Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 232 | Only display areas with differences | Regard whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 232 Rev 234
1
#include "classeditor.h"
1
#include "classeditor.h"
2
#include "ui_classeditor.h"
2
#include "ui_classeditor.h"
3
3
4
4
5
ClassEditor::ClassEditor(QWidget *parent) :
5
ClassEditor::ClassEditor(QWidget *parent) :
6
    QMainWindow(parent),
6
    QMainWindow(parent),
7
    ui(new Ui::ClassEditor)
7
    ui(new Ui::ClassEditor)
8
{
8
{
9
    ui->setupUi(this);
9
    ui->setupUi(this);
10
10
11
   //  iconFrm.show();
11
   //  iconFrm.show();
12
   
12
   
13
-
 
-
 
13
    ui->centralWidget->setLayout(ui->verticalLayout_8);
14
14
15
    readSettings();
15
    readSettings();
16
16
17
17
18
    initDataBase(); // íàñòðàèâàåì è óñòàíàâëèâàåì ñîåäèíåíèå
18
    initDataBase(); // íàñòðàèâàåì è óñòàíàâëèâàåì ñîåäèíåíèå
19
    createMainTables(); // ñîçäàåì ñòðóêòóðó íàøåé áàçû - äâå ãëàâíûå òàáëèöû DescriptionOfClasses è ListOfClasses
19
    createMainTables(); // ñîçäàåì ñòðóêòóðó íàøåé áàçû - äâå ãëàâíûå òàáëèöû DescriptionOfClasses è ListOfClasses
20
20
21
21
22
22
23
/*
23
/*
24
    field = new TableField(tr("Ñîòðóäíèêè"), this);
24
    field = new TableField(tr("Ñîòðóäíèêè"), this);
25
    field->setNotNull(true);
25
    field->setNotNull(true);
26
    field->setDefaultValue(tr("ñîòðóäíèê"));
26
    field->setDefaultValue(tr("ñîòðóäíèê"));
27

27

28
    table = new SqlTable (tr("NewTable"), this);
28
    table = new SqlTable (tr("NewTable"), this);
29
    table->setName(tr("NewTable"));
29
    table->setName(tr("NewTable"));
30
    table->fields().at(0)->setNotNull(true);
30
    table->fields().at(0)->setNotNull(true);
31
    if (!(table->setPrimaryKey(tr("ID")))) {
31
    if (!(table->setPrimaryKey(tr("ID")))) {
32
         ui->label_3->setText(table->lastError());
32
         ui->label_3->setText(table->lastError());
33
    }
33
    }
34
    else  ui->label_3->setText(table->primaryKey());
34
    else  ui->label_3->setText(table->primaryKey());
35
    table->append(field);
35
    table->append(field);
36

36

37
    field = new TableField(tr("Êîìïüþòåðû"), this);
37
    field = new TableField(tr("Êîìïüþòåðû"), this);
38
    field->setNotNull(true);
38
    field->setNotNull(true);
39
    field->setDefaultValue(tr("êîìïüþòåð"));
39
    field->setDefaultValue(tr("êîìïüþòåð"));
40
    table->append(field);
40
    table->append(field);
41

41

42
    field = new TableField(tr("Ìîíèòîðû"), this);
42
    field = new TableField(tr("Ìîíèòîðû"), this);
43
    field->setNotNull(true);
43
    field->setNotNull(true);
44
    field->setDefaultValue(tr("ìîíèòîð"));
44
    field->setDefaultValue(tr("ìîíèòîð"));
45
    table->append(field);
45
    table->append(field);
46

46

47
    field = new TableField(tr("Êîëè÷åñòâî (øòóê)"), this);
47
    field = new TableField(tr("Êîëè÷åñòâî (øòóê)"), this);
48
    field->setNotNull(true);
48
    field->setNotNull(true);
49
    field->setType(tr("INTEGER"));
49
    field->setType(tr("INTEGER"));
50
    field->setDefaultValue(tr("1"));
50
    field->setDefaultValue(tr("1"));
51
    table->append(field);
51
    table->append(field);
52

52

53
    field = new TableField(tr("Äåíü ðîæäåíèÿ"), this);
53
    field = new TableField(tr("Äåíü ðîæäåíèÿ"), this);
54
    field->setNotNull(false);
54
    field->setNotNull(false);
55
    field->setType(tr("DATE"));
55
    field->setType(tr("DATE"));
56
    field->setDefaultValue(tr("NULL"));
56
    field->setDefaultValue(tr("NULL"));
57
    table->append(field);
57
    table->append(field);
58

58

59
    ui->label_2->setText(table->name());
59
    ui->label_2->setText(table->name());
60
    ui->label->setText(table->fields().at(0)->sqlString());
60
    ui->label->setText(table->fields().at(0)->sqlString());
61
    ui->label_4->setText(table->sqlString());
61
    ui->label_4->setText(table->sqlString());
62
   ////// ui->lineEdit->insert(table->sqlString());
62
   ////// ui->lineEdit->insert(table->sqlString());
63

63

64
*/
64
*/
65
    /**********************************************
65
    /**********************************************
66

66

67
    QTextDocument *document;
67
    QTextDocument *document;
68
    // = ui->textEdit->document();
68
    // = ui->textEdit->document();
69
    QTextCursor *cursor;
69
    QTextCursor *cursor;
70

70

71
    document = ui->textEdit->document();
71
    document = ui->textEdit->document();
72
    cursor = new QTextCursor(document);
72
    cursor = new QTextCursor(document);
73
    cursor->movePosition(QTextCursor::Start);
73
    cursor->movePosition(QTextCursor::Start);
74
QTextCharFormat format(cursor->charFormat());
74
QTextCharFormat format(cursor->charFormat());
75
//format.setFontFamily("Courier");
75
//format.setFontFamily("Courier");
76
format.setFontFamily("Arial");
76
format.setFontFamily("Arial");
77
//format.setFontItalic(false);
77
//format.setFontItalic(false);
78

78

79
format.setFontWeight(QFont::Normal);
79
format.setFontWeight(QFont::Normal);
80
QTextCharFormat boldFormat = format;
80
QTextCharFormat boldFormat = format;
81
boldFormat.setFontWeight(QFont::Bold);
81
boldFormat.setFontWeight(QFont::Bold);
82

82

83
QTextCharFormat italicFormat = format;
83
QTextCharFormat italicFormat = format;
84
//format.setFontFamily("Courier");
84
//format.setFontFamily("Courier");
85
//     format.setFontFamily("Arial");
85
//     format.setFontFamily("Arial");
86
italicFormat.setFontItalic(true);
86
italicFormat.setFontItalic(true);
87

87

88
cursor->insertText(table->sqlString(), format);
88
cursor->insertText(table->sqlString(), format);
89

89

90
****************************************************/
90
****************************************************/
91
91
92
QString errorString;
92
QString errorString;
93
93
94
94
95
95
96
96
97
/*
97
/*
98
ok = sql.createTable(table);
98
ok = sql.createTable(table);
99
if (!ok) {
99
if (!ok) {
100
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
100
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
101
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
101
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
102
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
102
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
103
                                                                            sql.lasError());         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
103
                                                                            sql.lasError());         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
104
         }
104
         }
105
else {
105
else {
106

106

107
    QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
107
    QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
108
                                                    this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
108
                                                    this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
109
                                                    QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
109
                                                    QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
110
                                                    QObject::tr("Òàáëèöà â áàçå äàííûõ óñïåøíî ñîçäàíà."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
110
                                                    QObject::tr("Òàáëèöà â áàçå äàííûõ óñïåøíî ñîçäàíà."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
111
     }
111
     }
112

112

113

113

114

114

115
*/
115
*/
116
116
117
117
118
118
119
119
120
model = new QSqlTableModel(); // õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
120
model = new QSqlTableModel(); // õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
121
tableForInstance = new QTableView();
121
tableForInstance = new QTableView();
122
mymodel = new MyModel(this);
122
mymodel = new MyModel(this);
123
modelForPointers = new ModelForPointers(this); // // ìîäåëü äëÿ òàáëèöû ñ óêàçàòåëÿìè
123
modelForPointers = new ModelForPointers(this); // // ìîäåëü äëÿ òàáëèöû ñ óêàçàòåëÿìè
124
124
125
//modelForDescription = new QSqlTableModel(this);
125
//modelForDescription = new QSqlTableModel(this);
126
modelForDescription = new ModelForDescriptionTable(this);
126
modelForDescription = new ModelForDescriptionTable(this);
127
127
128
128
129
129
130
initClassListTable();
130
initClassListTable();
131
131
132
initFieldsTable();
132
initFieldsTable();
133
133
134
initPointersTable();
134
initPointersTable();
135
135
136
/////////////////model->setTable(tr("ListOfClasses"));
136
/////////////////model->setTable(tr("ListOfClasses"));
137
137
138
138
139
139
140
/////model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
140
/////model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
141
141
142
// modelForPointers->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
142
// modelForPointers->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
143
143
144
144
145
145
146
146
147
147
148
148
149
//mymodel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
149
//mymodel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
150
150
151
151
152
152
153
//////////////////model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
153
//////////////////model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
154
154
155
155
156
156
157
157
158
//       model->setFilter(tr("Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà = '7' and Èíâåíòàðíûé_íîìåð = 'i09090909'"));
158
//       model->setFilter(tr("Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà = '7' and Èíâåíòàðíûé_íîìåð = 'i09090909'"));
159
////////////////////model->select();
159
////////////////////model->select();
160
160
161
//tableForDescription = new QTableView();
161
//tableForDescription = new QTableView();
162
162
163
//tableForDescription->show();
163
//tableForDescription->show();
164
164
165
165
166
166
167
167
168
/*
168
/*
169
ui->tableView_2->hideColumn(0);
169
ui->tableView_2->hideColumn(0);
170
ui->tableView_2->hideColumn(5);
170
ui->tableView_2->hideColumn(5);
171
ui->tableView_2->hideColumn(2);
171
ui->tableView_2->hideColumn(2);
172
*/
172
*/
173
173
174
174
175
175
176
176
177
177
178
178
179
//if (mymodel->rowCount() > 0) {
179
//if (mymodel->rowCount() > 0) {
180
180
181
181
182
182
183
/*
183
/*
184

184

185
currIndexOfClassesTable = mymodel->index(0, 1);
185
currIndexOfClassesTable = mymodel->index(0, 1);
186

186

187

187

188
QModelIndex index_temp;
188
QModelIndex index_temp;
189

189

190

190

191

191

192
currClassID = mymodel->data(mymodel->index(0,0)).toString();
192
currClassID = mymodel->data(mymodel->index(0,0)).toString();
193
QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView->selectionModel();
193
QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView->selectionModel();
194

194

195
QModelIndex topLeft;
195
QModelIndex topLeft;
196
QModelIndex bottomRight;
196
QModelIndex bottomRight;
197

197

198
     topLeft = mymodel->index(0, 0, QModelIndex());
198
     topLeft = mymodel->index(0, 0, QModelIndex());
199
     bottomRight = mymodel->index(0, 1, QModelIndex());
199
     bottomRight = mymodel->index(0, 1, QModelIndex());
200

200

201
QItemSelection selection(topLeft, bottomRight);
201
QItemSelection selection(topLeft, bottomRight);
202
selectionModel->select(selection, QItemSelectionModel::Select);
202
selectionModel->select(selection, QItemSelectionModel::Select);
203

203

204

204

205
QString class_indx, class_instance;
205
QString class_indx, class_instance;
206
QString str_fltr = tr("ClassIdentifer = ");
206
QString str_fltr = tr("ClassIdentifer = ");
207
class_indx = mymodel->data(mymodel->index(0,0)).toString();
207
class_indx = mymodel->data(mymodel->index(0,0)).toString();
208
class_instance = mymodel->data(mymodel->index(0,3)).toString();
208
class_instance = mymodel->data(mymodel->index(0,3)).toString();
209

209

210
currInctanceTable = class_instance; //
210
currInctanceTable = class_instance; //
211

211

212

212

213

213

214
modelForDescription->setInctance(class_instance); // ïåðåäàåì â ìîäåëü ïîëåé èìÿ òåêóùåé òàáëèöû-õðàíèëèùà
214
modelForDescription->setInctance(class_instance); // ïåðåäàåì â ìîäåëü ïîëåé èìÿ òåêóùåé òàáëèöû-õðàíèëèùà
215
//class_instance.append(tr("_inctance"));
215
//class_instance.append(tr("_inctance"));
216
str_fltr.append(class_indx);
216
str_fltr.append(class_indx);
217
str_fltr.append(tr(" AND FieldType <> \"pointer\""));
217
str_fltr.append(tr(" AND FieldType <> \"pointer\""));
218

218

219
model->setTable(class_instance);
219
model->setTable(class_instance);
220
//model->setTable(tr("memory"));
220
//model->setTable(tr("memory"));
221
model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
221
model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
222
model->select();
222
model->select();
223
tableForInstance->setModel(model);
223
tableForInstance->setModel(model);
224
tableForInstance->resizeColumnsToContents();
224
tableForInstance->resizeColumnsToContents();
225
tableForInstance->setWindowTitle(class_instance);
225
tableForInstance->setWindowTitle(class_instance);
226
tableForInstance->show();
226
tableForInstance->show();
227

227

228
modelForDescription->setFilter(str_fltr);
228
modelForDescription->setFilter(str_fltr);
229
modelForDescription->select();
229
modelForDescription->select();
230
ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
230
ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
231

231

232

232

233
 str_fltr = tr("ClassIdentifer = ");
233
 str_fltr = tr("ClassIdentifer = ");
234
 modelForPointers->setInctance(class_instance);  // ïåðåäàåì â ìîäåëü ïîëåé èìÿ òåêóùåé òàáëèöû-õðàíèëèùà
234
 modelForPointers->setInctance(class_instance);  // ïåðåäàåì â ìîäåëü ïîëåé èìÿ òåêóùåé òàáëèöû-õðàíèëèùà
235
 str_fltr.append(class_indx);
235
 str_fltr.append(class_indx);
236
 str_fltr.append(tr(" AND FieldType = \"pointer\""));
236
 str_fltr.append(tr(" AND FieldType = \"pointer\""));
237
// str_fltr.append( tr(" FieldType = pointer "));
237
// str_fltr.append( tr(" FieldType = pointer "));
238

238

239

239

240

240

241
 modelForPointers->setFilter(str_fltr);
241
 modelForPointers->setFilter(str_fltr);
242
modelForPointers->select();
242
modelForPointers->select();
243

243

244

244

245
*/
245
*/
246
246
247
//connect(ui->tableView, SIGNAL(clicked(const QModelIndex)), this, SLOT(on_tableView_clicked(const QModelIndex)));
247
//connect(ui->tableView, SIGNAL(clicked(const QModelIndex)), this, SLOT(on_tableView_clicked(const QModelIndex)));
248
connect(mymodel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_myModel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
248
connect(mymodel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_myModel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
249
connect(modelForDescription, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_modelForDescription_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
249
connect(modelForDescription, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_modelForDescription_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
250
//connect(ui->newClassAction, SIGNAL(triggered(bool)), this, SLOT(on_pushButton_clicked(bool)));
250
//connect(ui->newClassAction, SIGNAL(triggered(bool)), this, SLOT(on_pushButton_clicked(bool)));
251
connect(ui->action_ID, SIGNAL(triggered(bool)), this, SLOT(on_action_ID_triggered(bool)));
251
connect(ui->action_ID, SIGNAL(triggered(bool)), this, SLOT(on_action_ID_triggered(bool)));
252
connect(ui->action_showAlias, SIGNAL(triggered(bool)), this, SLOT(on_action_showAlias_triggered(bool))); // ïîêàçûâàòü ïñåâäîíèìû
252
connect(ui->action_showAlias, SIGNAL(triggered(bool)), this, SLOT(on_action_showAlias_triggered(bool))); // ïîêàçûâàòü ïñåâäîíèìû
253
connect(ui->action_showInstance, SIGNAL(triggered(bool)), this, SLOT(on_action_showInstance_triggered(bool))); // ïîêàçûâàòü õðàíèëèùà îáúåêòîâ
253
connect(ui->action_showInstance, SIGNAL(triggered(bool)), this, SLOT(on_action_showInstance_triggered(bool))); // ïîêàçûâàòü õðàíèëèùà îáúåêòîâ
254
connect(ui->action_removeSelectedFields, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_pushButton_4_clicked())); // óäàëèòü âûäåëåííûå ïîëÿ
254
connect(ui->action_removeSelectedFields, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_pushButton_4_clicked())); // óäàëèòü âûäåëåííûå ïîëÿ
255
connect(ui->action_removeAllFields, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_pushButton_5_clicked())); // óäàëèòü âñå ïîëÿ
255
connect(ui->action_removeAllFields, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_pushButton_5_clicked())); // óäàëèòü âñå ïîëÿ
256
connect(ui->action_removeSelectedClasses, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_pushButton_2_clicked())); // óäàëèòü âûäåëåííûå êëàññû
256
connect(ui->action_removeSelectedClasses, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_pushButton_2_clicked())); // óäàëèòü âûäåëåííûå êëàññû
257
connect(ui->action_removeAllClasses, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_action_removeAllClasses())); // óäàëèòü âñå êëàññû
257
connect(ui->action_removeAllClasses, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_action_removeAllClasses())); // óäàëèòü âñå êëàññû
258
connect(ui->action_newClass, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_pushButton_clicked())); // äîáàâèòü íîâûé êëàññ
258
connect(ui->action_newClass, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_pushButton_clicked())); // äîáàâèòü íîâûé êëàññ
259
connect(ui->action_newField, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_pushButton_3_clicked())); // äîáàâèòü íîâîå ïîëå
259
connect(ui->action_newField, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_pushButton_3_clicked())); // äîáàâèòü íîâîå ïîëå
260
connect(ui->action_newPointer, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_action_newPointer())); // äîáàâèòü íîâîå ïîëå äëÿ óêàçàòåëåé íà êëàññû-êîíòåéíåðû
260
connect(ui->action_newPointer, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_action_newPointer())); // äîáàâèòü íîâîå ïîëå äëÿ óêàçàòåëåé íà êëàññû-êîíòåéíåðû
261
// connect(ui->action_newPointer, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_pushButton_3_clicked())); // äîáàâèòü íîâîå ïîëå äëÿ óêàçàòåëåé íà êëàññû-êîíòåéíåðû
261
// connect(ui->action_newPointer, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_pushButton_3_clicked())); // äîáàâèòü íîâîå ïîëå äëÿ óêàçàòåëåé íà êëàññû-êîíòåéíåðû
262
262
263
connect(ui->action_removeSelectedPointers, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_action_removeSelectedPointers())); // óäàëèòü âûäåëåííûå êëàññû
263
connect(ui->action_removeSelectedPointers, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_action_removeSelectedPointers())); // óäàëèòü âûäåëåííûå êëàññû
264
connect(modelForDescription, SIGNAL(field_changed()), this, SLOT(on_field_changed())); // â òàáëèöå ïîëåé ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ
264
connect(modelForDescription, SIGNAL(field_changed()), this, SLOT(on_field_changed())); // â òàáëèöå ïîëåé ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ
265
connect(ClassEditor::modelForPointers, SIGNAL(field_changed()), this, SLOT(on_field_changed())); // â òàáëèöå óêàçàòåëåé ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ
265
connect(ClassEditor::modelForPointers, SIGNAL(field_changed()), this, SLOT(on_field_changed())); // â òàáëèöå óêàçàòåëåé ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ
266
266
267
267
268
connect(ui->getsettingAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(getSetting())); // âûáîð â ãëàâíîé ôîðìå â ìåíþ "Áàçà äàííûõ" ïóíêòà "Ïàðàìåòðû ñîåäèíåíèÿ"
268
connect(ui->getsettingAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(getSetting())); // âûáîð â ãëàâíîé ôîðìå â ìåíþ "Áàçà äàííûõ" ïóíêòà "Ïàðàìåòðû ñîåäèíåíèÿ"
269
connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
269
connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
270
270
271
271
272
272
273
273
274
}
274
}
275
275
276
276
277
277
278
278
279
279
280
280
281
281
282
282
283
283
284
284
285
285
286
ClassEditor::~ClassEditor()
286
ClassEditor::~ClassEditor()
287
{
287
{
288
    // tableForInstance->close();
288
    // tableForInstance->close();
289
    delete tableForInstance;
289
    delete tableForInstance;
290
    delete model;
290
    delete model;
291
291
292
    delete ui;
292
    delete ui;
293
 //    delete field;
293
 //    delete field;
294
   // delete settdialog;
294
   // delete settdialog;
295
}
295
}
296
296
297
void ClassEditor::changeEvent(QEvent *e)
297
void ClassEditor::changeEvent(QEvent *e)
298
{
298
{
299
    QMainWindow::changeEvent(e);
299
    QMainWindow::changeEvent(e);
300
    switch (e->type()) {
300
    switch (e->type()) {
301
    case QEvent::LanguageChange:
301
    case QEvent::LanguageChange:
302
        ui->retranslateUi(this);
302
        ui->retranslateUi(this);
303
        break;
303
        break;
304
    default:
304
    default:
305
        break;
305
        break;
306
    }
306
    }
307
}
307
}
308
308
309
309
310
/*
310
/*
311
void  ClassEditor::addNewClass(){
311
void  ClassEditor::addNewClass(){
312

312

313
    int row = model->rowCount();
313
    int row = model->rowCount();
314

314

315
    model->insertRows(row, 1);
315
    model->insertRows(row, 1);
316
    model->setData(model->index(row, 1), tr("New class")); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
316
    model->setData(model->index(row, 1), tr("New class")); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
317

317

318

318

319
    // model->setData(model->index(row, 1), tr("Âàñÿ Ïóïê  èí"));
319
    // model->setData(model->index(row, 1), tr("Âàñÿ Ïóïê  èí"));
320
    // model->setData(model->index(row, 2) , tr("Ìóõîñðà  íñê, Çàæîïèíñêèå âûñåëêè ä 1"));
320
    // model->setData(model->index(row, 2) , tr("Ìóõîñðà  íñê, Çàæîïèíñêèå âûñåëêè ä 1"));
321

321

322

322

323
    model->submitAll();
323
    model->submitAll();
324

324

325
    row = model->rowCount();
325
    row = model->rowCount();
326
    QString tmp_str;
326
    QString tmp_str;
327
    int i_tmp;
327
    int i_tmp;
328
    i_tmp = model->data(model->index(row-1, 0)).toInt();
328
    i_tmp = model->data(model->index(row-1, 0)).toInt();
329
    tmp_str = model->data(model->index(row-1, 0)).toString(); // ãåíåðèì èìÿ òàáëèöû-õðàíèëèùà îáúåêòîâ êëàññà
329
    tmp_str = model->data(model->index(row-1, 0)).toString(); // ãåíåðèì èìÿ òàáëèöû-õðàíèëèùà îáúåêòîâ êëàññà
330

330

331
    tmp_str.append(tr("_Inctance"));
331
    tmp_str.append(tr("_Inctance"));
332
    model->setData(model->index(row-1, 3), tmp_str );  // è çàíîñèì çíà÷åíèå â òàáëèöó
332
    model->setData(model->index(row-1, 3), tmp_str );  // è çàíîñèì çíà÷åíèå â òàáëèöó
333

333

334
    model->submitAll();
334
    model->submitAll();
335
    mymodel->select();
335
    mymodel->select();
336

336

337

337

338
}
338
}
339
*/
339
*/
340
340
341
void  ClassEditor::addNewClass_new(){
341
void  ClassEditor::addNewClass_new(){
342
342
343
    int row = mymodel->rowCount();
343
    int row = mymodel->rowCount();
344
344
345
    mymodel->insertRows(row, 1);
345
    mymodel->insertRows(row, 1);
346
    mymodel->setData(mymodel->index(row, 1), QVariant(tr("New class")), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
346
    mymodel->setData(mymodel->index(row, 1), QVariant(tr("New class")), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
347
347
348
348
349
    mymodel->submitAll();
349
    mymodel->submitAll();
350
    row = mymodel->rowCount();
350
    row = mymodel->rowCount();
351
    QString tmp_str1, sql_str;
351
    QString tmp_str1, sql_str;
352
    int i_tmp1;
352
    int i_tmp1;
353
    i_tmp1 = mymodel->data(mymodel->index(row-1, 0)).toInt();
353
    i_tmp1 = mymodel->data(mymodel->index(row-1, 0)).toInt();
354
    tmp_str1 = mymodel->data(mymodel->index(row-1, 0)).toString(); // ãåíåðèì èìÿ òàáëèöû-õðàíèëèùà îáúåêòîâ êëàññà
354
    tmp_str1 = mymodel->data(mymodel->index(row-1, 0)).toString(); // ãåíåðèì èìÿ òàáëèöû-õðàíèëèùà îáúåêòîâ êëàññà
355
355
356
    tmp_str1.append(tr("_Inctance"));
356
    tmp_str1.append(tr("_Inctance"));
357
    SqlTable* tbl;
357
    SqlTable* tbl;
358
    tbl = new SqlTable(tmp_str1); // ñîçäàåì õðàíèëèùå îáúåêòîâ
358
    tbl = new SqlTable(tmp_str1); // ñîçäàåì õðàíèëèùå îáúåêòîâ
359
    sql_str = tbl->sqlString();
359
    sql_str = tbl->sqlString();
360
    bool ok;
360
    bool ok;
361
361
362
    ok = sql.createTable(tbl);
362
    ok = sql.createTable(tbl);
363
363
364
    if (!ok) {
364
    if (!ok) {
365
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
365
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
366
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
366
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
367
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
367
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
368
                                                                                sql.lasError());         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
368
                                                                                sql.lasError());         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
369
                                delete tbl;
369
                                delete tbl;
370
                                mymodel->removeRow(row-1);
370
                                mymodel->removeRow(row-1);
371
                                mymodel->submitAll();
371
                                mymodel->submitAll();
372
                                mymodel->select();
372
                                mymodel->select();
373
                                ui->tableView_2->resizeRowsToContents();
373
                                ui->tableView_2->resizeRowsToContents();
374
                                return; // âûõîäèì íå ïðèìåíÿÿ èçìåíåíèé
374
                                return; // âûõîäèì íå ïðèìåíÿÿ èçìåíåíèé
375
375
376
                         }
376
                         }
377
377
378
    delete tbl;
378
    delete tbl;
379
    mymodel->setData(mymodel->index(row-1, 3), QVariant(tmp_str1), Qt::EditRole);  // è çàíîñèì çíà÷åíèå â òàáëèöó
379
    mymodel->setData(mymodel->index(row-1, 3), QVariant(tmp_str1), Qt::EditRole);  // è çàíîñèì çíà÷åíèå â òàáëèöó
380
380
381
381
382
382
383
    // model->setData(model->index(row, 1), tr("Âàñÿ Ïóïê  èí"));
383
    // model->setData(model->index(row, 1), tr("Âàñÿ Ïóïê  èí"));
384
    // model->setData(model->index(row, 2) , tr("Ìóõîñðà  íñê, Çàæîïèíñêèå âûñåëêè ä 1"));
384
    // model->setData(model->index(row, 2) , tr("Ìóõîñðà  íñê, Çàæîïèíñêèå âûñåëêè ä 1"));
385
385
386
386
387
    //mymodel->submitAll();
387
    //mymodel->submitAll();
388
388
389
    //row = mymodel->rowCount();
389
    //row = mymodel->rowCount();
390
390
391
391
392
  //mymodel->select();
392
  //mymodel->select();
393
393
394
394
395
}
395
}
396
396
397
397
398
void ClassEditor::addNewField(){
398
void ClassEditor::addNewField(){
399
    // QSqlRecord rec = mymodel->record(1);
399
    // QSqlRecord rec = mymodel->record(1);
400
     //bool ok;
400
     //bool ok;
401
     //ok = rec.isEmpty();
401
     //ok = rec.isEmpty();
402
     //QString currientClassID;
402
     //QString currientClassID;
403
     //currientClassID = rec.value(1).toString();
403
     //currientClassID = rec.value(1).toString();
404
    QString Inctance_str; // èìÿ òàáëèöû-õðàíèëèùà îáúåêòîâ äëÿ âûáðàííîãî êëàññà
404
    QString Inctance_str; // èìÿ òàáëèöû-õðàíèëèùà îáúåêòîâ äëÿ âûáðàííîãî êëàññà
405
    QString query_str = tr("ALTER TABLE ");
405
    QString query_str = tr("ALTER TABLE ");
406
    QString db_error;
406
    QString db_error;
407
    QSqlQuery q;
407
    QSqlQuery q;
408
    int currRow = ClassEditor::currIndexOfClassesTable.row(); //
408
    int currRow = ClassEditor::currIndexOfClassesTable.row(); //
409
    Inctance_str = mymodel->data(mymodel->index(currRow, 3)).toString();
409
    Inctance_str = mymodel->data(mymodel->index(currRow, 3)).toString();
410
    query_str.append( Inctance_str);
410
    query_str.append( Inctance_str);
411
    query_str.append(tr(" ADD COLUMN `New field` CHAR(30)"));
411
    query_str.append(tr(" ADD COLUMN `New field` CHAR(30)"));
412
    bool ok = q.prepare(query_str);
412
    bool ok = q.prepare(query_str);
413
413
414
    ok = q.exec();
414
    ok = q.exec();
415
    if (!ok) {
415
    if (!ok) {
416
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
416
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
417
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
417
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
418
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
418
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
419
                                                                                q.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
419
                                                                                q.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
420
420
421
                                                                return; // âûõîäèì íå ïðèìåíÿÿ èçìåíåíèé
421
                                                                return; // âûõîäèì íå ïðèìåíÿÿ èçìåíåíèé
422
422
423
                         }
423
                         }
424
424
425
    int row = modelForDescription->rowCount();
425
    int row = modelForDescription->rowCount();
426
    modelForDescription->insertRows(row, 1);
426
    modelForDescription->insertRows(row, 1);
427
    modelForDescription->onlySetData(modelForDescription->index(row, 5), QVariant(currClassID), Qt::EditRole);
427
    modelForDescription->onlySetData(modelForDescription->index(row, 5), QVariant(currClassID), Qt::EditRole);
428
    modelForDescription->onlySetData(modelForDescription->index(row, 4), QVariant(tr("NULL")), Qt::EditRole);
428
    modelForDescription->onlySetData(modelForDescription->index(row, 4), QVariant(tr("NULL")), Qt::EditRole);
429
429
430
    modelForDescription->submitAll();
430
    modelForDescription->submitAll();
431
431
432
    delete model;
432
    delete model;
433
    delete tableForInstance;
433
    delete tableForInstance;
434
    model = new QSqlTableModel();
434
    model = new QSqlTableModel();
435
    tableForInstance = new QTableView();
435
    tableForInstance = new QTableView();
436
    model->setTable(Inctance_str);
436
    model->setTable(Inctance_str);
437
    model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
437
    model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
438
    tableForInstance->setModel(model);
438
    tableForInstance->setModel(model);
439
    tableForInstance->setWindowTitle(Inctance_str);
439
    tableForInstance->setWindowTitle(Inctance_str);
440
    tableForInstance->show();
440
    tableForInstance->show();
441
}
441
}
442
442
443
443
444
444
445
void ClassEditor::addNewPointer(){  //äîáîâëÿåì íîâîå ïîëå, ãäå áóäóò õðàíèòüñÿ óêàçàòåëè íà îáúåêòû êëàññà-êîíòåéíåðà
445
void ClassEditor::addNewPointer(){  //äîáîâëÿåì íîâîå ïîëå, ãäå áóäóò õðàíèòüñÿ óêàçàòåëè íà îáúåêòû êëàññà-êîíòåéíåðà
446
    QString Inctance_str; // èìÿ òàáëèöû-õðàíèëèùà îáúåêòîâ äëÿ âûáðàííîãî êëàññà
446
    QString Inctance_str; // èìÿ òàáëèöû-õðàíèëèùà îáúåêòîâ äëÿ âûáðàííîãî êëàññà
447
    QString query_str = tr("ALTER TABLE ");
447
    QString query_str = tr("ALTER TABLE ");
448
    QString db_error;
448
    QString db_error;
449
    QSqlQuery q;
449
    QSqlQuery q;
450
    int currRow = ClassEditor::currIndexOfClassesTable.row(); //
450
    int currRow = ClassEditor::currIndexOfClassesTable.row(); //
451
    Inctance_str = mymodel->data(mymodel->index(currRow, 3)).toString();
451
    Inctance_str = mymodel->data(mymodel->index(currRow, 3)).toString();
452
    query_str.append( Inctance_str);
452
    query_str.append( Inctance_str);
453
    query_str.append(tr(" ADD COLUMN `Ñlass-container ID` CHAR(30)"));
453
    query_str.append(tr(" ADD COLUMN `Ñlass-container ID` CHAR(30)"));
454
    bool ok = q.prepare(query_str);
454
    bool ok = q.prepare(query_str);
455
455
456
    ok = q.exec();
456
    ok = q.exec();
457
    if (!ok) {
457
    if (!ok) {
458
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
458
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
459
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
459
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
460
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
460
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
461
                                                                                q.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
461
                                                                                q.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
462
462
463
                                                                return; // âûõîäèì íå ïðèìåíÿÿ èçìåíåíèé
463
                                                                return; // âûõîäèì íå ïðèìåíÿÿ èçìåíåíèé
464
464
465
                         }
465
                         }
466
466
467
467
468
    int row = ClassEditor::modelForPointers->rowCount();
468
    int row = ClassEditor::modelForPointers->rowCount();
469
    modelForPointers->insertRows(row, 1);
469
    modelForPointers->insertRows(row, 1);
470
470
471
    modelForPointers->onlySetData(modelForPointers->index(row, 1), QVariant(tr("Ñlass-container ID")), Qt::EditRole);
471
    modelForPointers->onlySetData(modelForPointers->index(row, 1), QVariant(tr("Ñlass-container ID")), Qt::EditRole);
472
    modelForPointers->onlySetData(modelForPointers->index(row, 3), QVariant(tr("pointer")), Qt::EditRole);
472
    modelForPointers->onlySetData(modelForPointers->index(row, 3), QVariant(tr("pointer")), Qt::EditRole);
473
    modelForPointers->onlySetData(modelForPointers->index(row, 5), QVariant(currClassID), Qt::EditRole);
473
    modelForPointers->onlySetData(modelForPointers->index(row, 5), QVariant(currClassID), Qt::EditRole);
474
    modelForPointers->onlySetData(modelForPointers->index(row, 4), QVariant(tr("NULL")), Qt::EditRole);
474
    modelForPointers->onlySetData(modelForPointers->index(row, 4), QVariant(tr("NULL")), Qt::EditRole);
475
475
476
476
477
    modelForPointers->submitAll();
477
    modelForPointers->submitAll();
478
478
479
479
480
480
481
481
482
482
483
483
484
484
485
485
486
    /*
486
    /*
487

487

488
    str_fltr = tr("ClassIdentifer = ");
488
    str_fltr = tr("ClassIdentifer = ");
489
    modelForPointers->setInctance(Inctance_str);  // ïåðåäàåì â ìîäåëü ïîëåé èìÿ òåêóùåé òàáëèöû-õðàíèëèùà
489
    modelForPointers->setInctance(Inctance_str);  // ïåðåäàåì â ìîäåëü ïîëåé èìÿ òåêóùåé òàáëèöû-õðàíèëèùà
490
    str_fltr.append(class_indx);
490
    str_fltr.append(class_indx);
491
    str_fltr.append(tr(" AND FieldType = \"pointer\""));
491
    str_fltr.append(tr(" AND FieldType = \"pointer\""));
492
   // str_fltr.append( tr(" FieldType = pointer "));
492
   // str_fltr.append( tr(" FieldType = pointer "));
493

493

494

494

495

495

496
    modelForPointers->setFilter(str_fltr);
496
    modelForPointers->setFilter(str_fltr);
497
   modelForPointers->select();
497
   modelForPointers->select();
498
   ui->tableView_3->setModel(modelForPointers);
498
   ui->tableView_3->setModel(modelForPointers);
499
   ui->tableView_3->resizeColumnsToContents();
499
   ui->tableView_3->resizeColumnsToContents();
500
*/
500
*/
501
501
502
502
503
503
504
504
505
    // modelForPointers->select();
505
    // modelForPointers->select();
506
506
507
507
508
508
509
509
510
510
511
    ClassEditor::refreshInctance();
511
    ClassEditor::refreshInctance();
512
512
513
513
514
514
515
515
516
516
517
517
518
518
519
519
520
520
521
}
521
}
522
522
523
523
524
524
525
525
526
526
527
// äîáàâëÿåì íîâûé êëàññ
527
// äîáàâëÿåì íîâûé êëàññ
528
void ClassEditor::on_pushButton_clicked(){
528
void ClassEditor::on_pushButton_clicked(){
529
//int i;
529
//int i;
530
//i++;
530
//i++;
531
/////ClassEditor::addNewClass();
531
/////ClassEditor::addNewClass();
532
ClassEditor::addNewClass_new();
532
ClassEditor::addNewClass_new();
533
 mymodel->select();
533
 mymodel->select();
534
 ui->tableView->resizeColumnsToContents();
534
 ui->tableView->resizeColumnsToContents();
535
 ui->tableView->resizeRowsToContents();
535
 ui->tableView->resizeRowsToContents();
536
536
537
//ui->tableView->setModel(mymodel);
537
//ui->tableView->setModel(mymodel);
538
538
539
}
539
}
540
540
541
void ClassEditor::on_tableView_clicked(const QModelIndex & index ){
541
void ClassEditor::on_tableView_clicked(const QModelIndex & index ){
542
    bool indexIsValid;
542
    bool indexIsValid;
543
    int i, row, column;
543
    int i, row, column;
544
    i++;
544
    i++;
545
    indexIsValid = index.isValid();
545
    indexIsValid = index.isValid();
546
    row = index.row();
546
    row = index.row();
547
    column = index.column();
547
    column = index.column();
548
    currIndexOfClassesTable = index;
548
    currIndexOfClassesTable = index;
549
    QModelIndex index_tmp, index_instance;
549
    QModelIndex index_tmp, index_instance;
550
    QString tmp_str, filter_str, instance_str;
550
    QString tmp_str, filter_str, instance_str;
551
   index_tmp = ui->tableView->model()->index(row, 0);
551
   index_tmp = ui->tableView->model()->index(row, 0);
552
   index_instance = ui->tableView->model()->index(row, 3);
552
   index_instance = ui->tableView->model()->index(row, 3);
553
   tmp_str = ui->tableView->model()->data(index_tmp).toString();
553
   tmp_str = ui->tableView->model()->data(index_tmp).toString();
554
   instance_str = ui->tableView->model()->data(index_instance).toString();
554
   instance_str = ui->tableView->model()->data(index_instance).toString();
555
   modelForDescription->setInctance(instance_str); // ïåðåäàåì â ìîäåëü ïîëåé èìÿ òåêóùåé òàáëèöû-õðàíèëèùà
555
   modelForDescription->setInctance(instance_str); // ïåðåäàåì â ìîäåëü ïîëåé èìÿ òåêóùåé òàáëèöû-õðàíèëèùà
556
   modelForPointers->setInctance(instance_str);
556
   modelForPointers->setInctance(instance_str);
557
557
558
   delegateForDefaultValueColomn.getItems(); //ïðîñèì äåëåãàòà îáíîâèòü ñïèñîê êëàññîâ
558
   delegateForDefaultValueColomn.getItems(); //ïðîñèì äåëåãàòà îáíîâèòü ñïèñîê êëàññîâ
559
559
560
 //  instance_str.append(tr("_inctance"));
560
 //  instance_str.append(tr("_inctance"));
561
/*
561
/*
562
   Inctance_model.clear();
562
   Inctance_model.clear();
563
   Inctance_model.setTable(instance_str);
563
   Inctance_model.setTable(instance_str);
564
    Inctance_model.select();
564
    Inctance_model.select();
565
    tableForInstance_new.setModel(&Inctance_model);
565
    tableForInstance_new.setModel(&Inctance_model);
566
    tableForInstance_new.show();
566
    tableForInstance_new.show();
567
*/
567
*/
568
  // model->clear();
568
  // model->clear();
569
   tableForInstance->close();
569
   tableForInstance->close();
570
   delete model;
570
   delete model;
571
   delete tableForInstance;
571
   delete tableForInstance;
572
   model = new QSqlTableModel();
572
   model = new QSqlTableModel();
573
   tableForInstance = new QTableView();
573
   tableForInstance = new QTableView();
574
   model->setTable(instance_str);
574
   model->setTable(instance_str);
575
   model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
575
   model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
576
   tableForInstance->setModel(model);
576
   tableForInstance->setModel(model);
577
577
578
   model->select();
578
   model->select();
579
tableForInstance->setWindowTitle(instance_str);
579
tableForInstance->setWindowTitle(instance_str);
580
// // // tableForInstance->show();
580
// // // tableForInstance->show();
581
581
582
   //   tableForInstance.setModel(model);
582
   //   tableForInstance.setModel(model);
583
   tableForInstance->resizeColumnsToContents();
583
   tableForInstance->resizeColumnsToContents();
584
584
585
   currClassID = tmp_str;
585
   currClassID = tmp_str;
586
  // ui->label->setText(QVariant(currIndexOfClassesTable.row()).toString());
586
  // ui->label->setText(QVariant(currIndexOfClassesTable.row()).toString());
587
   filter_str = tr("ClassIdentifer = ");
587
   filter_str = tr("ClassIdentifer = ");
588
   filter_str.append(tmp_str);
588
   filter_str.append(tmp_str);
589
   filter_str.append(tr(" AND FieldType <> \"pointer\""));
589
   filter_str.append(tr(" AND FieldType <> \"pointer\""));
590
   modelForDescription->setFilter(filter_str);
590
   modelForDescription->setFilter(filter_str);
591
   modelForDescription->select();
591
   modelForDescription->select();
592
   ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
592
   ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
593
593
594
   filter_str = tr("ClassIdentifer = ");
594
   filter_str = tr("ClassIdentifer = ");
595
   filter_str.append(tmp_str);
595
   filter_str.append(tmp_str);
596
   filter_str.append(tr(" AND FieldType = \"pointer\""));
596
   filter_str.append(tr(" AND FieldType = \"pointer\""));
597
   modelForPointers->setFilter(filter_str);
597
   modelForPointers->setFilter(filter_str);
598
   modelForPointers->select();
598
   modelForPointers->select();
599
   ui->tableView_3->resizeColumnsToContents();
599
   ui->tableView_3->resizeColumnsToContents();
600
600
601
601
602
602
603
603
604
   i++;
604
   i++;
605
}
605
}
606
606
607
607
608
608
609
void ClassEditor::on_pushButton_2_clicked(){ // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïðêè "Óäàëèòü êëàññ"
609
void ClassEditor::on_pushButton_2_clicked(){ // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïðêè "Óäàëèòü êëàññ"
610
    QModelIndex model_index;
610
    QModelIndex model_index;
611
    QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView->selectionModel();
611
    QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView->selectionModel();
612
    QModelIndexList indexes = selectionModel->selectedIndexes();
612
    QModelIndexList indexes = selectionModel->selectedIndexes();
613
    QList<int> selectedRows;
613
    QList<int> selectedRows;
614
    selectedRows.clear();
614
    selectedRows.clear();
615
    foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
615
    foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
616
        if (!selectedRows.contains(model_index.row()) && (model_index.column()==1))  selectedRows.append(model_index.row()); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
616
        if (!selectedRows.contains(model_index.row()) && (model_index.column()==1))  selectedRows.append(model_index.row()); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
617
617
618
    }
618
    }
619
    qSort(selectedRows.begin(),selectedRows.end(), qGreater<int>()); // ñîðòèðóåì â îáðàòíîì ïîðÿäêå
619
    qSort(selectedRows.begin(),selectedRows.end(), qGreater<int>()); // ñîðòèðóåì â îáðàòíîì ïîðÿäêå
620
620
621
621
622
    for (int m =0; m < selectedRows.size(); ++m){
622
    for (int m =0; m < selectedRows.size(); ++m){
623
623
624
     ClassEditor::removeClass(selectedRows.at(m));
624
     ClassEditor::removeClass(selectedRows.at(m));
625
625
626
626
627
627
628
    }
628
    }
629
 mymodel->submitAll();
629
 mymodel->submitAll();
630
    ClassEditor::modelForDescription->select();
630
    ClassEditor::modelForDescription->select();
631
    ui->tableView->resizeColumnsToContents();
631
    ui->tableView->resizeColumnsToContents();
632
    ui->tableView->resizeRowsToContents();
632
    ui->tableView->resizeRowsToContents();
633
}
633
}
634
634
635
635
636
636
637
637
638
638
639
639
640
640
641
void ClassEditor::on_pushButton_3_clicked(){         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Íîâîå ïîëå"
641
void ClassEditor::on_pushButton_3_clicked(){         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Íîâîå ïîëå"
642
    int i;
642
    int i;
643
    i++;
643
    i++;
644
    ClassEditor::addNewField();
644
    ClassEditor::addNewField();
645
    ClassEditor::modelForDescription->select();
645
    ClassEditor::modelForDescription->select();
646
    ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
646
    ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
647
}
647
}
648
648
649
649
650
void ClassEditor::on_pushButton_4_clicked(){         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü ïîëå"
650
void ClassEditor::on_pushButton_4_clicked(){         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü ïîëå"
651
   // int i;
651
   // int i;
652
    QModelIndex model_index;
652
    QModelIndex model_index;
653
    QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView_2->selectionModel();
653
    QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView_2->selectionModel();
654
    QModelIndexList indexes = selectionModel->selectedIndexes();
654
    QModelIndexList indexes = selectionModel->selectedIndexes();
655
    //QModelIndexList indexes_fo_first_col; // èíäåêñû äëÿ ïåðâîãî ñòîëáöà (èìåíà êëàññîâ)
655
    //QModelIndexList indexes_fo_first_col; // èíäåêñû äëÿ ïåðâîãî ñòîëáöà (èìåíà êëàññîâ)
656
    //model_index = mymodel->selec;
656
    //model_index = mymodel->selec;
657
    //modelList = ui->tableView->SelectItems;
657
    //modelList = ui->tableView->SelectItems;
658
    //i = indexes.size();
658
    //i = indexes.size();
659
    QList<int> selectedRows;
659
    QList<int> selectedRows;
660
    //indexes_fo_first_col.clear();
660
    //indexes_fo_first_col.clear();
661
    /*
661
    /*
662
    foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
662
    foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
663
        if (!indexes_fo_first_col.contains(model_index) && (model_index.column()==1))  indexes_fo_first_col.append(model_index); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
663
        if (!indexes_fo_first_col.contains(model_index) && (model_index.column()==1))  indexes_fo_first_col.append(model_index); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
664

664

665
    }
665
    }
666
*/
666
*/
667
    selectedRows.clear();
667
    selectedRows.clear();
668
    foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
668
    foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
669
        if (!selectedRows.contains(model_index.row()) && (model_index.column()==1))  {
669
        if (!selectedRows.contains(model_index.row()) && (model_index.column()==1))  {
670
            selectedRows.append(model_index.row()); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
670
            selectedRows.append(model_index.row()); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
671
        }
671
        }
672
    }
672
    }
673
673
674
    qSort(selectedRows.begin(),selectedRows.end(), qGreater<int>()); // ñîðòèðóåì â îáðàòíîì ïîðÿäêå
674
    qSort(selectedRows.begin(),selectedRows.end(), qGreater<int>()); // ñîðòèðóåì â îáðàòíîì ïîðÿäêå
675
675
676
    QString Inctance_str; // èìÿ òàáëèöû-õðàíèëèùà
676
    QString Inctance_str; // èìÿ òàáëèöû-õðàíèëèùà
677
    Inctance_str = mymodel->data(mymodel->index(ClassEditor::currIndexOfClassesTable.row(), 3)).toString();
677
    Inctance_str = mymodel->data(mymodel->index(ClassEditor::currIndexOfClassesTable.row(), 3)).toString();
678
    for (int m =0; m < selectedRows.size(); ++m){
678
    for (int m =0; m < selectedRows.size(); ++m){
679
679
680
680
681
        QString query_str;
681
        QString query_str;
682
        QString field_name_str; // èìÿ óäàëÿåìîãî ïîëÿ
682
        QString field_name_str; // èìÿ óäàëÿåìîãî ïîëÿ
683
        QSqlQuery q;
683
        QSqlQuery q;
684
684
685
        query_str.clear();
685
        query_str.clear();
686
686
687
687
688
        field_name_str = modelForDescription->data(modelForDescription->index(selectedRows.at(m), 1)).toString();
688
        field_name_str = modelForDescription->data(modelForDescription->index(selectedRows.at(m), 1)).toString();
689
689
690
        query_str.append(tr("ALTER TABLE "));
690
        query_str.append(tr("ALTER TABLE "));
691
        query_str.append(Inctance_str);
691
        query_str.append(Inctance_str);
692
        query_str.append(tr(" DROP COLUMN `"));
692
        query_str.append(tr(" DROP COLUMN `"));
693
        query_str.append(field_name_str);
693
        query_str.append(field_name_str);
694
        query_str.append(tr("`"));
694
        query_str.append(tr("`"));
695
        q.prepare(query_str);
695
        q.prepare(query_str);
696
        bool ok = q.exec();
696
        bool ok = q.exec();
697
        if (!ok) {
697
        if (!ok) {
698
                                    QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
698
                                    QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
699
                                                                                    this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
699
                                                                                    this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
700
                                                                                    QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
700
                                                                                    QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
701
                                                                                    q.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
701
                                                                                    q.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
702
702
703
                                                                    return; // âûõîäèì íå ïðèìåíÿÿ èçìåíåíèé
703
                                                                    return; // âûõîäèì íå ïðèìåíÿÿ èçìåíåíèé
704
704
705
                             }
705
                             }
706
706
707
707
708
708
709
        modelForDescription->removeRow(selectedRows.at(m));
709
        modelForDescription->removeRow(selectedRows.at(m));
710
710
711
    }
711
    }
712
    delete model;
712
    delete model;
713
    delete tableForInstance;
713
    delete tableForInstance;
714
    model = new QSqlTableModel();
714
    model = new QSqlTableModel();
715
    tableForInstance = new QTableView();
715
    tableForInstance = new QTableView();
716
    model->setTable(Inctance_str);
716
    model->setTable(Inctance_str);
717
    model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
717
    model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
718
    tableForInstance->setModel(model);
718
    tableForInstance->setModel(model);
719
    tableForInstance->setWindowTitle(Inctance_str);
719
    tableForInstance->setWindowTitle(Inctance_str);
720
    tableForInstance->show();
720
    tableForInstance->show();
721
    //i = selectedRows.size();
721
    //i = selectedRows.size();
722
722
723
    //if (i > 0) model_index = indexes.at(0);
723
    //if (i > 0) model_index = indexes.at(0);
724
}
724
}
725
725
726
726
727
void ClassEditor::on_action_removeSelectedPointers(){ // óäàëèòü âûäåëåííûå óêàçàòåëè
727
void ClassEditor::on_action_removeSelectedPointers(){ // óäàëèòü âûäåëåííûå óêàçàòåëè
728
    QModelIndex model_index;
728
    QModelIndex model_index;
729
    QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView_3->selectionModel();
729
    QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView_3->selectionModel();
730
    QModelIndexList indexes = selectionModel->selectedIndexes();
730
    QModelIndexList indexes = selectionModel->selectedIndexes();
731
    QList<int> selectedRows;
731
    QList<int> selectedRows;
732
732
733
    selectedRows.clear();
733
    selectedRows.clear();
734
734
735
    foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
735
    foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
736
        if (!selectedRows.contains(model_index.row()) && (model_index.column()==1))  {
736
        if (!selectedRows.contains(model_index.row()) && (model_index.column()==1))  {
737
            selectedRows.append(model_index.row()); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
737
            selectedRows.append(model_index.row()); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
738
        }
738
        }
739
    }
739
    }
740
740
741
    qSort(selectedRows.begin(),selectedRows.end(), qGreater<int>()); // ñîðòèðóåì â îáðàòíîì ïîðÿäêå
741
    qSort(selectedRows.begin(),selectedRows.end(), qGreater<int>()); // ñîðòèðóåì â îáðàòíîì ïîðÿäêå
742
742
743
    QString Inctance_str; // èìÿ òàáëèöû-õðàíèëèùà
743
    QString Inctance_str; // èìÿ òàáëèöû-õðàíèëèùà
744
    Inctance_str = mymodel->data(mymodel->index(ClassEditor::currIndexOfClassesTable.row(), 3)).toString();
744
    Inctance_str = mymodel->data(mymodel->index(ClassEditor::currIndexOfClassesTable.row(), 3)).toString();
745
    for (int m =0; m < selectedRows.size(); ++m){
745
    for (int m =0; m < selectedRows.size(); ++m){
746
746
747
747
748
        QString query_str;
748
        QString query_str;
749
        QString field_name_str; // èìÿ óäàëÿåìîãî ïîëÿ
749
        QString field_name_str; // èìÿ óäàëÿåìîãî ïîëÿ
750
        QSqlQuery q;
750
        QSqlQuery q;
751
751
752
        query_str.clear();
752
        query_str.clear();
753
753
754
754
755
        field_name_str = modelForPointers->data(modelForPointers->index(selectedRows.at(m), 1)).toString();
755
        field_name_str = modelForPointers->data(modelForPointers->index(selectedRows.at(m), 1)).toString();
756
756
757
        query_str.append(tr("ALTER TABLE "));
757
        query_str.append(tr("ALTER TABLE "));
758
        query_str.append(Inctance_str);
758
        query_str.append(Inctance_str);
759
        query_str.append(tr(" DROP COLUMN `"));
759
        query_str.append(tr(" DROP COLUMN `"));
760
        query_str.append(field_name_str);
760
        query_str.append(field_name_str);
761
        query_str.append(tr("`"));
761
        query_str.append(tr("`"));
762
        q.prepare(query_str);
762
        q.prepare(query_str);
763
        bool ok = q.exec();
763
        bool ok = q.exec();
764
        if (!ok) {
764
        if (!ok) {
765
                                    QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
765
                                    QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
766
                                                                                    this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
766
                                                                                    this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
767
                                                                                    QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
767
                                                                                    QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
768
                                                                                    q.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
768
                                                                                    q.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
769
769
770
                                                                    return; // âûõîäèì íå ïðèìåíÿÿ èçìåíåíèé
770
                                                                    return; // âûõîäèì íå ïðèìåíÿÿ èçìåíåíèé
771
771
772
                             }
772
                             }
773
773
774
774
775
775
776
        modelForPointers->removeRow(selectedRows.at(m));
776
        modelForPointers->removeRow(selectedRows.at(m));
777
777
778
    }
778
    }
779
779
780
780
781
    refreshInctance();
781
    refreshInctance();
782
782
783
783
784
784
785
}
785
}
786
786
787
787
788
788
789
789
790
790
791
void ClassEditor::on_pushButton_5_clicked(){         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü âñå ïîëÿ"
791
void ClassEditor::on_pushButton_5_clicked(){         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü âñå ïîëÿ"
792
int row;
792
int row;
793
row = ClassEditor::modelForDescription->rowCount();
793
row = ClassEditor::modelForDescription->rowCount();
794
ClassEditor::modelForDescription->removeRows(0, row);
794
ClassEditor::modelForDescription->removeRows(0, row);
795
ClassEditor::modelForDescription->submitAll();
795
ClassEditor::modelForDescription->submitAll();
796
}
796
}
797
797
798
void ClassEditor::on_pushButton_6_clicked(){         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü âñå ïîëÿ"
798
void ClassEditor::on_pushButton_6_clicked(){         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü âñå ïîëÿ"
-
 
799
-
 
800
on_action_newPointer();
-
 
801
    /*********************************
-
 
802

-
 
803

799
    QString  fileName;
804
    QString  fileName;
800
    QPixmap pixmap;
805
    QPixmap pixmap;
801
    fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this,
806
    fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this,
802
         tr("Open Image"), "", tr("Image Files (*.png *.jpg *.bmp)"));
807
         tr("Open Image"), "", tr("Image Files (*.png *.jpg *.bmp)"));
803
    pixmap.load(fileName);
808
    pixmap.load(fileName);
804
    ui->label_4->setPixmap(pixmap);
809
    ui->label_4->setPixmap(pixmap);
805
    QImage currentImage = pixmap.toImage();
810
    QImage currentImage = pixmap.toImage();
806
       QByteArray bytes;
811
       QByteArray bytes;
807
       QBuffer buffer(&bytes);
812
       QBuffer buffer(&bytes);
808
       buffer.open(QIODevice::WriteOnly);
813
       buffer.open(QIODevice::WriteOnly);
809
       currentImage.save(&buffer, "PNG");
814
       currentImage.save(&buffer, "PNG");
810
815

811
       if (currIndexOfClassesTable.isValid()) {
816
       if (currIndexOfClassesTable.isValid()) {
812
                                                    bool ok;
817
                                                    bool ok;
813
818

814
                                                    ok = mymodel->setData(mymodel->index(currIndexOfClassesTable.row(), 5), QVariant (bytes), Qt::EditRole);
819
                                                    ok = mymodel->setData(mymodel->index(currIndexOfClassesTable.row(), 5), QVariant (bytes), Qt::EditRole);
815
                                                    mymodel->submitAll();
820
                                                    mymodel->submitAll();
816
821

817
822

818
                                              }
823
                                              }
819
824

-
 
825
********************************************/
-
 
826
}
-
 
827
-
 
828
-
 
829
-
 
830
-
 
831
void ClassEditor::on_pushButton_7_clicked(){         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü âûäåëåííûå óêàçàòåëè"
-
 
832
-
 
833
-
 
834
-
 
835
}
-
 
836
-
 
837
-
 
838
void ClassEditor::on_pushButton_8_clicked(){         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü âûäåëåííûå óêàçàòåëè"
-
 
839
-
 
840
820
841
821
}
842
}
822
843
-
 
844
823
void ClassEditor::on_myModel_dataChanged( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){
845
void ClassEditor::on_myModel_dataChanged( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){
824
846
825
int i;
847
int i;
826
i++;
848
i++;
827
ui->tableView->resizeColumnsToContents();
849
ui->tableView->resizeColumnsToContents();
828
ui->tableView->resizeRowsToContents();
850
ui->tableView->resizeRowsToContents();
829
851
830
852
831
853
832
854
833
}
855
}
834
856
835
void ClassEditor::on_modelForDescription_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){
857
void ClassEditor::on_modelForDescription_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){
836
    ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
858
    ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
837
859
838
    /*
860
    /*
839
    QString instance_str;
861
    QString instance_str;
840
    instance_str = mymodel->data(mymodel->index(ClassEditor::currIndexOfClassesTable.row(), 3)).toString();
862
    instance_str = mymodel->data(mymodel->index(ClassEditor::currIndexOfClassesTable.row(), 3)).toString();
841
    tableForInstance->close();
863
    tableForInstance->close();
842
    delete model;
864
    delete model;
843
    delete tableForInstance;
865
    delete tableForInstance;
844
    model = new QSqlTableModel();
866
    model = new QSqlTableModel();
845
    tableForInstance = new QTableView();
867
    tableForInstance = new QTableView();
846
    model->setTable(instance_str);
868
    model->setTable(instance_str);
847
    model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
869
    model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
848
    tableForInstance->setModel(model);
870
    tableForInstance->setModel(model);
849

871

850
    model->select();
872
    model->select();
851
 tableForInstance->setWindowTitle(instance_str);
873
 tableForInstance->setWindowTitle(instance_str);
852
 tableForInstance->show();
874
 tableForInstance->show();
853
*/
875
*/
854
}
876
}
855
877
856
void ClassEditor::on_action_ID_triggered(bool is_checked){          // îáðàáàòûâàåì âûáîð â ìåíþ "Ïîêàçûâàòü ID"
878
void ClassEditor::on_action_ID_triggered(bool is_checked){          // îáðàáàòûâàåì âûáîð â ìåíþ "Ïîêàçûâàòü ID"
857
if (is_checked) ui->tableView->showColumn(0);
879
if (is_checked) ui->tableView->showColumn(0);
858
else ui->tableView->hideColumn(0);
880
else ui->tableView->hideColumn(0);
859
ui->tableView->resizeColumnsToContents();
881
ui->tableView->resizeColumnsToContents();
860
}
882
}
861
883
862
void ClassEditor::on_action_showAlias_triggered(bool is_checked){     // îáðàáàòûâàåì âûáîð â ìåíþ "Ïîêàçûâàòü ïñåâäîíèì"
884
void ClassEditor::on_action_showAlias_triggered(bool is_checked){     // îáðàáàòûâàåì âûáîð â ìåíþ "Ïîêàçûâàòü ïñåâäîíèì"
863
    if (is_checked) ui->tableView->showColumn(2);
885
    if (is_checked) ui->tableView->showColumn(2);
864
    else ui->tableView->hideColumn(2);
886
    else ui->tableView->hideColumn(2);
865
    ui->tableView->resizeColumnsToContents();
887
    ui->tableView->resizeColumnsToContents();
866
}
888
}
867
889
868
void ClassEditor::on_action_showInstance_triggered(bool is_checked){ // îáðàáàòûâàåì âûáîð â ìåíþ "Ïîêàçûâàòü õðàíèëèùà îáúåêòîâ"
890
void ClassEditor::on_action_showInstance_triggered(bool is_checked){ // îáðàáàòûâàåì âûáîð â ìåíþ "Ïîêàçûâàòü õðàíèëèùà îáúåêòîâ"
869
    if (is_checked) ui->tableView->showColumn(3);
891
    if (is_checked) ui->tableView->showColumn(3);
870
    else ui->tableView->hideColumn(3);
892
    else ui->tableView->hideColumn(3);
871
    ui->tableView->resizeColumnsToContents();
893
    ui->tableView->resizeColumnsToContents();
872
}
894
}
873
895
874
896
875
897
876
void ClassEditor::on_action_removeAllClasses(){ // îáðàáàòûâàåì âûáîð â ìåíþ "Óäàëèòü âñå êëàññû"
898
void ClassEditor::on_action_removeAllClasses(){ // îáðàáàòûâàåì âûáîð â ìåíþ "Óäàëèòü âñå êëàññû"
877
    int row;
899
    int row;
878
    row = ClassEditor::mymodel->rowCount();
900
    row = ClassEditor::mymodel->rowCount();
879
    for (int m=0; m < row; ++m){
901
    for (int m=0; m < row; ++m){
880
    ClassEditor::removeClass(0);
902
    ClassEditor::removeClass(0);
881
    //ClassEditor::mymodel->removeRows(0, row);
903
    //ClassEditor::mymodel->removeRows(0, row);
882
}
904
}
883
    ClassEditor::mymodel->submitAll();
905
    ClassEditor::mymodel->submitAll();
884
    ClassEditor::modelForDescription->select();
906
    ClassEditor::modelForDescription->select();
885
}
907
}
886
908
887
void ClassEditor::removeClass(int class_row){ // ôóíêöèÿ óäàëÿåò êëàññ, íàõîäÿùèéñÿ â ñòðîêå ñ íîìåðîì class_row
909
void ClassEditor::removeClass(int class_row){ // ôóíêöèÿ óäàëÿåò êëàññ, íàõîäÿùèéñÿ â ñòðîêå ñ íîìåðîì class_row
888
    QModelIndex index_tmp;
910
    QModelIndex index_tmp;
889
    QString tmp_str, filter_str;
911
    QString tmp_str, filter_str;
890
    QString class_inctance;
912
    QString class_inctance;
891
   index_tmp = ui->tableView->model()->index(class_row, 0);
913
   index_tmp = ui->tableView->model()->index(class_row, 0);
892
   tmp_str = ui->tableView->model()->data(index_tmp).toString();
914
   tmp_str = ui->tableView->model()->data(index_tmp).toString();
893
   currClassID = tmp_str;
915
   currClassID = tmp_str;
894
   index_tmp = ui->tableView->model()->index(class_row, 3);
916
   index_tmp = ui->tableView->model()->index(class_row, 3);
895
   class_inctance = ui->tableView->model()->data(index_tmp).toString();
917
   class_inctance = ui->tableView->model()->data(index_tmp).toString();
896
918
897
   QSqlQuery q;
919
   QSqlQuery q;
898
   QString sql_str;
920
   QString sql_str;
899
   bool ok;
921
   bool ok;
900
   sql_str = tr("drop table `");
922
   sql_str = tr("drop table `");
901
   sql_str.append(class_inctance);
923
   sql_str.append(class_inctance);
902
   sql_str.append(tr("`"));
924
   sql_str.append(tr("`"));
903
   ok = q.prepare(sql_str);
925
   ok = q.prepare(sql_str);
904
926
905
927
906
928
907
929
908
930
909
  // ui->label->setText(QVariant(currIndexOfClassesTable.row()).toString());
931
  // ui->label->setText(QVariant(currIndexOfClassesTable.row()).toString());
910
   filter_str = tr("ClassIdentifer = ");
932
   filter_str = tr("ClassIdentifer = ");
911
   filter_str.append(tmp_str);
933
   filter_str.append(tmp_str);
912
   modelForDescription->setFilter(filter_str); // îáíîâëÿåì òàáëèöó ïîëåé
934
   modelForDescription->setFilter(filter_str); // îáíîâëÿåì òàáëèöó ïîëåé
913
    ClassEditor::on_pushButton_5_clicked(); // ñíà÷àëà óäàëèì âñå ïîëÿ êëàññà
935
    ClassEditor::on_pushButton_5_clicked(); // ñíà÷àëà óäàëèì âñå ïîëÿ êëàññà
914
     mymodel->removeRow(class_row); // òåïåðü óäàëÿåì ñàì êëàññ
936
     mymodel->removeRow(class_row); // òåïåðü óäàëÿåì ñàì êëàññ
915
     mymodel->submitAll(); // ôèêñèðóåì èçìåíåíèÿ
937
     mymodel->submitAll(); // ôèêñèðóåì èçìåíåíèÿ
916
938
917
     ok = q.exec();// óäàëÿåì õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
939
     ok = q.exec();// óäàëÿåì õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
918
     if (!ok) {
940
     if (!ok) {
919
                                 QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
941
                                 QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
920
                                                                                 this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
942
                                                                                 this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
921
                                                                                 QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
943
                                                                                 QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
922
                                                                                 q.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
944
                                                                                 q.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
923
945
924
946
925
                          }
947
                          }
926
948
927
   ui->tableView->resizeColumnsToContents();
949
   ui->tableView->resizeColumnsToContents();
928
   ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
950
   ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
929
951
930
}
952
}
931
953
932
954
933
void ClassEditor::on_field_changed(){ // ïîìåíÿëîñü èìÿ ïîëÿ
955
void ClassEditor::on_field_changed(){ // ïîìåíÿëîñü èìÿ ïîëÿ
934
    ClassEditor::refreshInctance();
956
    ClassEditor::refreshInctance();
935
}
957
}
936
958
937
959
938
960
939
961
940
void ClassEditor::refreshInctance(){ // îáíîâèì ìîäåëü òàáëèöû-õðàíèëèùà
962
void ClassEditor::refreshInctance(){ // îáíîâèì ìîäåëü òàáëèöû-õðàíèëèùà
941
963
942
    QString Inctance_str; // èìÿ òàáëèöû-õðàíèëèùà
964
    QString Inctance_str; // èìÿ òàáëèöû-õðàíèëèùà
943
    Inctance_str = mymodel->data(mymodel->index(ClassEditor::currIndexOfClassesTable.row(), 3)).toString();
965
    Inctance_str = mymodel->data(mymodel->index(ClassEditor::currIndexOfClassesTable.row(), 3)).toString();
944
    delete model;
966
    delete model;
945
    delete tableForInstance;
967
    delete tableForInstance;
946
    model = new QSqlTableModel();
968
    model = new QSqlTableModel();
947
    tableForInstance = new QTableView();
969
    tableForInstance = new QTableView();
948
    model->setTable(Inctance_str);
970
    model->setTable(Inctance_str);
949
    model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
971
    model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
950
    model->select();
972
    model->select();
951
    tableForInstance->setModel(model);
973
    tableForInstance->setModel(model);
952
    tableForInstance->setWindowTitle(Inctance_str);
974
    tableForInstance->setWindowTitle(Inctance_str);
953
    tableForInstance->resizeRowsToContents();
975
    tableForInstance->resizeRowsToContents();
954
    tableForInstance->show();
976
    tableForInstance->show();
955
977
956
}
978
}
957
979
958
980
959
981
960
982
961
void ClassEditor::on_action_newPointer(){ // äîáàâëÿåì íîâîå ïîëå äëÿ óêàçàòåëåé íà îáúåêòû êëàññà-êîíòåéíåðà
983
void ClassEditor::on_action_newPointer(){ // äîáàâëÿåì íîâîå ïîëå äëÿ óêàçàòåëåé íà îáúåêòû êëàññà-êîíòåéíåðà
962
    ClassEditor::addNewPointer();
984
    ClassEditor::addNewPointer();
963
    ClassEditor::modelForPointers->select();
985
    ClassEditor::modelForPointers->select();
964
    ui->tableView_3->resizeColumnsToContents();
986
    ui->tableView_3->resizeColumnsToContents();
965
987
966
}
988
}
967
989
968
990
969
// Ñ÷èòûâàåì íàñòðîéêè
991
// Ñ÷èòûâàåì íàñòðîéêè
970
992
971
void ClassEditor::readSettings()
993
void ClassEditor::readSettings()
972
{
994
{
973
        QSettings settings("Trolltech", "Application Example");
995
        QSettings settings("Trolltech", "Application Example");
974
        baseName = settings.value("baseName", "an_db").toString();
996
        baseName = settings.value("baseName", "an_db").toString();
975
        userName = settings.value("userName", "an").toString();
997
        userName = settings.value("userName", "an").toString();
976
        password = settings.value("password", "393939").toString();
998
        password = settings.value("password", "393939").toString();
977
        tableName = settings.value("tableName", "inventar").toString();
999
        tableName = settings.value("tableName", "inventar").toString();
978
        hostName = settings.value("hostName", "server").toString();
1000
        hostName = settings.value("hostName", "server").toString();
979
//     resize(size);
1001
//     resize(size);
980
//     move(pos);tableName
1002
//     move(pos);tableName
981
}
1003
}
982
1004
983
1005
984
void ClassEditor::writeSettings()
1006
void ClassEditor::writeSettings()
985
{
1007
{
986
        QSettings settings("Trolltech", "Application Example");
1008
        QSettings settings("Trolltech", "Application Example");
987
        settings.setValue("baseName", baseName);
1009
        settings.setValue("baseName", baseName);
988
        settings.setValue("userName", userName);
1010
        settings.setValue("userName", userName);
989
        settings.setValue("password", password);
1011
        settings.setValue("password", password);
990
        settings.setValue("tableName", tableName);
1012
        settings.setValue("tableName", tableName);
991
        settings.setValue("hostName", hostName);
1013
        settings.setValue("hostName", hostName);
992
}
1014
}
993
1015
994
1016
995
void ClassEditor::applySetting()
1017
void ClassEditor::applySetting()
996
{
1018
{
997
        bool ok;
1019
        bool ok;
998
        baseName = setFrm.lineEdit->text();
1020
        baseName = setFrm.lineEdit->text();
999
        userName = setFrm.lineEdit_2->text();
1021
        userName = setFrm.lineEdit_2->text();
1000
        password = setFrm.lineEdit_3->text();
1022
        password = setFrm.lineEdit_3->text();
1001
        // tableName = setFrm->lineEdit_4->text();
1023
        // tableName = setFrm->lineEdit_4->text();
1002
        hostName = setFrm.lineEdit_5->text();
1024
        hostName = setFrm.lineEdit_5->text();
1003
        writeSettings();
1025
        writeSettings();
1004
1026
1005
        sql.close(); // ðàçðûâàåì ñîåäèíåíèå ñ áàçîé
1027
        sql.close(); // ðàçðûâàåì ñîåäèíåíèå ñ áàçîé
1006
1028
1007
        sql.setDatabaseName(baseName);
1029
        sql.setDatabaseName(baseName);
1008
        // sql.setDatabaseName(tr("inventory"));
1030
        // sql.setDatabaseName(tr("inventory"));
1009
1031
1010
        // sql.setHostName(tr("localhost"));
1032
        // sql.setHostName(tr("localhost"));
1011
        sql.setHostName(hostName);
1033
        sql.setHostName(hostName);
1012
1034
1013
        // sql.setUserName(tr("an"));
1035
        // sql.setUserName(tr("an"));
1014
1036
1015
        sql.setUserName(userName);
1037
        sql.setUserName(userName);
1016
1038
1017
        // sql.setPassword(tr("393939"));
1039
        // sql.setPassword(tr("393939"));
1018
1040
1019
        sql.setPassword(password);
1041
        sql.setPassword(password);
1020
1042
1021
        ok = sql.connect();
1043
        ok = sql.connect();
1022
        if (!ok) {
1044
        if (!ok) {
1023
                                    QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1045
                                    QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1024
                                                                                    this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1046
                                                                                    this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1025
                                                                                    QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1047
                                                                                    QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1026
                                                                                    sql.lasError());         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1048
                                                                                    sql.lasError());         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1027
1049
1028
                             }
1050
                             }
1029
        else {
1051
        else {
1030
1052
1031
            QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1053
            QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1032
                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1054
                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1033
                                                            QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
1055
                                                            QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
1034
                                                            QObject::tr("Ñîåäèíåíèå ñ áàçîé äàííûõ óñïåøíî óñòàíîâëåíî."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1056
                                                            QObject::tr("Ñîåäèíåíèå ñ áàçîé äàííûõ óñïåøíî óñòàíîâëåíî."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1035
1057
1036
1058
1037
1059
1038
1060
1039
1061
1040
        }
1062
        }
1041
1063
1042
1064
1043
        mymodel->select();
1065
        mymodel->select();
1044
        model->select();
1066
        model->select();
1045
        modelForDescription->select();
1067
        modelForDescription->select();
1046
1068
1047
   ////////////     ok=openDataBase();
1069
   ////////////     ok=openDataBase();
1048
   ////////////     if (!ok) return;
1070
   ////////////     if (!ok) return;
1049
   // // //     ui->treeWidget->clear(); // î÷èùàåì äåðåâî ñ ìîäåëüþ
1071
   // // //     ui->treeWidget->clear(); // î÷èùàåì äåðåâî ñ ìîäåëüþ
1050
1072
1051
   // // //      buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("1"));
1073
   // // //      buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("1"));
1052
   ////////////     class_list_map.clear(); // î÷èùàåì ñïèñîê êëàññîâ
1074
   ////////////     class_list_map.clear(); // î÷èùàåì ñïèñîê êëàññîâ
1053
   ////////////     initComboBox();
1075
   ////////////     initComboBox();
1054
  // // //      getDatabaseData();
1076
  // // //      getDatabaseData();
1055
        // delete setFrm;
1077
        // delete setFrm;
1056
        setFrm.close();
1078
        setFrm.close();
1057
}
1079
}
1058
1080
1059
void ClassEditor::getSetting()
1081
void ClassEditor::getSetting()
1060
{
1082
{
1061
        // setFrm = new settingForm;
1083
        // setFrm = new settingForm;
1062
    // // //     connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
1084
    // // //     connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
1063
        setFrm.lineEdit->setText(baseName);
1085
        setFrm.lineEdit->setText(baseName);
1064
        setFrm.lineEdit_2->setText(userName);
1086
        setFrm.lineEdit_2->setText(userName);
1065
        setFrm.lineEdit_3->setText(password);
1087
        setFrm.lineEdit_3->setText(password);
1066
//      setFrm->lineEdit_4->setText(tableName);
1088
//      setFrm->lineEdit_4->setText(tableName);
1067
        setFrm.lineEdit_5->setText(hostName);
1089
        setFrm.lineEdit_5->setText(hostName);
1068
        setFrm.show();
1090
        setFrm.show();
1069
1091
1070
1092
1071
1093
1072
}
1094
}
1073
1095
1074
1096
1075
void ClassEditor::initDataBase(){ // íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ ñîåäèíåíèÿ è óñòàíîâêà ñîåäèíåíèÿ
1097
void ClassEditor::initDataBase(){ // íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ ñîåäèíåíèÿ è óñòàíîâêà ñîåäèíåíèÿ
1076
1098
1077
    sql.setDatabaseName(baseName);
1099
    sql.setDatabaseName(baseName);
1078
    sql.setHostName(hostName);
1100
    sql.setHostName(hostName);
1079
    sql.setUserName(userName);
1101
    sql.setUserName(userName);
1080
    sql.setPassword(password);
1102
    sql.setPassword(password);
1081
1103
1082
    bool ok;
1104
    bool ok;
1083
    ok = sql.connect();
1105
    ok = sql.connect();
1084
    if (!ok) {
1106
    if (!ok) {
1085
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1107
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1086
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1108
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1087
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1109
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1088
                                                                                sql.lasError());         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1110
                                                                                sql.lasError());         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1089
1111
1090
                         }
1112
                         }
1091
    else {
1113
    else {
1092
1114
1093
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1115
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1094
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1116
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1095
                                                        QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
1117
                                                        QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
1096
                                                        QObject::tr("Ñîåäèíåíèå ñ áàçîé äàííûõ óñïåøíî óñòàíîâëåíî."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1118
                                                        QObject::tr("Ñîåäèíåíèå ñ áàçîé äàííûõ óñïåøíî óñòàíîâëåíî."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1097
1119
1098
1120
1099
1121
1100
1122
1101
1123
1102
    }
1124
    }
1103
1125
1104
}
1126
}
1105
1127
1106
1128
1107
void ClassEditor::createMainTables(){// ñîçäàåì ñòðóêòóðó áàçû äàííûõ - òàáëèöû DescriptionOfClasses è ListOfClasses
1129
void ClassEditor::createMainTables(){// ñîçäàåì ñòðóêòóðó áàçû äàííûõ - òàáëèöû DescriptionOfClasses è ListOfClasses
1108
1130
1109
    bool ok;
1131
    bool ok;
1110
    ok = sql.createListOfClassesTable();
1132
    ok = sql.createListOfClassesTable();
1111
1133
1112
    if (!ok) {
1134
    if (!ok) {
1113
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1135
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1114
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1136
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1115
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1137
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1116
                                                                                sql.lasError());         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1138
                                                                                sql.lasError());         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1117
1139
1118
                         }
1140
                         }
1119
    else {
1141
    else {
1120
1142
1121
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1143
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1122
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1144
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1123
                                                        QObject::tr("Database Create"),   // Çàãîëîâîê.
1145
                                                        QObject::tr("Database Create"),   // Çàãîëîâîê.
1124
                                                        QObject::tr("Áàçà äàííûõ óñïåøíî ñîçäàíà."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1146
                                                        QObject::tr("Áàçà äàííûõ óñïåøíî ñîçäàíà."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1125
        }
1147
        }
1126
1148
1127
1149
1128
1150
1129
1151
1130
    ok = sql.createDescriptionOfClassesTable();
1152
    ok = sql.createDescriptionOfClassesTable();
1131
1153
1132
    if (!ok) {
1154
    if (!ok) {
1133
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1155
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1134
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1156
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1135
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1157
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1136
                                                                                sql.lasError());         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1158
                                                                                sql.lasError());         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1137
1159
1138
                         }
1160
                         }
1139
    else {
1161
    else {
1140
1162
1141
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1163
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1142
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1164
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1143
                                                        QObject::tr("Database Create"),   // Çàãîëîâîê.
1165
                                                        QObject::tr("Database Create"),   // Çàãîëîâîê.
1144
                                                        QObject::tr("Áàçà äàííûõ óñïåøíî ñîçäàíà."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1166
                                                        QObject::tr("Áàçà äàííûõ óñïåøíî ñîçäàíà."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1145
        }
1167
        }
1146
1168
1147
1169
1148
ok = sql.createListModelsTable();
1170
ok = sql.createListModelsTable();
1149
1171
1150
    if (!ok) {
1172
    if (!ok) {
1151
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1173
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1152
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1174
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1153
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1175
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1154
                                                                            sql.lasError());         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1176
                                                                            sql.lasError());         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1155
1177
1156
                     }
1178
                     }
1157
    else {
1179
    else {
1158
1180
1159
            QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1181
            QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1160
                                                    this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1182
                                                    this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1161
                                                    QObject::tr("Database Create"),   // Çàãîëîâîê.
1183
                                                    QObject::tr("Database Create"),   // Çàãîëîâîê.
1162
                                                    QObject::tr("Áàçà äàííûõ óñïåøíî ñîçäàíà."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1184
                                                    QObject::tr("Áàçà äàííûõ óñïåøíî ñîçäàíà."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1163
    }
1185
    }
1164
1186
1165
1187
1166
1188
1167
1189
1168
1190
1169
    ok = sql.createFiltersTable();
1191
    ok = sql.createFiltersTable();
1170
1192
1171
         if (!ok) {
1193
         if (!ok) {
1172
                                 QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1194
                                 QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1173
                                                                                 this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1195
                                                                                 this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1174
                                                                                 QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1196
                                                                                 QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1175
                                                                                 sql.lasError());         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1197
                                                                                 sql.lasError());         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1176
1198
1177
                          }
1199
                          }
1178
         else {
1200
         else {
1179
1201
1180
                 QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1202
                 QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1181
                                                         this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1203
                                                         this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1182
                                                         QObject::tr("Database Create"),   // Çàãîëîâîê.
1204
                                                         QObject::tr("Database Create"),   // Çàãîëîâîê.
1183
                                                         QObject::tr("Áàçà äàííûõ óñïåøíî ñîçäàíà."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1205
                                                         QObject::tr("Áàçà äàííûõ óñïåøíî ñîçäàíà."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1184
         }
1206
         }
1185
1207
1186
1208
1187
}
1209
}
1188
1210
1189
void ClassEditor::initClassListTable(){ // íàñòðàèâàåì òàáëèöó äëÿ îòîáðàæåíèÿ ñïèñêà ñóùåñòâóþùèõ êëàññîâ
1211
void ClassEditor::initClassListTable(){ // íàñòðàèâàåì òàáëèöó äëÿ îòîáðàæåíèÿ ñïèñêà ñóùåñòâóþùèõ êëàññîâ
1190
1212
1191
    mymodel->setTable(tr("ListOfClasses"));
1213
    mymodel->setTable(tr("ListOfClasses"));
1192
    mymodel->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
1214
    mymodel->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
1193
    mymodel->select();
1215
    mymodel->select();
1194
    mymodel->setHeaderData(1, Qt::Horizontal, tr("Èìÿ êëàññà"));
1216
    mymodel->setHeaderData(1, Qt::Horizontal, tr("Èìÿ êëàññà"));
1195
    mymodel->setHeaderData(2, Qt::Horizontal, tr("Ïñåâäîíèì êëàññà"));
1217
    mymodel->setHeaderData(2, Qt::Horizontal, tr("Ïñåâäîíèì êëàññà"));
1196
    mymodel->setHeaderData(4, Qt::Horizontal, tr("Êîìåíòàðèé"));
1218
    mymodel->setHeaderData(4, Qt::Horizontal, tr("Êîìåíòàðèé"));
1197
    mymodel->setHeaderData(5, Qt::Horizontal, tr("Èêîíêà"));
1219
    mymodel->setHeaderData(5, Qt::Horizontal, tr("Èêîíêà"));
1198
    ui->tableView->setModel(mymodel);
1220
    ui->tableView->setModel(mymodel);
1199
    ui->tableView->setAlternatingRowColors(true);
1221
    ui->tableView->setAlternatingRowColors(true);
1200
    ui->tableView->resizeColumnsToContents();
1222
    ui->tableView->resizeColumnsToContents();
1201
    ui->tableView->resizeRowsToContents();
1223
    ui->tableView->resizeRowsToContents();
1202
    ui->tableView->hideColumn(0);
1224
    ui->tableView->hideColumn(0);
1203
    ui->tableView->hideColumn(3);
1225
    ui->tableView->hideColumn(3);
1204
    ui->tableView->hideColumn(2);
1226
    ui->tableView->hideColumn(2);
1205
    CPictureDelegate *pictureDelegate;
1227
    CPictureDelegate *pictureDelegate;
1206
    pictureDelegate = new CPictureDelegate(this);
1228
    pictureDelegate = new CPictureDelegate(this);
1207
    pictureDelegate->setTableView(ui->tableView);
1229
    pictureDelegate->setTableView(ui->tableView);
1208
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(5, pictureDelegate);
1230
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(5, pictureDelegate);
1209
    ui->tableView->resizeColumnsToContents();
1231
    ui->tableView->resizeColumnsToContents();
1210
    ui->tableView->resizeRowsToContents();
1232
    ui->tableView->resizeRowsToContents();
1211
    /*
1233
    /*
1212
    for (int i=0; i < mymodel->rowCount(); i++){
1234
    for (int i=0; i < mymodel->rowCount(); i++){
1213
    ui->tableView->setRowHeight(i, 100);
1235
    ui->tableView->setRowHeight(i, 100);
1214
    }
1236
    }
1215
*/
1237
*/
1216
1238
1217
}
1239
}
1218
1240
1219
1241
1220
void ClassEditor::initFieldsTable(){ // íàñòðàèâàåì òàáëèöó äëÿ îòîáðàæåíèÿ ñïèñêà ïîëåé ñóùåñòâóþùèõ êëàññîâ
1242
void ClassEditor::initFieldsTable(){ // íàñòðàèâàåì òàáëèöó äëÿ îòîáðàæåíèÿ ñïèñêà ïîëåé ñóùåñòâóþùèõ êëàññîâ
1221
1243
1222
    modelForDescription->setTable(tr("DescriptionOfClasses"));
1244
    modelForDescription->setTable(tr("DescriptionOfClasses"));
1223
    modelForDescription->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
1245
    modelForDescription->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
1224
    modelForDescription->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
1246
    modelForDescription->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
1225
    ui->tableView_2->setModel(modelForDescription);
1247
    ui->tableView_2->setModel(modelForDescription);
1226
    ui->tableView_2->setAlternatingRowColors(true);
1248
    ui->tableView_2->setAlternatingRowColors(true);
1227
    ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
1249
    ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
1228
    ui->tableView_2->setItemDelegateForColumn(3, &classTableDelegate);
1250
    ui->tableView_2->setItemDelegateForColumn(3, &classTableDelegate);
1229
}
1251
}
1230
1252
1231
void ClassEditor::initPointersTable(){ // íàñòðàèâàåì òàáëèöó äëÿ îòîáðàæåíèÿ ñïèñêà ïîëåé-óêàçàòåëåé êëàññà
1253
void ClassEditor::initPointersTable(){ // íàñòðàèâàåì òàáëèöó äëÿ îòîáðàæåíèÿ ñïèñêà ïîëåé-óêàçàòåëåé êëàññà
1232
1254
1233
    modelForPointers->setTable(tr("DescriptionOfClasses"));
1255
    modelForPointers->setTable(tr("DescriptionOfClasses"));
1234
    modelForPointers->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
1256
    modelForPointers->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
1235
    modelForPointers->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
1257
    modelForPointers->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
1236
    ui->tableView_3->setModel(modelForPointers);
1258
    ui->tableView_3->setModel(modelForPointers);
1237
    delegateForDefaultValueColomn.getItems();
1259
    delegateForDefaultValueColomn.getItems();
1238
    ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(4, &delegateForDefaultValueColomn);
1260
    ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(4, &delegateForDefaultValueColomn);
1239
1261
1240
  //  ui->tableView_3->resizeColumnsToContents();
1262
  //  ui->tableView_3->resizeColumnsToContents();
1241
1263
1242
}
1264
}
1243
 
1265