Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 208 | Rev 215 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 208 Rev 213
Line 1161... Line 1161...
1161
    rootItems.clear();
1161
    rootItems.clear();
1162
    ui->treeWidget->clear();
1162
    ui->treeWidget->clear();
1163
for (int i=0; i < row; i++){
1163
for (int i=0; i < row; i++){
1164
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
1164
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
1165
    QString modelName;
1165
    QString modelName;
-
 
1166
    QString model_id;
1166
1167
1167
    bool enabled;
1168
    bool enabled;
1168
1169
1169
1170
1170
1171
1171
    //models_items.values();
1172
    //models_items.values();
1172
    // modelString =
1173
    // modelString =
1173
1174
1174
    modelName = model_for_ListModelsTable->data(model_for_ListModelsTable->index(i, 1)).toString();
1175
    modelName = model_for_ListModelsTable->data(model_for_ListModelsTable->index(i, 1)).toString();
-
 
1176
    model_id = model_for_ListModelsTable->data(model_for_ListModelsTable->index(i, 0)).toString();
-
 
1177
1175
    enabled = model_for_ListModelsTable->data(model_for_ListModelsTable->index(i, 3)).toBool();
1178
    enabled = model_for_ListModelsTable->data(model_for_ListModelsTable->index(i, 3)).toBool();
1176
    item_tmp = new QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
1179
    item_tmp = new QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
1177
    item_tmp->setText(0, modelName);
1180
    item_tmp->setText(0, modelName);
1178
    item_tmp->setText(4, QVariant(i).toString()); // çàïèøåì â 4 êîëîíêó íîìåðñòðîêè ìîäåëè â òàáëèöå ìîäåëåé
1181
    item_tmp->setText(4, QVariant(i).toString()); // çàïèøåì â 4 êîëîíêó íîìåðñòðîêè ìîäåëè â òàáëèöå ìîäåëåé
-
 
1182
    item_tmp->setText(6, model_id);
1179
    if (enabled) item_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
1183
    if (enabled) item_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
1180
    else  item_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
1184
    else  item_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
1181
1185
1182
    root_items_list << item_tmp;
1186
    root_items_list << item_tmp;
1183
1187