Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 113 | Rev 115 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 113 Rev 114
Line 30... Line 30...
30
30
31
QTreeWidgetItem * item;
31
QTreeWidgetItem * item;
32
model_name = model_item->text(0);
32
model_name = model_item->text(0);
33
if (model_item->checkState(0) == false) return;
33
if (model_item->checkState(0) == false) return;
34
34
35
font.setWeight(20);
35
//font.setWeight(20);
36
font.setItalic(true);
36
font.setItalic(true);
37
item = new QTreeWidgetItem (ui->treeWidget_2);
37
item = new QTreeWidgetItem (ui->treeWidget_2);
38
item->setFont(0, font);
38
item->setFont(0, font);
39
item->setText(0, model_name);
39
item->setText(0, model_name);
-
 
40
item->setTextColor(0, Qt::darkGreen);
40
41
41
42
42
rootClassID = model_item->child(0)->text(1);
43
rootClassID = model_item->child(0)->text(1);
43
rootClassInctance = getClassInctance(rootClassID);
44
rootClassInctance = getClassInctance(rootClassID);
44
if (model_item->child(0)->checkState(0)) // åñëè â ìîäåëè êîðíåâîé êëàññ âûáðàí äëÿ îòîáðàæåíèÿ (ñòîèò ãàëî÷êà), òî
45
if (model_item->child(0)->checkState(0)) // åñëè â ìîäåëè êîðíåâîé êëàññ âûáðàí äëÿ îòîáðàæåíèÿ (ñòîèò ãàëî÷êà), òî
Line 193... Line 194...
193
    QSqlQuery q;
194
    QSqlQuery q;
194
    QString sql_str;
195
    QString sql_str;
195
    QString str_tmp;
196
    QString str_tmp;
196
    QTreeWidgetItem * title_item;
197
    QTreeWidgetItem * title_item;
197
    QFont font;
198
    QFont font;
198
    font.setWeight(40);
199
   // font.setWeight(40);
199
    font.setBold(true);;
200
    font.setBold(true);
200
    filtr_empty = filtr.isEmpty();
201
    filtr_empty = filtr.isEmpty();
201
    classID = model_item->text(1);
202
    classID = model_item->text(1);
202
    className = model_item->text(0);
203
    className = model_item->text(0);
203
    inctance = getClassInctance(classID);
204
    inctance = getClassInctance(classID);
204
/*
205
205
    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
206
    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
206
    title_item->setFont(0, font);
207
    title_item->setFont(0, font);
207
    title_item->setText(0, className);
208
    title_item->setText(0, className);
-
 
209
    title_item->setText(1, tr("class"));
-
 
210
    title_item->setText(2, classID);
-
 
211
    title_item->setTextColor(0, Qt::darkBlue);
208
*/
212
209
    sql_str = tr("select * "
213
    sql_str = tr("select * "
210
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
214
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
211
                 );
215
                 );
212
    sql_str.append(inctance);
216
    sql_str.append(inctance);
213
    if (!filtr.isEmpty())   { // åñëè ôèëüòð íå ïóñòîé
217
    if (!filtr.isEmpty())   { // åñëè ôèëüòð íå ïóñòîé
Line 225... Line 229...
225
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
229
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
226
                                                                            return;
230
                                                                            return;
227
                     }
231
                     }
228
232
229
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
233
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
-
 
234
-
 
235
    /*
230
    if (q.size() <= 0) return;
236
    if (q.size() <= 0) return;
231
    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
237
    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
232
    title_item->setFont(0, font);
238
    title_item->setFont(0, font);
233
    title_item->setText(0, className);
239
    title_item->setText(0, className);
234
240
    */
235
241
236
    while(q.next()){
242
    while(q.next()){
237
                  if (q.record().count() > 1)
243
                  if (q.record().count() > 1)
238
                  {
244
                  {
239
                    QString value_tmp;
245
                    QString value_tmp;
Line 242... Line 248...
242
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
248
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
243
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
249
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
244
               //     itm = new QTreeWidgetItem(parent_object_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
250
               //     itm = new QTreeWidgetItem(parent_object_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
245
                    itm = new QTreeWidgetItem(title_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
251
                    itm = new QTreeWidgetItem(title_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
246
                    itm->setText(0, value_tmp);
252
                    itm->setText(0, value_tmp);
247
-
 
-
 
253
                    itm->setText(1, tr("object"));
-
 
254
                    itm->setText(2, ID_tmp);
248
                    for (int i=0; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
255
                    for (int i=0; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
249
                    {
256
                    {
250
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
257
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
251
                        QString pointer_name;
258
                        QString pointer_name;
252
                        QString filtr_tmp;
259
                        QString filtr_tmp;