Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 178 | Rev 189 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 178 Rev 179
Line 235... Line 235...
235
    title_item->setText(2, classID);
235
    title_item->setText(2, classID);
236
    title_item->setText(3, inctance);
236
    title_item->setText(3, inctance);
237
    title_item->setText(4, pointerField);
237
    title_item->setText(4, pointerField);
238
    title_item->setTextColor(0, Qt::darkBlue);
238
    title_item->setTextColor(0, Qt::darkBlue);
239
239
240
//     title_item->setIcon(0, icon);
240
     title_item->setIcon(0, icon);
241
241
242
242
243
    sql_str = tr("select * "
243
    sql_str = tr("select * "
244
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
244
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
245
                 );
245
                 );
Line 290... Line 290...
290
                    itm = new QTreeWidgetItem(title_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
290
                    itm = new QTreeWidgetItem(title_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
291
                    itm->setText(0, value_tmp);
291
                    itm->setText(0, value_tmp);
292
                    itm->setText(1, tr("object"));
292
                    itm->setText(1, tr("object"));
293
                    itm->setText(2, ID_tmp);
293
                    itm->setText(2, ID_tmp);
294
294
295
                    itm->setIcon(0, icon);
295
//                    itm->setIcon(0, icon);
296
296
297
297
298
                    for (int i=0; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
298
                    for (int i=0; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
299
                    {
299
                    {
300
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
300
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
Line 542... Line 542...
542
542
543
543
544
544
545
545
546
546
547
   ui->tableView->setItemDelegateForColumn(2, picture_delegate);
547
//   ui->tableView->setItemDelegateForColumn(2, picture_delegate);
548
548
549
// ui->tableView->setRowHeight(1, 100);
549
// ui->tableView->setRowHeight(1, 100);
550
550
551
551
552
552