Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 218 | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 218 Rev 220
Line 496... Line 496...
496
    fld->setType(tr("TEXT"));                       // òèï ïîëÿ - òåêñò
496
    fld->setType(tr("TEXT"));                       // òèï ïîëÿ - òåêñò
497
    fld->setDefaultValue(tr("NULL"));               // çíà÷åíèå ïîëÿ ïî óìîë÷àíèþ
497
    fld->setDefaultValue(tr("NULL"));               // çíà÷åíèå ïîëÿ ïî óìîë÷àíèþ
498
    tbl->append(fld);                               // äîáàâëÿåì ïîëå â òàáëèöó
498
    tbl->append(fld);                               // äîáàâëÿåì ïîëå â òàáëèöó
499
499
500
500
-
 
501
    fld = new TableField(tr("PostÑondition"), tbl);     // ýòî âîñüìîå  ïîëå òàáëèöû áóäåò õðàíèòü ëîãè÷åñêèå óñëîâèå (AND, OR), c êîòîðûì âûðàæåíèå áóäåò äîáàâëÿòüñÿ â ôèëüòð
-
 
502
    fld->setNotNull(false);                         // ïîëå ìîæåò áûòü ïóñòûì
-
 
503
    fld->setType(tr("CHAR(30)"));                   // òèï ïîëÿ - ñòðîêà èç 30 ñèìâîëîâ
-
 
504
    fld->setDefaultValue(tr("NULL"));               // çíà÷åíèå ïîëÿ ïî óìîë÷àíèþ
-
 
505
    tbl->append(fld);                               // äîáàâëÿåì ïîëå â òàáëèöó
501
506
502
507
503
    if(!MySql::createTable(tbl)){                   // åñëè íå óäàåòñÿ ñîçäàòü òàáëèöó
508
    if(!MySql::createTable(tbl)){                   // åñëè íå óäàåòñÿ ñîçäàòü òàáëèöó
504
509
505
   //     delete fld;
510
   //     delete fld;