Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 120 | Rev 126 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 120 Rev 125
Line 389... Line 389...
389
     //   i++;
389
     //   i++;
390
    }
390
    }
391
if (item_type == tr("class"))
391
if (item_type == tr("class"))
392
    {
392
    {
393
        QString parent_object_id; // èäåíòèôèêàòîð ðîäèòåëüñêîãî îáúåêòà
393
        QString parent_object_id; // èäåíòèôèêàòîð ðîäèòåëüñêîãî îáúåêòà
-
 
394
394
        QString class_id; // èäåíòèôèêàòîð âûáðàííîãî êëàññà
395
        QString class_id; // èäåíòèôèêàòîð âûáðàííîãî êëàññà
395
        QString inctance;
396
        QString inctance;
396
        QString pointer_name;
397
        QString pointer_name;
397
        QString filtr_tmp;
398
        QString filtr_tmp;
398
   //     sql_mogel->clear();
399
   //     sql_mogel->clear();