Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 210 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 210 Rev 232
Line 630... Line 630...
630
    ClassEditor::modelForDescription->select();
630
    ClassEditor::modelForDescription->select();
631
    ui->tableView->resizeColumnsToContents();
631
    ui->tableView->resizeColumnsToContents();
632
    ui->tableView->resizeRowsToContents();
632
    ui->tableView->resizeRowsToContents();
633
}
633
}
634
634
-
 
635
-
 
636
-
 
637
-
 
638
-
 
639
-
 
640
635
void ClassEditor::on_pushButton_3_clicked(){         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Íîâîå ïîëå"
641
void ClassEditor::on_pushButton_3_clicked(){         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Íîâîå ïîëå"
636
    int i;
642
    int i;
637
    i++;
643
    i++;
638
    ClassEditor::addNewField();
644
    ClassEditor::addNewField();
639
    ClassEditor::modelForDescription->select();
645
    ClassEditor::modelForDescription->select();
Line 879... Line 885...
879
}
885
}
880
886
881
void ClassEditor::removeClass(int class_row){ // ôóíêöèÿ óäàëÿåò êëàññ, íàõîäÿùèéñÿ â ñòðîêå ñ íîìåðîì class_row
887
void ClassEditor::removeClass(int class_row){ // ôóíêöèÿ óäàëÿåò êëàññ, íàõîäÿùèéñÿ â ñòðîêå ñ íîìåðîì class_row
882
    QModelIndex index_tmp;
888
    QModelIndex index_tmp;
883
    QString tmp_str, filter_str;
889
    QString tmp_str, filter_str;
-
 
890
    QString class_inctance;
884
   index_tmp = ui->tableView->model()->index(class_row, 0);
891
   index_tmp = ui->tableView->model()->index(class_row, 0);
885
   tmp_str = ui->tableView->model()->data(index_tmp).toString();
892
   tmp_str = ui->tableView->model()->data(index_tmp).toString();
886
   currClassID = tmp_str;
893
   currClassID = tmp_str;
-
 
894
   index_tmp = ui->tableView->model()->index(class_row, 3);
-
 
895
   class_inctance = ui->tableView->model()->data(index_tmp).toString();
-
 
896
-
 
897
   QSqlQuery q;
-
 
898
   QString sql_str;
-
 
899
   bool ok;
-
 
900
   sql_str = tr("drop table `");
-
 
901
   sql_str.append(class_inctance);
-
 
902
   sql_str.append(tr("`"));
-
 
903
   ok = q.prepare(sql_str);
-
 
904
-
 
905
-
 
906
-
 
907
-
 
908
887
  // ui->label->setText(QVariant(currIndexOfClassesTable.row()).toString());
909
  // ui->label->setText(QVariant(currIndexOfClassesTable.row()).toString());
888
   filter_str = tr("ClassIdentifer = ");
910
   filter_str = tr("ClassIdentifer = ");
889
   filter_str.append(tmp_str);
911
   filter_str.append(tmp_str);
890
   modelForDescription->setFilter(filter_str); // îáíîâëÿåì òàáëèöó ïîëåé
912
   modelForDescription->setFilter(filter_str); // îáíîâëÿåì òàáëèöó ïîëåé
891
    ClassEditor::on_pushButton_5_clicked(); // ñíà÷àëà óäàëèì âñå ïîëÿ êëàññà
913
    ClassEditor::on_pushButton_5_clicked(); // ñíà÷àëà óäàëèì âñå ïîëÿ êëàññà
892
     mymodel->removeRow(class_row); // òåïåðü óäàëÿåì ñàì êëàññ
914
     mymodel->removeRow(class_row); // òåïåðü óäàëÿåì ñàì êëàññ
893
     mymodel->submitAll(); // ôèêñèðóåì èçìåíåíèÿ
915
     mymodel->submitAll(); // ôèêñèðóåì èçìåíåíèÿ
-
 
916
-
 
917
     ok = q.exec();// óäàëÿåì õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
-
 
918
     if (!ok) {
-
 
919
                                 QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
-
 
920
                                                                                 this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
-
 
921
                                                                                 QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
-
 
922
                                                                                 q.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
-
 
923
-
 
924
-
 
925
                          }
-
 
926
894
   ui->tableView->resizeColumnsToContents();
927
   ui->tableView->resizeColumnsToContents();
895
   ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
928
   ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
896
929
897
}
930
}
898
931