Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 126 | Rev 128 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 126 Rev 127
1
#include "mainwindow.h"
1
#include "mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
3
3
4
4
5
5
6
void MainWindow::getDatabaseData(){
6
void MainWindow::getDatabaseData(){
7
int list_count;
7
int list_count;
8
8
9
if (rootItems.isEmpty()) return;
9
if (rootItems.isEmpty()) return;
10
10
11
list_count = rootItems.count();
11
list_count = rootItems.count();
12
12
13
for (int i=0; i < list_count; i++){
13
for (int i=0; i < list_count; i++){
14
14
15
    buildTree(rootItems.at(i));
15
    buildTree(rootItems.at(i));
16
16
17
}
17
}
18
18
19
}
19
}
20
20
21
void MainWindow::buildTree(QTreeWidgetItem * model_item){
21
void MainWindow::buildTree(QTreeWidgetItem * model_item){
22
22
23
23
24
24
25
25
26
QString model_name;
26
QString model_name;
27
QString rootClassID;
27
QString rootClassID;
28
QString rootClassInctance;
28
QString rootClassInctance;
29
QFont font;
29
QFont font;
30
30
31
QTreeWidgetItem * item;
31
QTreeWidgetItem * item;
32
model_name = model_item->text(0);
32
model_name = model_item->text(0);
33
if (model_item->checkState(0) == false) return;
33
if (model_item->checkState(0) == false) return;
34
34
35
ui->treeWidget_2->clear();
35
ui->treeWidget_2->clear();
36
//font.setWeight(20);
36
//font.setWeight(20);
37
font.setItalic(true);
37
font.setItalic(true);
38
item = new QTreeWidgetItem (ui->treeWidget_2);
38
item = new QTreeWidgetItem (ui->treeWidget_2);
39
item->setFont(0, font);
39
item->setFont(0, font);
40
item->setText(0, model_name);
40
item->setText(0, model_name);
41
item->setTextColor(0, Qt::darkGreen);
41
item->setTextColor(0, Qt::darkGreen);
42
42
43
43
44
rootClassID = model_item->child(0)->text(1);
44
rootClassID = model_item->child(0)->text(1);
45
rootClassInctance = getClassInctance(rootClassID);
45
rootClassInctance = getClassInctance(rootClassID);
46
if (model_item->child(0)->checkState(0)) // åñëè â ìîäåëè êîðíåâîé êëàññ âûáðàí äëÿ îòîáðàæåíèÿ (ñòîèò ãàëî÷êà), òî
46
if (model_item->child(0)->checkState(0)) // åñëè â ìîäåëè êîðíåâîé êëàññ âûáðàí äëÿ îòîáðàæåíèÿ (ñòîèò ãàëî÷êà), òî
47
    {
47
    {
48
     /////   QTreeWidgetItem * item_tmp;
48
     /////   QTreeWidgetItem * item_tmp;
49
   /////     item_tmp = new QTreeWidgetItem(item);                  // â äåðåâå, îòîáðàæàþùåì îáúåêòû êëàññîâ, ñîçäàåì íîâûé óçåë
49
   /////     item_tmp = new QTreeWidgetItem(item);                  // â äåðåâå, îòîáðàæàþùåì îáúåêòû êëàññîâ, ñîçäàåì íîâûé óçåë
50
   /////     item_tmp->setText(0, model_item->child(0)->text(0));    // ñ íàçâàíèåì êëàññà
50
   /////     item_tmp->setText(0, model_item->child(0)->text(0));    // ñ íàçâàíèåì êëàññà
51
51
52
        //showClassObjects(item_tmp, model_item->child(0));  // è âûâîäèì âñå îáúåêòû äàííîãî êëàññà
52
        //showClassObjects(item_tmp, model_item->child(0));  // è âûâîäèì âñå îáúåêòû äàííîãî êëàññà
53
53
54
        ///// showObjects(item_tmp, model_item->child(0), tr(""));
54
        ///// showObjects(item_tmp, model_item->child(0), tr(""));
55
    showObjects(item, model_item->child(0), tr(""));
55
    showObjects(item, model_item->child(0), tr(""));
56
    }
56
    }
57
57
58
58
59
/*****************************************************/
59
/*****************************************************/
60
60
61
61
62
}
62
}
63
63
64
64
65
// ïîëó÷àåì èìÿ òàáëèöû - õðàíèëèùà îáúåêòîâ êëàññà
65
// ïîëó÷àåì èìÿ òàáëèöû - õðàíèëèùà îáúåêòîâ êëàññà
66
QString MainWindow::getClassInctance(QString class_id){
66
QString MainWindow::getClassInctance(QString class_id){
67
    QSqlQuery q;
67
    QSqlQuery q;
68
    QString sql_str;
68
    QString sql_str;
69
    QString result;
69
    QString result;
70
    QString classInctance;
70
    QString classInctance;
71
    int field_inctance;
71
    int field_inctance;
72
    bool ok;
72
    bool ok;
73
    sql_str = tr("select * "
73
    sql_str = tr("select * "
74
                 " from ListOfClasses where  ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
74
                 " from ListOfClasses where  ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
75
                 );
75
                 );
76
    sql_str.append(class_id);
76
    sql_str.append(class_id);
77
     sql_str.append(tr("'"));
77
     sql_str.append(tr("'"));
78
    q.prepare(sql_str);
78
    q.prepare(sql_str);
79
79
80
    ok = q.exec();
80
    ok = q.exec();
81
    if (!ok) {
81
    if (!ok) {
82
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
82
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
83
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
83
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
84
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
84
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
85
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
85
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
86
                                                                            return result;
86
                                                                            return result;
87
                     }
87
                     }
88
    field_inctance = q.record().indexOf(tr("TableWhithInstance"));
88
    field_inctance = q.record().indexOf(tr("TableWhithInstance"));
89
    while(q.next()){
89
    while(q.next()){
90
90
91
                  classInctance = q.value(field_inctance).toString();
91
                  classInctance = q.value(field_inctance).toString();
92
                  result.append(classInctance);
92
                  result.append(classInctance);
93
                  }
93
                  }
94
94
95
  return result;
95
  return result;
96
96
97
}
97
}
98
98
99
void MainWindow::showClassObjects(QTreeWidgetItem * parent_item, QTreeWidgetItem * model_item){
99
void MainWindow::showClassObjects(QTreeWidgetItem * parent_item, QTreeWidgetItem * model_item){
100
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
100
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
101
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
101
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
102
    QSqlQuery q;
102
    QSqlQuery q;
103
    QString sql_str;
103
    QString sql_str;
104
    QString str_tmp;
104
    QString str_tmp;
105
    bool ok;
105
    bool ok;
106
    int field_ID;
106
    int field_ID;
107
    int i;
107
    int i;
108
    classID = model_item->text(1);
108
    classID = model_item->text(1);
109
    inctance = getClassInctance(classID);
109
    inctance = getClassInctance(classID);
110
110
111
    sql_str = tr("select * "
111
    sql_str = tr("select * "
112
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
112
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
113
                 );
113
                 );
114
    sql_str.append(inctance);
114
    sql_str.append(inctance);
115
    q.prepare(sql_str);
115
    q.prepare(sql_str);
116
116
117
    ok = q.exec();
117
    ok = q.exec();
118
    if (!ok) {
118
    if (!ok) {
119
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
119
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
120
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
120
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
121
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
121
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
122
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
122
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
123
                                                                            return;
123
                                                                            return;
124
                     }
124
                     }
125
125
126
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
126
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
127
127
128
128
129
    while(q.next()){
129
    while(q.next()){
130
                  if (q.record().count() > 1)
130
                  if (q.record().count() > 1)
131
                  {
131
                  {
132
                    QString value_tmp;
132
                    QString value_tmp;
133
                    QString ID_tmp;
133
                    QString ID_tmp;
134
                    QTreeWidgetItem * itm;
134
                    QTreeWidgetItem * itm;
135
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
135
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
136
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
136
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
137
                    itm = new QTreeWidgetItem(parent_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
137
                    itm = new QTreeWidgetItem(parent_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
138
                    itm->setText(0, value_tmp);
138
                    itm->setText(0, value_tmp);
139
                    for (int i; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
139
                    for (int i; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
140
                    {
140
                    {
141
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
141
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
142
                        model_item_tmp = model_item->child(i);      // îòîáðàæàåì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
142
                        model_item_tmp = model_item->child(i);      // îòîáðàæàåì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
143
                        MainWindow::showObjectChildrens(ID_tmp, itm, model_item_tmp);
143
                        MainWindow::showObjectChildrens(ID_tmp, itm, model_item_tmp);
144
144
145
                    }
145
                    }
146
                  }
146
                  }
147
147
148
             }
148
             }
149
149
150
   
150
   
151
    i++;
151
    i++;
152
}
152
}
153
153
154
154
155
155
156
void MainWindow::showObjectChildrens(QString object_ID, QTreeWidgetItem * object_item, QTreeWidgetItem * model_item){ // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
156
void MainWindow::showObjectChildrens(QString object_ID, QTreeWidgetItem * object_item, QTreeWidgetItem * model_item){ // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
157
157
158
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
158
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
159
159
160
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
160
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
161
    QSqlQuery q;
161
    QSqlQuery q;
162
    QString sql_str;
162
    QString sql_str;
163
    QString str_tmp;
163
    QString str_tmp;
164
    bool ok;
164
    bool ok;
165
    classID = model_item->text(1);
165
    classID = model_item->text(1);
166
    inctance = getClassInctance(classID);
166
    inctance = getClassInctance(classID);
167
167
168
    sql_str = tr("select * "
168
    sql_str = tr("select * "
169
                 " from '"       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
169
                 " from '"       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
170
                 );
170
                 );
171
    sql_str.append(inctance);
171
    sql_str.append(inctance);
172
    sql_str.append(tr("' where "));
172
    sql_str.append(tr("' where "));
173
173
174
174
175
    q.prepare(sql_str);
175
    q.prepare(sql_str);
176
176
177
    ok = q.exec();
177
    ok = q.exec();
178
    if (!ok) {
178
    if (!ok) {
179
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
179
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
180
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
180
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
181
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
181
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
182
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
182
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
183
                                                                            return;
183
                                                                            return;
184
                     }
184
                     }
185
}
185
}
186
186
187
187
188
void MainWindow::showObjects(QTreeWidgetItem * parent_object_item, QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr){
188
void MainWindow::showObjects(QTreeWidgetItem * parent_object_item, QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr){
189
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
189
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
190
    QString parentClassID; // èäåíòèôèêàòîð ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
190
    QString parentClassID; // èäåíòèôèêàòîð ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
191
    QString pointerField; // èìÿ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
191
    QString pointerField; // èìÿ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
192
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
192
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
193
    QString className; // èìÿ êëàññà
193
    QString className; // èìÿ êëàññà
194
    int field_ID;
194
    int field_ID;
195
    bool filtr_empty;
195
    bool filtr_empty;
196
    bool ok;
196
    bool ok;
197
    QSqlQuery q;
197
    QSqlQuery q;
198
    QString sql_str;
198
    QString sql_str;
199
    QString str_tmp;
199
    QString str_tmp;
200
    QTreeWidgetItem * title_item;
200
    QTreeWidgetItem * title_item;
201
    QFont font;
201
    QFont font;
202
   // font.setWeight(40);
202
   // font.setWeight(40);
203
    font.setBold(true);
203
    font.setBold(true);
204
    filtr_empty = filtr.isEmpty();
204
    filtr_empty = filtr.isEmpty();
205
    classID = model_item->text(1);
205
    classID = model_item->text(1);
206
206
207
    parentClassID = model_item->parent()->text(1);
207
    parentClassID = model_item->parent()->text(1);
208
208
209
    pointerField = getPointerFieldName(parentClassID, classID);
209
    pointerField = getPointerFieldName(parentClassID, classID);
210
210
211
    className = model_item->text(0);
211
    className = model_item->text(0);
212
    inctance = getClassInctance(classID);
212
    inctance = getClassInctance(classID);
213
213
214
    if  (!model_item->checkState(0)) return;
214
    if  (!model_item->checkState(0)) return;
215
215
216
    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
216
    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
217
    title_item->setFont(0, font);
217
    title_item->setFont(0, font);
218
    title_item->setText(0, className);
218
    title_item->setText(0, className);
219
    title_item->setText(1, tr("class"));
219
    title_item->setText(1, tr("class"));
220
    title_item->setText(2, classID);
220
    title_item->setText(2, classID);
221
    title_item->setText(3, inctance);
221
    title_item->setText(3, inctance);
222
    title_item->setText(4, pointerField);
222
    title_item->setText(4, pointerField);
223
    title_item->setTextColor(0, Qt::darkBlue);
223
    title_item->setTextColor(0, Qt::darkBlue);
224
224
225
225
226
    sql_str = tr("select * "
226
    sql_str = tr("select * "
227
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
227
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
228
                 );
228
                 );
229
    sql_str.append(inctance);
229
    sql_str.append(inctance);
230
    if (!filtr.isEmpty())   { // åñëè ôèëüòð íå ïóñòîé
230
    if (!filtr.isEmpty())   { // åñëè ôèëüòð íå ïóñòîé
231
                                 sql_str.append(tr(" "));
231
                                 sql_str.append(tr(" "));
232
                                 sql_str.append(filtr); // äîáàâëÿåì â çàïðîñ ôèëüòð
232
                                 sql_str.append(filtr); // äîáàâëÿåì â çàïðîñ ôèëüòð
233
                            }
233
                            }
234
234
235
    q.prepare(sql_str);
235
    q.prepare(sql_str);
236
236
237
    ok = q.exec();
237
    ok = q.exec();
238
    if (!ok) {
238
    if (!ok) {
239
                            QString debug_str;
239
                            QString debug_str;
240
                            debug_str.append(tr("ôóí showObjects(): Database Error "));
240
                            debug_str.append(tr("ôóí showObjects(): Database Error "));
241
                            debug_str.append(tr(" õð: "));
241
                            debug_str.append(tr(" õð: "));
242
                            debug_str.append(inctance);
242
                            debug_str.append(inctance);
243
                            debug_str.append(tr(" ô: "));
243
                            debug_str.append(tr(" ô: "));
244
                            debug_str.append(filtr);
244
                            debug_str.append(filtr);
245
                            debug_str.append(q.lastError().text());
245
                            debug_str.append(q.lastError().text());
246
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
246
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
247
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
247
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
248
                                                                            QObject::tr("ôóíêöèÿ showObjects(): Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
248
                                                                            QObject::tr("ôóíêöèÿ showObjects(): Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
249
                                                                            debug_str
249
                                                                            debug_str
250
                                                                           // q.lastError().text()
250
                                                                           // q.lastError().text()
251
                                                                             );          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
251
                                                                             );          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
252
                                                                            return;
252
                                                                            return;
253
                     }
253
                     }
254
254
255
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
255
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
256
256
257
    /*
257
    /*
258
    if (q.size() <= 0) return;
258
    if (q.size() <= 0) return;
259
    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
259
    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
260
    title_item->setFont(0, font);
260
    title_item->setFont(0, font);
261
    title_item->setText(0, className);
261
    title_item->setText(0, className);
262
    */
262
    */
263
263
264
    while(q.next()){
264
    while(q.next()){
265
                  if (q.record().count() > 1)
265
                  if (q.record().count() > 1)
266
                  {
266
                  {
267
                    QString value_tmp;
267
                    QString value_tmp;
268
                    QString ID_tmp;
268
                    QString ID_tmp;
269
                    QTreeWidgetItem * itm;
269
                    QTreeWidgetItem * itm;
270
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
270
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
271
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
271
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
272
               //     itm = new QTreeWidgetItem(parent_object_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
272
               //     itm = new QTreeWidgetItem(parent_object_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
273
                    itm = new QTreeWidgetItem(title_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
273
                    itm = new QTreeWidgetItem(title_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
274
                    itm->setText(0, value_tmp);
274
                    itm->setText(0, value_tmp);
275
                    itm->setText(1, tr("object"));
275
                    itm->setText(1, tr("object"));
276
                    itm->setText(2, ID_tmp);
276
                    itm->setText(2, ID_tmp);
277
                    for (int i=0; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
277
                    for (int i=0; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
278
                    {
278
                    {
279
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
279
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
280
                        QString pointer_name;
280
                        QString pointer_name;
281
                        QString filtr_tmp;
281
                        QString filtr_tmp;
282
                        bool pointer_isEmpty;
282
                        bool pointer_isEmpty;
283
                        model_item_tmp = model_item->child(i);      // îòîáðàæàåì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
283
                        model_item_tmp = model_item->child(i);      // îòîáðàæàåì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
284
                        pointer_name = getPointerFieldName(classID, model_item->child(i)->text(1));
284
                        pointer_name = getPointerFieldName(classID, model_item->child(i)->text(1));
285
                        itm->setText(4, pointer_name);
285
                        itm->setText(4, pointer_name);
286
286
287
                      //  title_item->setText(4, pointer_name);
287
                      //  title_item->setText(4, pointer_name);
288
288
289
289
290
                        pointer_isEmpty = pointer_name.isEmpty();
290
                        pointer_isEmpty = pointer_name.isEmpty();
291
                        filtr_tmp = tr("where ");
291
                        filtr_tmp = tr("where ");
292
                        filtr_tmp.append(tr("`"));
292
                        filtr_tmp.append(tr("`"));
293
                        filtr_tmp.append(pointer_name);
293
                        filtr_tmp.append(pointer_name);
294
                        filtr_tmp.append(tr("` = '"));
294
                        filtr_tmp.append(tr("` = '"));
295
                        filtr_tmp.append(ID_tmp);
295
                        filtr_tmp.append(ID_tmp);
296
                         filtr_tmp.append(tr("'"));
296
                         filtr_tmp.append(tr("'"));
297
                        showObjects(itm,  model_item_tmp, filtr_tmp);
297
                        showObjects(itm,  model_item_tmp, filtr_tmp);
298
                        //MainWindow::showObjectChildrens(ID_tmp, itm, model_item_tmp);
298
                        //MainWindow::showObjectChildrens(ID_tmp, itm, model_item_tmp);
299
299
300
                    }
300
                    }
301
301
302
302
303
                }
303
                }
304
304
305
              }
305
              }
306
306
307
307
308
308
309
309
310
    for (int i; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
310
    for (int i; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
311
        {
311
        {
312
312
313
313
314
        }
314
        }
315
315
316
}
316
}
317
317
318
318
319
QString MainWindow::getPointerFieldName(QString parent_class_id, QString chield_class_id){
319
QString MainWindow::getPointerFieldName(QString parent_class_id, QString chield_class_id){
320
320
321
    QSqlQuery q;
321
    QSqlQuery q;
322
    QString sql_str;
322
    QString sql_str;
323
    QString str_tmp;
323
    QString str_tmp;
324
    QString field;
324
    QString field;
325
    QString result;
325
    QString result;
326
    int field_name;
326
    int field_name;
327
    bool ok;
327
    bool ok;
328
    sql_str = tr("select * "
328
    sql_str = tr("select * "
329
                 " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`FieldType` = 'pointer' and  `DescriptionOfClasses`.`DefaultValue` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
329
                 " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`FieldType` = 'pointer' and  `DescriptionOfClasses`.`DefaultValue` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
330
                 );
330
                 );
331
331
332
    sql_str.append(tr("'"));
332
    sql_str.append(tr("'"));
333
    sql_str.append(parent_class_id);
333
    sql_str.append(parent_class_id);
334
    sql_str.append(tr("' "));
334
    sql_str.append(tr("' "));
335
    sql_str.append(tr(" and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = '"));
335
    sql_str.append(tr(" and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = '"));
336
    sql_str.append(chield_class_id);
336
    sql_str.append(chield_class_id);
337
    sql_str.append(tr("'"));
337
    sql_str.append(tr("'"));
338
    q.prepare(sql_str);
338
    q.prepare(sql_str);
339
339
340
    ok = q.exec();
340
    ok = q.exec();
341
    if (!ok) {
341
    if (!ok) {
342
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
342
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
343
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
343
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
344
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
344
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
345
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
345
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
346
                                                                            return result;
346
                                                                            return result;
347
                     }
347
                     }
348
field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
348
field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
349
while(q.next()){
349
while(q.next()){
350
        result = q.value(field_name).toString();
350
        result = q.value(field_name).toString();
351
    }
351
    }
352
return result;
352
return result;
353
}
353
}
354
354
355
355
356
356
357
void MainWindow::on_treeWidget_2_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
357
void MainWindow::on_treeWidget_2_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
358
QString item_type; // òèï óçëà (èìÿ êëàññà èäè îáúåêò)
358
QString item_type; // òèï óçëà (èìÿ êëàññà èäè îáúåêò)
359
QString parent_object_id;
359
QString parent_object_id;
360
int i;
360
int i;
361
QTreeWidgetItem * parent_item;
361
QTreeWidgetItem * parent_item;
362
item_type = item->text(1);
362
item_type = item->text(1);
363
parent_item = item->parent();
363
parent_item = item->parent();
364
if (item_type == tr("object"))
364
if (item_type == tr("object"))
365
    {
365
    {
366
        QString  class_id;
366
        QString  class_id;
367
        QString ID;
367
        QString ID;
368
        QString inctance;
368
        QString inctance;
369
        QString filtr_tmp;
369
        QString filtr_tmp;
370
370
371
        disconnect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
371
        disconnect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
372
372
373
        ui->pushButton->setEnabled(false);
373
        ui->pushButton->setEnabled(false);
374
        ui->pushButton_2->setEnabled(false);
374
        ui->pushButton_2->setEnabled(false);
375
375
376
        class_id = parent_item->text(2);
376
        class_id = parent_item->text(2);
377
        ID = item->text(2);
377
        ID = item->text(2);
378
        inctance = parent_item->text(3);
378
        inctance = parent_item->text(3);
379
        delete sql_mogel;
379
        delete sql_mogel;
-
 
380
380
        sql_mogel = new QSqlTableModel();
381
        ///////sql_mogel = new QSqlTableModel();
-
 
382
        sql_mogel = new MyModel();
-
 
383
381
//        sql_mogel = new QSqlTableModel(this);
384
        //        sql_mogel = new QSqlTableModel(this);
382
        sql_mogel->setTable(inctance);
385
        sql_mogel->setTable(inctance);
383
        // sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
386
        // sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
384
        sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
387
        sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
385
388
386
        filtr_tmp.append(tr("`"));
389
        filtr_tmp.append(tr("`"));
387
        filtr_tmp.append(tr("ID"));
390
        filtr_tmp.append(tr("ID"));
388
        filtr_tmp.append(tr("`"));
391
        filtr_tmp.append(tr("`"));
389
        filtr_tmp.append(tr(" = '"));
392
        filtr_tmp.append(tr(" = '"));
390
        filtr_tmp.append(ID);
393
        filtr_tmp.append(ID);
391
        filtr_tmp.append(tr("'"));
394
        filtr_tmp.append(tr("'"));
392
        sql_mogel->setFilter(filtr_tmp);
395
        sql_mogel->setFilter(filtr_tmp);
393
        sql_mogel->select();
396
        sql_mogel->select();
394
        ui->tableView->setModel(sql_mogel);
397
        ui->tableView->setModel(sql_mogel);
395
        ui->tableView->resizeColumnsToContents();
398
        ui->tableView->resizeColumnsToContents();
396
399
397
        connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
400
        connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
398
401
399
        //sql_mogel->clear();
402
        //sql_mogel->clear();
400
        //sql_mogel->select();
403
        //sql_mogel->select();
401
     //   ui->tableView->setVisible(false);
404
     //   ui->tableView->setVisible(false);
402
     //   i++;
405
     //   i++;
403
    }
406
    }
404
if (item_type == tr("class"))
407
if (item_type == tr("class"))
405
    {
408
    {
406
        QString parent_object_id; // èäåíòèôèêàòîð ðîäèòåëüñêîãî îáúåêòà
409
        QString parent_object_id; // èäåíòèôèêàòîð ðîäèòåëüñêîãî îáúåêòà
407
410
408
        QString class_id; // èäåíòèôèêàòîð âûáðàííîãî êëàññà
411
        QString class_id; // èäåíòèôèêàòîð âûáðàííîãî êëàññà
409
        QString inctance;
412
        QString inctance;
410
        QString parent_class_inctance;
413
        QString parent_class_inctance;
411
        QString pointer_name;
414
        QString pointer_name;
412
        QString filtr_tmp;
415
        QString filtr_tmp;
413
   //     sql_mogel->clear();
416
   //     sql_mogel->clear();
414
417
415
        ui->pushButton->setEnabled(true);
418
        ui->pushButton->setEnabled(true);
416
        ui->pushButton_2->setEnabled(true);
419
        ui->pushButton_2->setEnabled(true);
417
420
418
        disconnect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
421
        disconnect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
419
422
420
        parent_object_id = parent_item->text(2);
423
        parent_object_id = parent_item->text(2);
421
424
422
        parentObject_id = parent_item->text(2);
425
        parentObject_id = parent_item->text(2);
423
426
424
        class_id = item->text(2);
427
        class_id = item->text(2);
425
        inctance = item->text(3);
428
        inctance = item->text(3);
426
429
427
    //    parent_class_inctance = parent_item->parent()->text(3); // óçíàåì õðàíèëèùå îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
430
    //    parent_class_inctance = parent_item->parent()->text(3); // óçíàåì õðàíèëèùå îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
428
431
429
       // pointer_name = parent_item->text(4);
432
       // pointer_name = parent_item->text(4);
430
        pointer_name = item->text(4);
433
        pointer_name = item->text(4);
431
        delete sql_mogel;
434
        delete sql_mogel;
-
 
435
-
 
436
432
        sql_mogel = new QSqlTableModel();
437
        ////// sql_mogel = new QSqlTableModel();
-
 
438
-
 
439
        sql_mogel = new MyModel();
-
 
440
433
//        sql_mogel = new QSqlTableModel(this);
441
        //        sql_mogel = new QSqlTableModel(this);
434
        sql_mogel->setTable(inctance);
442
        sql_mogel->setTable(inctance);
435
        // sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
443
        // sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
436
        sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
444
        sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
437
445
438
        if (!parent_object_id.isEmpty())
446
        if (!parent_object_id.isEmpty())
439
        {
447
        {
440
            filtr_tmp.append(tr("`"));
448
            filtr_tmp.append(tr("`"));
441
            filtr_tmp.append(pointer_name);
449
            filtr_tmp.append(pointer_name);
442
            filtr_tmp.append(tr("`"));
450
            filtr_tmp.append(tr("`"));
443
            filtr_tmp.append(tr(" = '"));
451
            filtr_tmp.append(tr(" = '"));
444
            filtr_tmp.append(parent_object_id);
452
            filtr_tmp.append(parent_object_id);
445
            filtr_tmp.append(tr("'"));
453
            filtr_tmp.append(tr("'"));
446
            sql_mogel->setFilter(filtr_tmp);
454
            sql_mogel->setFilter(filtr_tmp);
447
        }
455
        }
448
456
449
        /****************************************
457
        /****************************************
450
         spinDelegate.setInctance(parent_class_inctance);
458
         spinDelegate.setInctance(parent_class_inctance);
451
         spinDelegate.getItems();
459
         spinDelegate.getItems();
452
         ui->tableView->setItemDelegateForColumn(2, &spinDelegate);
460
         ui->tableView->setItemDelegateForColumn(2, &spinDelegate);
453
        ***************************************/
461
        ***************************************/
454
462
455
463
456
        sql_mogel->select();
464
        sql_mogel->select();
457
465
458
466
459
467
460
        pointer_index = sql_mogel->record().indexOf(pointer_name);
468
        pointer_index = sql_mogel->record().indexOf(pointer_name);
461
469
462
        ui->tableView->setModel(sql_mogel);
470
        ui->tableView->setModel(sql_mogel);
463
471
464
        connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
472
        connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
465
473
466
474
467
        //     ui->tableView->setVisible(true);;
475
        //     ui->tableView->setVisible(true);;
468
        i++;
476
        i++;
469
    }
477
    }
470
478
471
//parent_object_id = parent_object_item->text(1);
479
//parent_object_id = parent_object_item->text(1);
472
480
473
481
474
482
475
483
476
484
477
i++;
485
i++;
478
486
479
}
487
}
480
488
481
489
482
void MainWindow::on_pushButton_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "äîáàâèòü ñòðîêó"
490
void MainWindow::on_pushButton_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "äîáàâèòü ñòðîêó"
483
     int row = sql_mogel->rowCount();
491
     int row = sql_mogel->rowCount();
484
      sql_mogel->insertRows(row, 1);
492
      sql_mogel->insertRows(row, 1);
485
      sql_mogel->setData(sql_mogel->index(row, 1), QVariant(tr("íå îïðåäåëåíî")), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
493
      sql_mogel->setData(sql_mogel->index(row, 1), QVariant(tr("íå îïðåäåëåíî")), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
486
      if (pointer_index > 0) {
494
      if (pointer_index > 0) {
487
                                    sql_mogel->setData(sql_mogel->index(row, pointer_index), QVariant(parentObject_id), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
495
                                    sql_mogel->setData(sql_mogel->index(row, pointer_index), QVariant(parentObject_id), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
488
                                }
496
                                }
489
    //  sql_mogel->submitAll();
497
    //  sql_mogel->submitAll();
490
498
491
}
499
}
492
500
493
void MainWindow::on_pushButton_2_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü âûäåëåííûå îáúåêòû"
501
void MainWindow::on_pushButton_2_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü âûäåëåííûå îáúåêòû"
494
int i;
502
int i;
495
i++;
503
i++;
496
QModelIndex model_index;
504
QModelIndex model_index;
497
QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView->selectionModel();
505
QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView->selectionModel();
498
QModelIndexList indexes = selectionModel->selectedIndexes();
506
QModelIndexList indexes = selectionModel->selectedIndexes();
499
QList<int> selectedRows;
507
QList<int> selectedRows;
500
selectedRows.clear();
508
selectedRows.clear();
501
foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
509
foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
502
    if (!selectedRows.contains(model_index.row()) && (model_index.column()==1))  selectedRows.append(model_index.row()); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
510
    if (!selectedRows.contains(model_index.row()) && (model_index.column()==1))  selectedRows.append(model_index.row()); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
503
511
504
}
512
}
505
qSort(selectedRows.begin(),selectedRows.end(), qGreater<int>()); // ñîðòèðóåì â îáðàòíîì ïîðÿäêå
513
qSort(selectedRows.begin(),selectedRows.end(), qGreater<int>()); // ñîðòèðóåì â îáðàòíîì ïîðÿäêå
506
514
507
515
508
for (int m =0; m < selectedRows.size(); ++m){
516
for (int m =0; m < selectedRows.size(); ++m){
509
517
510
// ClassEditor::removeClass(selectedRows.at(m));
518
// ClassEditor::removeClass(selectedRows.at(m));
511
519
512
sql_mogel->removeRow(selectedRows.at(m));
520
sql_mogel->removeRow(selectedRows.at(m));
513
521
514
}
522
}
515
sql_mogel->submitAll();
523
sql_mogel->submitAll();
516
getDatabaseData();
524
getDatabaseData();
517
525
518
}
526
}
519
527
520
528
521
void MainWindow::on_pushButton_3_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü"
529
void MainWindow::on_pushButton_3_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü"
522
    int i;
530
    int i;
523
    i++;
531
    i++;
524
    sql_mogel->submitAll();
532
    sql_mogel->submitAll();
525
    getDatabaseData();
533
    getDatabaseData();
526
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
534
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
527
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
535
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
528
    sql_mogel->select();
536
    sql_mogel->select();
529
537
530
}
538
}
531
539
532
540
533
void MainWindow::on_pushButton_4_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ"
541
void MainWindow::on_pushButton_4_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ"
534
    int i;
542
    int i;
535
    i++;
543
    i++;
536
    sql_mogel->select();
544
    sql_mogel->select();
537
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
545
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
538
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
546
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
539
}
547
}
540
548
541
549
542
void MainWindow::on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){ // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
550
void MainWindow::on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){ // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
543
int i;
551
int i;
544
i++;
552
i++;
545
ui->pushButton_3->setEnabled(true);
553
ui->pushButton_3->setEnabled(true);
546
ui->pushButton_4->setEnabled(true);
554
ui->pushButton_4->setEnabled(true);
547
555
548
556
549
}
557
}
550
 
558