Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 165 | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 165 Rev 234
1
#ifndef CLASSEDITOR_H
1
#ifndef CLASSEDITOR_H
2
#define CLASSEDITOR_H
2
#define CLASSEDITOR_H
3
3
4
#include <QMainWindow>
4
#include <QMainWindow>
5
#include "mysql.h"
5
#include "mysql.h"
6
#include "mymodel.h"
6
#include "mymodel.h"
7
#include "modelfordescriptiontable.h"
7
#include "modelfordescriptiontable.h"
8
#include "delegateforclassestable.h"
8
#include "delegateforclassestable.h"
9
#include "modelforpointers.h"
9
#include "modelforpointers.h"
10
#include "delegate.h"
10
#include "delegate.h"
11
#include "settingform.h"
11
#include "settingform.h"
12
12
13
#include <QTreeView>
13
#include <QTreeView>
14
#include <QFileDialog>
14
#include <QFileDialog>
15
15
16
16
17
namespace Ui {
17
namespace Ui {
18
    class ClassEditor;
18
    class ClassEditor;
19
}
19
}
20
20
21
class ClassEditor : public QMainWindow {
21
class ClassEditor : public QMainWindow {
22
    Q_OBJECT
22
    Q_OBJECT
23
public:
23
public:
24
    ClassEditor(QWidget *parent = 0);
24
    ClassEditor(QWidget *parent = 0);
25
    ~ClassEditor();
25
    ~ClassEditor();
26
26
27
protected:
27
protected:
28
    void changeEvent(QEvent *e);
28
    void changeEvent(QEvent *e);
29
29
30
private:
30
private:
31
    Ui::ClassEditor *ui;
31
    Ui::ClassEditor *ui;
32
32
33
    settingForm setFrm;
33
    settingForm setFrm;
34
    IconForm    iconFrm;
34
    IconForm    iconFrm;
35
35
36
    QString baseName;
36
    QString baseName;
37
    QString hostName;
37
    QString hostName;
38
    QString userName;
38
    QString userName;
39
    QString password;
39
    QString password;
40
    QString tableName;
40
    QString tableName;
41
41
42
    void readSettings();
42
    void readSettings();
43
    void writeSettings();
43
    void writeSettings();
44
44
45
45
46
46
47
    MySql sql;
47
    MySql sql;
48
    SettingsDialog settdialog;
48
    SettingsDialog settdialog;
49
    TableField *field;
49
    TableField *field;
50
    SqlTable *table;
50
    SqlTable *table;
51
    QModelIndex currIndexOfClassesTable; // ïåðåìåííàÿ õðàíèò òåêóùèé èíäåêñ òàáëèöû êëàññîâ
51
    QModelIndex currIndexOfClassesTable; // ïåðåìåííàÿ õðàíèò òåêóùèé èíäåêñ òàáëèöû êëàññîâ
52
    QString currClassID; // òåêóùèé èäåíòèôèêàòîð êëàññà
52
    QString currClassID; // òåêóùèé èäåíòèôèêàòîð êëàññà
53
    QString currInctanceTable; // èìÿ òàáëèöû-õðàíèëèùà îáúåêòîâ äëÿ âûáðàííîãî êëàññà
53
    QString currInctanceTable; // èìÿ òàáëèöû-õðàíèëèùà îáúåêòîâ äëÿ âûáðàííîãî êëàññà
54
54
55
    QSqlTableModel* model;
55
    QSqlTableModel* model;
56
56
57
57
58
   // QSqlTableModel* modelForPointers; // ìîäåëü äëÿ òàáëèöû ñ óêàçàòåëÿìè
58
   // QSqlTableModel* modelForPointers; // ìîäåëü äëÿ òàáëèöû ñ óêàçàòåëÿìè
59
    ModelForPointers* modelForPointers; // ìîäåëü äëÿ òàáëèöû ñ óêàçàòåëÿìè
59
    ModelForPointers* modelForPointers; // ìîäåëü äëÿ òàáëèöû ñ óêàçàòåëÿìè
60
60
61
    // QSqlTableModel* modelForDescription;
61
    // QSqlTableModel* modelForDescription;
62
    ModelForDescriptionTable* modelForDescription;
62
    ModelForDescriptionTable* modelForDescription;
63
63
64
    QSqlTableModel* Inctance_model;
64
    QSqlTableModel* Inctance_model;
65
65
66
    QTableView* tableForDescription;
66
    QTableView* tableForDescription;
67
    MyModel* mymodel;
67
    MyModel* mymodel;
68
68
69
    QTableView* tableForInstance; // çäåñü áóäåì îòîáðàæàòü òàáëèöó-õðàíèëèùå îáúåêòîà êëàññà
69
    QTableView* tableForInstance; // çäåñü áóäåì îòîáðàæàòü òàáëèöó-õðàíèëèùå îáúåêòîà êëàññà
70
    QTableView tableForInstance_new; // çäåñü áóäåì îòîáðàæàòü òàáëèöó-õðàíèëèùå îáúåêòîà êëàññà
70
    QTableView tableForInstance_new; // çäåñü áóäåì îòîáðàæàòü òàáëèöó-õðàíèëèùå îáúåêòîà êëàññà
71
71
72
    DelegateForClassesTable classTableDelegate;
72
    DelegateForClassesTable classTableDelegate;
73
    SpinBoxDelegate delegateForDefaultValueColomn;
73
    SpinBoxDelegate delegateForDefaultValueColomn;
74
74
75
75
76
  //  void addNewClass(); // äîáàâèì íîâûé êëàññ
76
  //  void addNewClass(); // äîáàâèì íîâûé êëàññ
77
    void addNewClass_new();
77
    void addNewClass_new();
78
    void addNewField(); // äîáàâëÿåì íîâîå ïîëå ê êëàññó
78
    void addNewField(); // äîáàâëÿåì íîâîå ïîëå ê êëàññó
79
    void addNewPointer();//äîáîâëÿåì íîâîå ïîëå, ãäå áóäóò õðàíèòüñÿ óêàçàòåëè íà îáúåêòû êëàññà-êîíòåéíåðà
79
    void addNewPointer();//äîáîâëÿåì íîâîå ïîëå, ãäå áóäóò õðàíèòüñÿ óêàçàòåëè íà îáúåêòû êëàññà-êîíòåéíåðà
80
    void refreshInctance(); // îáíîâèì ìîäåëü òàáëèöû-õðàíèëèùà
80
    void refreshInctance(); // îáíîâèì ìîäåëü òàáëèöû-õðàíèëèùà
81
    void initDataBase(); // íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ ñîåäèíåíèÿ è óñòàíîâêà ñîåäèíåíèÿ
81
    void initDataBase(); // íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ ñîåäèíåíèÿ è óñòàíîâêà ñîåäèíåíèÿ
82
    void createMainTables();// ñîçäàåì ñòðóêòóðó áàçû äàííûõ - òàáëèöû DescriptionOfClasses è ListOfClasses
82
    void createMainTables();// ñîçäàåì ñòðóêòóðó áàçû äàííûõ - òàáëèöû DescriptionOfClasses è ListOfClasses
83
    void initClassListTable(); // íàñòðàèâàåì òàáëèöó äëÿ îòîáðàæåíèÿ ñïèñêà ñóùåñòâóþùèõ êëàññîâ
83
    void initClassListTable(); // íàñòðàèâàåì òàáëèöó äëÿ îòîáðàæåíèÿ ñïèñêà ñóùåñòâóþùèõ êëàññîâ
84
    void initFieldsTable(); // íàñòðàèâàåì òàáëèöó äëÿ îòîáðàæåíèÿ ñïèñêà ïîëåé êëàññà
84
    void initFieldsTable(); // íàñòðàèâàåì òàáëèöó äëÿ îòîáðàæåíèÿ ñïèñêà ïîëåé êëàññà
85
    void initPointersTable(); // íàñòðàèâàåì òàáëèöó äëÿ îòîáðàæåíèÿ ñïèñêà ïîëåé-óêàçàòåëåé êëàññà
85
    void initPointersTable(); // íàñòðàèâàåì òàáëèöó äëÿ îòîáðàæåíèÿ ñïèñêà ïîëåé-óêàçàòåëåé êëàññà
86
86
87
private slots:
87
private slots:
88
88
89
    void on_pushButton_clicked();           // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Íîâûé êëàññ"
89
    void on_pushButton_clicked();           // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Íîâûé êëàññ"
90
    void on_pushButton_2_clicked();         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü êëàññ"
90
    void on_pushButton_2_clicked();         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü êëàññ"
91
    void on_pushButton_3_clicked();         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Íîâîå ïîëå"
91
    void on_pushButton_3_clicked();         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Íîâîå ïîëå"
92
    void on_pushButton_4_clicked();         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü ïîëå"
92
    void on_pushButton_4_clicked();         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü ïîëå"
93
    void on_pushButton_5_clicked();         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü âñå ïîëÿ"
93
    void on_pushButton_5_clicked();         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü âñå ïîëÿ"
-
 
94
    void on_pushButton_6_clicked();         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Íîâûé óêàçàòåëü"
-
 
95
    void on_pushButton_7_clicked();         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü âûäåëåííûå óêàçàòåëè"
94
    void on_pushButton_6_clicked();         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Çàãðóçèòü" (èêîíêó äëÿ êëàññà)
96
    void on_pushButton_8_clicked();         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü âñå óêàçàòåëè"
-
 
97
-
 
98
95
    void on_action_ID_triggered(bool is_checked);          // îáðàáàòûâàåì âûáîð â ìåíþ "Ïîêàçûâàòü ID"
99
    void on_action_ID_triggered(bool is_checked);          // îáðàáàòûâàåì âûáîð â ìåíþ "Ïîêàçûâàòü ID"
96
    void on_action_showAlias_triggered(bool is_checked);     // îáðàáàòûâàåì âûáîð â ìåíþ "Ïîêàçûâàòü ïñåâäîíèì"
100
    void on_action_showAlias_triggered(bool is_checked);     // îáðàáàòûâàåì âûáîð â ìåíþ "Ïîêàçûâàòü ïñåâäîíèì"
97
    void on_action_showInstance_triggered(bool is_checked); // ... ïîêàçûâàòü õðàíèëèùà îáúåêòîâ
101
    void on_action_showInstance_triggered(bool is_checked); // ... ïîêàçûâàòü õðàíèëèùà îáúåêòîâ
98
102
99
    void on_tableView_clicked(const QModelIndex & index );
103
    void on_tableView_clicked(const QModelIndex & index );
100
    void on_myModel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight );
104
    void on_myModel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight );
101
    void on_modelForDescription_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight );
105
    void on_modelForDescription_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight );
102
    void on_action_removeAllClasses(); // óäàëèòü âñå êëàññû
106
    void on_action_removeAllClasses(); // óäàëèòü âñå êëàññû
103
    void on_action_removeSelectedPointers(); // óäàëèòü âûäåëåííûå óêàçàòåëè
107
    void on_action_removeSelectedPointers(); // óäàëèòü âûäåëåííûå óêàçàòåëè
104
108
105
    void removeClass(int class_row); // ôóíêöèÿ óäàëÿåò êëàññ, íàõîäÿùèéñÿ â ñòðîêå ñ íîìåðîì class_row
109
    void removeClass(int class_row); // ôóíêöèÿ óäàëÿåò êëàññ, íàõîäÿùèéñÿ â ñòðîêå ñ íîìåðîì class_row
106
    void on_field_changed(); // ïîìåíÿëîñü èìÿ ïîëÿ
110
    void on_field_changed(); // ïîìåíÿëîñü èìÿ ïîëÿ
107
    void on_action_newPointer(); // äîáàâèòü íîâûé óêàçàòåëü íà êëàññ-êîíòåéíåð
111
    void on_action_newPointer(); // äîáàâèòü íîâûé óêàçàòåëü íà êëàññ-êîíòåéíåð
108
112
109
    void applySetting();
113
    void applySetting();
110
    void getSetting(); // îòêðîåì îêíî íàñòðîåê
114
    void getSetting(); // îòêðîåì îêíî íàñòðîåê
111
115
112
116
113
117
114
};
118
};
115
119
116
#endif // CLASSEDITOR_H
120
#endif // CLASSEDITOR_H
117
 
121