Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 128 | Rev 130 | Go to most recent revision | Show entire file | Regard whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 128 Rev 129
Line 463... Line 463...
463
        ***************************************/
463
        ***************************************/
464
464
465
465
466
        sql_mogel->select();
466
        sql_mogel->select();
467
467
468
        QMap <QString, QString> pointersList = getPointersList(class_id);
468
        QMap <QString, QString> pointersList = getPointersList(class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé-óêàçàòåëåé
469
        QMap <int, QString> pointersToModel;
469
        QMap <int, QString> pointersToModel;
470
470
471
        QStringList pointersNames = pointersList.keys(); //
471
        QStringList pointersNames = pointersList.keys(); //çäåñü ñïèñîê èìåí ïîëåé-óêàçàòåëåé íà ðîäèòåëüñêèå êëàññû
472
        QStringList parentInctancesList = pointersList.values();
472
        QStringList parentInctancesList = pointersList.values(); // çäåñü ñïèñîê ñîîòâåòñòâóþùèõ õðàíèëèù
473
473
474
        for (i=0; i < pointersNames.size(); i++){
474
        for (i=0; i < pointersNames.size(); i++){
475
            QString pointerName;
475
            QString pointerName;
476
476
477
            int pointerIndex;
477
            int pointerIndex;
478
            pointerName = pointersNames.at(i);
478
            pointerName = pointersNames.at(i);
479
            pointerIndex = sql_mogel->record().indexOf(pointerName);
479
            pointerIndex = sql_mogel->record().indexOf(pointerName);
-
 
480
-
 
481
            spinDelegate.setInctance(parentInctancesList.at(i));
-
 
482
            spinDelegate.getItems();
-
 
483
            ui->tableView->setItemDelegateForColumn(pointerIndex, &spinDelegate);
-
 
484
-
 
485
480
            pointersToModel.insert(pointerIndex, parentInctancesList.at(i));
486
            pointersToModel.insert(pointerIndex, parentInctancesList.at(i));
481
        }
487
        }
482
488
483
        sql_mogel->setPointers(pointersToModel);
489
        sql_mogel->setPointers(pointersToModel);
484
490