Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 112 | Rev 114 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 112 Rev 113
Line 24... Line 24...
24
24
25
25
26
QString model_name;
26
QString model_name;
27
QString rootClassID;
27
QString rootClassID;
28
QString rootClassInctance;
28
QString rootClassInctance;
-
 
29
QFont font;
29
30
30
QTreeWidgetItem * item;
31
QTreeWidgetItem * item;
31
model_name = model_item->text(0);
32
model_name = model_item->text(0);
32
if (model_item->checkState(0) == false) return;
33
if (model_item->checkState(0) == false) return;
-
 
34
-
 
35
font.setWeight(20);
-
 
36
font.setItalic(true);
33
item = new QTreeWidgetItem (ui->treeWidget_2);
37
item = new QTreeWidgetItem (ui->treeWidget_2);
-
 
38
item->setFont(0, font);
34
item->setText(0, model_name);
39
item->setText(0, model_name);
-
 
40
-
 
41
35
rootClassID = model_item->child(0)->text(1);
42
rootClassID = model_item->child(0)->text(1);
36
rootClassInctance = getClassInctance(rootClassID);
43
rootClassInctance = getClassInctance(rootClassID);
37
if (model_item->child(0)->checkState(0)) // åñëè â ìîäåëè êîðíåâîé êëàññ âûáðàí äëÿ îòîáðàæåíèÿ (ñòîèò ãàëî÷êà), òî
44
if (model_item->child(0)->checkState(0)) // åñëè â ìîäåëè êîðíåâîé êëàññ âûáðàí äëÿ îòîáðàæåíèÿ (ñòîèò ãàëî÷êà), òî
38
    {
45
    {
39
        QTreeWidgetItem * item_tmp;
46
     /////   QTreeWidgetItem * item_tmp;
40
        item_tmp = new QTreeWidgetItem(item);                  // â äåðåâå, îòîáðàæàþùåì îáúåêòû êëàññîâ, ñîçäàåì íîâûé óçåë
47
   /////     item_tmp = new QTreeWidgetItem(item);                  // â äåðåâå, îòîáðàæàþùåì îáúåêòû êëàññîâ, ñîçäàåì íîâûé óçåë
41
        item_tmp->setText(0, model_item->child(0)->text(0));    // ñ íàçâàíèåì êëàññà
48
   /////     item_tmp->setText(0, model_item->child(0)->text(0));    // ñ íàçâàíèåì êëàññà
42
49
43
        //showClassObjects(item_tmp, model_item->child(0));  // è âûâîäèì âñå îáúåêòû äàííîãî êëàññà
50
        //showClassObjects(item_tmp, model_item->child(0));  // è âûâîäèì âñå îáúåêòû äàííîãî êëàññà
44
51
45
        showObjects(item_tmp, model_item->child(0), tr(""));
52
        ///// showObjects(item_tmp, model_item->child(0), tr(""));
-
 
53
    showObjects(item, model_item->child(0), tr(""));
46
    }
54
    }
47
55
48
56
49
/*****************************************************/
57
/*****************************************************/
50
58
Line 183... Line 191...
183
    bool filtr_empty;
191
    bool filtr_empty;
184
    bool ok;
192
    bool ok;
185
    QSqlQuery q;
193
    QSqlQuery q;
186
    QString sql_str;
194
    QString sql_str;
187
    QString str_tmp;
195
    QString str_tmp;
-
 
196
    QTreeWidgetItem * title_item;
-
 
197
    QFont font;
-
 
198
    font.setWeight(40);
-
 
199
    font.setBold(true);;
188
    filtr_empty = filtr.isEmpty();
200
    filtr_empty = filtr.isEmpty();
189
    classID = model_item->text(1);
201
    classID = model_item->text(1);
190
    className = model_item->text(0);
202
    className = model_item->text(0);
191
    inctance = getClassInctance(classID);
203
    inctance = getClassInctance(classID);
-
 
204
/*
-
 
205
    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
-
 
206
    title_item->setFont(0, font);
-
 
207
    title_item->setText(0, className);
192
208
*/
193
    sql_str = tr("select * "
209
    sql_str = tr("select * "
194
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
210
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
195
                 );
211
                 );
196
    sql_str.append(inctance);
212
    sql_str.append(inctance);
197
    if (!filtr.isEmpty())   { // åñëè ôèëüòð íå ïóñòîé
213
    if (!filtr.isEmpty())   { // åñëè ôèëüòð íå ïóñòîé
Line 209... Line 225...
209
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
225
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
210
                                                                            return;
226
                                                                            return;
211
                     }
227
                     }
212
228
213
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
229
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
-
 
230
    if (q.size() <= 0) return;
-
 
231
    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
-
 
232
    title_item->setFont(0, font);
-
 
233
    title_item->setText(0, className);
-
 
234
214
235
215
    while(q.next()){
236
    while(q.next()){
216
                  if (q.record().count() > 1)
237
                  if (q.record().count() > 1)
217
                  {
238
                  {
218
                    QString value_tmp;
239
                    QString value_tmp;
219
                    QString ID_tmp;
240
                    QString ID_tmp;
220
                    QTreeWidgetItem * itm;
241
                    QTreeWidgetItem * itm;
221
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
242
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
222
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
243
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
223
                    itm = new QTreeWidgetItem(parent_object_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
244
               //     itm = new QTreeWidgetItem(parent_object_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
-
 
245
                    itm = new QTreeWidgetItem(title_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
224
                    itm->setText(0, value_tmp);
246
                    itm->setText(0, value_tmp);
225
247
226
                    for (int i=0; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
248
                    for (int i=0; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
227
                    {
249
                    {
228
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
250
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü