Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 119 | Rev 125 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 119 Rev 120
1
#include "mainwindow.h"
1
#include "mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
3
3
4
4
5
5
6
void MainWindow::getDatabaseData(){
6
void MainWindow::getDatabaseData(){
7
int list_count;
7
int list_count;
8
8
9
if (rootItems.isEmpty()) return;
9
if (rootItems.isEmpty()) return;
10
10
11
list_count = rootItems.count();
11
list_count = rootItems.count();
12
12
13
for (int i=0; i < list_count; i++){
13
for (int i=0; i < list_count; i++){
14
14
15
    buildTree(rootItems.at(i));
15
    buildTree(rootItems.at(i));
16
16
17
}
17
}
18
18
19
}
19
}
20
20
21
void MainWindow::buildTree(QTreeWidgetItem * model_item){
21
void MainWindow::buildTree(QTreeWidgetItem * model_item){
22
22
23
23
24
24
25
25
26
QString model_name;
26
QString model_name;
27
QString rootClassID;
27
QString rootClassID;
28
QString rootClassInctance;
28
QString rootClassInctance;
29
QFont font;
29
QFont font;
30
30
31
QTreeWidgetItem * item;
31
QTreeWidgetItem * item;
32
model_name = model_item->text(0);
32
model_name = model_item->text(0);
33
if (model_item->checkState(0) == false) return;
33
if (model_item->checkState(0) == false) return;
34
34
35
ui->treeWidget_2->clear();
35
ui->treeWidget_2->clear();
36
//font.setWeight(20);
36
//font.setWeight(20);
37
font.setItalic(true);
37
font.setItalic(true);
38
item = new QTreeWidgetItem (ui->treeWidget_2);
38
item = new QTreeWidgetItem (ui->treeWidget_2);
39
item->setFont(0, font);
39
item->setFont(0, font);
40
item->setText(0, model_name);
40
item->setText(0, model_name);
41
item->setTextColor(0, Qt::darkGreen);
41
item->setTextColor(0, Qt::darkGreen);
42
42
43
43
44
rootClassID = model_item->child(0)->text(1);
44
rootClassID = model_item->child(0)->text(1);
45
rootClassInctance = getClassInctance(rootClassID);
45
rootClassInctance = getClassInctance(rootClassID);
46
if (model_item->child(0)->checkState(0)) // åñëè â ìîäåëè êîðíåâîé êëàññ âûáðàí äëÿ îòîáðàæåíèÿ (ñòîèò ãàëî÷êà), òî
46
if (model_item->child(0)->checkState(0)) // åñëè â ìîäåëè êîðíåâîé êëàññ âûáðàí äëÿ îòîáðàæåíèÿ (ñòîèò ãàëî÷êà), òî
47
    {
47
    {
48
     /////   QTreeWidgetItem * item_tmp;
48
     /////   QTreeWidgetItem * item_tmp;
49
   /////     item_tmp = new QTreeWidgetItem(item);                  // â äåðåâå, îòîáðàæàþùåì îáúåêòû êëàññîâ, ñîçäàåì íîâûé óçåë
49
   /////     item_tmp = new QTreeWidgetItem(item);                  // â äåðåâå, îòîáðàæàþùåì îáúåêòû êëàññîâ, ñîçäàåì íîâûé óçåë
50
   /////     item_tmp->setText(0, model_item->child(0)->text(0));    // ñ íàçâàíèåì êëàññà
50
   /////     item_tmp->setText(0, model_item->child(0)->text(0));    // ñ íàçâàíèåì êëàññà
51
51
52
        //showClassObjects(item_tmp, model_item->child(0));  // è âûâîäèì âñå îáúåêòû äàííîãî êëàññà
52
        //showClassObjects(item_tmp, model_item->child(0));  // è âûâîäèì âñå îáúåêòû äàííîãî êëàññà
53
53
54
        ///// showObjects(item_tmp, model_item->child(0), tr(""));
54
        ///// showObjects(item_tmp, model_item->child(0), tr(""));
55
    showObjects(item, model_item->child(0), tr(""));
55
    showObjects(item, model_item->child(0), tr(""));
56
    }
56
    }
57
57
58
58
59
/*****************************************************/
59
/*****************************************************/
60
60
61
61
62
}
62
}
63
63
64
64
65
// ïîëó÷àåì èìÿ òàáëèöû - õðàíèëèùà îáúåêòîâ êëàññà
65
// ïîëó÷àåì èìÿ òàáëèöû - õðàíèëèùà îáúåêòîâ êëàññà
66
QString MainWindow::getClassInctance(QString class_id){
66
QString MainWindow::getClassInctance(QString class_id){
67
    QSqlQuery q;
67
    QSqlQuery q;
68
    QString sql_str;
68
    QString sql_str;
69
    QString result;
69
    QString result;
70
    QString classInctance;
70
    QString classInctance;
71
    int field_inctance;
71
    int field_inctance;
72
    bool ok;
72
    bool ok;
73
    sql_str = tr("select * "
73
    sql_str = tr("select * "
74
                 " from ListOfClasses where  ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
74
                 " from ListOfClasses where  ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
75
                 );
75
                 );
76
    sql_str.append(class_id);
76
    sql_str.append(class_id);
77
     sql_str.append(tr("'"));
77
     sql_str.append(tr("'"));
78
    q.prepare(sql_str);
78
    q.prepare(sql_str);
79
79
80
    ok = q.exec();
80
    ok = q.exec();
81
    if (!ok) {
81
    if (!ok) {
82
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
82
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
83
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
83
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
84
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
84
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
85
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
85
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
86
                                                                            return result;
86
                                                                            return result;
87
                     }
87
                     }
88
    field_inctance = q.record().indexOf(tr("TableWhithInstance"));
88
    field_inctance = q.record().indexOf(tr("TableWhithInstance"));
89
    while(q.next()){
89
    while(q.next()){
90
90
91
                  classInctance = q.value(field_inctance).toString();
91
                  classInctance = q.value(field_inctance).toString();
92
                  result.append(classInctance);
92
                  result.append(classInctance);
93
                  }
93
                  }
94
94
95
  return result;
95
  return result;
96
96
97
}
97
}
98
98
99
void MainWindow::showClassObjects(QTreeWidgetItem * parent_item, QTreeWidgetItem * model_item){
99
void MainWindow::showClassObjects(QTreeWidgetItem * parent_item, QTreeWidgetItem * model_item){
100
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
100
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
101
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
101
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
102
    QSqlQuery q;
102
    QSqlQuery q;
103
    QString sql_str;
103
    QString sql_str;
104
    QString str_tmp;
104
    QString str_tmp;
105
    bool ok;
105
    bool ok;
106
    int field_ID;
106
    int field_ID;
107
    int i;
107
    int i;
108
    classID = model_item->text(1);
108
    classID = model_item->text(1);
109
    inctance = getClassInctance(classID);
109
    inctance = getClassInctance(classID);
110
110
111
    sql_str = tr("select * "
111
    sql_str = tr("select * "
112
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
112
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
113
                 );
113
                 );
114
    sql_str.append(inctance);
114
    sql_str.append(inctance);
115
    q.prepare(sql_str);
115
    q.prepare(sql_str);
116
116
117
    ok = q.exec();
117
    ok = q.exec();
118
    if (!ok) {
118
    if (!ok) {
119
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
119
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
120
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
120
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
121
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
121
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
122
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
122
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
123
                                                                            return;
123
                                                                            return;
124
                     }
124
                     }
125
125
126
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
126
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
127
127
128
128
129
    while(q.next()){
129
    while(q.next()){
130
                  if (q.record().count() > 1)
130
                  if (q.record().count() > 1)
131
                  {
131
                  {
132
                    QString value_tmp;
132
                    QString value_tmp;
133
                    QString ID_tmp;
133
                    QString ID_tmp;
134
                    QTreeWidgetItem * itm;
134
                    QTreeWidgetItem * itm;
135
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
135
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
136
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
136
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
137
                    itm = new QTreeWidgetItem(parent_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
137
                    itm = new QTreeWidgetItem(parent_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
138
                    itm->setText(0, value_tmp);
138
                    itm->setText(0, value_tmp);
139
                    for (int i; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
139
                    for (int i; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
140
                    {
140
                    {
141
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
141
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
142
                        model_item_tmp = model_item->child(i);      // îòîáðàæàåì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
142
                        model_item_tmp = model_item->child(i);      // îòîáðàæàåì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
143
                        MainWindow::showObjectChildrens(ID_tmp, itm, model_item_tmp);
143
                        MainWindow::showObjectChildrens(ID_tmp, itm, model_item_tmp);
144
144
145
                    }
145
                    }
146
                  }
146
                  }
147
147
148
             }
148
             }
149
149
150
   
150
   
151
    i++;
151
    i++;
152
}
152
}
153
153
154
154
155
155
156
void MainWindow::showObjectChildrens(QString object_ID, QTreeWidgetItem * object_item, QTreeWidgetItem * model_item){ // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
156
void MainWindow::showObjectChildrens(QString object_ID, QTreeWidgetItem * object_item, QTreeWidgetItem * model_item){ // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
157
157
158
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
158
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
159
159
160
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
160
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
161
    QSqlQuery q;
161
    QSqlQuery q;
162
    QString sql_str;
162
    QString sql_str;
163
    QString str_tmp;
163
    QString str_tmp;
164
    bool ok;
164
    bool ok;
165
    classID = model_item->text(1);
165
    classID = model_item->text(1);
166
    inctance = getClassInctance(classID);
166
    inctance = getClassInctance(classID);
167
167
168
    sql_str = tr("select * "
168
    sql_str = tr("select * "
169
                 " from '"       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
169
                 " from '"       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
170
                 );
170
                 );
171
    sql_str.append(inctance);
171
    sql_str.append(inctance);
172
    sql_str.append(tr("' where "));
172
    sql_str.append(tr("' where "));
173
173
174
174
175
    q.prepare(sql_str);
175
    q.prepare(sql_str);
176
176
177
    ok = q.exec();
177
    ok = q.exec();
178
    if (!ok) {
178
    if (!ok) {
179
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
179
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
180
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
180
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
181
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
181
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
182
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
182
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
183
                                                                            return;
183
                                                                            return;
184
                     }
184
                     }
185
}
185
}
186
186
187
187
188
void MainWindow::showObjects(QTreeWidgetItem * parent_object_item, QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr){
188
void MainWindow::showObjects(QTreeWidgetItem * parent_object_item, QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr){
189
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
189
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
190
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
190
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
191
    QString className; // èìÿ êëàññà
191
    QString className; // èìÿ êëàññà
192
    int field_ID;
192
    int field_ID;
193
    bool filtr_empty;
193
    bool filtr_empty;
194
    bool ok;
194
    bool ok;
195
    QSqlQuery q;
195
    QSqlQuery q;
196
    QString sql_str;
196
    QString sql_str;
197
    QString str_tmp;
197
    QString str_tmp;
198
    QTreeWidgetItem * title_item;
198
    QTreeWidgetItem * title_item;
199
    QFont font;
199
    QFont font;
200
   // font.setWeight(40);
200
   // font.setWeight(40);
201
    font.setBold(true);
201
    font.setBold(true);
202
    filtr_empty = filtr.isEmpty();
202
    filtr_empty = filtr.isEmpty();
203
    classID = model_item->text(1);
203
    classID = model_item->text(1);
204
    className = model_item->text(0);
204
    className = model_item->text(0);
205
    inctance = getClassInctance(classID);
205
    inctance = getClassInctance(classID);
206
206
207
    if  (!model_item->checkState(0)) return;
207
    if  (!model_item->checkState(0)) return;
208
208
209
    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
209
    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
210
    title_item->setFont(0, font);
210
    title_item->setFont(0, font);
211
    title_item->setText(0, className);
211
    title_item->setText(0, className);
212
    title_item->setText(1, tr("class"));
212
    title_item->setText(1, tr("class"));
213
    title_item->setText(2, classID);
213
    title_item->setText(2, classID);
214
    title_item->setText(3, inctance);
214
    title_item->setText(3, inctance);
215
    title_item->setTextColor(0, Qt::darkBlue);
215
    title_item->setTextColor(0, Qt::darkBlue);
216
216
217
    sql_str = tr("select * "
217
    sql_str = tr("select * "
218
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
218
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
219
                 );
219
                 );
220
    sql_str.append(inctance);
220
    sql_str.append(inctance);
221
    if (!filtr.isEmpty())   { // åñëè ôèëüòð íå ïóñòîé
221
    if (!filtr.isEmpty())   { // åñëè ôèëüòð íå ïóñòîé
222
                                 sql_str.append(tr(" "));
222
                                 sql_str.append(tr(" "));
223
                                 sql_str.append(filtr); // äîáàâëÿåì â çàïðîñ ôèëüòð
223
                                 sql_str.append(filtr); // äîáàâëÿåì â çàïðîñ ôèëüòð
224
                            }
224
                            }
225
225
226
    q.prepare(sql_str);
226
    q.prepare(sql_str);
227
227
228
    ok = q.exec();
228
    ok = q.exec();
229
    if (!ok) {
229
    if (!ok) {
230
                            QString debug_str;
230
                            QString debug_str;
231
                            debug_str.append(tr("ôóí showObjects(): Database Error "));
231
                            debug_str.append(tr("ôóí showObjects(): Database Error "));
232
                            debug_str.append(tr(" õð: "));
232
                            debug_str.append(tr(" õð: "));
233
                            debug_str.append(inctance);
233
                            debug_str.append(inctance);
234
                            debug_str.append(tr(" ô: "));
234
                            debug_str.append(tr(" ô: "));
235
                            debug_str.append(filtr);
235
                            debug_str.append(filtr);
236
                            debug_str.append(q.lastError().text());
236
                            debug_str.append(q.lastError().text());
237
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
237
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
238
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
238
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
239
                                                                            QObject::tr("ôóíêöèÿ showObjects(): Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
239
                                                                            QObject::tr("ôóíêöèÿ showObjects(): Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
240
                                                                            debug_str
240
                                                                            debug_str
241
                                                                           // q.lastError().text()
241
                                                                           // q.lastError().text()
242
                                                                             );          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
242
                                                                             );          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
243
                                                                            return;
243
                                                                            return;
244
                     }
244
                     }
245
245
246
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
246
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
247
247
248
    /*
248
    /*
249
    if (q.size() <= 0) return;
249
    if (q.size() <= 0) return;
250
    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
250
    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
251
    title_item->setFont(0, font);
251
    title_item->setFont(0, font);
252
    title_item->setText(0, className);
252
    title_item->setText(0, className);
253
    */
253
    */
254
254
255
    while(q.next()){
255
    while(q.next()){
256
                  if (q.record().count() > 1)
256
                  if (q.record().count() > 1)
257
                  {
257
                  {
258
                    QString value_tmp;
258
                    QString value_tmp;
259
                    QString ID_tmp;
259
                    QString ID_tmp;
260
                    QTreeWidgetItem * itm;
260
                    QTreeWidgetItem * itm;
261
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
261
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
262
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
262
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
263
               //     itm = new QTreeWidgetItem(parent_object_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
263
               //     itm = new QTreeWidgetItem(parent_object_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
264
                    itm = new QTreeWidgetItem(title_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
264
                    itm = new QTreeWidgetItem(title_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
265
                    itm->setText(0, value_tmp);
265
                    itm->setText(0, value_tmp);
266
                    itm->setText(1, tr("object"));
266
                    itm->setText(1, tr("object"));
267
                    itm->setText(2, ID_tmp);
267
                    itm->setText(2, ID_tmp);
268
                    for (int i=0; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
268
                    for (int i=0; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
269
                    {
269
                    {
270
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
270
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
271
                        QString pointer_name;
271
                        QString pointer_name;
272
                        QString filtr_tmp;
272
                        QString filtr_tmp;
273
                        bool pointer_isEmpty;
273
                        bool pointer_isEmpty;
274
                        model_item_tmp = model_item->child(i);      // îòîáðàæàåì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
274
                        model_item_tmp = model_item->child(i);      // îòîáðàæàåì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
275
                        pointer_name = getPointerFieldName(classID, model_item->child(i)->text(1));
275
                        pointer_name = getPointerFieldName(classID, model_item->child(i)->text(1));
276
                        itm->setText(4, pointer_name);
276
                        itm->setText(4, pointer_name);
277
                        pointer_isEmpty = pointer_name.isEmpty();
277
                        pointer_isEmpty = pointer_name.isEmpty();
278
                        filtr_tmp = tr("where ");
278
                        filtr_tmp = tr("where ");
279
                        filtr_tmp.append(tr("`"));
279
                        filtr_tmp.append(tr("`"));
280
                        filtr_tmp.append(pointer_name);
280
                        filtr_tmp.append(pointer_name);
281
                        filtr_tmp.append(tr("` = '"));
281
                        filtr_tmp.append(tr("` = '"));
282
                        filtr_tmp.append(ID_tmp);
282
                        filtr_tmp.append(ID_tmp);
283
                         filtr_tmp.append(tr("'"));
283
                         filtr_tmp.append(tr("'"));
284
                        showObjects(itm,  model_item_tmp, filtr_tmp);
284
                        showObjects(itm,  model_item_tmp, filtr_tmp);
285
                        //MainWindow::showObjectChildrens(ID_tmp, itm, model_item_tmp);
285
                        //MainWindow::showObjectChildrens(ID_tmp, itm, model_item_tmp);
286
286
287
                    }
287
                    }
288
288
289
289
290
                }
290
                }
291
291
292
              }
292
              }
293
293
294
294
295
295
296
296
297
    for (int i; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
297
    for (int i; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
298
        {
298
        {
299
299
300
300
301
        }
301
        }
302
302
303
}
303
}
304
304
305
305
306
QString MainWindow::getPointerFieldName(QString parent_class_id, QString chield_class_id){
306
QString MainWindow::getPointerFieldName(QString parent_class_id, QString chield_class_id){
307
307
308
    QSqlQuery q;
308
    QSqlQuery q;
309
    QString sql_str;
309
    QString sql_str;
310
    QString str_tmp;
310
    QString str_tmp;
311
    QString field;
311
    QString field;
312
    QString result;
312
    QString result;
313
    int field_name;
313
    int field_name;
314
    bool ok;
314
    bool ok;
315
    sql_str = tr("select * "
315
    sql_str = tr("select * "
316
                 " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`FieldType` = 'pointer' and  `DescriptionOfClasses`.`DefaultValue` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
316
                 " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`FieldType` = 'pointer' and  `DescriptionOfClasses`.`DefaultValue` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
317
                 );
317
                 );
318
318
319
    sql_str.append(tr("'"));
319
    sql_str.append(tr("'"));
320
    sql_str.append(parent_class_id);
320
    sql_str.append(parent_class_id);
321
    sql_str.append(tr("' "));
321
    sql_str.append(tr("' "));
322
    sql_str.append(tr(" and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = '"));
322
    sql_str.append(tr(" and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = '"));
323
    sql_str.append(chield_class_id);
323
    sql_str.append(chield_class_id);
324
    sql_str.append(tr("'"));
324
    sql_str.append(tr("'"));
325
    q.prepare(sql_str);
325
    q.prepare(sql_str);
326
326
327
    ok = q.exec();
327
    ok = q.exec();
328
    if (!ok) {
328
    if (!ok) {
329
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
329
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
330
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
330
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
331
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
331
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
332
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
332
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
333
                                                                            return result;
333
                                                                            return result;
334
                     }
334
                     }
335
field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
335
field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
336
while(q.next()){
336
while(q.next()){
337
        result = q.value(field_name).toString();
337
        result = q.value(field_name).toString();
338
    }
338
    }
339
return result;
339
return result;
340
}
340
}
341
341
342
342
343
343
344
void MainWindow::on_treeWidget_2_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
344
void MainWindow::on_treeWidget_2_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
345
QString item_type; // òèï óçëà (èìÿ êëàññà èäè îáúåêò)
345
QString item_type; // òèï óçëà (èìÿ êëàññà èäè îáúåêò)
346
QString parent_object_id;
346
QString parent_object_id;
347
int i;
347
int i;
348
QTreeWidgetItem * parent_item;
348
QTreeWidgetItem * parent_item;
349
item_type = item->text(1);
349
item_type = item->text(1);
350
parent_item = item->parent();
350
parent_item = item->parent();
351
if (item_type == tr("object"))
351
if (item_type == tr("object"))
352
    {
352
    {
353
        QString  class_id;
353
        QString  class_id;
354
        QString ID;
354
        QString ID;
355
        QString inctance;
355
        QString inctance;
356
        QString filtr_tmp;
356
        QString filtr_tmp;
357
357
358
        disconnect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
358
        disconnect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
359
359
360
        ui->pushButton->setEnabled(false);
360
        ui->pushButton->setEnabled(false);
361
        ui->pushButton_2->setEnabled(false);
361
        ui->pushButton_2->setEnabled(false);
362
362
363
        class_id = parent_item->text(2);
363
        class_id = parent_item->text(2);
364
        ID = item->text(2);
364
        ID = item->text(2);
365
        inctance = parent_item->text(3);
365
        inctance = parent_item->text(3);
366
        delete sql_mogel;
366
        delete sql_mogel;
367
        sql_mogel = new QSqlTableModel();
367
        sql_mogel = new QSqlTableModel();
368
//        sql_mogel = new QSqlTableModel(this);
368
//        sql_mogel = new QSqlTableModel(this);
369
        sql_mogel->setTable(inctance);
369
        sql_mogel->setTable(inctance);
370
        // sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
370
        // sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
371
        sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
371
        sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
372
372
373
        filtr_tmp.append(tr("`"));
373
        filtr_tmp.append(tr("`"));
374
        filtr_tmp.append(tr("ID"));
374
        filtr_tmp.append(tr("ID"));
375
        filtr_tmp.append(tr("`"));
375
        filtr_tmp.append(tr("`"));
376
        filtr_tmp.append(tr(" = '"));
376
        filtr_tmp.append(tr(" = '"));
377
        filtr_tmp.append(ID);
377
        filtr_tmp.append(ID);
378
        filtr_tmp.append(tr("'"));
378
        filtr_tmp.append(tr("'"));
379
        sql_mogel->setFilter(filtr_tmp);
379
        sql_mogel->setFilter(filtr_tmp);
380
        sql_mogel->select();
380
        sql_mogel->select();
381
        ui->tableView->setModel(sql_mogel);
381
        ui->tableView->setModel(sql_mogel);
382
        ui->tableView->resizeColumnsToContents();
382
        ui->tableView->resizeColumnsToContents();
383
383
384
        connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
384
        connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
385
385
386
        //sql_mogel->clear();
386
        //sql_mogel->clear();
387
        //sql_mogel->select();
387
        //sql_mogel->select();
388
     //   ui->tableView->setVisible(false);
388
     //   ui->tableView->setVisible(false);
389
     //   i++;
389
     //   i++;
390
    }
390
    }
391
if (item_type == tr("class"))
391
if (item_type == tr("class"))
392
    {
392
    {
393
        QString parent_object_id; // èäåíòèôèêàòîð ðîäèòåëüñêîãî îáúåêòà
393
        QString parent_object_id; // èäåíòèôèêàòîð ðîäèòåëüñêîãî îáúåêòà
394
        QString class_id; // èäåíòèôèêàòîð âûáðàííîãî êëàññà
394
        QString class_id; // èäåíòèôèêàòîð âûáðàííîãî êëàññà
395
        QString inctance;
395
        QString inctance;
396
        QString pointer_name;
396
        QString pointer_name;
397
        QString filtr_tmp;
397
        QString filtr_tmp;
398
   //     sql_mogel->clear();
398
   //     sql_mogel->clear();
399
399
400
        ui->pushButton->setEnabled(true);
400
        ui->pushButton->setEnabled(true);
401
        ui->pushButton_2->setEnabled(true);
401
        ui->pushButton_2->setEnabled(true);
402
402
403
        disconnect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
403
        disconnect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
404
404
405
        parent_object_id = parent_item->text(2);
405
        parent_object_id = parent_item->text(2);
406
406
407
        parentObject_id = parent_item->text(2);
407
        parentObject_id = parent_item->text(2);
408
408
409
        class_id = item->text(2);
409
        class_id = item->text(2);
410
        inctance = item->text(3);
410
        inctance = item->text(3);
411
        pointer_name = parent_item->text(4);
411
        pointer_name = parent_item->text(4);
412
412
413
        delete sql_mogel;
413
        delete sql_mogel;
414
        sql_mogel = new QSqlTableModel();
414
        sql_mogel = new QSqlTableModel();
415
//        sql_mogel = new QSqlTableModel(this);
415
//        sql_mogel = new QSqlTableModel(this);
416
        sql_mogel->setTable(inctance);
416
        sql_mogel->setTable(inctance);
417
        // sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
417
        // sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
418
        sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
418
        sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
419
419
420
        if (!parent_object_id.isEmpty())
420
        if (!parent_object_id.isEmpty())
421
        {
421
        {
422
            filtr_tmp.append(tr("`"));
422
            filtr_tmp.append(tr("`"));
423
            filtr_tmp.append(pointer_name);
423
            filtr_tmp.append(pointer_name);
424
            filtr_tmp.append(tr("`"));
424
            filtr_tmp.append(tr("`"));
425
            filtr_tmp.append(tr(" = '"));
425
            filtr_tmp.append(tr(" = '"));
426
            filtr_tmp.append(parent_object_id);
426
            filtr_tmp.append(parent_object_id);
427
            filtr_tmp.append(tr("'"));
427
            filtr_tmp.append(tr("'"));
428
            sql_mogel->setFilter(filtr_tmp);
428
            sql_mogel->setFilter(filtr_tmp);
429
        }
429
        }
430
        sql_mogel->select();
430
        sql_mogel->select();
431
431
432
        pointer_index = sql_mogel->record().indexOf(pointer_name);
432
        pointer_index = sql_mogel->record().indexOf(pointer_name);
433
433
434
        ui->tableView->setModel(sql_mogel);
434
        ui->tableView->setModel(sql_mogel);
435
435
436
        connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
436
        connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
437
437
438
438
439
        //     ui->tableView->setVisible(true);;
439
        //     ui->tableView->setVisible(true);;
440
        i++;
440
        i++;
441
    }
441
    }
442
442
443
//parent_object_id = parent_object_item->text(1);
443
//parent_object_id = parent_object_item->text(1);
444
444
445
445
446
446
447
447
448
448
449
i++;
449
i++;
450
450
451
}
451
}
452
452
453
453
454
void MainWindow::on_pushButton_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "äîáàâèòü ñòðîêó"
454
void MainWindow::on_pushButton_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "äîáàâèòü ñòðîêó"
455
     int row = sql_mogel->rowCount();
455
     int row = sql_mogel->rowCount();
456
      sql_mogel->insertRows(row, 1);
456
      sql_mogel->insertRows(row, 1);
457
      sql_mogel->setData(sql_mogel->index(row, 1), QVariant(tr("íå îïðåäåëåíî")), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
457
      sql_mogel->setData(sql_mogel->index(row, 1), QVariant(tr("íå îïðåäåëåíî")), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
458
      if (pointer_index > 0) {
458
      if (pointer_index > 0) {
459
                                    sql_mogel->setData(sql_mogel->index(row, pointer_index), QVariant(parentObject_id), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
459
                                    sql_mogel->setData(sql_mogel->index(row, pointer_index), QVariant(parentObject_id), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
460
                                }
460
                                }
461
    //  sql_mogel->submitAll();
461
    //  sql_mogel->submitAll();
462
462
463
}
463
}
464
464
465
void MainWindow::on_pushButton_2_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü âûäåëåííûå îáúåêòû"
465
void MainWindow::on_pushButton_2_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü âûäåëåííûå îáúåêòû"
466
int i;
466
int i;
467
i++;
467
i++;
-
 
468
QModelIndex model_index;
-
 
469
QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView->selectionModel();
-
 
470
QModelIndexList indexes = selectionModel->selectedIndexes();
-
 
471
QList<int> selectedRows;
-
 
472
selectedRows.clear();
-
 
473
foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
-
 
474
    if (!selectedRows.contains(model_index.row()) && (model_index.column()==1))  selectedRows.append(model_index.row()); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
-
 
475
-
 
476
}
-
 
477
qSort(selectedRows.begin(),selectedRows.end(), qGreater<int>()); // ñîðòèðóåì â îáðàòíîì ïîðÿäêå
-
 
478
-
 
479
-
 
480
for (int m =0; m < selectedRows.size(); ++m){
-
 
481
-
 
482
// ClassEditor::removeClass(selectedRows.at(m));
-
 
483
-
 
484
sql_mogel->removeRow(selectedRows.at(m));
-
 
485
-
 
486
}
-
 
487
sql_mogel->submitAll();
-
 
488
getDatabaseData();
468
489
469
}
490
}
470
491
471
492
472
void MainWindow::on_pushButton_3_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü"
493
void MainWindow::on_pushButton_3_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü"
473
    int i;
494
    int i;
474
    i++;
495
    i++;
475
    sql_mogel->submitAll();
496
    sql_mogel->submitAll();
476
    getDatabaseData();
497
    getDatabaseData();
477
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
498
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
478
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
499
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
479
    sql_mogel->select();
500
    sql_mogel->select();
480
501
481
}
502
}
482
503
483
504
484
void MainWindow::on_pushButton_4_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ"
505
void MainWindow::on_pushButton_4_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ"
485
    int i;
506
    int i;
486
    i++;
507
    i++;
487
    sql_mogel->select();
508
    sql_mogel->select();
488
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
509
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
489
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
510
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
490
}
511
}
491
512
492
513
493
void MainWindow::on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){ // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
514
void MainWindow::on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){ // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
494
int i;
515
int i;
495
i++;
516
i++;
496
ui->pushButton_3->setEnabled(true);
517
ui->pushButton_3->setEnabled(true);
497
ui->pushButton_4->setEnabled(true);
518
ui->pushButton_4->setEnabled(true);
498
519
499
520
500
}
521
}
501
 
522