Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 221 | Rev 223 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 221 Rev 222
Line 846... Line 846...
846
      filter_model->removeRow(selectedRows.at(m));
846
      filter_model->removeRow(selectedRows.at(m));
847
847
848
      }
848
      }
849
      filter_model->submitAll();
849
      filter_model->submitAll();
850
     // getDatabaseData();
850
     // getDatabaseData();
-
 
851
      model_is_build = false;
-
 
852
      MainWindow::readModels();
-
 
853
      model_is_build = true;
-
 
854
      MainWindow::getDatabaseData();
851
855
852
  }
856
  }
853
857
854
  void MainWindow::on_pushButton_11_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
858
  void MainWindow::on_pushButton_11_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
855
  {
859
  {
856
      filter_model->submitAll();
860
      filter_model->submitAll();
857
      ui->pushButton_11->setEnabled(false);
861
      ui->pushButton_11->setEnabled(false);
858
      ui->pushButton_12->setEnabled(false);
862
      ui->pushButton_12->setEnabled(false);
-
 
863
-
 
864
      model_is_build = false;
-
 
865
      MainWindow::readModels();
-
 
866
      model_is_build = true;
-
 
867
      MainWindow::getDatabaseData();
859
  }
868
  }
860
869
861
  void MainWindow::on_pushButton_12_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
870
  void MainWindow::on_pushButton_12_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
862
  {
871
  {
863
    filter_model->select();
872
    filter_model->select();
Line 1227... Line 1236...
1227
    row_list = models_items.keys();
1236
    row_list = models_items.keys();
1228
1237
1229
1238
1230
1239
1231
    rootItems.clear();
1240
    rootItems.clear();
-
 
1241
    root_items_list.clear();
1232
    ui->treeWidget->clear();
1242
    ui->treeWidget->clear();
1233
for (int i=0; i < row; i++){
1243
for (int i=0; i < row; i++){
1234
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
1244
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
1235
    QString modelName;
1245
    QString modelName;
1236
    QString model_id;
1246
    QString model_id;
Line 1367... Line 1377...
1367
1377
1368
1378
1369
    }
1379
    }
1370
return result_map;
1380
return result_map;
1371
}
1381
}
-
 
1382
-
 
1383
-
 
1384
-
 
1385
-
 
1386
QString  MainWindow::getFiltrString(QString model_id, QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñòðîêó-ôèëüòð äëÿ äàííîãî êëàññà äàííîé ìîäåëè
-
 
1387
-
 
1388
    QSqlQuery q;
-
 
1389
    QString sql_str;
-
 
1390
    QString result_str;
-
 
1391
    sql_str = tr("select * from `Filters` where `Filters`.`Model_ID` = '");
-
 
1392
    sql_str.append(model_id);
-
 
1393
    sql_str.append(tr("' and `Filters`.`Class_ID` = '"));
-
 
1394
    sql_str.append(class_id);
-
 
1395
    sql_str.append(tr("' order by `Filters`.`ID`"));
-
 
1396
    bool ok;
-
 
1397
    ok = q.prepare(sql_str);
-
 
1398
    ok = q.exec();
-
 
1399
-
 
1400
    if (!ok) {
-
 
1401
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
-
 
1402
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
-
 
1403
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
-
 
1404
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
-
 
1405
                                                                            return result_str;
-
 
1406
             }
-
 
1407
    result_str.clear();
-
 
1408
    while(q.next()){
-
 
1409
        QString Condition, FieldName, ConditionalSymbol, ValueForComparison, PostCondition;
-
 
1410
        Condition = q.record().value(3).toString();
-
 
1411
        FieldName =  q.record().value(4).toString();
-
 
1412
        ConditionalSymbol = q.record().value(5).toString();
-
 
1413
        ValueForComparison = q.record().value(6).toString();
-
 
1414
        PostCondition = q.record().value(7).toString();
-
 
1415
-
 
1416
-
 
1417
        result_str.append(Condition);
-
 
1418
        result_str.append(tr(" "));
-
 
1419
        result_str.append(FieldName);
-
 
1420
        result_str.append(tr(" "));
-
 
1421
        result_str.append(ConditionalSymbol);
-
 
1422
        result_str.append(tr(" "));
-
 
1423
        result_str.append(ValueForComparison);
-
 
1424
        result_str.append(tr(" "));
-
 
1425
        result_str.append(PostCondition);
-
 
1426
-
 
1427
-
 
1428
    }
-
 
1429
-
 
1430
-
 
1431
    return result_str;
-
 
1432
-
 
1433
}
-
 
1434
-
 
1435