Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 130 | Rev 138 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 130 Rev 132
Line 648... Line 648...
648
    }
648
    }
649
649
650
return result_map;
650
return result_map;
651
}
651
}
652
652
-
 
653
-
 
654
-
 
655
-
 
656
-
 
657
-
 
658
// Ñ÷èòûâàåì íàñòðîéêè
-
 
659
-
 
660
void MainWindow::readSettings()
-
 
661
{
-
 
662
        QSettings settings("Trolltech", "Application Example");
-
 
663
        baseName = settings.value("baseName", "an_db").toString();
-
 
664
        userName = settings.value("userName", "an").toString();
-
 
665
        password = settings.value("password", "393939").toString();
-
 
666
        tableName = settings.value("tableName", "inventar").toString();
-
 
667
        hostName = settings.value("hostName", "server").toString();
-
 
668
//     resize(size);
-
 
669
//     move(pos);tableName
-
 
670
}
-
 
671
-
 
672
-
 
673
void MainWindow::writeSettings()
-
 
674
{
-
 
675
        QSettings settings("Trolltech", "Application Example");
-
 
676
        settings.setValue("baseName", baseName);
-
 
677
        settings.setValue("userName", userName);
-
 
678
        settings.setValue("password", password);
-
 
679
        settings.setValue("tableName", tableName);
-
 
680
        settings.setValue("hostName", hostName);
-
 
681
}
-
 
682
-
 
683
-
 
684
-
 
685
void MainWindow::applySetting()
-
 
686
{
-
 
687
        bool ok;
-
 
688
        baseName = setFrm.lineEdit->text();
-
 
689
        userName = setFrm.lineEdit_2->text();
-
 
690
        password = setFrm.lineEdit_3->text();
-
 
691
        // tableName = setFrm->lineEdit_4->text();
-
 
692
        hostName = setFrm.lineEdit_5->text();
-
 
693
        writeSettings();
-
 
694
-
 
695
-
 
696
        ok=openDataBase();
-
 
697
        if (!ok) return;
-
 
698
   // // //     ui->treeWidget->clear(); // î÷èùàåì äåðåâî ñ ìîäåëüþ
-
 
699
-
 
700
   // // //      buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("1"));
-
 
701
        class_list_map.clear(); // î÷èùàåì ñïèñîê êëàññîâ
-
 
702
        initComboBox();
-
 
703
  // // //      getDatabaseData();
-
 
704
        // delete setFrm;
-
 
705
        setFrm.close();
-
 
706
}
-
 
707
-
 
708
-
 
709
void MainWindow::getSetting()
-
 
710
{
-
 
711
        // setFrm = new settingForm;
-
 
712
    // // //     connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
-
 
713
        setFrm.lineEdit->setText(baseName);
-
 
714
        setFrm.lineEdit_2->setText(userName);
-
 
715
        setFrm.lineEdit_3->setText(password);
-
 
716
//      setFrm->lineEdit_4->setText(tableName);
-
 
717
        setFrm.lineEdit_5->setText(hostName);
-
 
718
        setFrm.show();
-
 
719
-
 
720
-
 
721
-
 
722
}