Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 223 | Rev 226 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 223 Rev 224
Line 574... Line 574...
574
574
575
575
576
576
577
577
578
        }
578
        }
579
        else if(!class_filter.isEmpty()) // åñëè ôèëüòð äëÿ êëàññà íå ïóñòîé)
579
        else if(!class_filter.isEmpty()) // åñëè ôèëüòð äëÿ êëàññà íå ïóñòîé, à ôèëüòð ïóñòîé
580
            {
580
            {
581
                 filtr_tmp.append(class_filter); // äîáàâèì è ôèëüòð äëÿ êëàññà (êîòîðûé óêàçûâàëè â äåðåâå ìîäåëåé)
581
                 filtr_tmp.append(class_filter); // äîáàâèì è ôèëüòð äëÿ êëàññà (êîòîðûé óêàçûâàëè â äåðåâå ìîäåëåé)
582
            }
582
            }
583
583
584
    }
584
    }