Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 224 | Rev 227 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 224 Rev 226
Line 877... Line 877...
877
877
878
      filter_model->removeRow(selectedRows.at(m));
878
      filter_model->removeRow(selectedRows.at(m));
879
879
880
      }
880
      }
881
      filter_model->submitAll();
881
      filter_model->submitAll();
-
 
882
-
 
883
      filter_model->sort(0,Qt::AscendingOrder);
882
     // getDatabaseData();
884
     // getDatabaseData();
883
      model_is_build = false;
885
      model_is_build = false;
884
      MainWindow::readModels();
886
      MainWindow::readModels();
885
      model_is_build = true;
887
      model_is_build = true;
886
      MainWindow::getDatabaseData();
888
      MainWindow::getDatabaseData();
Line 888... Line 890...
888
  }
890
  }
889
891
890
  void MainWindow::on_pushButton_11_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
892
  void MainWindow::on_pushButton_11_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
891
  {
893
  {
892
      filter_model->submitAll();
894
      filter_model->submitAll();
-
 
895
      filter_model->sort(0,Qt::AscendingOrder);
893
      ui->pushButton_11->setEnabled(false);
896
      ui->pushButton_11->setEnabled(false);
894
      ui->pushButton_12->setEnabled(false);
897
      ui->pushButton_12->setEnabled(false);
895
898
896
      model_is_build = false;
899
      model_is_build = false;
897
      MainWindow::readModels();
900
      MainWindow::readModels();