Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 116 | Rev 119 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 116 Rev 118
Line 30... Line 30...
30
30
31
QTreeWidgetItem * item;
31
QTreeWidgetItem * item;
32
model_name = model_item->text(0);
32
model_name = model_item->text(0);
33
if (model_item->checkState(0) == false) return;
33
if (model_item->checkState(0) == false) return;
34
34
-
 
35
ui->treeWidget_2->clear();
35
//font.setWeight(20);
36
//font.setWeight(20);
36
font.setItalic(true);
37
font.setItalic(true);
37
item = new QTreeWidgetItem (ui->treeWidget_2);
38
item = new QTreeWidgetItem (ui->treeWidget_2);
38
item->setFont(0, font);
39
item->setFont(0, font);
39
item->setText(0, model_name);
40
item->setText(0, model_name);
Line 201... Line 202...
201
    filtr_empty = filtr.isEmpty();
202
    filtr_empty = filtr.isEmpty();
202
    classID = model_item->text(1);
203
    classID = model_item->text(1);
203
    className = model_item->text(0);
204
    className = model_item->text(0);
204
    inctance = getClassInctance(classID);
205
    inctance = getClassInctance(classID);
205
206
-
 
207
    if  (!model_item->checkState(0)) return;
-
 
208
206
    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
209
    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
207
    title_item->setFont(0, font);
210
    title_item->setFont(0, font);
208
    title_item->setText(0, className);
211
    title_item->setText(0, className);
209
    title_item->setText(1, tr("class"));
212
    title_item->setText(1, tr("class"));
210
    title_item->setText(2, classID);
213
    title_item->setText(2, classID);
Line 222... Line 225...
222
225
223
    q.prepare(sql_str);
226
    q.prepare(sql_str);
224
227
225
    ok = q.exec();
228
    ok = q.exec();
226
    if (!ok) {
229
    if (!ok) {
-
 
230
                            QString debug_str;
-
 
231
                            debug_str.append(tr("ôóí showObjects(): Database Error "));
-
 
232
                            debug_str.append(tr(" õð: "));
-
 
233
                            debug_str.append(inctance);
-
 
234
                            debug_str.append(tr(" ô: "));
-
 
235
                            debug_str.append(filtr);
-
 
236
                            debug_str.append(q.lastError().text());
227
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
237
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
228
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
238
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
229
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
239
                                                                            QObject::tr("ôóíêöèÿ showObjects(): Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
-
 
240
                                                                            debug_str
-
 
241
                                                                           // q.lastError().text()
230
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
242
                                                                             );          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
231
                                                                            return;
243
                                                                            return;
232
                     }
244
                     }
233
245
234
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
246
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
235
247
Line 358... Line 370...
358
        filtr_tmp.append(ID);
370
        filtr_tmp.append(ID);
359
        filtr_tmp.append(tr("'"));
371
        filtr_tmp.append(tr("'"));
360
        sql_mogel->setFilter(filtr_tmp);
372
        sql_mogel->setFilter(filtr_tmp);
361
        sql_mogel->select();
373
        sql_mogel->select();
362
        ui->tableView->setModel(sql_mogel);
374
        ui->tableView->setModel(sql_mogel);
-
 
375
        ui->tableView->resizeColumnsToContents();
363
376
364
        //sql_mogel->clear();
377
        //sql_mogel->clear();
365
        //sql_mogel->select();
378
        //sql_mogel->select();
366
     //   ui->tableView->setVisible(false);
379
     //   ui->tableView->setVisible(false);
367
     //   i++;
380
     //   i++;
Line 374... Line 387...
374
        QString pointer_name;
387
        QString pointer_name;
375
        QString filtr_tmp;
388
        QString filtr_tmp;
376
   //     sql_mogel->clear();
389
   //     sql_mogel->clear();
377
390
378
        parent_object_id = parent_item->text(2);
391
        parent_object_id = parent_item->text(2);
-
 
392
-
 
393
        parentObject_id = parent_item->text(2);
-
 
394
379
        class_id = item->text(2);
395
        class_id = item->text(2);
380
        inctance = item->text(3);
396
        inctance = item->text(3);
381
        pointer_name = parent_item->text(4);
397
        pointer_name = parent_item->text(4);
382
398
383
        delete sql_mogel;
399
        delete sql_mogel;
Line 396... Line 412...
396
            filtr_tmp.append(tr("'"));
412
            filtr_tmp.append(tr("'"));
397
            sql_mogel->setFilter(filtr_tmp);
413
            sql_mogel->setFilter(filtr_tmp);
398
        }
414
        }
399
        sql_mogel->select();
415
        sql_mogel->select();
400
416
-
 
417
        pointer_index = sql_mogel->record().indexOf(pointer_name);
-
 
418
401
        ui->tableView->setModel(sql_mogel);
419
        ui->tableView->setModel(sql_mogel);
402
420
403
   //     ui->tableView->setVisible(true);;
421
   //     ui->tableView->setVisible(true);;
404
        i++;
422
        i++;
405
    }
423
    }
Line 413... Line 431...
413
i++;
431
i++;
414
432
415
}
433
}
416
434
417
435
-
 
436
void MainWindow::on_pushButton_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "äîáàâèòü ñòðîêó"
-
 
437
     int row = sql_mogel->rowCount();
-
 
438
      sql_mogel->insertRows(row, 1);
-
 
439
      sql_mogel->setData(sql_mogel->index(row, 1), QVariant(tr("íå îïðåäåëåíî")), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
-
 
440
      if (pointer_index > 0) {
-
 
441
                                    sql_mogel->setData(sql_mogel->index(row, pointer_index), QVariant(parentObject_id), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
-
 
442
                                }
-
 
443
      sql_mogel->submitAll();
-
 
444
-
 
445
}