Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 215 | Rev 221 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 215 Rev 217
Line 818... Line 818...
818
    model_id = ui->treeWidget->currentItem()->text(6);
818
    model_id = ui->treeWidget->currentItem()->text(6);
819
     int row = filtr_model->rowCount();
819
     int row = filtr_model->rowCount();
820
     filtr_model->insertRows(row, 1);
820
     filtr_model->insertRows(row, 1);
821
    filtr_model->setData(filtr_model->index(row, 1), QVariant(model_id), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "Model ID"
821
    filtr_model->setData(filtr_model->index(row, 1), QVariant(model_id), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "Model ID"
822
    filtr_model->setData(filtr_model->index(row, 2), QVariant(class_id), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "Class ID"
822
    filtr_model->setData(filtr_model->index(row, 2), QVariant(class_id), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "Class ID"
-
 
823
    ui->pushButton_11->setEnabled(true);
-
 
824
    ui->pushButton_12->setEnabled(true);
823
825
824
 }
826
 }
825
827
-
 
828
  void MainWindow::on_pushButton_10_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü ôèëüòð" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
-
 
829
  {
-
 
830
-
 
831
  }
-
 
832
-
 
833
  void MainWindow::on_pushButton_11_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
-
 
834
  {
-
 
835
      filtr_model->submitAll();
-
 
836
  }
-
 
837
-
 
838
  void MainWindow::on_pushButton_12_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
-
 
839
  {
-
 
840
-
 
841
  }
-
 
842
-
 
843
826
void MainWindow::on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){ // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
844
void MainWindow::on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){ // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
827
int i;
845
int i;
828
i++;
846
i++;
829
847
830
if (sql_mogel->iconIndex() !=-1) {
848
if (sql_mogel->iconIndex() !=-1) {