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
384
        {
384
        {
385
385
386
386
387
        }
387
        }
388
388
389
}
389
}
390
390
391
391
392
QString MainWindow::getPointerFieldName(QString parent_class_id, QString chield_class_id){
392
QString MainWindow::getPointerFieldName(QString parent_class_id, QString chield_class_id){
393
393
394
    QSqlQuery q;
394
    QSqlQuery q;
395
    QString sql_str;
395
    QString sql_str;
396
    QString str_tmp;
396
    QString str_tmp;
397
    QString field;
397
    QString field;
398
    QString result;
398
    QString result;
399
    int field_name;
399
    int field_name;
400
    bool ok;
400
    bool ok;
401
    sql_str = tr("select * "
401
    sql_str = tr("select * "
402
                 " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`FieldType` = 'pointer' and  `DescriptionOfClasses`.`DefaultValue` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
402
                 " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`FieldType` = 'pointer' and  `DescriptionOfClasses`.`DefaultValue` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
403
                 );
403
                 );
404
404
405
    sql_str.append(tr("'"));
405
    sql_str.append(tr("'"));
406
    sql_str.append(parent_class_id);
406
    sql_str.append(parent_class_id);
407
    sql_str.append(tr("' "));
407
    sql_str.append(tr("' "));
408
    sql_str.append(tr(" and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = '"));
408
    sql_str.append(tr(" and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = '"));
409
    sql_str.append(chield_class_id);
409
    sql_str.append(chield_class_id);
410
    sql_str.append(tr("'"));
410
    sql_str.append(tr("'"));
411
    q.prepare(sql_str);
411
    q.prepare(sql_str);
412
412
413
    ok = q.exec();
413
    ok = q.exec();
414
    if (!ok) {
414
    if (!ok) {
415
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
415
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
416
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
416
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
417
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
417
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
418
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
418
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
419
                                                                            return result;
419
                                                                            return result;
420
                     }
420
                     }
421
field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
421
field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
422
while(q.next()){
422
while(q.next()){
423
        result = q.value(field_name).toString();
423
        result = q.value(field_name).toString();
424
    }
424
    }
425
return result;
425
return result;
426
}
426
}
427
427
428
428
429
429
430
void MainWindow::on_treeWidget_2_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
430
void MainWindow::on_treeWidget_2_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
431
QString item_type; // òèï óçëà (èìÿ êëàññà èäè îáúåêò)
431
QString item_type; // òèï óçëà (èìÿ êëàññà èäè îáúåêò)
432
QString parent_object_id;
432
QString parent_object_id;
433
int i;
433
int i;
434
QTreeWidgetItem * parent_item;
434
QTreeWidgetItem * parent_item;
435
item_type = item->text(1);
435
item_type = item->text(1);
436
parent_item = item->parent();
436
parent_item = item->parent();
437
437
438
QString  class_id; // èäåíòèôèêàòîð âûáðàííîãî êëàññà
438
QString  class_id; // èäåíòèôèêàòîð âûáðàííîãî êëàññà
439
QString inctance;
439
QString inctance;
440
QString filtr_tmp;
440
QString filtr_tmp;
441
QMap <QString, QString> pointersList;
441
QMap <QString, QString> pointersList;
442
QStringList dateFieldList; // ñïèñîê èìåí ïîëåé ñ òèïîì "DATE"
442
QStringList dateFieldList; // ñïèñîê èìåí ïîëåé ñ òèïîì "DATE"
443
QStringList boolFieldList; // ñïèñîê èìåí ïîëåé ñ òèïîì "BOOL"
443
QStringList boolFieldList; // ñïèñîê èìåí ïîëåé ñ òèïîì "BOOL"
444
QStringList fileFieldList; // ñïèñîê èìåí ïîëåé, â êîòîðûõ õðàíÿòñÿ ôàéëû
444
QStringList fileFieldList; // ñïèñîê èìåí ïîëåé, â êîòîðûõ õðàíÿòñÿ ôàéëû
445
QString pointer_name; // ñïèñîê èìåí ïîëåé
445
QString pointer_name; // ñïèñîê èìåí ïîëåé
446
446
447
if (item_type == tr("object") || item_type == tr("class")){
447
if (item_type == tr("object") || item_type == tr("class")){
448
448
449
disconnect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
449
disconnect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
450
450
451
static QList<int> colomns_indexes; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ òàáëèöû ñ íåñòàíäàðòíûìè äåëåãàòàìè
451
static QList<int> colomns_indexes; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ òàáëèöû ñ íåñòàíäàðòíûìè äåëåãàòàìè
452
static QList<int> date_colomns_indexes; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ òàáëèöû ñ äåëåãàòàìè äëÿ òèïà "DATE"
452
static QList<int> date_colomns_indexes; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ òàáëèöû ñ äåëåãàòàìè äëÿ òèïà "DATE"
453
static QList <int> bool_colomns_indexes; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ òàáëèöû ñ äåëåãàòàìè äëÿ òèïà "BOOL"
453
static QList <int> bool_colomns_indexes; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ òàáëèöû ñ äåëåãàòàìè äëÿ òèïà "BOOL"
454
static QList <int> file_colomns_indexes; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ òàáëèöû, â êîòîðûõ õðàíÿòüñÿ ôàéëû
454
static QList <int> file_colomns_indexes; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ òàáëèöû, â êîòîðûõ õðàíÿòüñÿ ôàéëû
455
455
456
static QList<SpinBoxDelegate *> spin_delegate_list;// ñïèñîê óêàçàòåëåé íà íåñòàíäàðòíûå äåëåãàòû
456
static QList<SpinBoxDelegate *> spin_delegate_list;// ñïèñîê óêàçàòåëåé íà íåñòàíäàðòíûå äåëåãàòû
457
static int icon_index = -1; // èíäåêñ ñòîëáöà ñ èêîíêàìè
457
static int icon_index = -1; // èíäåêñ ñòîëáöà ñ èêîíêàìè
458
458
459
459
460
SpinBoxDelegate * spin_delegate_tmp;
460
SpinBoxDelegate * spin_delegate_tmp;
461
461
462
// Ñïåðâà "î÷èñòèì" òàáëèöó îò íåñòàíäàðòíûõ äåëåãàòîâ
462
// Ñïåðâà "î÷èñòèì" òàáëèöó îò íåñòàíäàðòíûõ äåëåãàòîâ
463
463
464
if (icon_index != -1) {
464
if (icon_index != -1) {
465
                            ui->tableView->setItemDelegateForColumn(icon_index, &standart_delegate); // è ïðèñâàèâàåì ñòàíäàðòíûé äåëåãàò
465
                            ui->tableView->setItemDelegateForColumn(icon_index, &standart_delegate); // è ïðèñâàèâàåì ñòàíäàðòíûé äåëåãàò
466
                            icon_index = -1;
466
                            icon_index = -1;
467
                       }
467
                       }
468
468
469
for (i=0; i < colomns_indexes.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
469
for (i=0; i < colomns_indexes.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
470
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &standart_delegate ); // è ïðèñâàèâàåì ñòàíäàðòíûé äåëåãàò
470
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &standart_delegate ); // è ïðèñâàèâàåì ñòàíäàðòíûé äåëåãàò
471
// ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &picture_delegate);
471
// ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &picture_delegate);
472
472
473
}
473
}
474
colomns_indexes.clear(); // î÷èùàåì ñïèñîê ñòîëáöîâ ñ íåñòàíäàðòíûìè äåëåãàòàìè
474
colomns_indexes.clear(); // î÷èùàåì ñïèñîê ñòîëáöîâ ñ íåñòàíäàðòíûìè äåëåãàòàìè
475
475
476
476
477
//  "Î÷èñòèì" òàáëèöó îò äåëåãàòîâ äëÿ õðàíåíèÿ ôàéëîâ
477
//  "Î÷èñòèì" òàáëèöó îò äåëåãàòîâ äëÿ õðàíåíèÿ ôàéëîâ
478
478
479
for (i=0; i < file_colomns_indexes.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
479
for (i=0; i < file_colomns_indexes.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
480
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(file_colomns_indexes.at(i), &standart_delegate ); // è ïðèñâàèâàåì ñòàíäàðòíûé äåëåãàò
480
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(file_colomns_indexes.at(i), &standart_delegate ); // è ïðèñâàèâàåì ñòàíäàðòíûé äåëåãàò
481
}
481
}
482
file_colomns_indexes.clear();
482
file_colomns_indexes.clear();
483
483
484
484
485
// "Î÷èñòèì" òàáëèöó îò äåëåãàòîâ äëÿ òèïà "DATE"
485
// "Î÷èñòèì" òàáëèöó îò äåëåãàòîâ äëÿ òèïà "DATE"
486
for (i=0; i < date_colomns_indexes.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
486
for (i=0; i < date_colomns_indexes.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
487
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(date_colomns_indexes.at(i), &standart_delegate ); // è ïðèñâàèâàåì ñòàíäàðòíûé äåëåãàò
487
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(date_colomns_indexes.at(i), &standart_delegate ); // è ïðèñâàèâàåì ñòàíäàðòíûé äåëåãàò
488
// ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &picture_delegate);
488
// ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &picture_delegate);
489
489
490
}
490
}
491
491
492
date_colomns_indexes.clear();
492
date_colomns_indexes.clear();
493
493
494
// "Î÷èñòèì" òàáëèöó îò äåëåãàòîâ äëÿ òèïà "BOOL"
494
// "Î÷èñòèì" òàáëèöó îò äåëåãàòîâ äëÿ òèïà "BOOL"
495
for (i=0; i < bool_colomns_indexes.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
495
for (i=0; i < bool_colomns_indexes.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
496
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(bool_colomns_indexes.at(i), &standart_delegate ); // è ïðèñâàèâàåì ñòàíäàðòíûé äåëåãàò
496
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(bool_colomns_indexes.at(i), &standart_delegate ); // è ïðèñâàèâàåì ñòàíäàðòíûé äåëåãàò
497
// ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &picture_delegate);
497
// ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &picture_delegate);
498
498
499
}
499
}
500
500
501
bool_colomns_indexes.clear();
501
bool_colomns_indexes.clear();
502
boolFieldsIndexes_global.clear();
502
boolFieldsIndexes_global.clear();
503
503
504
if (item_type == tr("object"))
504
if (item_type == tr("object"))
505
    {
505
    {
506
          QString ID;
506
          QString ID;
507
        ui->pushButton->setEnabled(false);
507
        ui->pushButton->setEnabled(false);
508
        ui->pushButton_2->setEnabled(false);
508
        ui->pushButton_2->setEnabled(false);
509
509
510
        class_id = parent_item->text(2);
510
        class_id = parent_item->text(2);
511
        ID = item->text(2);
511
        ID = item->text(2);
512
        inctance = parent_item->text(3);
512
        inctance = parent_item->text(3);
513
        delete sql_mogel;
513
        delete sql_mogel;
514
514
515
        sql_mogel = new MyModel();
515
        sql_mogel = new MyModel();
516
516
517
        sql_mogel->setTable(inctance);
517
        sql_mogel->setTable(inctance);
518
        // sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
518
        // sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
519
        sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
519
        sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
520
520
521
        filtr_tmp.append(tr("`"));
521
        filtr_tmp.append(tr("`"));
522
        filtr_tmp.append(tr("ID"));
522
        filtr_tmp.append(tr("ID"));
523
        filtr_tmp.append(tr("`"));
523
        filtr_tmp.append(tr("`"));
524
        filtr_tmp.append(tr(" = '"));
524
        filtr_tmp.append(tr(" = '"));
525
        filtr_tmp.append(ID);
525
        filtr_tmp.append(ID);
526
        filtr_tmp.append(tr("'"));
526
        filtr_tmp.append(tr("'"));
527
527
528
    }
528
    }
529
if (item_type == tr("class"))
529
if (item_type == tr("class"))
530
    {
530
    {
531
        QString parent_object_id; // èäåíòèôèêàòîð ðîäèòåëüñêîãî îáúåêòà
531
        QString parent_object_id; // èäåíòèôèêàòîð ðîäèòåëüñêîãî îáúåêòà
532
532
533
        QString parent_class_inctance;
533
        QString parent_class_inctance;
534
        QString class_filter;
534
        QString class_filter;
535
535
536
536
537
        ui->pushButton->setEnabled(true);
537
        ui->pushButton->setEnabled(true);
538
        ui->pushButton_2->setEnabled(true);
538
        ui->pushButton_2->setEnabled(true);
539
539
540
        parent_object_id = parent_item->text(2);
540
        parent_object_id = parent_item->text(2);
541
541
542
        parentObject_id = parent_item->text(2);
542
        parentObject_id = parent_item->text(2);
543
543
544
        class_id = item->text(2);
544
        class_id = item->text(2);
545
        inctance = item->text(3);
545
        inctance = item->text(3);
546
        class_filter = item->text(5);
546
        class_filter = item->text(5);
547
547
548
        pointer_name = item->text(4);
548
        pointer_name = item->text(4);
549
        delete sql_mogel;
549
        delete sql_mogel;
550
550
551
        sql_mogel = new MyModel();
551
        sql_mogel = new MyModel();
552
552
553
        //        sql_mogel = new QSqlTableModel(this);
553
        //        sql_mogel = new QSqlTableModel(this);
554
        sql_mogel->setTable(inctance);
554
        sql_mogel->setTable(inctance);
555
        // sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
555
        // sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
556
        sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
556
        sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
557
557
558
        if (!parent_object_id.isEmpty())
558
        if (!parent_object_id.isEmpty())
559
        {
559
        {
560
            filtr_tmp.append(tr("`"));
560
            filtr_tmp.append(tr("`"));
561
            filtr_tmp.append(pointer_name);
561
            filtr_tmp.append(pointer_name);
562
            filtr_tmp.append(tr("`"));
562
            filtr_tmp.append(tr("`"));
563
            filtr_tmp.append(tr(" = '"));
563
            filtr_tmp.append(tr(" = '"));
564
            filtr_tmp.append(parent_object_id);
564
            filtr_tmp.append(parent_object_id);
565
            filtr_tmp.append(tr("'"));
565
            filtr_tmp.append(tr("'"));
566
566
567
567
568
            if (!class_filter.isEmpty()) // åñëè ôèëüòð äëÿ êëàññà íå ïóñòîé
568
            if (!class_filter.isEmpty()) // åñëè ôèëüòð äëÿ êëàññà íå ïóñòîé
569
                {
569
                {
570
                    filtr_tmp.append(tr(" and "));
570
                    filtr_tmp.append(tr(" and "));
571
                    filtr_tmp.append(class_filter); // äîáàâèì è ôèëüòð äëÿ êëàññà (êîòîðûé óêàçûâàëè â äåðåâå ìîäåëåé)
571
                    filtr_tmp.append(class_filter); // äîáàâèì è ôèëüòð äëÿ êëàññà (êîòîðûé óêàçûâàëè â äåðåâå ìîäåëåé)
572
572
573
                }
573
                }
574
574
575
575
576
576
577
577
578
        }
578
        }
579
        else if(!class_filter.isEmpty()) // åñëè ôèëüòð äëÿ êëàññà íå ïóñòîé, à ôèëüòð ïóñòîé
579
        else if(!class_filter.isEmpty()) // åñëè ôèëüòð äëÿ êëàññà íå ïóñòîé, à ôèëüòð ïóñòîé
580
            {
580
            {
581
                 filtr_tmp.append(class_filter); // äîáàâèì è ôèëüòð äëÿ êëàññà (êîòîðûé óêàçûâàëè â äåðåâå ìîäåëåé)
581
                 filtr_tmp.append(class_filter); // äîáàâèì è ôèëüòð äëÿ êëàññà (êîòîðûé óêàçûâàëè â äåðåâå ìîäåëåé)
582
            }
582
            }
583
583
584
    }
584
    }
585
585
586
586
587
587
588
pointersList = getPointersList(class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé-óêàçàòåëåé
588
pointersList = getPointersList(class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé-óêàçàòåëåé
589
dateFieldList = getDataFieldList(class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé c òèïîì "DATE"
589
dateFieldList = getDataFieldList(class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé c òèïîì "DATE"
590
boolFieldList = getBoolFieldList(class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé c òèïîì "BOOL"
590
boolFieldList = getBoolFieldList(class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé c òèïîì "BOOL"
591
fileFieldList = getFileFieldList(class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé, â êîòîðûõ õðàíÿòüñÿ ôàéëû
591
fileFieldList = getFileFieldList(class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé, â êîòîðûõ õðàíÿòüñÿ ôàéëû
592
592
593
icon_index = getIconFieldIndex(inctance); //
593
icon_index = getIconFieldIndex(inctance); //
594
if (icon_index != -1) ui->tableView->setItemDelegateForColumn(icon_index, iconDelegate);
594
if (icon_index != -1) ui->tableView->setItemDelegateForColumn(icon_index, iconDelegate);
595
sql_mogel->setIconIndex(icon_index);
595
sql_mogel->setIconIndex(icon_index);
596
596
597
QMap <int, QString> pointersToModel;
597
QMap <int, QString> pointersToModel;
598
598
599
599
600
600
601
601
602
QMap <int, QString> filesFieldsToModel;
602
QMap <int, QString> filesFieldsToModel;
603
for (int i=0; i < fileFieldList.count(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé, õðàíÿùèõ ôàéëû
603
for (int i=0; i < fileFieldList.count(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé, õðàíÿùèõ ôàéëû
604
  //  static FileDelegate flDelegate;
604
  //  static FileDelegate flDelegate;
605
   // static TimeEditDelegate dateDelegate("01.10.2010");
605
   // static TimeEditDelegate dateDelegate("01.10.2010");
606
    QString fileFieldName; // èìÿ ïîëÿ
606
    QString fileFieldName; // èìÿ ïîëÿ
607
    int fileFieldIndex; //
607
    int fileFieldIndex; //
608
    fileFieldName = fileFieldList.at(i); // îïðåäåëÿåì èìÿ ïîëÿ, õðàíÿùåãî ôàéë
608
    fileFieldName = fileFieldList.at(i); // îïðåäåëÿåì èìÿ ïîëÿ, õðàíÿùåãî ôàéë
609
    fileFieldIndex = sql_mogel->record().indexOf(fileFieldName); // îïðåäåëÿåì íîìåð ñòîëáöà â ìîäåëå
609
    fileFieldIndex = sql_mogel->record().indexOf(fileFieldName); // îïðåäåëÿåì íîìåð ñòîëáöà â ìîäåëå
610
    filesFieldsToModel.insert(fileFieldIndex, fileFieldName);
610
    filesFieldsToModel.insert(fileFieldIndex, fileFieldName);
611
    file_colomns_indexes.append(fileFieldIndex);// çàïîìíèì íîìåð ñòîëáöà ñ äåëåãàòîì äëÿ òèïà "file"
611
    file_colomns_indexes.append(fileFieldIndex);// çàïîìíèì íîìåð ñòîëáöà ñ äåëåãàòîì äëÿ òèïà "file"
612
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(fileFieldIndex, fileDelegate);
612
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(fileFieldIndex, fileDelegate);
613
613
614
}
614
}
615
sql_mogel->setFilesFields(filesFieldsToModel);// ïåðåäàåì ìîäåëè ñâÿçàííûé ñïèñîê ñ íîìåðàìè è èìåíàìè ñòîëáöîâ, õðàíÿùèõ ôàéëû
615
sql_mogel->setFilesFields(filesFieldsToModel);// ïåðåäàåì ìîäåëè ñâÿçàííûé ñïèñîê ñ íîìåðàìè è èìåíàìè ñòîëáöîâ, õðàíÿùèõ ôàéëû
616
616
617
617
618
618
619
619
620
for (int i=0; i < dateFieldList.count(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé ñ òèïîì "DATA"
620
for (int i=0; i < dateFieldList.count(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé ñ òèïîì "DATA"
621
     static MyDEDelegate dateDelegate;
621
     static MyDEDelegate dateDelegate;
622
   // static TimeEditDelegate dateDelegate("01.10.2010");
622
   // static TimeEditDelegate dateDelegate("01.10.2010");
623
    QString dateFieldName; // èìÿ ïîëÿ
623
    QString dateFieldName; // èìÿ ïîëÿ
624
    int dataFieldIndex; //
624
    int dataFieldIndex; //
625
    dateFieldName = dateFieldList.at(i); // îïðåäåëÿåì èìÿ ïîëÿ ñ òèïîì "DATA"
625
    dateFieldName = dateFieldList.at(i); // îïðåäåëÿåì èìÿ ïîëÿ ñ òèïîì "DATA"
626
    dataFieldIndex = sql_mogel->record().indexOf(dateFieldName); // îïðåäåëÿåì íîìåð ñòîëáöà â ìîäåëå
626
    dataFieldIndex = sql_mogel->record().indexOf(dateFieldName); // îïðåäåëÿåì íîìåð ñòîëáöà â ìîäåëå
627
    date_colomns_indexes.append(dataFieldIndex);// çàïîìíèì íîìåð ñòîëáöà ñ äåëåãàòîì äëÿ òèïà "DATA"
627
    date_colomns_indexes.append(dataFieldIndex);// çàïîìíèì íîìåð ñòîëáöà ñ äåëåãàòîì äëÿ òèïà "DATA"
628
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(dataFieldIndex, &dateDelegate);
628
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(dataFieldIndex, &dateDelegate);
629
629
630
}
630
}
631
631
632
632
633
for (int i=0; i < boolFieldList.count(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé ñ òèïîì "BOOL"
633
for (int i=0; i < boolFieldList.count(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé ñ òèïîì "BOOL"
634
   // // // //  static MyDEDelegate dateDelegate;
634
   // // // //  static MyDEDelegate dateDelegate;
635
   // static TimeEditDelegate dateDelegate("01.10.2010");
635
   // static TimeEditDelegate dateDelegate("01.10.2010");
636
    QString boolFieldName; // èìÿ ïîëÿ
636
    QString boolFieldName; // èìÿ ïîëÿ
637
    int boolFieldIndex; //
637
    int boolFieldIndex; //
638
    boolFieldName = boolFieldList.at(i); // îïðåäåëÿåì èìÿ ïîëÿ ñ òèïîì "BOOL"
638
    boolFieldName = boolFieldList.at(i); // îïðåäåëÿåì èìÿ ïîëÿ ñ òèïîì "BOOL"
639
    boolFieldIndex = sql_mogel->record().indexOf(boolFieldName); // îïðåäåëÿåì íîìåð ñòîëáöà â ìîäåëå
639
    boolFieldIndex = sql_mogel->record().indexOf(boolFieldName); // îïðåäåëÿåì íîìåð ñòîëáöà â ìîäåëå
640
    bool_colomns_indexes.append(boolFieldIndex);// çàïîìíèì íîìåð ñòîëáöà ñ òèïîì "DATA"
640
    bool_colomns_indexes.append(boolFieldIndex);// çàïîìíèì íîìåð ñòîëáöà ñ òèïîì "DATA"
641
        // ui->tableView->setItemDelegateForColumn(dataFieldIndex, &dateDelegate);
641
        // ui->tableView->setItemDelegateForColumn(dataFieldIndex, &dateDelegate);
642
642
643
}
643
}
644
644
645
sql_mogel->setBooleansList(bool_colomns_indexes);
645
sql_mogel->setBooleansList(bool_colomns_indexes);
646
boolFieldsIndexes_global = bool_colomns_indexes;
646
boolFieldsIndexes_global = bool_colomns_indexes;
647
647
648
for (int i=0; i < spin_delegate_list.count(); i++){ // óäàëÿåì íåñòàíäàðòíûå äåëåãàòû
648
for (int i=0; i < spin_delegate_list.count(); i++){ // óäàëÿåì íåñòàíäàðòíûå äåëåãàòû
649
delete spin_delegate_list.at(i);
649
delete spin_delegate_list.at(i);
650
 }
650
 }
651
651
652
spin_delegate_list.clear(); // î÷èùàåì ñïèñîê óêàçàòåëåé íà íåñòàíäàðòíûå äåëåãàòû
652
spin_delegate_list.clear(); // î÷èùàåì ñïèñîê óêàçàòåëåé íà íåñòàíäàðòíûå äåëåãàòû
653
653
654
QStringList pointersNames;
654
QStringList pointersNames;
655
pointersNames = pointersList.keys(); //çäåñü ñïèñîê èìåí ïîëåé-óêàçàòåëåé íà ðîäèòåëüñêèå êëàññû
655
pointersNames = pointersList.keys(); //çäåñü ñïèñîê èìåí ïîëåé-óêàçàòåëåé íà ðîäèòåëüñêèå êëàññû
656
656
657
657
658
658
659
659
660
660
661
//   ui->tableView->setItemDelegateForColumn(2, picture_delegate);
661
//   ui->tableView->setItemDelegateForColumn(2, picture_delegate);
662
662
663
// ui->tableView->setRowHeight(1, 100);
663
// ui->tableView->setRowHeight(1, 100);
664
664
665
665
666
666
667
667
668
668
669
QStringList parentInctancesList = pointersList.values(); // çäåñü ñïèñîê ñîîòâåòñòâóþùèõ õðàíèëèù
669
QStringList parentInctancesList = pointersList.values(); // çäåñü ñïèñîê ñîîòâåòñòâóþùèõ õðàíèëèù
670
670
671
for (i=0; i < pointersNames.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
671
for (i=0; i < pointersNames.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
672
    QString pointerName;
672
    QString pointerName;
673
673
674
    int pointerIndex;
674
    int pointerIndex;
675
    pointerName = pointersNames.at(i);  // îïðåäåëÿåì èìÿ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ
675
    pointerName = pointersNames.at(i);  // îïðåäåëÿåì èìÿ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ
676
    pointerIndex = sql_mogel->record().indexOf(pointerName); // îïðåäåëÿåì íîìåð ñòîëáöà â ìîäåëå
676
    pointerIndex = sql_mogel->record().indexOf(pointerName); // îïðåäåëÿåì íîìåð ñòîëáöà â ìîäåëå
677
    colomns_indexes.append(pointerIndex); // çàïîìíèì íîìåð ñòîëáöà ñ íåñòàíäàðòíûì äåëåãàòîì
677
    colomns_indexes.append(pointerIndex); // çàïîìíèì íîìåð ñòîëáöà ñ íåñòàíäàðòíûì äåëåãàòîì
678
    spin_delegate_tmp = new SpinBoxDelegate();
678
    spin_delegate_tmp = new SpinBoxDelegate();
679
679
680
    // // spinDelegate.setInctance(parentInctancesList.at(i)); // äåëåãàòó ïåðåäàåì èìÿ õðàíèëèùà îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
680
    // // spinDelegate.setInctance(parentInctancesList.at(i)); // äåëåãàòó ïåðåäàåì èìÿ õðàíèëèùà îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
681
    // // spinDelegate.getItems();                             // ïðîñèì äåëåãàòà ñîñòàâèòü ñïèñîê îáúåêòîâ â õðàíèëèùå
681
    // // spinDelegate.getItems();                             // ïðîñèì äåëåãàòà ñîñòàâèòü ñïèñîê îáúåêòîâ â õðàíèëèùå
682
682
683
    spin_delegate_tmp->setInctance(parentInctancesList.at(i));
683
    spin_delegate_tmp->setInctance(parentInctancesList.at(i));
684
    spin_delegate_tmp->getItems();
684
    spin_delegate_tmp->getItems();
685
685
686
    spin_delegate_list.append(spin_delegate_tmp);
686
    spin_delegate_list.append(spin_delegate_tmp);
687
687
688
  // // ui->tableView->setItemDelegateForColumn(pointerIndex, &spinDelegate); // è ïðèñâàèâàåì åãî ñîîòâåòñòâóþùåìó ñòîëáöó íàøåé òàáëèöû
688
  // // ui->tableView->setItemDelegateForColumn(pointerIndex, &spinDelegate); // è ïðèñâàèâàåì åãî ñîîòâåòñòâóþùåìó ñòîëáöó íàøåé òàáëèöû
689
689
690
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(pointerIndex, spin_delegate_tmp);
690
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(pointerIndex, spin_delegate_tmp);
691
691
692
    pointersToModel.insert(pointerIndex, parentInctancesList.at(i)); // ôîðìèðóåì ñïèñîê ñòîëáöîâ ñ óêàçàòåëÿìè
692
    pointersToModel.insert(pointerIndex, parentInctancesList.at(i)); // ôîðìèðóåì ñïèñîê ñòîëáöîâ ñ óêàçàòåëÿìè
693
}
693
}
694
694
695
sql_mogel->setPointers(pointersToModel); // ïåðåäàåì ñïèñîê óêàçàòåëåé ìîäåëå
695
sql_mogel->setPointers(pointersToModel); // ïåðåäàåì ñïèñîê óêàçàòåëåé ìîäåëå
696
696
697
pointer_index = sql_mogel->record().indexOf(pointer_name); // ýòî ãëîáàëüíàÿ ïåðåìåííàÿ, íå òðîãàåì, íóæíà! :-)
697
pointer_index = sql_mogel->record().indexOf(pointer_name); // ýòî ãëîáàëüíàÿ ïåðåìåííàÿ, íå òðîãàåì, íóæíà! :-)
698
698
699
699
700
700
701
701
702
sql_mogel->setFilter(filtr_tmp);
702
sql_mogel->setFilter(filtr_tmp);
703
sql_mogel->setSort(1, Qt::AscendingOrder);
703
sql_mogel->setSort(1, Qt::AscendingOrder);
704
sql_mogel->select();
704
sql_mogel->select();
705
705
706
706
707
707
708
connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
708
connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
709
709
710
ui->tableView->setModel(sql_mogel);
710
ui->tableView->setModel(sql_mogel);
711
ui->tableView->hideColumn(0);
711
ui->tableView->hideColumn(0);
712
ui->tableView->resizeColumnsToContents();
712
ui->tableView->resizeColumnsToContents();
713
ui->tableView->resizeRowsToContents();
713
ui->tableView->resizeRowsToContents();
714
714
715
715
716
716
717
717
718
718
719
    }
719
    }
720
720
721
}
721
}
722
722
723
723
724
void MainWindow::on_pushButton_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "äîáàâèòü ñòðîêó"
724
void MainWindow::on_pushButton_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "äîáàâèòü ñòðîêó"
725
     int row = sql_mogel->rowCount();
725
     int row = sql_mogel->rowCount();
726
      sql_mogel->insertRows(row, 1);
726
      sql_mogel->insertRows(row, 1);
727
      sql_mogel->setData(sql_mogel->index(row, 1), QVariant(tr("íå îïðåäåëåíî")), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
727
      sql_mogel->setData(sql_mogel->index(row, 1), QVariant(tr("íå îïðåäåëåíî")), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
728
      if (pointer_index > 0) {
728
      if (pointer_index > 0) {
729
                                    sql_mogel->setData(sql_mogel->index(row, pointer_index), QVariant(parentObject_id), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
729
                                    sql_mogel->setData(sql_mogel->index(row, pointer_index), QVariant(parentObject_id), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
730
                                }
730
                                }
731
    //  sql_mogel->submitAll();
731
    //  sql_mogel->submitAll();
732
732
733
}
733
}
734
734
735
void MainWindow::on_pushButton_2_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü âûäåëåííûå îáúåêòû"
735
void MainWindow::on_pushButton_2_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü âûäåëåííûå îáúåêòû"
736
int i;
736
int i;
737
i++;
737
i++;
738
QModelIndex model_index;
738
QModelIndex model_index;
739
QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView->selectionModel();
739
QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView->selectionModel();
740
QModelIndexList indexes = selectionModel->selectedIndexes();
740
QModelIndexList indexes = selectionModel->selectedIndexes();
741
QList<int> selectedRows;
741
QList<int> selectedRows;
742
selectedRows.clear();
742
selectedRows.clear();
743
foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
743
foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
744
    if (!selectedRows.contains(model_index.row()) && (model_index.column()==1))  selectedRows.append(model_index.row()); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
744
    if (!selectedRows.contains(model_index.row()) && (model_index.column()==1))  selectedRows.append(model_index.row()); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
745
745
746
}
746
}
747
qSort(selectedRows.begin(),selectedRows.end(), qGreater<int>()); // ñîðòèðóåì â îáðàòíîì ïîðÿäêå
747
qSort(selectedRows.begin(),selectedRows.end(), qGreater<int>()); // ñîðòèðóåì â îáðàòíîì ïîðÿäêå
748
748
749
749
750
for (int m =0; m < selectedRows.size(); ++m){
750
for (int m =0; m < selectedRows.size(); ++m){
751
751
752
// ClassEditor::removeClass(selectedRows.at(m));
752
// ClassEditor::removeClass(selectedRows.at(m));
753
753
754
sql_mogel->removeRow(selectedRows.at(m));
754
sql_mogel->removeRow(selectedRows.at(m));
755
755
756
}
756
}
757
sql_mogel->submitAll();
757
sql_mogel->submitAll();
758
getDatabaseData();
758
getDatabaseData();
759
759
760
}
760
}
761
761
762
762
763
void MainWindow::on_pushButton_3_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü"
763
void MainWindow::on_pushButton_3_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü"
764
    int i;
764
    int i;
765
    i++;
765
    i++;
766
    sql_mogel->submitAll();
766
    sql_mogel->submitAll();
767
    getDatabaseData();
767
    getDatabaseData();
768
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
768
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
769
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
769
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
770
    sql_mogel->select();
770
    sql_mogel->select();
771
771
772
}
772
}
773
773
774
774
775
void MainWindow::on_pushButton_4_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ"
775
void MainWindow::on_pushButton_4_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ"
776
    int i;
776
    int i;
777
    i++;
777
    i++;
778
    sql_mogel->select();
778
    sql_mogel->select();
779
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
779
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
780
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
780
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
781
    ui->tableView_2->resizeRowsToContents();
781
    ui->tableView_2->resizeRowsToContents();
782
    ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
782
    ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
783
}
783
}
784
784
785
785
786
void MainWindow::on_pushButton_5_clicked(){// íàæàòèå êíîïêè "Äîáàâèòü ìîäåëü "
786
void MainWindow::on_pushButton_5_clicked(){// íàæàòèå êíîïêè "Äîáàâèòü ìîäåëü "
787
787
788
    int i;
788
    int i;
789
    i++;
789
    i++;
790
    int row = model_for_ListModelsTable->rowCount();
790
    int row = model_for_ListModelsTable->rowCount();
791
    model_for_ListModelsTable->insertRows(row, 1);
791
    model_for_ListModelsTable->insertRows(row, 1);
792
    model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row, 1), QVariant(tr("Íîâàÿ ìîäåëü")), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
792
    model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row, 1), QVariant(tr("Íîâàÿ ìîäåëü")), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
793
    // model_for_ListModelsTable->setData(sql_mogel->index(row, pointer_index), QVariant(parentObject_id), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
793
    // model_for_ListModelsTable->setData(sql_mogel->index(row, pointer_index), QVariant(parentObject_id), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
794
794
795
   //  sql_mogel->submitAll();
795
   //  sql_mogel->submitAll();
796
796
797
797
798
}
798
}
799
799
800
void MainWindow::on_pushButton_6_clicked(){// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü ìîäåëü "
800
void MainWindow::on_pushButton_6_clicked(){// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü ìîäåëü "
801
801
802
    QModelIndex model_index;
802
    QModelIndex model_index;
803
    QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView_2->selectionModel();
803
    QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView_2->selectionModel();
804
    QModelIndexList indexes = selectionModel->selectedIndexes();
804
    QModelIndexList indexes = selectionModel->selectedIndexes();
805
    QList<int> selectedRows;
805
    QList<int> selectedRows;
806
    selectedRows.clear();
806
    selectedRows.clear();
807
    foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
807
    foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
808
        if (!selectedRows.contains(model_index.row()) && (model_index.column()==1))  selectedRows.append(model_index.row()); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
808
        if (!selectedRows.contains(model_index.row()) && (model_index.column()==1))  selectedRows.append(model_index.row()); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
809
809
810
    }
810
    }
811
    qSort(selectedRows.begin(),selectedRows.end(), qGreater<int>()); // ñîðòèðóåì â îáðàòíîì ïîðÿäêå
811
    qSort(selectedRows.begin(),selectedRows.end(), qGreater<int>()); // ñîðòèðóåì â îáðàòíîì ïîðÿäêå
812
812
813
813
814
    for (int m =0; m < selectedRows.size(); ++m){
814
    for (int m =0; m < selectedRows.size(); ++m){
815
815
816
    // ClassEditor::removeClass(selectedRows.at(m));
816
    // ClassEditor::removeClass(selectedRows.at(m));
817
817
818
    model_for_ListModelsTable->removeRow(selectedRows.at(m));
818
    model_for_ListModelsTable->removeRow(selectedRows.at(m));
819
819
820
    }
820
    }
821
    model_for_ListModelsTable->submitAll();
821
    model_for_ListModelsTable->submitAll();
822
   // getDatabaseData();
822
   // getDatabaseData();
823
823
824
}
824
}
825
825
826
826
827
void MainWindow::on_pushButton_7_clicked(){// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü"
827
void MainWindow::on_pushButton_7_clicked(){// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü"
828
model_for_ListModelsTable->submitAll();
828
model_for_ListModelsTable->submitAll();
829
ui->pushButton_7->setEnabled(false);
829
ui->pushButton_7->setEnabled(false);
830
ui->pushButton_8->setEnabled(false);
830
ui->pushButton_8->setEnabled(false);
831
model_is_build = false;
831
model_is_build = false;
832
MainWindow::readModels();
832
MainWindow::readModels();
833
model_is_build = true;
833
model_is_build = true;
834
MainWindow::getDatabaseData();
834
MainWindow::getDatabaseData();
835
}
835
}
836
836
837
void MainWindow::on_pushButton_8_clicked(){// íàæàòèå êíîïêè "Îòìåíèòü" (íà âêëàäêå ìîäåëåé)
837
void MainWindow::on_pushButton_8_clicked(){// íàæàòèå êíîïêè "Îòìåíèòü" (íà âêëàäêå ìîäåëåé)
838
model_for_ListModelsTable->select();
838
model_for_ListModelsTable->select();
839
ui->pushButton_7->setEnabled(false);
839
ui->pushButton_7->setEnabled(false);
840
ui->pushButton_8->setEnabled(false);
840
ui->pushButton_8->setEnabled(false);
841
841
842
}
842
}
843
843
844
844
845
 void MainWindow::on_pushButton_9_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Äîáàâèòü ôèëüòð" (íà âêëàäêå ìîäåëåé)
845
 void MainWindow::on_pushButton_9_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Äîáàâèòü ôèëüòð" (íà âêëàäêå ìîäåëåé)
846
 {
846
 {
847
    QString class_id;
847
    QString class_id;
848
    QString model_id;
848
    QString model_id;
-
 
849
-
 
850
849
    class_id = ui->treeWidget->currentItem()->text(1);
851
    class_id = ui->treeWidget->currentItem()->text(1);
850
    model_id = ui->treeWidget->currentItem()->text(6);
852
    model_id = ui->treeWidget->currentItem()->text(6);
851
     int row = filter_model->rowCount();
853
     int row = filter_model->rowCount();
852
     filter_model->insertRows(row, 1);
854
     filter_model->insertRows(row, 1);
853
    filter_model->setData(filter_model->index(row, 1), QVariant(model_id), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "Model ID"
855
    filter_model->setData(filter_model->index(row, 1), QVariant(model_id), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "Model ID"
854
    filter_model->setData(filter_model->index(row, 2), QVariant(class_id), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "Class ID"
856
    filter_model->setData(filter_model->index(row, 2), QVariant(class_id), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "Class ID"
855
    ui->pushButton_11->setEnabled(true);
857
    ui->pushButton_11->setEnabled(true);
856
    ui->pushButton_12->setEnabled(true);
858
    ui->pushButton_12->setEnabled(true);
857
859
-
 
860
858
 }
861
 }
859
862
860
  void MainWindow::on_pushButton_10_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü ôèëüòð" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
863
  void MainWindow::on_pushButton_10_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü ôèëüòð" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
861
  {
864
  {
862
      QModelIndex model_index;
865
      QModelIndex model_index;
863
      QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView_3->selectionModel();
866
      QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView_3->selectionModel();
864
      QModelIndexList indexes = selectionModel->selectedIndexes();
867
      QModelIndexList indexes = selectionModel->selectedIndexes();
865
      QList<int> selectedRows;
868
      QList<int> selectedRows;
866
      selectedRows.clear();
869
      selectedRows.clear();
867
      foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
870
      foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
868
          if (!selectedRows.contains(model_index.row()) /*&& (model_index.column()==1)*/)  selectedRows.append(model_index.row()); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
871
          if (!selectedRows.contains(model_index.row()) /*&& (model_index.column()==1)*/)  selectedRows.append(model_index.row()); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
869
872
870
      }
873
      }
871
      qSort(selectedRows.begin(),selectedRows.end(), qGreater<int>()); // ñîðòèðóåì â îáðàòíîì ïîðÿäêå
874
      qSort(selectedRows.begin(),selectedRows.end(), qGreater<int>()); // ñîðòèðóåì â îáðàòíîì ïîðÿäêå
872
875
873
876
874
      for (int m =0; m < selectedRows.size(); ++m){
877
      for (int m =0; m < selectedRows.size(); ++m){
875
878
876
      // ClassEditor::removeClass(selectedRows.at(m));
879
      // ClassEditor::removeClass(selectedRows.at(m));
877
880
878
      filter_model->removeRow(selectedRows.at(m));
881
      filter_model->removeRow(selectedRows.at(m));
879
882
880
      }
883
      }
881
      filter_model->submitAll();
884
      filter_model->submitAll();
882
885
883
      filter_model->sort(0,Qt::AscendingOrder);
886
      filter_model->sort(0,Qt::AscendingOrder);
884
     // getDatabaseData();
887
     // getDatabaseData();
885
      model_is_build = false;
888
      model_is_build = false;
886
      MainWindow::readModels();
889
      MainWindow::readModels();
887
      model_is_build = true;
890
      model_is_build = true;
888
      MainWindow::getDatabaseData();
891
      MainWindow::getDatabaseData();
889
892
-
 
893
      disconnect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
-
 
894
    delete filter_model;
-
 
895
-
 
896
    filter_model = new QSqlTableModel();
-
 
897
     filter_model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
-
 
898
   /// filter_model = new MyModel();
-
 
899
-
 
900
    connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
-
 
901
-
 
902
-
 
903
-
 
904
890
  }
905
  }
891
906
892
  void MainWindow::on_pushButton_11_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
907
  void MainWindow::on_pushButton_11_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
893
  {
908
  {
894
      filter_model->submitAll();
909
      filter_model->submitAll();
895
      filter_model->sort(0,Qt::AscendingOrder);
910
      filter_model->sort(0,Qt::AscendingOrder);
896
      ui->pushButton_11->setEnabled(false);
911
      ui->pushButton_11->setEnabled(false);
897
      ui->pushButton_12->setEnabled(false);
912
      ui->pushButton_12->setEnabled(false);
898
913
899
      model_is_build = false;
914
      model_is_build = false;
900
      MainWindow::readModels();
915
      MainWindow::readModels();
901
      model_is_build = true;
916
      model_is_build = true;
902
      MainWindow::getDatabaseData();
917
      MainWindow::getDatabaseData();
-
 
918
      disconnect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
-
 
919
    delete filter_model;
-
 
920
-
 
921
    filter_model = new QSqlTableModel();
-
 
922
    filter_model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
-
 
923
   /// filter_model = new MyModel();
-
 
924
-
 
925
    connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
-
 
926
-
 
927
-
 
928
903
  }
929
  }
904
930
905
  void MainWindow::on_pushButton_12_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
931
  void MainWindow::on_pushButton_12_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
906
  {
932
  {
907
    ui->tableView_3->setModel(filter_model);
933
    ui->tableView_3->setModel(filter_model);
908
    filter_model->select();
934
    filter_model->select();
909
935
910
    ui->pushButton_11->setEnabled(false);
936
    ui->pushButton_11->setEnabled(false);
911
    ui->pushButton_12->setEnabled(false);
937
    ui->pushButton_12->setEnabled(false);
912
  }
938
  }
913
939
914
940
915
void MainWindow::on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){ // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
941
void MainWindow::on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){ // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
916
int i;
942
int i;
917
i++;
943
i++;
918
944
919
if (sql_mogel->iconIndex() !=-1) {
945
if (sql_mogel->iconIndex() !=-1) {
920
                                    ui->tableView->resizeColumnsToContents();
946
                                    ui->tableView->resizeColumnsToContents();
921
                                    ui->tableView->resizeRowsToContents();
947
                                    ui->tableView->resizeRowsToContents();
922
                                    }
948
                                    }
923
949
924
if ((topLeft == bottomRight) && (boolFieldsIndexes_global.indexOf(topLeft.column()) != -1))
950
if ((topLeft == bottomRight) && (boolFieldsIndexes_global.indexOf(topLeft.column()) != -1))
925
{
951
{
926
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
952
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
927
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
953
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
928
return;
954
return;
929
}
955
}
930
956
931
957
932
ui->pushButton_3->setEnabled(true);
958
ui->pushButton_3->setEnabled(true);
933
ui->pushButton_4->setEnabled(true);
959
ui->pushButton_4->setEnabled(true);
934
960
935
}
961
}
936
962
937
void MainWindow::on_model_for_ListModelsTable_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){ // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
963
void MainWindow::on_model_for_ListModelsTable_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){ // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
938
964
939
ui->pushButton_7->setEnabled(true);
965
ui->pushButton_7->setEnabled(true);
940
ui->pushButton_8->setEnabled(true);
966
ui->pushButton_8->setEnabled(true);
941
}
967
}
942
968
943
969
944
970
945
971
946
void MainWindow::on_filter_model_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ) // èçìåíèëè ñâîéñòâà ôèëüòðà èëè äîáàâèëè íîâûé ôèëüòð
972
void MainWindow::on_filter_model_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ) // èçìåíèëè ñâîéñòâà ôèëüòðà èëè äîáàâèëè íîâûé ôèëüòð
947
973
948
{
974
{
949
    ui->pushButton_11->setEnabled(true);
975
    ui->pushButton_11->setEnabled(true);
950
    ui->pushButton_12->setEnabled(true);
976
    ui->pushButton_12->setEnabled(true);
951
}
977
}
952
978
953
979
954
980
955
981
956
982
957
// ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé, â êà÷åñòâå êëþ÷åé ïîëó÷èì èìåíà ïîëåé-óêàçàòåëåé
983
// ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé, â êà÷åñòâå êëþ÷åé ïîëó÷èì èìåíà ïîëåé-óêàçàòåëåé
958
// â êà÷åñòâå çíà÷åíèé ïîëó÷èì ñïèñîê òàáëèö-õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêèõ êëàññîâ
984
// â êà÷åñòâå çíà÷åíèé ïîëó÷èì ñïèñîê òàáëèö-õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêèõ êëàññîâ
959
985
960
QMap <QString, QString>  MainWindow::getPointersList(QString class_id){
986
QMap <QString, QString>  MainWindow::getPointersList(QString class_id){
961
    QMap <QString, QString>  result_map;
987
    QMap <QString, QString>  result_map;
962
    QSqlQuery q;
988
    QSqlQuery q;
963
    QString sql_str;
989
    QString sql_str;
964
    QString str_tmp;
990
    QString str_tmp;
965
    QString field;
991
    QString field;
966
    QString result;
992
    QString result;
967
    int field_name, field_default_value;
993
    int field_name, field_default_value;
968
    bool ok;
994
    bool ok;
969
    sql_str = tr("select * "
995
    sql_str = tr("select * "
970
                 " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`FieldType` = 'pointer' and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
996
                 " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`FieldType` = 'pointer' and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
971
                 );
997
                 );
972
998
973
    sql_str.append(tr("'"));
999
    sql_str.append(tr("'"));
974
    sql_str.append(class_id);
1000
    sql_str.append(class_id);
975
    sql_str.append(tr("' "));
1001
    sql_str.append(tr("' "));
976
    // sql_str.append(tr(" and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = '"));
1002
    // sql_str.append(tr(" and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = '"));
977
    // sql_str.append(chield_class_id);
1003
    // sql_str.append(chield_class_id);
978
    // sql_str.append(tr("'"));
1004
    // sql_str.append(tr("'"));
979
    q.prepare(sql_str);
1005
    q.prepare(sql_str);
980
1006
981
    ok = q.exec();
1007
    ok = q.exec();
982
    if (!ok) {
1008
    if (!ok) {
983
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1009
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
984
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1010
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
985
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1011
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
986
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1012
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
987
                                                                            return result_map;
1013
                                                                            return result_map;
988
                     }
1014
                     }
989
field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
1015
field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
990
field_default_value = q.record().indexOf(tr("DefaultValue"));
1016
field_default_value = q.record().indexOf(tr("DefaultValue"));
991
while(q.next()){
1017
while(q.next()){
992
        QString pointerFieldName;
1018
        QString pointerFieldName;
993
        QString parentClassID;
1019
        QString parentClassID;
994
        QString parentClassInctance;
1020
        QString parentClassInctance;
995
1021
996
         pointerFieldName = q.value(field_name).toString();
1022
         pointerFieldName = q.value(field_name).toString();
997
         parentClassID = q.value(field_default_value).toString();
1023
         parentClassID = q.value(field_default_value).toString();
998
         parentClassInctance =  getClassInctance(parentClassID);
1024
         parentClassInctance =  getClassInctance(parentClassID);
999
         result_map.insert(pointerFieldName, parentClassInctance);
1025
         result_map.insert(pointerFieldName, parentClassInctance);
1000
1026
1001
1027
1002
    }
1028
    }
1003
1029
1004
return result_map;
1030
return result_map;
1005
}
1031
}
1006
1032
1007
1033
1008
1034
1009
1035
1010
1036
1011
QStringList MainWindow::getDataFieldList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé c òèïîì "Äàòà", â êà÷åñòâå êëþ÷åé ïîëó÷èì èìåíà ïîëåé
1037
QStringList MainWindow::getDataFieldList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé c òèïîì "Äàòà", â êà÷åñòâå êëþ÷åé ïîëó÷èì èìåíà ïîëåé
1012
                                                            // â êà÷åñòâå çíà÷åíèé ïîëó÷èì ñïèñîê òàáëèö-õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêèõ êëàññîâ
1038
                                                            // â êà÷åñòâå çíà÷åíèé ïîëó÷èì ñïèñîê òàáëèö-õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêèõ êëàññîâ
1013
1039
1014
    QStringList  result_str;
1040
    QStringList  result_str;
1015
    QSqlQuery q;
1041
    QSqlQuery q;
1016
    QString sql_str;
1042
    QString sql_str;
1017
    QString str_tmp;
1043
    QString str_tmp;
1018
    QString field;
1044
    QString field;
1019
    QString result;
1045
    QString result;
1020
    int field_name, field_default_value;
1046
    int field_name, field_default_value;
1021
    bool ok;
1047
    bool ok;
1022
    sql_str = tr("select * "
1048
    sql_str = tr("select * "
1023
                 " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`FieldType` = 'DATE' and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1049
                 " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`FieldType` = 'DATE' and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1024
                 );
1050
                 );
1025
1051
1026
    sql_str.append(tr("'"));
1052
    sql_str.append(tr("'"));
1027
    sql_str.append(class_id);
1053
    sql_str.append(class_id);
1028
    sql_str.append(tr("' "));
1054
    sql_str.append(tr("' "));
1029
    // sql_str.append(tr(" and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = '"));
1055
    // sql_str.append(tr(" and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = '"));
1030
    // sql_str.append(chield_class_id);
1056
    // sql_str.append(chield_class_id);
1031
    // sql_str.append(tr("'"));
1057
    // sql_str.append(tr("'"));
1032
    q.prepare(sql_str);
1058
    q.prepare(sql_str);
1033
1059
1034
    ok = q.exec();
1060
    ok = q.exec();
1035
    if (!ok) {
1061
    if (!ok) {
1036
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1062
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1037
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1063
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1038
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1064
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1039
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1065
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1040
                                                                            return result_str;
1066
                                                                            return result_str;
1041
                     }
1067
                     }
1042
field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
1068
field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
1043
// field_default_value = q.record().indexOf(tr("DefaultValue"));
1069
// field_default_value = q.record().indexOf(tr("DefaultValue"));
1044
while(q.next()){
1070
while(q.next()){
1045
        QString DataFieldName;
1071
        QString DataFieldName;
1046
1072
1047
         DataFieldName = q.value(field_name).toString();
1073
         DataFieldName = q.value(field_name).toString();
1048
         result_str.append(DataFieldName);
1074
         result_str.append(DataFieldName);
1049
1075
1050
1076
1051
    }
1077
    }
1052
1078
1053
return result_str;
1079
return result_str;
1054
}
1080
}
1055
1081
1056
1082
1057
1083
1058
int MainWindow::getIconFieldIndex(QString inctance){ // ïîëó÷àåì íîìåð ñòîëáöà ñ èêîíêàìè
1084
int MainWindow::getIconFieldIndex(QString inctance){ // ïîëó÷àåì íîìåð ñòîëáöà ñ èêîíêàìè
1059
1085
1060
    QSqlQuery q;
1086
    QSqlQuery q;
1061
    bool ok;
1087
    bool ok;
1062
    int icon_field;
1088
    int icon_field;
1063
    QString sql_str;
1089
    QString sql_str;
1064
    sql_str = tr("select * from `"); //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1090
    sql_str = tr("select * from `"); //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1065
    sql_str.append(inctance);
1091
    sql_str.append(inctance);
1066
    sql_str.append(tr("`"));
1092
    sql_str.append(tr("`"));
1067
    q.prepare(sql_str);
1093
    q.prepare(sql_str);
1068
1094
1069
    ok = q.exec();
1095
    ok = q.exec();
1070
    if (!ok) {
1096
    if (!ok) {
1071
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1097
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1072
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1098
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1073
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1099
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1074
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1100
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1075
1101
1076
                                return -1;
1102
                                return -1;
1077
                     }
1103
                     }
1078
1104
1079
    icon_field =  q.record().indexOf(tr("Icon"));
1105
    icon_field =  q.record().indexOf(tr("Icon"));
1080
    return icon_field;
1106
    return icon_field;
1081
1107
1082
1108
1083
}
1109
}
1084
1110
1085
1111
1086
QStringList MainWindow::getFileFieldList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé, â êîòîðûõ õðàíÿòüñÿ ôàéëû
1112
QStringList MainWindow::getFileFieldList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé, â êîòîðûõ õðàíÿòüñÿ ôàéëû
1087
QStringList  result_str;
1113
QStringList  result_str;
1088
QSqlQuery q;
1114
QSqlQuery q;
1089
QString sql_str;
1115
QString sql_str;
1090
bool ok;
1116
bool ok;
1091
 int field_name, field_default_value;
1117
 int field_name, field_default_value;
1092
 sql_str = tr("select * "
1118
 sql_str = tr("select * "
1093
              " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`Comment` = 'file' and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1119
              " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`Comment` = 'file' and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1094
              );
1120
              );
1095
 sql_str.append(tr("'"));
1121
 sql_str.append(tr("'"));
1096
 sql_str.append(class_id);
1122
 sql_str.append(class_id);
1097
 sql_str.append(tr("' "));
1123
 sql_str.append(tr("' "));
1098
 q.prepare(sql_str);
1124
 q.prepare(sql_str);
1099
1125
1100
 ok = q.exec();
1126
 ok = q.exec();
1101
 if (!ok) {
1127
 if (!ok) {
1102
                         QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1128
                         QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1103
                                                                         this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1129
                                                                         this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1104
                                                                         QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1130
                                                                         QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1105
                                                                         q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1131
                                                                         q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1106
                                                                         return result_str;
1132
                                                                         return result_str;
1107
                  }
1133
                  }
1108
1134
1109
 field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
1135
 field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
1110
 // field_default_value = q.record().indexOf(tr("DefaultValue"));
1136
 // field_default_value = q.record().indexOf(tr("DefaultValue"));
1111
 while(q.next()){
1137
 while(q.next()){
1112
         QString FileFieldName;
1138
         QString FileFieldName;
1113
1139
1114
          FileFieldName = q.value(field_name).toString();
1140
          FileFieldName = q.value(field_name).toString();
1115
          result_str.append(FileFieldName);
1141
          result_str.append(FileFieldName);
1116
1142
1117
1143
1118
     }
1144
     }
1119
1145
1120
 return result_str;
1146
 return result_str;
1121
1147
1122
}
1148
}
1123
1149
1124
1150
1125
1151
1126
QStringList MainWindow::getBoolFieldList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé c òèïîì "bool"
1152
QStringList MainWindow::getBoolFieldList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé c òèïîì "bool"
1127
1153
1128
    QStringList  result_str;
1154
    QStringList  result_str;
1129
    QSqlQuery q;
1155
    QSqlQuery q;
1130
    QString sql_str;
1156
    QString sql_str;
1131
    QString str_tmp;
1157
    QString str_tmp;
1132
    QString field;
1158
    QString field;
1133
    QString result;
1159
    QString result;
1134
    int field_name, field_default_value;
1160
    int field_name, field_default_value;
1135
    bool ok;
1161
    bool ok;
1136
    sql_str = tr("select * "
1162
    sql_str = tr("select * "
1137
                 " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`FieldType` = 'BOOL' and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1163
                 " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`FieldType` = 'BOOL' and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1138
                 );
1164
                 );
1139
1165
1140
    sql_str.append(tr("'"));
1166
    sql_str.append(tr("'"));
1141
    sql_str.append(class_id);
1167
    sql_str.append(class_id);
1142
    sql_str.append(tr("' "));
1168
    sql_str.append(tr("' "));
1143
    // sql_str.append(tr(" and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = '"));
1169
    // sql_str.append(tr(" and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = '"));
1144
    // sql_str.append(chield_class_id);
1170
    // sql_str.append(chield_class_id);
1145
    // sql_str.append(tr("'"));
1171
    // sql_str.append(tr("'"));
1146
    q.prepare(sql_str);
1172
    q.prepare(sql_str);
1147
1173
1148
    ok = q.exec();
1174
    ok = q.exec();
1149
    if (!ok) {
1175
    if (!ok) {
1150
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1176
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1151
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1177
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1152
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1178
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1153
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1179
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1154
                                                                            return result_str;
1180
                                                                            return result_str;
1155
                     }
1181
                     }
1156
field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
1182
field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
1157
// field_default_value = q.record().indexOf(tr("DefaultValue"));
1183
// field_default_value = q.record().indexOf(tr("DefaultValue"));
1158
while(q.next()){
1184
while(q.next()){
1159
        QString DataFieldName;
1185
        QString DataFieldName;
1160
1186
1161
         DataFieldName = q.value(field_name).toString();
1187
         DataFieldName = q.value(field_name).toString();
1162
         result_str.append(DataFieldName);
1188
         result_str.append(DataFieldName);
1163
1189
1164
1190
1165
    }
1191
    }
1166
1192
1167
return result_str;
1193
return result_str;
1168
}
1194
}
1169
1195
1170
1196
1171
1197
1172
1198
1173
1199
1174
// Ñ÷èòûâàåì íàñòðîéêè
1200
// Ñ÷èòûâàåì íàñòðîéêè
1175
1201
1176
void MainWindow::readSettings()
1202
void MainWindow::readSettings()
1177
{
1203
{
1178
        QSettings settings("Trolltech", "Application Example");
1204
        QSettings settings("Trolltech", "Application Example");
1179
        baseName = settings.value("baseName", "an_db").toString();
1205
        baseName = settings.value("baseName", "an_db").toString();
1180
        userName = settings.value("userName", "an").toString();
1206
        userName = settings.value("userName", "an").toString();
1181
        password = settings.value("password", "393939").toString();
1207
        password = settings.value("password", "393939").toString();
1182
        tableName = settings.value("tableName", "inventar").toString();
1208
        tableName = settings.value("tableName", "inventar").toString();
1183
        hostName = settings.value("hostName", "server").toString();
1209
        hostName = settings.value("hostName", "server").toString();
1184
//     resize(size);
1210
//     resize(size);
1185
//     move(pos);tableName
1211
//     move(pos);tableName
1186
}
1212
}
1187
1213
1188
1214
1189
void MainWindow::writeSettings()
1215
void MainWindow::writeSettings()
1190
{
1216
{
1191
        QSettings settings("Trolltech", "Application Example");
1217
        QSettings settings("Trolltech", "Application Example");
1192
        settings.setValue("baseName", baseName);
1218
        settings.setValue("baseName", baseName);
1193
        settings.setValue("userName", userName);
1219
        settings.setValue("userName", userName);
1194
        settings.setValue("password", password);
1220
        settings.setValue("password", password);
1195
        settings.setValue("tableName", tableName);
1221
        settings.setValue("tableName", tableName);
1196
        settings.setValue("hostName", hostName);
1222
        settings.setValue("hostName", hostName);
1197
}
1223
}
1198
1224
1199
1225
1200
1226
1201
void MainWindow::applySetting()
1227
void MainWindow::applySetting()
1202
{
1228
{
1203
        bool ok;
1229
        bool ok;
1204
        baseName = setFrm.lineEdit->text();
1230
        baseName = setFrm.lineEdit->text();
1205
        userName = setFrm.lineEdit_2->text();
1231
        userName = setFrm.lineEdit_2->text();
1206
        password = setFrm.lineEdit_3->text();
1232
        password = setFrm.lineEdit_3->text();
1207
        // tableName = setFrm->lineEdit_4->text();
1233
        // tableName = setFrm->lineEdit_4->text();
1208
        hostName = setFrm.lineEdit_5->text();
1234
        hostName = setFrm.lineEdit_5->text();
1209
        writeSettings();
1235
        writeSettings();
1210
1236
1211
1237
1212
        ok=openDataBase();
1238
        ok=openDataBase();
1213
        if (!ok) return;
1239
        if (!ok) return;
1214
   // // //     ui->treeWidget->clear(); // î÷èùàåì äåðåâî ñ ìîäåëüþ
1240
   // // //     ui->treeWidget->clear(); // î÷èùàåì äåðåâî ñ ìîäåëüþ
1215
1241
1216
   // // //      buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("1"));
1242
   // // //      buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("1"));
1217
1243
1218
        model_is_build = false;
1244
        model_is_build = false;
1219
1245
1220
        class_list_map.clear(); // î÷èùàåì ñïèñîê êëàññîâ
1246
        class_list_map.clear(); // î÷èùàåì ñïèñîê êëàññîâ
1221
        rootItems.clear();
1247
        rootItems.clear();
1222
        models_items.clear();
1248
        models_items.clear();
1223
1249
1224
        disconnect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
1250
        disconnect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
1225
        delete model_for_ListModelsTable;
1251
        delete model_for_ListModelsTable;
1226
1252
1227
        initListModelsTablle();
1253
        initListModelsTablle();
1228
1254
1229
        connect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
1255
        connect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
1230
1256
1231
        ui->treeWidget->clear();
1257
        ui->treeWidget->clear();
1232
        initComboBox();
1258
        initComboBox();
1233
 //       model_for_ListModelsTable->select();
1259
 //       model_for_ListModelsTable->select();
1234
        MainWindow::readModels();
1260
        MainWindow::readModels();
1235
1261
1236
1262
1237
1263
1238
  // // //      getDatabaseData();
1264
  // // //      getDatabaseData();
1239
        // delete setFrm;
1265
        // delete setFrm;
1240
1266
1241
1267
1242
        model_is_build = true;
1268
        model_is_build = true;
1243
        getDatabaseData();
1269
        getDatabaseData();
1244
        setFrm.close();
1270
        setFrm.close();
1245
}
1271
}
1246
1272
1247
1273
1248
void MainWindow::getSetting()
1274
void MainWindow::getSetting()
1249
{
1275
{
1250
        // setFrm = new settingForm;
1276
        // setFrm = new settingForm;
1251
    // // //     connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
1277
    // // //     connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
1252
        setFrm.lineEdit->setText(baseName);
1278
        setFrm.lineEdit->setText(baseName);
1253
        setFrm.lineEdit_2->setText(userName);
1279
        setFrm.lineEdit_2->setText(userName);
1254
        setFrm.lineEdit_3->setText(password);
1280
        setFrm.lineEdit_3->setText(password);
1255
//      setFrm->lineEdit_4->setText(tableName);
1281
//      setFrm->lineEdit_4->setText(tableName);
1256
        setFrm.lineEdit_5->setText(hostName);
1282
        setFrm.lineEdit_5->setText(hostName);
1257
        setFrm.show();
1283
        setFrm.show();
1258
1284
1259
1285
1260
1286
1261
}
1287
}
1262
1288
1263
1289
1264
1290
1265
1291
1266
void MainWindow::readModels(){
1292
void MainWindow::readModels(){
1267
1293
1268
    int row = model_for_ListModelsTable->rowCount();
1294
    int row = model_for_ListModelsTable->rowCount();
1269
    QList <QTreeWidgetItem*> modelsItemsList;
1295
    QList <QTreeWidgetItem*> modelsItemsList;
1270
    QList <int> row_list;
1296
    QList <int> row_list;
1271
    modelsItemsList = models_items.values();
1297
    modelsItemsList = models_items.values();
1272
1298
1273
    row_list = models_items.keys();
1299
    row_list = models_items.keys();
1274
1300
1275
1301
1276
1302
1277
    rootItems.clear();
1303
    rootItems.clear();
1278
    root_items_list.clear();
1304
    root_items_list.clear();
1279
    ui->treeWidget->clear();
1305
    ui->treeWidget->clear();
1280
for (int i=0; i < row; i++){
1306
for (int i=0; i < row; i++){
1281
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
1307
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
1282
    QString modelName;
1308
    QString modelName;
1283
    QString model_id;
1309
    QString model_id;
1284
1310
1285
    bool enabled;
1311
    bool enabled;
1286
1312
1287
1313
1288
1314
1289
    //models_items.values();
1315
    //models_items.values();
1290
    // modelString =
1316
    // modelString =
1291
1317
1292
    modelName = model_for_ListModelsTable->data(model_for_ListModelsTable->index(i, 1)).toString();
1318
    modelName = model_for_ListModelsTable->data(model_for_ListModelsTable->index(i, 1)).toString();
1293
    model_id = model_for_ListModelsTable->data(model_for_ListModelsTable->index(i, 0)).toString();
1319
    model_id = model_for_ListModelsTable->data(model_for_ListModelsTable->index(i, 0)).toString();
1294
1320
1295
    enabled = model_for_ListModelsTable->data(model_for_ListModelsTable->index(i, 3)).toBool();
1321
    enabled = model_for_ListModelsTable->data(model_for_ListModelsTable->index(i, 3)).toBool();
1296
    item_tmp = new QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
1322
    item_tmp = new QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
1297
    item_tmp->setText(0, modelName);
1323
    item_tmp->setText(0, modelName);
1298
    item_tmp->setText(4, QVariant(i).toString()); // çàïèøåì â 4 êîëîíêó íîìåðñòðîêè ìîäåëè â òàáëèöå ìîäåëåé
1324
    item_tmp->setText(4, QVariant(i).toString()); // çàïèøåì â 4 êîëîíêó íîìåðñòðîêè ìîäåëè â òàáëèöå ìîäåëåé
1299
    item_tmp->setText(6, model_id);
1325
    item_tmp->setText(6, model_id);
1300
    if (enabled) item_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
1326
    if (enabled) item_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
1301
    else  item_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
1327
    else  item_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
1302
1328
1303
    root_items_list << item_tmp;
1329
    root_items_list << item_tmp;
1304
1330
1305
    rootItems.append(item_tmp);
1331
    rootItems.append(item_tmp);
1306
1332
1307
    models_items[i] =item_tmp ;
1333
    models_items[i] =item_tmp ;
1308
1334
1309
1335
1310
    modelString = model_for_ListModelsTable->data(model_for_ListModelsTable->index(i, 2)).toString();
1336
    modelString = model_for_ListModelsTable->data(model_for_ListModelsTable->index(i, 2)).toString();
1311
    if (modelString.isEmpty()) continue;
1337
    if (modelString.isEmpty()) continue;
1312
    else setupModelData(modelString.split(QString("\n")), item_tmp, i, model_id); // ñòðîèì ìîäåëü
1338
    else setupModelData(modelString.split(QString("\n")), item_tmp, i, model_id); // ñòðîèì ìîäåëü
1313
1339
1314
        }
1340
        }
1315
1341
1316
}
1342
}
1317
1343
1318
1344
1319
1345
1320
1346
1321
QMap <QString, QPixmap> MainWindow::getClassesIcons(){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê èêîíîê äëÿ êëàññîâ
1347
QMap <QString, QPixmap> MainWindow::getClassesIcons(){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê èêîíîê äëÿ êëàññîâ
1322
                                            // â êà÷åñòâå êëþ÷à ïîëó÷èì ID êëàññà, à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - èçîáðàæåíèÿ èêîíîê
1348
                                            // â êà÷åñòâå êëþ÷à ïîëó÷èì ID êëàññà, à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - èçîáðàæåíèÿ èêîíîê
1323
1349
1324
QMap <QString, QPixmap> result_map;
1350
QMap <QString, QPixmap> result_map;
1325
QSqlQuery q;
1351
QSqlQuery q;
1326
QString sql_str;
1352
QString sql_str;
1327
QString str_tmp;
1353
QString str_tmp;
1328
QString field;
1354
QString field;
1329
QString result;
1355
QString result;
1330
int field_id, field_icon;
1356
int field_id, field_icon;
1331
bool ok;
1357
bool ok;
1332
sql_str = tr("select * "
1358
sql_str = tr("select * "
1333
             " from `ListOfClasses` "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1359
             " from `ListOfClasses` "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1334
             );
1360
             );
1335
1361
1336
q.prepare(sql_str);
1362
q.prepare(sql_str);
1337
1363
1338
ok = q.exec();
1364
ok = q.exec();
1339
if (!ok) {
1365
if (!ok) {
1340
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1366
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1341
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1367
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1342
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1368
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1343
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1369
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1344
                                                                        return result_map;
1370
                                                                        return result_map;
1345
                 }
1371
                 }
1346
field_id =  q.record().indexOf(tr("ID"));
1372
field_id =  q.record().indexOf(tr("ID"));
1347
field_icon = q.record().indexOf(tr("Icon"));
1373
field_icon = q.record().indexOf(tr("Icon"));
1348
while(q.next()){
1374
while(q.next()){
1349
    QString classID;
1375
    QString classID;
1350
    QByteArray loadimage = q.value(field_icon).toByteArray();
1376
    QByteArray loadimage = q.value(field_icon).toByteArray();
1351
    classID = q.value(field_id).toString();
1377
    classID = q.value(field_id).toString();
1352
    if( !loadimage.isEmpty() )
1378
    if( !loadimage.isEmpty() )
1353
          {
1379
          {
1354
              QPixmap pixmap;
1380
              QPixmap pixmap;
1355
              pixmap.loadFromData(loadimage);
1381
              pixmap.loadFromData(loadimage);
1356
              result_map.insert(classID, pixmap);
1382
              result_map.insert(classID, pixmap);
1357
1383
1358
          }
1384
          }
1359
    else continue;
1385
    else continue;
1360
1386
1361
1387
1362
1388
1363
    }
1389
    }
1364
1390
1365
return result_map;
1391
return result_map;
1366
1392
1367
1393
1368
}
1394
}
1369
1395
1370
1396
1371
1397
1372
1398
1373
QMap <QString, QPixmap>  MainWindow::getObjectsIcon(QString inctance){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê èêîíîê äëÿ îáúåêòîâ
1399
QMap <QString, QPixmap>  MainWindow::getObjectsIcon(QString inctance){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê èêîíîê äëÿ îáúåêòîâ
1374
                                                          // â êà÷åñòâå êëþ÷à ïîëó÷èì ID îáúåêòà, à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - èçîáðàæåíèÿ èêîíîê
1400
                                                          // â êà÷åñòâå êëþ÷à ïîëó÷èì ID îáúåêòà, à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - èçîáðàæåíèÿ èêîíîê
1375
QMap <QString, QPixmap> result_map;
1401
QMap <QString, QPixmap> result_map;
1376
QSqlQuery q;
1402
QSqlQuery q;
1377
QString sql_str;
1403
QString sql_str;
1378
QString str_tmp;
1404
QString str_tmp;
1379
int field_id, field_icon;
1405
int field_id, field_icon;
1380
bool ok;
1406
bool ok;
1381
sql_str = tr("select `ID`, `Icon` "
1407
sql_str = tr("select `ID`, `Icon` "
1382
             " from `"       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1408
             " from `"       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1383
             );
1409
             );
1384
sql_str.append(inctance);
1410
sql_str.append(inctance);
1385
sql_str.append(tr("`"));
1411
sql_str.append(tr("`"));
1386
1412
1387
q.prepare(sql_str);
1413
q.prepare(sql_str);
1388
1414
1389
ok = q.exec();
1415
ok = q.exec();
1390
if (!ok) {
1416
if (!ok) {
1391
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1417
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1392
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1418
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1393
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1419
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1394
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1420
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1395
                                                                        return result_map;
1421
                                                                        return result_map;
1396
                 }
1422
                 }
1397
1423
1398
field_id =  q.record().indexOf(tr("ID"));
1424
field_id =  q.record().indexOf(tr("ID"));
1399
field_icon = q.record().indexOf(tr("Icon"));
1425
field_icon = q.record().indexOf(tr("Icon"));
1400
1426
1401
while(q.next()){
1427
while(q.next()){
1402
    QString objectID;
1428
    QString objectID;
1403
    QByteArray loadimage = q.value(field_icon).toByteArray();
1429
    QByteArray loadimage = q.value(field_icon).toByteArray();
1404
    objectID = q.value(field_id).toString();
1430
    objectID = q.value(field_id).toString();
1405
    if( !loadimage.isEmpty() )
1431
    if( !loadimage.isEmpty() )
1406
          {
1432
          {
1407
              QPixmap pixmap;
1433
              QPixmap pixmap;
1408
              pixmap.loadFromData(loadimage);
1434
              pixmap.loadFromData(loadimage);
1409
              result_map.insert(objectID, pixmap);
1435
              result_map.insert(objectID, pixmap);
1410
1436
1411
          }
1437
          }
1412
    else continue;
1438
    else continue;
1413
1439
1414
1440
1415
1441
1416
    }
1442
    }
1417
return result_map;
1443
return result_map;
1418
}
1444
}
1419
1445
1420
1446
1421
1447
1422
1448
1423
QString  MainWindow::getFiltrString(QString model_id, QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñòðîêó-ôèëüòð äëÿ äàííîãî êëàññà äàííîé ìîäåëè
1449
QString  MainWindow::getFiltrString(QString model_id, QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñòðîêó-ôèëüòð äëÿ äàííîãî êëàññà äàííîé ìîäåëè
1424
1450
1425
    QSqlQuery q;
1451
    QSqlQuery q;
1426
    QString sql_str;
1452
    QString sql_str;
1427
    QString result_str;
1453
    QString result_str;
1428
    sql_str = tr("select * from `Filters` where `Filters`.`Model_ID` = '");
1454
    sql_str = tr("select * from `Filters` where `Filters`.`Model_ID` = '");
1429
    sql_str.append(model_id);
1455
    sql_str.append(model_id);
1430
    sql_str.append(tr("' and `Filters`.`Class_ID` = '"));
1456
    sql_str.append(tr("' and `Filters`.`Class_ID` = '"));
1431
    sql_str.append(class_id);
1457
    sql_str.append(class_id);
1432
    sql_str.append(tr("' order by `Filters`.`ID`"));
1458
    sql_str.append(tr("' order by `Filters`.`ID`"));
1433
    bool ok;
1459
    bool ok;
1434
    ok = q.prepare(sql_str);
1460
    ok = q.prepare(sql_str);
1435
    ok = q.exec();
1461
    ok = q.exec();
1436
1462
1437
    if (!ok) {
1463
    if (!ok) {
1438
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1464
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1439
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1465
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1440
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1466
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1441
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1467
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1442
                                                                            return result_str;
1468
                                                                            return result_str;
1443
             }
1469
             }
1444
    result_str.clear();
1470
    result_str.clear();
1445
    while(q.next()){
1471
    while(q.next()){
1446
        QString Condition, FieldName, ConditionalSymbol, ValueForComparison, PostCondition;
1472
        QString Condition, FieldName, ConditionalSymbol, ValueForComparison, PostCondition;
1447
        Condition = q.record().value(3).toString();
1473
        Condition = q.record().value(3).toString();
1448
        FieldName =  q.record().value(4).toString();
1474
        FieldName =  q.record().value(4).toString();
1449
        ConditionalSymbol = q.record().value(5).toString();
1475
        ConditionalSymbol = q.record().value(5).toString();
1450
        ValueForComparison = q.record().value(6).toString();
1476
        ValueForComparison = q.record().value(6).toString();
1451
        PostCondition = q.record().value(7).toString();
1477
        PostCondition = q.record().value(7).toString();
1452
1478
1453
1479
1454
        result_str.append(Condition);
1480
        result_str.append(Condition);
1455
        result_str.append(tr(" `"));
1481
        result_str.append(tr(" `"));
1456
        result_str.append(FieldName);
1482
        result_str.append(FieldName);
1457
        result_str.append(tr("`"));
1483
        result_str.append(tr("`"));
1458
        result_str.append(ConditionalSymbol);
1484
        result_str.append(ConditionalSymbol);
-
 
1485
-
 
1486
        if  (!ValueForComparison.isEmpty())       {
1459
        result_str.append(tr("'"));
1487
                result_str.append(tr("'"));
1460
        result_str.append(ValueForComparison);
1488
                result_str.append(ValueForComparison);
1461
        result_str.append(tr("' "));
1489
                result_str.append(tr("' "));
-
 
1490
            }
1462
        result_str.append(PostCondition);
1491
        result_str.append(PostCondition);
1463
1492
1464
1493
1465
    }
1494
    }
1466
1495
1467
1496
1468
    return result_str;
1497
    return result_str;
1469
1498
1470
}
1499
}
1471
1500
1472
1501
1473
 
1502