Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 126 | Rev 128 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 126 Rev 127
Line 375... Line 375...
375
375
376
        class_id = parent_item->text(2);
376
        class_id = parent_item->text(2);
377
        ID = item->text(2);
377
        ID = item->text(2);
378
        inctance = parent_item->text(3);
378
        inctance = parent_item->text(3);
379
        delete sql_mogel;
379
        delete sql_mogel;
-
 
380
380
        sql_mogel = new QSqlTableModel();
381
        ///////sql_mogel = new QSqlTableModel();
-
 
382
        sql_mogel = new MyModel();
-
 
383
381
//        sql_mogel = new QSqlTableModel(this);
384
        //        sql_mogel = new QSqlTableModel(this);
382
        sql_mogel->setTable(inctance);
385
        sql_mogel->setTable(inctance);
383
        // sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
386
        // sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
384
        sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
387
        sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
385
388
386
        filtr_tmp.append(tr("`"));
389
        filtr_tmp.append(tr("`"));
Line 427... Line 430...
427
    //    parent_class_inctance = parent_item->parent()->text(3); // óçíàåì õðàíèëèùå îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
430
    //    parent_class_inctance = parent_item->parent()->text(3); // óçíàåì õðàíèëèùå îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
428
431
429
       // pointer_name = parent_item->text(4);
432
       // pointer_name = parent_item->text(4);
430
        pointer_name = item->text(4);
433
        pointer_name = item->text(4);
431
        delete sql_mogel;
434
        delete sql_mogel;
-
 
435
-
 
436
432
        sql_mogel = new QSqlTableModel();
437
        ////// sql_mogel = new QSqlTableModel();
-
 
438
-
 
439
        sql_mogel = new MyModel();
-
 
440
433
//        sql_mogel = new QSqlTableModel(this);
441
        //        sql_mogel = new QSqlTableModel(this);
434
        sql_mogel->setTable(inctance);
442
        sql_mogel->setTable(inctance);
435
        // sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
443
        // sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
436
        sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
444
        sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
437
445
438
        if (!parent_object_id.isEmpty())
446
        if (!parent_object_id.isEmpty())