Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 132 | Rev 139 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 132 Rev 138
Line 413... Line 413...
413
        QString class_id; // èäåíòèôèêàòîð âûáðàííîãî êëàññà
413
        QString class_id; // èäåíòèôèêàòîð âûáðàííîãî êëàññà
414
        QString inctance;
414
        QString inctance;
415
        QString parent_class_inctance;
415
        QString parent_class_inctance;
416
        QString pointer_name;
416
        QString pointer_name;
417
        QString filtr_tmp;
417
        QString filtr_tmp;
-
 
418
-
 
419
-
 
420
418
   //     sql_mogel->clear();
421
   //     sql_mogel->clear();
419
422
420
        ui->pushButton->setEnabled(true);
423
        ui->pushButton->setEnabled(true);
421
        ui->pushButton_2->setEnabled(true);
424
        ui->pushButton_2->setEnabled(true);
422
425
Line 475... Line 478...
475
        for (i=0; i < colomns_indexes.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
478
        for (i=0; i < colomns_indexes.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
476
479
477
480
478
481
479
            ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &standart_delegate ); // è ïðèñâàèâàåì ñòàíäàðòíûé äåëåãàò
482
            ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &standart_delegate ); // è ïðèñâàèâàåì ñòàíäàðòíûé äåëåãàò
-
 
483
        // ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &picture_delegate);
480
484
481
        }
485
        }
482
486
483
        colomns_indexes.clear(); // î÷èùàåñ ñïèñîê ñòîëáöîâ ñ íåñòàíäàðòíûìè äåëåãàòàìè
487
        colomns_indexes.clear(); // î÷èùàåñ ñïèñîê ñòîëáöîâ ñ íåñòàíäàðòíûìè äåëåãàòàìè
484
488
Line 487... Line 491...
487
491
488
492
489
493
490
494
491
495
-
 
496
-
 
497
        ui->tableView->setItemDelegateForColumn(2, picture_delegate);
-
 
498
-
 
499
        ui->tableView->setRowHeight(1, 100);
-
 
500
-
 
501
-
 
502
-
 
503
-
 
504
492
        QStringList parentInctancesList = pointersList.values(); // çäåñü ñïèñîê ñîîòâåòñòâóþùèõ õðàíèëèù
505
        QStringList parentInctancesList = pointersList.values(); // çäåñü ñïèñîê ñîîòâåòñòâóþùèõ õðàíèëèù
493
506
494
        for (i=0; i < pointersNames.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
507
        for (i=0; i < pointersNames.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
495
            QString pointerName;
508
            QString pointerName;
496
509