Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 190 | Rev 193 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 190 Rev 192
Line 202... Line 202...
202
    QString parentClassID; // èäåíòèôèêàòîð ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
202
    QString parentClassID; // èäåíòèôèêàòîð ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
203
    QString pointerField; // èìÿ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
203
    QString pointerField; // èìÿ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
204
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
204
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
205
    QString className; // èìÿ êëàññà
205
    QString className; // èìÿ êëàññà
206
    int field_ID;
206
    int field_ID;
-
 
207
    int icon_field_index;
207
    bool filtr_empty;
208
    bool filtr_empty;
208
    bool ok;
209
    bool ok;
209
    QSqlQuery q;
210
    QSqlQuery q;
210
    QString sql_str;
211
    QString sql_str;
211
    QString str_tmp;
212
    QString str_tmp;
Line 269... Line 270...
269
                                                                            return;
270
                                                                            return;
270
                     }
271
                     }
271
272
272
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
273
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
273
274
-
 
275
    icon_field_index = q.record().indexOf(tr("Icon"));
274
    /*
276
    /*
275
    if (q.size() <= 0) return;
277
    if (q.size() <= 0) return;
276
    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
278
    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
277
    title_item->setFont(0, font);
279
    title_item->setFont(0, font);
278
    title_item->setText(0, className);
280
    title_item->setText(0, className);
Line 290... Line 292...
290
                    itm = new QTreeWidgetItem(title_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
292
                    itm = new QTreeWidgetItem(title_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
291
                    itm->setText(0, value_tmp);
293
                    itm->setText(0, value_tmp);
292
                    itm->setText(1, tr("object"));
294
                    itm->setText(1, tr("object"));
293
                    itm->setText(2, ID_tmp);
295
                    itm->setText(2, ID_tmp);
294
296
-
 
297
-
 
298
                    if  (icon_field_index != -1){ // åñëè èìååòñÿ ïîëå ñ èêîíêàìè
-
 
299
                        QVariant data;
-
 
300
                        QPixmap pix;
-
 
301
                        QIcon icn;
-
 
302
                       data = q.record().value(icon_field_index);
-
 
303
                       if (data.isValid() && (!data.isNull())) {
-
 
304
-
 
305
                        pix.loadFromData(data.toByteArray());
-
 
306
                        icn.addPixmap(pix);
-
 
307
                        itm->setIcon(0, icn);
-
 
308
                       }
-
 
309
-
 
310
-
 
311
-
 
312
                    }
-
 
313
-
 
314
-
 
315
295
//                    itm->setIcon(0, icon);
316
//                    itm->setIcon(0, icon);
296
317
297
318
298
                    for (int i=0; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
319
                    for (int i=0; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
299
                    {
320
                    {