Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 118 | Rev 120 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 118 Rev 119
Line 352... Line 352...
352
    {
352
    {
353
        QString  class_id;
353
        QString  class_id;
354
        QString ID;
354
        QString ID;
355
        QString inctance;
355
        QString inctance;
356
        QString filtr_tmp;
356
        QString filtr_tmp;
-
 
357
-
 
358
        disconnect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
-
 
359
-
 
360
        ui->pushButton->setEnabled(false);
-
 
361
        ui->pushButton_2->setEnabled(false);
-
 
362
357
        class_id = parent_item->text(2);
363
        class_id = parent_item->text(2);
358
        ID = item->text(2);
364
        ID = item->text(2);
359
        inctance = parent_item->text(3);
365
        inctance = parent_item->text(3);
360
        delete sql_mogel;
366
        delete sql_mogel;
361
        sql_mogel = new QSqlTableModel();
367
        sql_mogel = new QSqlTableModel();
362
//        sql_mogel = new QSqlTableModel(this);
368
//        sql_mogel = new QSqlTableModel(this);
363
        sql_mogel->setTable(inctance);
369
        sql_mogel->setTable(inctance);
364
        sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
370
        // sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
-
 
371
        sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
365
372
366
        filtr_tmp.append(tr("`"));
373
        filtr_tmp.append(tr("`"));
367
        filtr_tmp.append(tr("ID"));
374
        filtr_tmp.append(tr("ID"));
368
        filtr_tmp.append(tr("`"));
375
        filtr_tmp.append(tr("`"));
369
        filtr_tmp.append(tr(" = '"));
376
        filtr_tmp.append(tr(" = '"));
Line 372... Line 379...
372
        sql_mogel->setFilter(filtr_tmp);
379
        sql_mogel->setFilter(filtr_tmp);
373
        sql_mogel->select();
380
        sql_mogel->select();
374
        ui->tableView->setModel(sql_mogel);
381
        ui->tableView->setModel(sql_mogel);
375
        ui->tableView->resizeColumnsToContents();
382
        ui->tableView->resizeColumnsToContents();
376
383
-
 
384
        connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
-
 
385
377
        //sql_mogel->clear();
386
        //sql_mogel->clear();
378
        //sql_mogel->select();
387
        //sql_mogel->select();
379
     //   ui->tableView->setVisible(false);
388
     //   ui->tableView->setVisible(false);
380
     //   i++;
389
     //   i++;
381
    }
390
    }
Line 386... Line 395...
386
        QString inctance;
395
        QString inctance;
387
        QString pointer_name;
396
        QString pointer_name;
388
        QString filtr_tmp;
397
        QString filtr_tmp;
389
   //     sql_mogel->clear();
398
   //     sql_mogel->clear();
390
399
-
 
400
        ui->pushButton->setEnabled(true);
-
 
401
        ui->pushButton_2->setEnabled(true);
-
 
402
-
 
403
        disconnect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
-
 
404
391
        parent_object_id = parent_item->text(2);
405
        parent_object_id = parent_item->text(2);
392
406
393
        parentObject_id = parent_item->text(2);
407
        parentObject_id = parent_item->text(2);
394
408
395
        class_id = item->text(2);
409
        class_id = item->text(2);
Line 398... Line 412...
398
412
399
        delete sql_mogel;
413
        delete sql_mogel;
400
        sql_mogel = new QSqlTableModel();
414
        sql_mogel = new QSqlTableModel();
401
//        sql_mogel = new QSqlTableModel(this);
415
//        sql_mogel = new QSqlTableModel(this);
402
        sql_mogel->setTable(inctance);
416
        sql_mogel->setTable(inctance);
403
        sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
417
        // sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
-
 
418
        sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
404
419
405
        if (!parent_object_id.isEmpty())
420
        if (!parent_object_id.isEmpty())
406
        {
421
        {
407
            filtr_tmp.append(tr("`"));
422
            filtr_tmp.append(tr("`"));
408
            filtr_tmp.append(pointer_name);
423
            filtr_tmp.append(pointer_name);
Line 416... Line 431...
416
431
417
        pointer_index = sql_mogel->record().indexOf(pointer_name);
432
        pointer_index = sql_mogel->record().indexOf(pointer_name);
418
433
419
        ui->tableView->setModel(sql_mogel);
434
        ui->tableView->setModel(sql_mogel);
420
435
-
 
436
        connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
-
 
437
-
 
438
421
   //     ui->tableView->setVisible(true);;
439
        //     ui->tableView->setVisible(true);;
422
        i++;
440
        i++;
423
    }
441
    }
424
442
425
//parent_object_id = parent_object_item->text(1);
443
//parent_object_id = parent_object_item->text(1);
426
444
Line 438... Line 456...
438
      sql_mogel->insertRows(row, 1);
456
      sql_mogel->insertRows(row, 1);
439
      sql_mogel->setData(sql_mogel->index(row, 1), QVariant(tr("íå îïðåäåëåíî")), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
457
      sql_mogel->setData(sql_mogel->index(row, 1), QVariant(tr("íå îïðåäåëåíî")), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
440
      if (pointer_index > 0) {
458
      if (pointer_index > 0) {
441
                                    sql_mogel->setData(sql_mogel->index(row, pointer_index), QVariant(parentObject_id), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
459
                                    sql_mogel->setData(sql_mogel->index(row, pointer_index), QVariant(parentObject_id), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
442
                                }
460
                                }
443
      sql_mogel->submitAll();
461
    //  sql_mogel->submitAll();
-
 
462
-
 
463
}
-
 
464
-
 
465
void MainWindow::on_pushButton_2_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü âûäåëåííûå îáúåêòû"
-
 
466
int i;
-
 
467
i++;
-
 
468
-
 
469
}
-
 
470
-
 
471
-
 
472
void MainWindow::on_pushButton_3_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü"
-
 
473
    int i;
-
 
474
    i++;
-
 
475
    sql_mogel->submitAll();
-
 
476
    getDatabaseData();
-
 
477
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
-
 
478
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
-
 
479
    sql_mogel->select();
-
 
480
-
 
481
}
-
 
482
-
 
483
-
 
484
void MainWindow::on_pushButton_4_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ"
-
 
485
    int i;
-
 
486
    i++;
-
 
487
    sql_mogel->select();
-
 
488
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
-
 
489
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
-
 
490
}
-
 
491
-
 
492
-
 
493
void MainWindow::on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){ // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
-
 
494
int i;
-
 
495
i++;
-
 
496
ui->pushButton_3->setEnabled(true);
-
 
497
ui->pushButton_4->setEnabled(true);
-
 
498
444
499
445
}
500
}