Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 112 | Rev 114 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 112 Rev 113
1
#include "mainwindow.h"
1
#include "mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
3
3
4
4
5
5
6
void MainWindow::getDatabaseData(){
6
void MainWindow::getDatabaseData(){
7
int list_count;
7
int list_count;
8
8
9
if (rootItems.isEmpty()) return;
9
if (rootItems.isEmpty()) return;
10
10
11
list_count = rootItems.count();
11
list_count = rootItems.count();
12
12
13
for (int i=0; i < list_count; i++){
13
for (int i=0; i < list_count; i++){
14
14
15
    buildTree(rootItems.at(i));
15
    buildTree(rootItems.at(i));
16
16
17
}
17
}
18
18
19
}
19
}
20
20
21
void MainWindow::buildTree(QTreeWidgetItem * model_item){
21
void MainWindow::buildTree(QTreeWidgetItem * model_item){
22
22
23
23
24
24
25
25
26
QString model_name;
26
QString model_name;
27
QString rootClassID;
27
QString rootClassID;
28
QString rootClassInctance;
28
QString rootClassInctance;
-
 
29
QFont font;
29
30
30
QTreeWidgetItem * item;
31
QTreeWidgetItem * item;
31
model_name = model_item->text(0);
32
model_name = model_item->text(0);
32
if (model_item->checkState(0) == false) return;
33
if (model_item->checkState(0) == false) return;
-
 
34
-
 
35
font.setWeight(20);
-
 
36
font.setItalic(true);
33
item = new QTreeWidgetItem (ui->treeWidget_2);
37
item = new QTreeWidgetItem (ui->treeWidget_2);
-
 
38
item->setFont(0, font);
34
item->setText(0, model_name);
39
item->setText(0, model_name);
-
 
40
-
 
41
35
rootClassID = model_item->child(0)->text(1);
42
rootClassID = model_item->child(0)->text(1);
36
rootClassInctance = getClassInctance(rootClassID);
43
rootClassInctance = getClassInctance(rootClassID);
37
if (model_item->child(0)->checkState(0)) // åñëè â ìîäåëè êîðíåâîé êëàññ âûáðàí äëÿ îòîáðàæåíèÿ (ñòîèò ãàëî÷êà), òî
44
if (model_item->child(0)->checkState(0)) // åñëè â ìîäåëè êîðíåâîé êëàññ âûáðàí äëÿ îòîáðàæåíèÿ (ñòîèò ãàëî÷êà), òî
38
    {
45
    {
39
        QTreeWidgetItem * item_tmp;
46
     /////   QTreeWidgetItem * item_tmp;
40
        item_tmp = new QTreeWidgetItem(item);                  // â äåðåâå, îòîáðàæàþùåì îáúåêòû êëàññîâ, ñîçäàåì íîâûé óçåë
47
   /////     item_tmp = new QTreeWidgetItem(item);                  // â äåðåâå, îòîáðàæàþùåì îáúåêòû êëàññîâ, ñîçäàåì íîâûé óçåë
41
        item_tmp->setText(0, model_item->child(0)->text(0));    // ñ íàçâàíèåì êëàññà
48
   /////     item_tmp->setText(0, model_item->child(0)->text(0));    // ñ íàçâàíèåì êëàññà
42
49
43
        //showClassObjects(item_tmp, model_item->child(0));  // è âûâîäèì âñå îáúåêòû äàííîãî êëàññà
50
        //showClassObjects(item_tmp, model_item->child(0));  // è âûâîäèì âñå îáúåêòû äàííîãî êëàññà
44
51
45
        showObjects(item_tmp, model_item->child(0), tr(""));
52
        ///// showObjects(item_tmp, model_item->child(0), tr(""));
-
 
53
    showObjects(item, model_item->child(0), tr(""));
46
    }
54
    }
47
55
48
56
49
/*****************************************************/
57
/*****************************************************/
50
58
51
59
52
}
60
}
53
61
54
62
55
// ïîëó÷àåì èìÿ òàáëèöû - õðàíèëèùà îáúåêòîâ êëàññà
63
// ïîëó÷àåì èìÿ òàáëèöû - õðàíèëèùà îáúåêòîâ êëàññà
56
QString MainWindow::getClassInctance(QString class_id){
64
QString MainWindow::getClassInctance(QString class_id){
57
    QSqlQuery q;
65
    QSqlQuery q;
58
    QString sql_str;
66
    QString sql_str;
59
    QString result;
67
    QString result;
60
    QString classInctance;
68
    QString classInctance;
61
    int field_inctance;
69
    int field_inctance;
62
    bool ok;
70
    bool ok;
63
    sql_str = tr("select * "
71
    sql_str = tr("select * "
64
                 " from ListOfClasses where  ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
72
                 " from ListOfClasses where  ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
65
                 );
73
                 );
66
    sql_str.append(class_id);
74
    sql_str.append(class_id);
67
     sql_str.append(tr("'"));
75
     sql_str.append(tr("'"));
68
    q.prepare(sql_str);
76
    q.prepare(sql_str);
69
77
70
    ok = q.exec();
78
    ok = q.exec();
71
    if (!ok) {
79
    if (!ok) {
72
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
80
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
73
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
81
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
74
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
82
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
75
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
83
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
76
                                                                            return result;
84
                                                                            return result;
77
                     }
85
                     }
78
    field_inctance = q.record().indexOf(tr("TableWhithInstance"));
86
    field_inctance = q.record().indexOf(tr("TableWhithInstance"));
79
    while(q.next()){
87
    while(q.next()){
80
88
81
                  classInctance = q.value(field_inctance).toString();
89
                  classInctance = q.value(field_inctance).toString();
82
                  result.append(classInctance);
90
                  result.append(classInctance);
83
                  }
91
                  }
84
92
85
  return result;
93
  return result;
86
94
87
}
95
}
88
96
89
void MainWindow::showClassObjects(QTreeWidgetItem * parent_item, QTreeWidgetItem * model_item){
97
void MainWindow::showClassObjects(QTreeWidgetItem * parent_item, QTreeWidgetItem * model_item){
90
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
98
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
91
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
99
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
92
    QSqlQuery q;
100
    QSqlQuery q;
93
    QString sql_str;
101
    QString sql_str;
94
    QString str_tmp;
102
    QString str_tmp;
95
    bool ok;
103
    bool ok;
96
    int field_ID;
104
    int field_ID;
97
    int i;
105
    int i;
98
    classID = model_item->text(1);
106
    classID = model_item->text(1);
99
    inctance = getClassInctance(classID);
107
    inctance = getClassInctance(classID);
100
108
101
    sql_str = tr("select * "
109
    sql_str = tr("select * "
102
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
110
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
103
                 );
111
                 );
104
    sql_str.append(inctance);
112
    sql_str.append(inctance);
105
    q.prepare(sql_str);
113
    q.prepare(sql_str);
106
114
107
    ok = q.exec();
115
    ok = q.exec();
108
    if (!ok) {
116
    if (!ok) {
109
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
117
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
110
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
118
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
111
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
119
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
112
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
120
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
113
                                                                            return;
121
                                                                            return;
114
                     }
122
                     }
115
123
116
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
124
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
117
125
118
126
119
    while(q.next()){
127
    while(q.next()){
120
                  if (q.record().count() > 1)
128
                  if (q.record().count() > 1)
121
                  {
129
                  {
122
                    QString value_tmp;
130
                    QString value_tmp;
123
                    QString ID_tmp;
131
                    QString ID_tmp;
124
                    QTreeWidgetItem * itm;
132
                    QTreeWidgetItem * itm;
125
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
133
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
126
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
134
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
127
                    itm = new QTreeWidgetItem(parent_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
135
                    itm = new QTreeWidgetItem(parent_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
128
                    itm->setText(0, value_tmp);
136
                    itm->setText(0, value_tmp);
129
                    for (int i; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
137
                    for (int i; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
130
                    {
138
                    {
131
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
139
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
132
                        model_item_tmp = model_item->child(i);      // îòîáðàæàåì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
140
                        model_item_tmp = model_item->child(i);      // îòîáðàæàåì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
133
                        MainWindow::showObjectChildrens(ID_tmp, itm, model_item_tmp);
141
                        MainWindow::showObjectChildrens(ID_tmp, itm, model_item_tmp);
134
142
135
                    }
143
                    }
136
                  }
144
                  }
137
145
138
             }
146
             }
139
147
140
   
148
   
141
    i++;
149
    i++;
142
}
150
}
143
151
144
152
145
153
146
void MainWindow::showObjectChildrens(QString object_ID, QTreeWidgetItem * object_item, QTreeWidgetItem * model_item){ // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
154
void MainWindow::showObjectChildrens(QString object_ID, QTreeWidgetItem * object_item, QTreeWidgetItem * model_item){ // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
147
155
148
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
156
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
149
157
150
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
158
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
151
    QSqlQuery q;
159
    QSqlQuery q;
152
    QString sql_str;
160
    QString sql_str;
153
    QString str_tmp;
161
    QString str_tmp;
154
    bool ok;
162
    bool ok;
155
    classID = model_item->text(1);
163
    classID = model_item->text(1);
156
    inctance = getClassInctance(classID);
164
    inctance = getClassInctance(classID);
157
165
158
    sql_str = tr("select * "
166
    sql_str = tr("select * "
159
                 " from '"       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
167
                 " from '"       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
160
                 );
168
                 );
161
    sql_str.append(inctance);
169
    sql_str.append(inctance);
162
    sql_str.append(tr("' where "));
170
    sql_str.append(tr("' where "));
163
171
164
172
165
    q.prepare(sql_str);
173
    q.prepare(sql_str);
166
174
167
    ok = q.exec();
175
    ok = q.exec();
168
    if (!ok) {
176
    if (!ok) {
169
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
177
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
170
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
178
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
171
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
179
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
172
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
180
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
173
                                                                            return;
181
                                                                            return;
174
                     }
182
                     }
175
}
183
}
176
184
177
185
178
void MainWindow::showObjects(QTreeWidgetItem * parent_object_item, QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr){
186
void MainWindow::showObjects(QTreeWidgetItem * parent_object_item, QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr){
179
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
187
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
180
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
188
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
181
    QString className; // èìÿ êëàññà
189
    QString className; // èìÿ êëàññà
182
    int field_ID;
190
    int field_ID;
183
    bool filtr_empty;
191
    bool filtr_empty;
184
    bool ok;
192
    bool ok;
185
    QSqlQuery q;
193
    QSqlQuery q;
186
    QString sql_str;
194
    QString sql_str;
187
    QString str_tmp;
195
    QString str_tmp;
-
 
196
    QTreeWidgetItem * title_item;
-
 
197
    QFont font;
-
 
198
    font.setWeight(40);
-
 
199
    font.setBold(true);;
188
    filtr_empty = filtr.isEmpty();
200
    filtr_empty = filtr.isEmpty();
189
    classID = model_item->text(1);
201
    classID = model_item->text(1);
190
    className = model_item->text(0);
202
    className = model_item->text(0);
191
    inctance = getClassInctance(classID);
203
    inctance = getClassInctance(classID);
-
 
204
/*
-
 
205
    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
-
 
206
    title_item->setFont(0, font);
-
 
207
    title_item->setText(0, className);
192
208
*/
193
    sql_str = tr("select * "
209
    sql_str = tr("select * "
194
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
210
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
195
                 );
211
                 );
196
    sql_str.append(inctance);
212
    sql_str.append(inctance);
197
    if (!filtr.isEmpty())   { // åñëè ôèëüòð íå ïóñòîé
213
    if (!filtr.isEmpty())   { // åñëè ôèëüòð íå ïóñòîé
198
                                 sql_str.append(tr(" "));
214
                                 sql_str.append(tr(" "));
199
                                 sql_str.append(filtr); // äîáàâëÿåì â çàïðîñ ôèëüòð
215
                                 sql_str.append(filtr); // äîáàâëÿåì â çàïðîñ ôèëüòð
200
                            }
216
                            }
201
217
202
    q.prepare(sql_str);
218
    q.prepare(sql_str);
203
219
204
    ok = q.exec();
220
    ok = q.exec();
205
    if (!ok) {
221
    if (!ok) {
206
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
222
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
207
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
223
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
208
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
224
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
209
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
225
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
210
                                                                            return;
226
                                                                            return;
211
                     }
227
                     }
212
228
213
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
229
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
-
 
230
    if (q.size() <= 0) return;
-
 
231
    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
-
 
232
    title_item->setFont(0, font);
-
 
233
    title_item->setText(0, className);
-
 
234
214
235
215
    while(q.next()){
236
    while(q.next()){
216
                  if (q.record().count() > 1)
237
                  if (q.record().count() > 1)
217
                  {
238
                  {
218
                    QString value_tmp;
239
                    QString value_tmp;
219
                    QString ID_tmp;
240
                    QString ID_tmp;
220
                    QTreeWidgetItem * itm;
241
                    QTreeWidgetItem * itm;
221
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
242
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
222
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
243
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
223
                    itm = new QTreeWidgetItem(parent_object_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
244
               //     itm = new QTreeWidgetItem(parent_object_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
-
 
245
                    itm = new QTreeWidgetItem(title_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
224
                    itm->setText(0, value_tmp);
246
                    itm->setText(0, value_tmp);
225
247
226
                    for (int i=0; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
248
                    for (int i=0; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
227
                    {
249
                    {
228
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
250
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
229
                        QString pointer_name;
251
                        QString pointer_name;
230
                        QString filtr_tmp;
252
                        QString filtr_tmp;
231
                        bool pointer_isEmpty;
253
                        bool pointer_isEmpty;
232
                        model_item_tmp = model_item->child(i);      // îòîáðàæàåì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
254
                        model_item_tmp = model_item->child(i);      // îòîáðàæàåì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
233
                        pointer_name = getPointerFieldName(classID, model_item->child(i)->text(1));
255
                        pointer_name = getPointerFieldName(classID, model_item->child(i)->text(1));
234
                        pointer_isEmpty = pointer_name.isEmpty();
256
                        pointer_isEmpty = pointer_name.isEmpty();
235
                        filtr_tmp = tr("where ");
257
                        filtr_tmp = tr("where ");
236
                        filtr_tmp.append(tr("`"));
258
                        filtr_tmp.append(tr("`"));
237
                        filtr_tmp.append(pointer_name);
259
                        filtr_tmp.append(pointer_name);
238
                        filtr_tmp.append(tr("` = '"));
260
                        filtr_tmp.append(tr("` = '"));
239
                        filtr_tmp.append(ID_tmp);
261
                        filtr_tmp.append(ID_tmp);
240
                         filtr_tmp.append(tr("'"));
262
                         filtr_tmp.append(tr("'"));
241
                        showObjects(itm,  model_item_tmp, filtr_tmp);
263
                        showObjects(itm,  model_item_tmp, filtr_tmp);
242
                        //MainWindow::showObjectChildrens(ID_tmp, itm, model_item_tmp);
264
                        //MainWindow::showObjectChildrens(ID_tmp, itm, model_item_tmp);
243
265
244
                    }
266
                    }
245
267
246
268
247
                }
269
                }
248
270
249
              }
271
              }
250
272
251
273
252
274
253
275
254
    for (int i; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
276
    for (int i; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
255
        {
277
        {
256
278
257
279
258
        }
280
        }
259
281
260
}
282
}
261
283
262
QString MainWindow::getPointerFieldName(QString parent_class_id, QString chield_class_id){
284
QString MainWindow::getPointerFieldName(QString parent_class_id, QString chield_class_id){
263
285
264
    QSqlQuery q;
286
    QSqlQuery q;
265
    QString sql_str;
287
    QString sql_str;
266
    QString str_tmp;
288
    QString str_tmp;
267
    QString field;
289
    QString field;
268
    QString result;
290
    QString result;
269
    int field_name;
291
    int field_name;
270
    bool ok;
292
    bool ok;
271
    sql_str = tr("select * "
293
    sql_str = tr("select * "
272
                 " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`FieldType` = 'pointer' and  `DescriptionOfClasses`.`DefaultValue` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
294
                 " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`FieldType` = 'pointer' and  `DescriptionOfClasses`.`DefaultValue` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
273
                 );
295
                 );
274
296
275
    sql_str.append(tr("'"));
297
    sql_str.append(tr("'"));
276
    sql_str.append(parent_class_id);
298
    sql_str.append(parent_class_id);
277
    sql_str.append(tr("' "));
299
    sql_str.append(tr("' "));
278
    sql_str.append(tr(" and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = '"));
300
    sql_str.append(tr(" and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = '"));
279
    sql_str.append(chield_class_id);
301
    sql_str.append(chield_class_id);
280
    sql_str.append(tr("'"));
302
    sql_str.append(tr("'"));
281
    q.prepare(sql_str);
303
    q.prepare(sql_str);
282
304
283
    ok = q.exec();
305
    ok = q.exec();
284
    if (!ok) {
306
    if (!ok) {
285
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
307
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
286
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
308
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
287
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
309
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
288
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
310
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
289
                                                                            return result;
311
                                                                            return result;
290
                     }
312
                     }
291
field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
313
field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
292
while(q.next()){
314
while(q.next()){
293
        result = q.value(field_name).toString();
315
        result = q.value(field_name).toString();
294
    }
316
    }
295
return result;
317
return result;
296
}
318
}
297
319
298
 
320