Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 183 | Rev 232 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 183 Rev 210
1
#include "classeditor.h"
1
#include "classeditor.h"
2
#include "ui_classeditor.h"
2
#include "ui_classeditor.h"
3
3
4
4
5
ClassEditor::ClassEditor(QWidget *parent) :
5
ClassEditor::ClassEditor(QWidget *parent) :
6
    QMainWindow(parent),
6
    QMainWindow(parent),
7
    ui(new Ui::ClassEditor)
7
    ui(new Ui::ClassEditor)
8
{
8
{
9
    ui->setupUi(this);
9
    ui->setupUi(this);
10
10
11
   //  iconFrm.show();
11
   //  iconFrm.show();
12
   
12
   
13
13
14
14
15
    readSettings();
15
    readSettings();
16
16
17
17
18
    initDataBase(); // íàñòðàèâàåì è óñòàíàâëèâàåì ñîåäèíåíèå
18
    initDataBase(); // íàñòðàèâàåì è óñòàíàâëèâàåì ñîåäèíåíèå
19
    createMainTables(); // ñîçäàåì ñòðóêòóðó íàøåé áàçû - äâå ãëàâíûå òàáëèöû DescriptionOfClasses è ListOfClasses
19
    createMainTables(); // ñîçäàåì ñòðóêòóðó íàøåé áàçû - äâå ãëàâíûå òàáëèöû DescriptionOfClasses è ListOfClasses
20
20
21
21
22
22
23
/*
23
/*
24
    field = new TableField(tr("Ñîòðóäíèêè"), this);
24
    field = new TableField(tr("Ñîòðóäíèêè"), this);
25
    field->setNotNull(true);
25
    field->setNotNull(true);
26
    field->setDefaultValue(tr("ñîòðóäíèê"));
26
    field->setDefaultValue(tr("ñîòðóäíèê"));
27

27

28
    table = new SqlTable (tr("NewTable"), this);
28
    table = new SqlTable (tr("NewTable"), this);
29
    table->setName(tr("NewTable"));
29
    table->setName(tr("NewTable"));
30
    table->fields().at(0)->setNotNull(true);
30
    table->fields().at(0)->setNotNull(true);
31
    if (!(table->setPrimaryKey(tr("ID")))) {
31
    if (!(table->setPrimaryKey(tr("ID")))) {
32
         ui->label_3->setText(table->lastError());
32
         ui->label_3->setText(table->lastError());
33
    }
33
    }
34
    else  ui->label_3->setText(table->primaryKey());
34
    else  ui->label_3->setText(table->primaryKey());
35
    table->append(field);
35
    table->append(field);
36

36

37
    field = new TableField(tr("Êîìïüþòåðû"), this);
37
    field = new TableField(tr("Êîìïüþòåðû"), this);
38
    field->setNotNull(true);
38
    field->setNotNull(true);
39
    field->setDefaultValue(tr("êîìïüþòåð"));
39
    field->setDefaultValue(tr("êîìïüþòåð"));
40
    table->append(field);
40
    table->append(field);
41

41

42
    field = new TableField(tr("Ìîíèòîðû"), this);
42
    field = new TableField(tr("Ìîíèòîðû"), this);
43
    field->setNotNull(true);
43
    field->setNotNull(true);
44
    field->setDefaultValue(tr("ìîíèòîð"));
44
    field->setDefaultValue(tr("ìîíèòîð"));
45
    table->append(field);
45
    table->append(field);
46

46

47
    field = new TableField(tr("Êîëè÷åñòâî (øòóê)"), this);
47
    field = new TableField(tr("Êîëè÷åñòâî (øòóê)"), this);
48
    field->setNotNull(true);
48
    field->setNotNull(true);
49
    field->setType(tr("INTEGER"));
49
    field->setType(tr("INTEGER"));
50
    field->setDefaultValue(tr("1"));
50
    field->setDefaultValue(tr("1"));
51
    table->append(field);
51
    table->append(field);
52

52

53
    field = new TableField(tr("Äåíü ðîæäåíèÿ"), this);
53
    field = new TableField(tr("Äåíü ðîæäåíèÿ"), this);
54
    field->setNotNull(false);
54
    field->setNotNull(false);
55
    field->setType(tr("DATE"));
55
    field->setType(tr("DATE"));
56
    field->setDefaultValue(tr("NULL"));
56
    field->setDefaultValue(tr("NULL"));
57
    table->append(field);
57
    table->append(field);
58

58

59
    ui->label_2->setText(table->name());
59
    ui->label_2->setText(table->name());
60
    ui->label->setText(table->fields().at(0)->sqlString());
60
    ui->label->setText(table->fields().at(0)->sqlString());
61
    ui->label_4->setText(table->sqlString());
61
    ui->label_4->setText(table->sqlString());
62
   ////// ui->lineEdit->insert(table->sqlString());
62
   ////// ui->lineEdit->insert(table->sqlString());
63

63

64
*/
64
*/
65
    /**********************************************
65
    /**********************************************
66

66

67
    QTextDocument *document;
67
    QTextDocument *document;
68
    // = ui->textEdit->document();
68
    // = ui->textEdit->document();
69
    QTextCursor *cursor;
69
    QTextCursor *cursor;
70

70

71
    document = ui->textEdit->document();
71
    document = ui->textEdit->document();
72
    cursor = new QTextCursor(document);
72
    cursor = new QTextCursor(document);
73
    cursor->movePosition(QTextCursor::Start);
73
    cursor->movePosition(QTextCursor::Start);
74
QTextCharFormat format(cursor->charFormat());
74
QTextCharFormat format(cursor->charFormat());
75
//format.setFontFamily("Courier");
75
//format.setFontFamily("Courier");
76
format.setFontFamily("Arial");
76
format.setFontFamily("Arial");
77
//format.setFontItalic(false);
77
//format.setFontItalic(false);
78

78

79
format.setFontWeight(QFont::Normal);
79
format.setFontWeight(QFont::Normal);
80
QTextCharFormat boldFormat = format;
80
QTextCharFormat boldFormat = format;
81
boldFormat.setFontWeight(QFont::Bold);
81
boldFormat.setFontWeight(QFont::Bold);
82

82

83
QTextCharFormat italicFormat = format;
83
QTextCharFormat italicFormat = format;
84
//format.setFontFamily("Courier");
84
//format.setFontFamily("Courier");
85
//     format.setFontFamily("Arial");
85
//     format.setFontFamily("Arial");
86
italicFormat.setFontItalic(true);
86
italicFormat.setFontItalic(true);
87

87

88
cursor->insertText(table->sqlString(), format);
88
cursor->insertText(table->sqlString(), format);
89

89

90
****************************************************/
90
****************************************************/
91
91
92
QString errorString;
92
QString errorString;
93
93
94
94
95
95
96
96
97
/*
97
/*
98
ok = sql.createTable(table);
98
ok = sql.createTable(table);
99
if (!ok) {
99
if (!ok) {
100
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
100
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
101
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
101
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
102
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
102
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
103
                                                                            sql.lasError());         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
103
                                                                            sql.lasError());         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
104
         }
104
         }
105
else {
105
else {
106

106

107
    QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
107
    QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
108
                                                    this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
108
                                                    this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
109
                                                    QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
109
                                                    QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
110
                                                    QObject::tr("Òàáëèöà â áàçå äàííûõ óñïåøíî ñîçäàíà."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
110
                                                    QObject::tr("Òàáëèöà â áàçå äàííûõ óñïåøíî ñîçäàíà."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
111
     }
111
     }
112

112

113

113

114

114

115
*/
115
*/
116
116
117
117
118
118
119
119
120
model = new QSqlTableModel(); // õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
120
model = new QSqlTableModel(); // õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
121
tableForInstance = new QTableView();
121
tableForInstance = new QTableView();
122
mymodel = new MyModel(this);
122
mymodel = new MyModel(this);
123
modelForPointers = new ModelForPointers(this); // // ìîäåëü äëÿ òàáëèöû ñ óêàçàòåëÿìè
123
modelForPointers = new ModelForPointers(this); // // ìîäåëü äëÿ òàáëèöû ñ óêàçàòåëÿìè
124
124
125
//modelForDescription = new QSqlTableModel(this);
125
//modelForDescription = new QSqlTableModel(this);
126
modelForDescription = new ModelForDescriptionTable(this);
126
modelForDescription = new ModelForDescriptionTable(this);
127
127
128
128
129
129
130
initClassListTable();
130
initClassListTable();
131
131
132
initFieldsTable();
132
initFieldsTable();
133
133
134
initPointersTable();
134
initPointersTable();
135
135
136
/////////////////model->setTable(tr("ListOfClasses"));
136
/////////////////model->setTable(tr("ListOfClasses"));
137
137
138
138
139
139
140
/////model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
140
/////model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
141
141
142
// modelForPointers->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
142
// modelForPointers->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
143
143
144
144
145
145
146
146
147
147
148
148
149
//mymodel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
149
//mymodel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
150
150
151
151
152
152
153
//////////////////model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
153
//////////////////model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
154
154
155
155
156
156
157
157
158
//       model->setFilter(tr("Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà = '7' and Èíâåíòàðíûé_íîìåð = 'i09090909'"));
158
//       model->setFilter(tr("Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà = '7' and Èíâåíòàðíûé_íîìåð = 'i09090909'"));
159
////////////////////model->select();
159
////////////////////model->select();
160
160
161
//tableForDescription = new QTableView();
161
//tableForDescription = new QTableView();
162
162
163
//tableForDescription->show();
163
//tableForDescription->show();
164
164
165
165
166
166
167
167
168
/*
168
/*
169
ui->tableView_2->hideColumn(0);
169
ui->tableView_2->hideColumn(0);
170
ui->tableView_2->hideColumn(5);
170
ui->tableView_2->hideColumn(5);
171
ui->tableView_2->hideColumn(2);
171
ui->tableView_2->hideColumn(2);
172
*/
172
*/
173
173
174
174
175
175
176
176
177
177
178
178
179
//if (mymodel->rowCount() > 0) {
179
//if (mymodel->rowCount() > 0) {
180
180
181
181
182
182
183
/*
183
/*
184

184

185
currIndexOfClassesTable = mymodel->index(0, 1);
185
currIndexOfClassesTable = mymodel->index(0, 1);
186

186

187

187

188
QModelIndex index_temp;
188
QModelIndex index_temp;
189

189

190

190

191

191

192
currClassID = mymodel->data(mymodel->index(0,0)).toString();
192
currClassID = mymodel->data(mymodel->index(0,0)).toString();
193
QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView->selectionModel();
193
QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView->selectionModel();
194

194

195
QModelIndex topLeft;
195
QModelIndex topLeft;
196
QModelIndex bottomRight;
196
QModelIndex bottomRight;
197

197

198
     topLeft = mymodel->index(0, 0, QModelIndex());
198
     topLeft = mymodel->index(0, 0, QModelIndex());
199
     bottomRight = mymodel->index(0, 1, QModelIndex());
199
     bottomRight = mymodel->index(0, 1, QModelIndex());
200

200

201
QItemSelection selection(topLeft, bottomRight);
201
QItemSelection selection(topLeft, bottomRight);
202
selectionModel->select(selection, QItemSelectionModel::Select);
202
selectionModel->select(selection, QItemSelectionModel::Select);
203

203

204

204

205
QString class_indx, class_instance;
205
QString class_indx, class_instance;
206
QString str_fltr = tr("ClassIdentifer = ");
206
QString str_fltr = tr("ClassIdentifer = ");
207
class_indx = mymodel->data(mymodel->index(0,0)).toString();
207
class_indx = mymodel->data(mymodel->index(0,0)).toString();
208
class_instance = mymodel->data(mymodel->index(0,3)).toString();
208
class_instance = mymodel->data(mymodel->index(0,3)).toString();
209

209

210
currInctanceTable = class_instance; //
210
currInctanceTable = class_instance; //
211

211

212

212

213

213

214
modelForDescription->setInctance(class_instance); // ïåðåäàåì â ìîäåëü ïîëåé èìÿ òåêóùåé òàáëèöû-õðàíèëèùà
214
modelForDescription->setInctance(class_instance); // ïåðåäàåì â ìîäåëü ïîëåé èìÿ òåêóùåé òàáëèöû-õðàíèëèùà
215
//class_instance.append(tr("_inctance"));
215
//class_instance.append(tr("_inctance"));
216
str_fltr.append(class_indx);
216
str_fltr.append(class_indx);
217
str_fltr.append(tr(" AND FieldType <> \"pointer\""));
217
str_fltr.append(tr(" AND FieldType <> \"pointer\""));
218

218

219
model->setTable(class_instance);
219
model->setTable(class_instance);
220
//model->setTable(tr("memory"));
220
//model->setTable(tr("memory"));
221
model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
221
model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
222
model->select();
222
model->select();
223
tableForInstance->setModel(model);
223
tableForInstance->setModel(model);
224
tableForInstance->resizeColumnsToContents();
224
tableForInstance->resizeColumnsToContents();
225
tableForInstance->setWindowTitle(class_instance);
225
tableForInstance->setWindowTitle(class_instance);
226
tableForInstance->show();
226
tableForInstance->show();
227

227

228
modelForDescription->setFilter(str_fltr);
228
modelForDescription->setFilter(str_fltr);
229
modelForDescription->select();
229
modelForDescription->select();
230
ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
230
ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
231

231

232

232

233
 str_fltr = tr("ClassIdentifer = ");
233
 str_fltr = tr("ClassIdentifer = ");
234
 modelForPointers->setInctance(class_instance);  // ïåðåäàåì â ìîäåëü ïîëåé èìÿ òåêóùåé òàáëèöû-õðàíèëèùà
234
 modelForPointers->setInctance(class_instance);  // ïåðåäàåì â ìîäåëü ïîëåé èìÿ òåêóùåé òàáëèöû-õðàíèëèùà
235
 str_fltr.append(class_indx);
235
 str_fltr.append(class_indx);
236
 str_fltr.append(tr(" AND FieldType = \"pointer\""));
236
 str_fltr.append(tr(" AND FieldType = \"pointer\""));
237
// str_fltr.append( tr(" FieldType = pointer "));
237
// str_fltr.append( tr(" FieldType = pointer "));
238

238

239

239

240

240

241
 modelForPointers->setFilter(str_fltr);
241
 modelForPointers->setFilter(str_fltr);
242
modelForPointers->select();
242
modelForPointers->select();
243

243

244

244

245
*/
245
*/
246
246
247
//connect(ui->tableView, SIGNAL(clicked(const QModelIndex)), this, SLOT(on_tableView_clicked(const QModelIndex)));
247
//connect(ui->tableView, SIGNAL(clicked(const QModelIndex)), this, SLOT(on_tableView_clicked(const QModelIndex)));
248
connect(mymodel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_myModel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
248
connect(mymodel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_myModel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
249
connect(modelForDescription, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_modelForDescription_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
249
connect(modelForDescription, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_modelForDescription_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
250
//connect(ui->newClassAction, SIGNAL(triggered(bool)), this, SLOT(on_pushButton_clicked(bool)));
250
//connect(ui->newClassAction, SIGNAL(triggered(bool)), this, SLOT(on_pushButton_clicked(bool)));
251
connect(ui->action_ID, SIGNAL(triggered(bool)), this, SLOT(on_action_ID_triggered(bool)));
251
connect(ui->action_ID, SIGNAL(triggered(bool)), this, SLOT(on_action_ID_triggered(bool)));
252
connect(ui->action_showAlias, SIGNAL(triggered(bool)), this, SLOT(on_action_showAlias_triggered(bool))); // ïîêàçûâàòü ïñåâäîíèìû
252
connect(ui->action_showAlias, SIGNAL(triggered(bool)), this, SLOT(on_action_showAlias_triggered(bool))); // ïîêàçûâàòü ïñåâäîíèìû
253
connect(ui->action_showInstance, SIGNAL(triggered(bool)), this, SLOT(on_action_showInstance_triggered(bool))); // ïîêàçûâàòü õðàíèëèùà îáúåêòîâ
253
connect(ui->action_showInstance, SIGNAL(triggered(bool)), this, SLOT(on_action_showInstance_triggered(bool))); // ïîêàçûâàòü õðàíèëèùà îáúåêòîâ
254
connect(ui->action_removeSelectedFields, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_pushButton_4_clicked())); // óäàëèòü âûäåëåííûå ïîëÿ
254
connect(ui->action_removeSelectedFields, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_pushButton_4_clicked())); // óäàëèòü âûäåëåííûå ïîëÿ
255
connect(ui->action_removeAllFields, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_pushButton_5_clicked())); // óäàëèòü âñå ïîëÿ
255
connect(ui->action_removeAllFields, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_pushButton_5_clicked())); // óäàëèòü âñå ïîëÿ
256
connect(ui->action_removeSelectedClasses, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_pushButton_2_clicked())); // óäàëèòü âûäåëåííûå êëàññû
256
connect(ui->action_removeSelectedClasses, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_pushButton_2_clicked())); // óäàëèòü âûäåëåííûå êëàññû
257
connect(ui->action_removeAllClasses, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_action_removeAllClasses())); // óäàëèòü âñå êëàññû
257
connect(ui->action_removeAllClasses, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_action_removeAllClasses())); // óäàëèòü âñå êëàññû
258
connect(ui->action_newClass, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_pushButton_clicked())); // äîáàâèòü íîâûé êëàññ
258
connect(ui->action_newClass, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_pushButton_clicked())); // äîáàâèòü íîâûé êëàññ
259
connect(ui->action_newField, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_pushButton_3_clicked())); // äîáàâèòü íîâîå ïîëå
259
connect(ui->action_newField, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_pushButton_3_clicked())); // äîáàâèòü íîâîå ïîëå
260
connect(ui->action_newPointer, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_action_newPointer())); // äîáàâèòü íîâîå ïîëå äëÿ óêàçàòåëåé íà êëàññû-êîíòåéíåðû
260
connect(ui->action_newPointer, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_action_newPointer())); // äîáàâèòü íîâîå ïîëå äëÿ óêàçàòåëåé íà êëàññû-êîíòåéíåðû
261
// connect(ui->action_newPointer, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_pushButton_3_clicked())); // äîáàâèòü íîâîå ïîëå äëÿ óêàçàòåëåé íà êëàññû-êîíòåéíåðû
261
// connect(ui->action_newPointer, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_pushButton_3_clicked())); // äîáàâèòü íîâîå ïîëå äëÿ óêàçàòåëåé íà êëàññû-êîíòåéíåðû
262
262
263
connect(ui->action_removeSelectedPointers, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_action_removeSelectedPointers())); // óäàëèòü âûäåëåííûå êëàññû
263
connect(ui->action_removeSelectedPointers, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_action_removeSelectedPointers())); // óäàëèòü âûäåëåííûå êëàññû
264
connect(modelForDescription, SIGNAL(field_changed()), this, SLOT(on_field_changed())); // â òàáëèöå ïîëåé ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ
264
connect(modelForDescription, SIGNAL(field_changed()), this, SLOT(on_field_changed())); // â òàáëèöå ïîëåé ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ
265
connect(ClassEditor::modelForPointers, SIGNAL(field_changed()), this, SLOT(on_field_changed())); // â òàáëèöå óêàçàòåëåé ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ
265
connect(ClassEditor::modelForPointers, SIGNAL(field_changed()), this, SLOT(on_field_changed())); // â òàáëèöå óêàçàòåëåé ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ
266
266
267
267
268
connect(ui->getsettingAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(getSetting())); // âûáîð â ãëàâíîé ôîðìå â ìåíþ "Áàçà äàííûõ" ïóíêòà "Ïàðàìåòðû ñîåäèíåíèÿ"
268
connect(ui->getsettingAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(getSetting())); // âûáîð â ãëàâíîé ôîðìå â ìåíþ "Áàçà äàííûõ" ïóíêòà "Ïàðàìåòðû ñîåäèíåíèÿ"
269
connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
269
connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
270
270
271
271
272
272
273
273
274
}
274
}
275
275
276
276
277
277
278
278
279
279
280
280
281
281
282
282
283
283
284
284
285
285
286
ClassEditor::~ClassEditor()
286
ClassEditor::~ClassEditor()
287
{
287
{
288
    // tableForInstance->close();
288
    // tableForInstance->close();
289
    delete tableForInstance;
289
    delete tableForInstance;
290
    delete model;
290
    delete model;
291
291
292
    delete ui;
292
    delete ui;
293
 //    delete field;
293
 //    delete field;
294
   // delete settdialog;
294
   // delete settdialog;
295
}
295
}
296
296
297
void ClassEditor::changeEvent(QEvent *e)
297
void ClassEditor::changeEvent(QEvent *e)
298
{
298
{
299
    QMainWindow::changeEvent(e);
299
    QMainWindow::changeEvent(e);
300
    switch (e->type()) {
300
    switch (e->type()) {
301
    case QEvent::LanguageChange:
301
    case QEvent::LanguageChange:
302
        ui->retranslateUi(this);
302
        ui->retranslateUi(this);
303
        break;
303
        break;
304
    default:
304
    default:
305
        break;
305
        break;
306
    }
306
    }
307
}
307
}
308
308
309
309
310
/*
310
/*
311
void  ClassEditor::addNewClass(){
311
void  ClassEditor::addNewClass(){
312

312

313
    int row = model->rowCount();
313
    int row = model->rowCount();
314

314

315
    model->insertRows(row, 1);
315
    model->insertRows(row, 1);
316
    model->setData(model->index(row, 1), tr("New class")); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
316
    model->setData(model->index(row, 1), tr("New class")); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
317

317

318

318

319
    // model->setData(model->index(row, 1), tr("Âàñÿ Ïóïê  èí"));
319
    // model->setData(model->index(row, 1), tr("Âàñÿ Ïóïê  èí"));
320
    // model->setData(model->index(row, 2) , tr("Ìóõîñðà  íñê, Çàæîïèíñêèå âûñåëêè ä 1"));
320
    // model->setData(model->index(row, 2) , tr("Ìóõîñðà  íñê, Çàæîïèíñêèå âûñåëêè ä 1"));
321

321

322

322

323
    model->submitAll();
323
    model->submitAll();
324

324

325
    row = model->rowCount();
325
    row = model->rowCount();
326
    QString tmp_str;
326
    QString tmp_str;
327
    int i_tmp;
327
    int i_tmp;
328
    i_tmp = model->data(model->index(row-1, 0)).toInt();
328
    i_tmp = model->data(model->index(row-1, 0)).toInt();
329
    tmp_str = model->data(model->index(row-1, 0)).toString(); // ãåíåðèì èìÿ òàáëèöû-õðàíèëèùà îáúåêòîâ êëàññà
329
    tmp_str = model->data(model->index(row-1, 0)).toString(); // ãåíåðèì èìÿ òàáëèöû-õðàíèëèùà îáúåêòîâ êëàññà
330

330

331
    tmp_str.append(tr("_Inctance"));
331
    tmp_str.append(tr("_Inctance"));
332
    model->setData(model->index(row-1, 3), tmp_str );  // è çàíîñèì çíà÷åíèå â òàáëèöó
332
    model->setData(model->index(row-1, 3), tmp_str );  // è çàíîñèì çíà÷åíèå â òàáëèöó
333

333

334
    model->submitAll();
334
    model->submitAll();
335
    mymodel->select();
335
    mymodel->select();
336

336

337

337

338
}
338
}
339
*/
339
*/
340
340
341
void  ClassEditor::addNewClass_new(){
341
void  ClassEditor::addNewClass_new(){
342
342
343
    int row = mymodel->rowCount();
343
    int row = mymodel->rowCount();
344
344
345
    mymodel->insertRows(row, 1);
345
    mymodel->insertRows(row, 1);
346
    mymodel->setData(mymodel->index(row, 1), QVariant(tr("New class")), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
346
    mymodel->setData(mymodel->index(row, 1), QVariant(tr("New class")), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
347
347
348
348
349
    mymodel->submitAll();
349
    mymodel->submitAll();
350
    row = mymodel->rowCount();
350
    row = mymodel->rowCount();
351
    QString tmp_str1, sql_str;
351
    QString tmp_str1, sql_str;
352
    int i_tmp1;
352
    int i_tmp1;
353
    i_tmp1 = mymodel->data(mymodel->index(row-1, 0)).toInt();
353
    i_tmp1 = mymodel->data(mymodel->index(row-1, 0)).toInt();
354
    tmp_str1 = mymodel->data(mymodel->index(row-1, 0)).toString(); // ãåíåðèì èìÿ òàáëèöû-õðàíèëèùà îáúåêòîâ êëàññà
354
    tmp_str1 = mymodel->data(mymodel->index(row-1, 0)).toString(); // ãåíåðèì èìÿ òàáëèöû-õðàíèëèùà îáúåêòîâ êëàññà
355
355
356
    tmp_str1.append(tr("_Inctance"));
356
    tmp_str1.append(tr("_Inctance"));
357
    SqlTable* tbl;
357
    SqlTable* tbl;
358
    tbl = new SqlTable(tmp_str1); // ñîçäàåì õðàíèëèùå îáúåêòîâ
358
    tbl = new SqlTable(tmp_str1); // ñîçäàåì õðàíèëèùå îáúåêòîâ
359
    sql_str = tbl->sqlString();
359
    sql_str = tbl->sqlString();
360
    bool ok;
360
    bool ok;
361
361
362
    ok = sql.createTable(tbl);
362
    ok = sql.createTable(tbl);
363
363
364
    if (!ok) {
364
    if (!ok) {
365
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
365
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
366
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
366
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
367
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
367
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
368
                                                                                sql.lasError());         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
368
                                                                                sql.lasError());         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
369
                                delete tbl;
369
                                delete tbl;
370
                                mymodel->removeRow(row-1);
370
                                mymodel->removeRow(row-1);
371
                                mymodel->submitAll();
371
                                mymodel->submitAll();
372
                                mymodel->select();
372
                                mymodel->select();
373
                                ui->tableView_2->resizeRowsToContents();
373
                                ui->tableView_2->resizeRowsToContents();
374
                                return; // âûõîäèì íå ïðèìåíÿÿ èçìåíåíèé
374
                                return; // âûõîäèì íå ïðèìåíÿÿ èçìåíåíèé
375
375
376
                         }
376
                         }
377
377
378
    delete tbl;
378
    delete tbl;
379
    mymodel->setData(mymodel->index(row-1, 3), QVariant(tmp_str1), Qt::EditRole);  // è çàíîñèì çíà÷åíèå â òàáëèöó
379
    mymodel->setData(mymodel->index(row-1, 3), QVariant(tmp_str1), Qt::EditRole);  // è çàíîñèì çíà÷åíèå â òàáëèöó
380
380
381
381
382
382
383
    // model->setData(model->index(row, 1), tr("Âàñÿ Ïóïê  èí"));
383
    // model->setData(model->index(row, 1), tr("Âàñÿ Ïóïê  èí"));
384
    // model->setData(model->index(row, 2) , tr("Ìóõîñðà  íñê, Çàæîïèíñêèå âûñåëêè ä 1"));
384
    // model->setData(model->index(row, 2) , tr("Ìóõîñðà  íñê, Çàæîïèíñêèå âûñåëêè ä 1"));
385
385
386
386
387
    //mymodel->submitAll();
387
    //mymodel->submitAll();
388
388
389
    //row = mymodel->rowCount();
389
    //row = mymodel->rowCount();
390
390
391
391
392
  //mymodel->select();
392
  //mymodel->select();
393
393
394
394
395
}
395
}
396
396
397
397
398
void ClassEditor::addNewField(){
398
void ClassEditor::addNewField(){
399
    // QSqlRecord rec = mymodel->record(1);
399
    // QSqlRecord rec = mymodel->record(1);
400
     //bool ok;
400
     //bool ok;
401
     //ok = rec.isEmpty();
401
     //ok = rec.isEmpty();
402
     //QString currientClassID;
402
     //QString currientClassID;
403
     //currientClassID = rec.value(1).toString();
403
     //currientClassID = rec.value(1).toString();
404
    QString Inctance_str; // èìÿ òàáëèöû-õðàíèëèùà îáúåêòîâ äëÿ âûáðàííîãî êëàññà
404
    QString Inctance_str; // èìÿ òàáëèöû-õðàíèëèùà îáúåêòîâ äëÿ âûáðàííîãî êëàññà
405
    QString query_str = tr("ALTER TABLE ");
405
    QString query_str = tr("ALTER TABLE ");
406
    QString db_error;
406
    QString db_error;
407
    QSqlQuery q;
407
    QSqlQuery q;
408
    int currRow = ClassEditor::currIndexOfClassesTable.row(); //
408
    int currRow = ClassEditor::currIndexOfClassesTable.row(); //
409
    Inctance_str = mymodel->data(mymodel->index(currRow, 3)).toString();
409
    Inctance_str = mymodel->data(mymodel->index(currRow, 3)).toString();
410
    query_str.append( Inctance_str);
410
    query_str.append( Inctance_str);
411
    query_str.append(tr(" ADD COLUMN `New field` CHAR(30)"));
411
    query_str.append(tr(" ADD COLUMN `New field` CHAR(30)"));
412
    bool ok = q.prepare(query_str);
412
    bool ok = q.prepare(query_str);
413
413
414
    ok = q.exec();
414
    ok = q.exec();
415
    if (!ok) {
415
    if (!ok) {
416
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
416
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
417
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
417
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
418
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
418
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
419
                                                                                q.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
419
                                                                                q.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
420
420
421
                                                                return; // âûõîäèì íå ïðèìåíÿÿ èçìåíåíèé
421
                                                                return; // âûõîäèì íå ïðèìåíÿÿ èçìåíåíèé
422
422
423
                         }
423
                         }
424
424
425
    int row = modelForDescription->rowCount();
425
    int row = modelForDescription->rowCount();
426
    modelForDescription->insertRows(row, 1);
426
    modelForDescription->insertRows(row, 1);
427
    modelForDescription->onlySetData(modelForDescription->index(row, 5), QVariant(currClassID), Qt::EditRole);
427
    modelForDescription->onlySetData(modelForDescription->index(row, 5), QVariant(currClassID), Qt::EditRole);
428
    modelForDescription->onlySetData(modelForDescription->index(row, 4), QVariant(tr("NULL")), Qt::EditRole);
428
    modelForDescription->onlySetData(modelForDescription->index(row, 4), QVariant(tr("NULL")), Qt::EditRole);
429
429
430
    modelForDescription->submitAll();
430
    modelForDescription->submitAll();
431
431
432
    delete model;
432
    delete model;
433
    delete tableForInstance;
433
    delete tableForInstance;
434
    model = new QSqlTableModel();
434
    model = new QSqlTableModel();
435
    tableForInstance = new QTableView();
435
    tableForInstance = new QTableView();
436
    model->setTable(Inctance_str);
436
    model->setTable(Inctance_str);
437
    model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
437
    model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
438
    tableForInstance->setModel(model);
438
    tableForInstance->setModel(model);
439
    tableForInstance->setWindowTitle(Inctance_str);
439
    tableForInstance->setWindowTitle(Inctance_str);
440
    tableForInstance->show();
440
    tableForInstance->show();
441
}
441
}
442
442
443
443
444
444
445
void ClassEditor::addNewPointer(){  //äîáîâëÿåì íîâîå ïîëå, ãäå áóäóò õðàíèòüñÿ óêàçàòåëè íà îáúåêòû êëàññà-êîíòåéíåðà
445
void ClassEditor::addNewPointer(){  //äîáîâëÿåì íîâîå ïîëå, ãäå áóäóò õðàíèòüñÿ óêàçàòåëè íà îáúåêòû êëàññà-êîíòåéíåðà
446
    QString Inctance_str; // èìÿ òàáëèöû-õðàíèëèùà îáúåêòîâ äëÿ âûáðàííîãî êëàññà
446
    QString Inctance_str; // èìÿ òàáëèöû-õðàíèëèùà îáúåêòîâ äëÿ âûáðàííîãî êëàññà
447
    QString query_str = tr("ALTER TABLE ");
447
    QString query_str = tr("ALTER TABLE ");
448
    QString db_error;
448
    QString db_error;
449
    QSqlQuery q;
449
    QSqlQuery q;
450
    int currRow = ClassEditor::currIndexOfClassesTable.row(); //
450
    int currRow = ClassEditor::currIndexOfClassesTable.row(); //
451
    Inctance_str = mymodel->data(mymodel->index(currRow, 3)).toString();
451
    Inctance_str = mymodel->data(mymodel->index(currRow, 3)).toString();
452
    query_str.append( Inctance_str);
452
    query_str.append( Inctance_str);
453
    query_str.append(tr(" ADD COLUMN `Ñlass-container ID` CHAR(30)"));
453
    query_str.append(tr(" ADD COLUMN `Ñlass-container ID` CHAR(30)"));
454
    bool ok = q.prepare(query_str);
454
    bool ok = q.prepare(query_str);
455
455
456
    ok = q.exec();
456
    ok = q.exec();
457
    if (!ok) {
457
    if (!ok) {
458
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
458
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
459
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
459
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
460
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
460
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
461
                                                                                q.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
461
                                                                                q.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
462
462
463
                                                                return; // âûõîäèì íå ïðèìåíÿÿ èçìåíåíèé
463
                                                                return; // âûõîäèì íå ïðèìåíÿÿ èçìåíåíèé
464
464
465
                         }
465
                         }
466
466
467
467
468
    int row = ClassEditor::modelForPointers->rowCount();
468
    int row = ClassEditor::modelForPointers->rowCount();
469
    modelForPointers->insertRows(row, 1);
469
    modelForPointers->insertRows(row, 1);
470
470
471
    modelForPointers->onlySetData(modelForPointers->index(row, 1), QVariant(tr("Ñlass-container ID")), Qt::EditRole);
471
    modelForPointers->onlySetData(modelForPointers->index(row, 1), QVariant(tr("Ñlass-container ID")), Qt::EditRole);
472
    modelForPointers->onlySetData(modelForPointers->index(row, 3), QVariant(tr("pointer")), Qt::EditRole);
472
    modelForPointers->onlySetData(modelForPointers->index(row, 3), QVariant(tr("pointer")), Qt::EditRole);
473
    modelForPointers->onlySetData(modelForPointers->index(row, 5), QVariant(currClassID), Qt::EditRole);
473
    modelForPointers->onlySetData(modelForPointers->index(row, 5), QVariant(currClassID), Qt::EditRole);
474
    modelForPointers->onlySetData(modelForPointers->index(row, 4), QVariant(tr("NULL")), Qt::EditRole);
474
    modelForPointers->onlySetData(modelForPointers->index(row, 4), QVariant(tr("NULL")), Qt::EditRole);
475
475
476
476
477
    modelForPointers->submitAll();
477
    modelForPointers->submitAll();
478
478
479
479
480
480
481
481
482
482
483
483
484
484
485
485
486
    /*
486
    /*
487

487

488
    str_fltr = tr("ClassIdentifer = ");
488
    str_fltr = tr("ClassIdentifer = ");
489
    modelForPointers->setInctance(Inctance_str);  // ïåðåäàåì â ìîäåëü ïîëåé èìÿ òåêóùåé òàáëèöû-õðàíèëèùà
489
    modelForPointers->setInctance(Inctance_str);  // ïåðåäàåì â ìîäåëü ïîëåé èìÿ òåêóùåé òàáëèöû-õðàíèëèùà
490
    str_fltr.append(class_indx);
490
    str_fltr.append(class_indx);
491
    str_fltr.append(tr(" AND FieldType = \"pointer\""));
491
    str_fltr.append(tr(" AND FieldType = \"pointer\""));
492
   // str_fltr.append( tr(" FieldType = pointer "));
492
   // str_fltr.append( tr(" FieldType = pointer "));
493

493

494

494

495

495

496
    modelForPointers->setFilter(str_fltr);
496
    modelForPointers->setFilter(str_fltr);
497
   modelForPointers->select();
497
   modelForPointers->select();
498
   ui->tableView_3->setModel(modelForPointers);
498
   ui->tableView_3->setModel(modelForPointers);
499
   ui->tableView_3->resizeColumnsToContents();
499
   ui->tableView_3->resizeColumnsToContents();
500
*/
500
*/
501
501
502
502
503
503
504
504
505
    // modelForPointers->select();
505
    // modelForPointers->select();
506
506
507
507
508
508
509
509
510
510
511
    ClassEditor::refreshInctance();
511
    ClassEditor::refreshInctance();
512
512
513
513
514
514
515
515
516
516
517
517
518
518
519
519
520
520
521
}
521
}
522
522
523
523
524
524
525
525
526
526
527
// äîáàâëÿåì íîâûé êëàññ
527
// äîáàâëÿåì íîâûé êëàññ
528
void ClassEditor::on_pushButton_clicked(){
528
void ClassEditor::on_pushButton_clicked(){
529
//int i;
529
//int i;
530
//i++;
530
//i++;
531
/////ClassEditor::addNewClass();
531
/////ClassEditor::addNewClass();
532
ClassEditor::addNewClass_new();
532
ClassEditor::addNewClass_new();
533
 mymodel->select();
533
 mymodel->select();
534
 ui->tableView->resizeColumnsToContents();
534
 ui->tableView->resizeColumnsToContents();
535
 ui->tableView->resizeRowsToContents();
535
 ui->tableView->resizeRowsToContents();
536
536
537
//ui->tableView->setModel(mymodel);
537
//ui->tableView->setModel(mymodel);
538
538
539
}
539
}
540
540
541
void ClassEditor::on_tableView_clicked(const QModelIndex & index ){
541
void ClassEditor::on_tableView_clicked(const QModelIndex & index ){
542
    bool indexIsValid;
542
    bool indexIsValid;
543
    int i, row, column;
543
    int i, row, column;
544
    i++;
544
    i++;
545
    indexIsValid = index.isValid();
545
    indexIsValid = index.isValid();
546
    row = index.row();
546
    row = index.row();
547
    column = index.column();
547
    column = index.column();
548
    currIndexOfClassesTable = index;
548
    currIndexOfClassesTable = index;
549
    QModelIndex index_tmp, index_instance;
549
    QModelIndex index_tmp, index_instance;
550
    QString tmp_str, filter_str, instance_str;
550
    QString tmp_str, filter_str, instance_str;
551
   index_tmp = ui->tableView->model()->index(row, 0);
551
   index_tmp = ui->tableView->model()->index(row, 0);
552
   index_instance = ui->tableView->model()->index(row, 3);
552
   index_instance = ui->tableView->model()->index(row, 3);
553
   tmp_str = ui->tableView->model()->data(index_tmp).toString();
553
   tmp_str = ui->tableView->model()->data(index_tmp).toString();
554
   instance_str = ui->tableView->model()->data(index_instance).toString();
554
   instance_str = ui->tableView->model()->data(index_instance).toString();
555
   modelForDescription->setInctance(instance_str); // ïåðåäàåì â ìîäåëü ïîëåé èìÿ òåêóùåé òàáëèöû-õðàíèëèùà
555
   modelForDescription->setInctance(instance_str); // ïåðåäàåì â ìîäåëü ïîëåé èìÿ òåêóùåé òàáëèöû-õðàíèëèùà
556
   modelForPointers->setInctance(instance_str);
556
   modelForPointers->setInctance(instance_str);
557
557
558
   delegateForDefaultValueColomn.getItems(); //ïðîñèì äåëåãàòà îáíîâèòü ñïèñîê êëàññîâ
558
   delegateForDefaultValueColomn.getItems(); //ïðîñèì äåëåãàòà îáíîâèòü ñïèñîê êëàññîâ
559
559
560
 //  instance_str.append(tr("_inctance"));
560
 //  instance_str.append(tr("_inctance"));
561
/*
561
/*
562
   Inctance_model.clear();
562
   Inctance_model.clear();
563
   Inctance_model.setTable(instance_str);
563
   Inctance_model.setTable(instance_str);
564
    Inctance_model.select();
564
    Inctance_model.select();
565
    tableForInstance_new.setModel(&Inctance_model);
565
    tableForInstance_new.setModel(&Inctance_model);
566
    tableForInstance_new.show();
566
    tableForInstance_new.show();
567
*/
567
*/
568
  // model->clear();
568
  // model->clear();
569
   tableForInstance->close();
569
   tableForInstance->close();
570
   delete model;
570
   delete model;
571
   delete tableForInstance;
571
   delete tableForInstance;
572
   model = new QSqlTableModel();
572
   model = new QSqlTableModel();
573
   tableForInstance = new QTableView();
573
   tableForInstance = new QTableView();
574
   model->setTable(instance_str);
574
   model->setTable(instance_str);
575
   model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
575
   model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
576
   tableForInstance->setModel(model);
576
   tableForInstance->setModel(model);
577
577
578
   model->select();
578
   model->select();
579
tableForInstance->setWindowTitle(instance_str);
579
tableForInstance->setWindowTitle(instance_str);
580
// // // tableForInstance->show();
580
// // // tableForInstance->show();
581
581
582
   //   tableForInstance.setModel(model);
582
   //   tableForInstance.setModel(model);
583
   tableForInstance->resizeColumnsToContents();
583
   tableForInstance->resizeColumnsToContents();
584
584
585
   currClassID = tmp_str;
585
   currClassID = tmp_str;
586
  // ui->label->setText(QVariant(currIndexOfClassesTable.row()).toString());
586
  // ui->label->setText(QVariant(currIndexOfClassesTable.row()).toString());
587
   filter_str = tr("ClassIdentifer = ");
587
   filter_str = tr("ClassIdentifer = ");
588
   filter_str.append(tmp_str);
588
   filter_str.append(tmp_str);
589
   filter_str.append(tr(" AND FieldType <> \"pointer\""));
589
   filter_str.append(tr(" AND FieldType <> \"pointer\""));
590
   modelForDescription->setFilter(filter_str);
590
   modelForDescription->setFilter(filter_str);
591
   modelForDescription->select();
591
   modelForDescription->select();
592
   ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
592
   ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
593
593
594
   filter_str = tr("ClassIdentifer = ");
594
   filter_str = tr("ClassIdentifer = ");
595
   filter_str.append(tmp_str);
595
   filter_str.append(tmp_str);
596
   filter_str.append(tr(" AND FieldType = \"pointer\""));
596
   filter_str.append(tr(" AND FieldType = \"pointer\""));
597
   modelForPointers->setFilter(filter_str);
597
   modelForPointers->setFilter(filter_str);
598
   modelForPointers->select();
598
   modelForPointers->select();
599
   ui->tableView_3->resizeColumnsToContents();
599
   ui->tableView_3->resizeColumnsToContents();
600
600
601
601
602
602
603
603
604
   i++;
604
   i++;
605
}
605
}
606
606
607
607
608
608
609
void ClassEditor::on_pushButton_2_clicked(){ // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïðêè "Óäàëèòü êëàññ"
609
void ClassEditor::on_pushButton_2_clicked(){ // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïðêè "Óäàëèòü êëàññ"
610
    QModelIndex model_index;
610
    QModelIndex model_index;
611
    QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView->selectionModel();
611
    QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView->selectionModel();
612
    QModelIndexList indexes = selectionModel->selectedIndexes();
612
    QModelIndexList indexes = selectionModel->selectedIndexes();
613
    QList<int> selectedRows;
613
    QList<int> selectedRows;
614
    selectedRows.clear();
614
    selectedRows.clear();
615
    foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
615
    foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
616
        if (!selectedRows.contains(model_index.row()) && (model_index.column()==1))  selectedRows.append(model_index.row()); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
616
        if (!selectedRows.contains(model_index.row()) && (model_index.column()==1))  selectedRows.append(model_index.row()); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
617
617
618
    }
618
    }
619
    qSort(selectedRows.begin(),selectedRows.end(), qGreater<int>()); // ñîðòèðóåì â îáðàòíîì ïîðÿäêå
619
    qSort(selectedRows.begin(),selectedRows.end(), qGreater<int>()); // ñîðòèðóåì â îáðàòíîì ïîðÿäêå
620
620
621
621
622
    for (int m =0; m < selectedRows.size(); ++m){
622
    for (int m =0; m < selectedRows.size(); ++m){
623
623
624
     ClassEditor::removeClass(selectedRows.at(m));
624
     ClassEditor::removeClass(selectedRows.at(m));
625
625
626
626
627
627
628
    }
628
    }
629
 mymodel->submitAll();
629
 mymodel->submitAll();
630
    ClassEditor::modelForDescription->select();
630
    ClassEditor::modelForDescription->select();
631
    ui->tableView->resizeColumnsToContents();
631
    ui->tableView->resizeColumnsToContents();
632
    ui->tableView->resizeRowsToContents();
632
    ui->tableView->resizeRowsToContents();
633
}
633
}
634
634
635
void ClassEditor::on_pushButton_3_clicked(){         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Íîâîå ïîëå"
635
void ClassEditor::on_pushButton_3_clicked(){         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Íîâîå ïîëå"
636
    int i;
636
    int i;
637
    i++;
637
    i++;
638
    ClassEditor::addNewField();
638
    ClassEditor::addNewField();
639
    ClassEditor::modelForDescription->select();
639
    ClassEditor::modelForDescription->select();
640
    ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
640
    ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
641
}
641
}
642
642
643
643
644
void ClassEditor::on_pushButton_4_clicked(){         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü ïîëå"
644
void ClassEditor::on_pushButton_4_clicked(){         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü ïîëå"
645
   // int i;
645
   // int i;
646
    QModelIndex model_index;
646
    QModelIndex model_index;
647
    QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView_2->selectionModel();
647
    QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView_2->selectionModel();
648
    QModelIndexList indexes = selectionModel->selectedIndexes();
648
    QModelIndexList indexes = selectionModel->selectedIndexes();
649
    //QModelIndexList indexes_fo_first_col; // èíäåêñû äëÿ ïåðâîãî ñòîëáöà (èìåíà êëàññîâ)
649
    //QModelIndexList indexes_fo_first_col; // èíäåêñû äëÿ ïåðâîãî ñòîëáöà (èìåíà êëàññîâ)
650
    //model_index = mymodel->selec;
650
    //model_index = mymodel->selec;
651
    //modelList = ui->tableView->SelectItems;
651
    //modelList = ui->tableView->SelectItems;
652
    //i = indexes.size();
652
    //i = indexes.size();
653
    QList<int> selectedRows;
653
    QList<int> selectedRows;
654
    //indexes_fo_first_col.clear();
654
    //indexes_fo_first_col.clear();
655
    /*
655
    /*
656
    foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
656
    foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
657
        if (!indexes_fo_first_col.contains(model_index) && (model_index.column()==1))  indexes_fo_first_col.append(model_index); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
657
        if (!indexes_fo_first_col.contains(model_index) && (model_index.column()==1))  indexes_fo_first_col.append(model_index); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
658

658

659
    }
659
    }
660
*/
660
*/
661
    selectedRows.clear();
661
    selectedRows.clear();
662
    foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
662
    foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
663
        if (!selectedRows.contains(model_index.row()) && (model_index.column()==1))  {
663
        if (!selectedRows.contains(model_index.row()) && (model_index.column()==1))  {
664
            selectedRows.append(model_index.row()); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
664
            selectedRows.append(model_index.row()); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
665
        }
665
        }
666
    }
666
    }
667
667
668
    qSort(selectedRows.begin(),selectedRows.end(), qGreater<int>()); // ñîðòèðóåì â îáðàòíîì ïîðÿäêå
668
    qSort(selectedRows.begin(),selectedRows.end(), qGreater<int>()); // ñîðòèðóåì â îáðàòíîì ïîðÿäêå
669
669
670
    QString Inctance_str; // èìÿ òàáëèöû-õðàíèëèùà
670
    QString Inctance_str; // èìÿ òàáëèöû-õðàíèëèùà
671
    Inctance_str = mymodel->data(mymodel->index(ClassEditor::currIndexOfClassesTable.row(), 3)).toString();
671
    Inctance_str = mymodel->data(mymodel->index(ClassEditor::currIndexOfClassesTable.row(), 3)).toString();
672
    for (int m =0; m < selectedRows.size(); ++m){
672
    for (int m =0; m < selectedRows.size(); ++m){
673
673
674
674
675
        QString query_str;
675
        QString query_str;
676
        QString field_name_str; // èìÿ óäàëÿåìîãî ïîëÿ
676
        QString field_name_str; // èìÿ óäàëÿåìîãî ïîëÿ
677
        QSqlQuery q;
677
        QSqlQuery q;
678
678
679
        query_str.clear();
679
        query_str.clear();
680
680
681
681
682
        field_name_str = modelForDescription->data(modelForDescription->index(selectedRows.at(m), 1)).toString();
682
        field_name_str = modelForDescription->data(modelForDescription->index(selectedRows.at(m), 1)).toString();
683
683
684
        query_str.append(tr("ALTER TABLE "));
684
        query_str.append(tr("ALTER TABLE "));
685
        query_str.append(Inctance_str);
685
        query_str.append(Inctance_str);
686
        query_str.append(tr(" DROP COLUMN `"));
686
        query_str.append(tr(" DROP COLUMN `"));
687
        query_str.append(field_name_str);
687
        query_str.append(field_name_str);
688
        query_str.append(tr("`"));
688
        query_str.append(tr("`"));
689
        q.prepare(query_str);
689
        q.prepare(query_str);
690
        bool ok = q.exec();
690
        bool ok = q.exec();
691
        if (!ok) {
691
        if (!ok) {
692
                                    QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
692
                                    QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
693
                                                                                    this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
693
                                                                                    this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
694
                                                                                    QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
694
                                                                                    QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
695
                                                                                    q.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
695
                                                                                    q.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
696
696
697
                                                                    return; // âûõîäèì íå ïðèìåíÿÿ èçìåíåíèé
697
                                                                    return; // âûõîäèì íå ïðèìåíÿÿ èçìåíåíèé
698
698
699
                             }
699
                             }
700
700
701
701
702
702
703
        modelForDescription->removeRow(selectedRows.at(m));
703
        modelForDescription->removeRow(selectedRows.at(m));
704
704
705
    }
705
    }
706
    delete model;
706
    delete model;
707
    delete tableForInstance;
707
    delete tableForInstance;
708
    model = new QSqlTableModel();
708
    model = new QSqlTableModel();
709
    tableForInstance = new QTableView();
709
    tableForInstance = new QTableView();
710
    model->setTable(Inctance_str);
710
    model->setTable(Inctance_str);
711
    model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
711
    model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
712
    tableForInstance->setModel(model);
712
    tableForInstance->setModel(model);
713
    tableForInstance->setWindowTitle(Inctance_str);
713
    tableForInstance->setWindowTitle(Inctance_str);
714
    tableForInstance->show();
714
    tableForInstance->show();
715
    //i = selectedRows.size();
715
    //i = selectedRows.size();
716
716
717
    //if (i > 0) model_index = indexes.at(0);
717
    //if (i > 0) model_index = indexes.at(0);
718
}
718
}
719
719
720
720
721
void ClassEditor::on_action_removeSelectedPointers(){ // óäàëèòü âûäåëåííûå óêàçàòåëè
721
void ClassEditor::on_action_removeSelectedPointers(){ // óäàëèòü âûäåëåííûå óêàçàòåëè
722
    QModelIndex model_index;
722
    QModelIndex model_index;
723
    QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView_3->selectionModel();
723
    QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView_3->selectionModel();
724
    QModelIndexList indexes = selectionModel->selectedIndexes();
724
    QModelIndexList indexes = selectionModel->selectedIndexes();
725
    QList<int> selectedRows;
725
    QList<int> selectedRows;
726
726
727
    selectedRows.clear();
727
    selectedRows.clear();
728
728
729
    foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
729
    foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
730
        if (!selectedRows.contains(model_index.row()) && (model_index.column()==1))  {
730
        if (!selectedRows.contains(model_index.row()) && (model_index.column()==1))  {
731
            selectedRows.append(model_index.row()); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
731
            selectedRows.append(model_index.row()); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
732
        }
732
        }
733
    }
733
    }
734
734
735
    qSort(selectedRows.begin(),selectedRows.end(), qGreater<int>()); // ñîðòèðóåì â îáðàòíîì ïîðÿäêå
735
    qSort(selectedRows.begin(),selectedRows.end(), qGreater<int>()); // ñîðòèðóåì â îáðàòíîì ïîðÿäêå
736
736
737
    QString Inctance_str; // èìÿ òàáëèöû-õðàíèëèùà
737
    QString Inctance_str; // èìÿ òàáëèöû-õðàíèëèùà
738
    Inctance_str = mymodel->data(mymodel->index(ClassEditor::currIndexOfClassesTable.row(), 3)).toString();
738
    Inctance_str = mymodel->data(mymodel->index(ClassEditor::currIndexOfClassesTable.row(), 3)).toString();
739
    for (int m =0; m < selectedRows.size(); ++m){
739
    for (int m =0; m < selectedRows.size(); ++m){
740
740
741
741
742
        QString query_str;
742
        QString query_str;
743
        QString field_name_str; // èìÿ óäàëÿåìîãî ïîëÿ
743
        QString field_name_str; // èìÿ óäàëÿåìîãî ïîëÿ
744
        QSqlQuery q;
744
        QSqlQuery q;
745
745
746
        query_str.clear();
746
        query_str.clear();
747
747
748
748
749
        field_name_str = modelForPointers->data(modelForPointers->index(selectedRows.at(m), 1)).toString();
749
        field_name_str = modelForPointers->data(modelForPointers->index(selectedRows.at(m), 1)).toString();
750
750
751
        query_str.append(tr("ALTER TABLE "));
751
        query_str.append(tr("ALTER TABLE "));
752
        query_str.append(Inctance_str);
752
        query_str.append(Inctance_str);
753
        query_str.append(tr(" DROP COLUMN `"));
753
        query_str.append(tr(" DROP COLUMN `"));
754
        query_str.append(field_name_str);
754
        query_str.append(field_name_str);
755
        query_str.append(tr("`"));
755
        query_str.append(tr("`"));
756
        q.prepare(query_str);
756
        q.prepare(query_str);
757
        bool ok = q.exec();
757
        bool ok = q.exec();
758
        if (!ok) {
758
        if (!ok) {
759
                                    QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
759
                                    QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
760
                                                                                    this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
760
                                                                                    this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
761
                                                                                    QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
761
                                                                                    QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
762
                                                                                    q.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
762
                                                                                    q.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
763
763
764
                                                                    return; // âûõîäèì íå ïðèìåíÿÿ èçìåíåíèé
764
                                                                    return; // âûõîäèì íå ïðèìåíÿÿ èçìåíåíèé
765
765
766
                             }
766
                             }
767
767
768
768
769
769
770
        modelForPointers->removeRow(selectedRows.at(m));
770
        modelForPointers->removeRow(selectedRows.at(m));
771
771
772
    }
772
    }
773
773
774
774
775
    refreshInctance();
775
    refreshInctance();
776
776
777
777
778
778
779
}
779
}
780
780
781
781
782
782
783
783
784
784
785
void ClassEditor::on_pushButton_5_clicked(){         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü âñå ïîëÿ"
785
void ClassEditor::on_pushButton_5_clicked(){         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü âñå ïîëÿ"
786
int row;
786
int row;
787
row = ClassEditor::modelForDescription->rowCount();
787
row = ClassEditor::modelForDescription->rowCount();
788
ClassEditor::modelForDescription->removeRows(0, row);
788
ClassEditor::modelForDescription->removeRows(0, row);
789
ClassEditor::modelForDescription->submitAll();
789
ClassEditor::modelForDescription->submitAll();
790
}
790
}
791
791
792
void ClassEditor::on_pushButton_6_clicked(){         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü âñå ïîëÿ"
792
void ClassEditor::on_pushButton_6_clicked(){         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü âñå ïîëÿ"
793
    QString  fileName;
793
    QString  fileName;
794
    QPixmap pixmap;
794
    QPixmap pixmap;
795
    fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this,
795
    fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this,
796
         tr("Open Image"), "", tr("Image Files (*.png *.jpg *.bmp)"));
796
         tr("Open Image"), "", tr("Image Files (*.png *.jpg *.bmp)"));
797
    pixmap.load(fileName);
797
    pixmap.load(fileName);
798
    ui->label_4->setPixmap(pixmap);
798
    ui->label_4->setPixmap(pixmap);
799
    QImage currentImage = pixmap.toImage();
799
    QImage currentImage = pixmap.toImage();
800
       QByteArray bytes;
800
       QByteArray bytes;
801
       QBuffer buffer(&bytes);
801
       QBuffer buffer(&bytes);
802
       buffer.open(QIODevice::WriteOnly);
802
       buffer.open(QIODevice::WriteOnly);
803
       currentImage.save(&buffer, "PNG");
803
       currentImage.save(&buffer, "PNG");
804
804
805
       if (currIndexOfClassesTable.isValid()) {
805
       if (currIndexOfClassesTable.isValid()) {
806
                                                    bool ok;
806
                                                    bool ok;
807
807
808
                                                    ok = mymodel->setData(mymodel->index(currIndexOfClassesTable.row(), 5), QVariant (bytes), Qt::EditRole);
808
                                                    ok = mymodel->setData(mymodel->index(currIndexOfClassesTable.row(), 5), QVariant (bytes), Qt::EditRole);
809
                                                    mymodel->submitAll();
809
                                                    mymodel->submitAll();
810
810
811
811
812
                                              }
812
                                              }
813
813
814
814
815
}
815
}
816
816
817
void ClassEditor::on_myModel_dataChanged( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){
817
void ClassEditor::on_myModel_dataChanged( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){
818
818
819
int i;
819
int i;
820
i++;
820
i++;
821
ui->tableView->resizeColumnsToContents();
821
ui->tableView->resizeColumnsToContents();
822
ui->tableView->resizeRowsToContents();
822
ui->tableView->resizeRowsToContents();
823
823
824
824
825
825
826
826
827
}
827
}
828
828
829
void ClassEditor::on_modelForDescription_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){
829
void ClassEditor::on_modelForDescription_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){
830
    ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
830
    ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
831
831
832
    /*
832
    /*
833
    QString instance_str;
833
    QString instance_str;
834
    instance_str = mymodel->data(mymodel->index(ClassEditor::currIndexOfClassesTable.row(), 3)).toString();
834
    instance_str = mymodel->data(mymodel->index(ClassEditor::currIndexOfClassesTable.row(), 3)).toString();
835
    tableForInstance->close();
835
    tableForInstance->close();
836
    delete model;
836
    delete model;
837
    delete tableForInstance;
837
    delete tableForInstance;
838
    model = new QSqlTableModel();
838
    model = new QSqlTableModel();
839
    tableForInstance = new QTableView();
839
    tableForInstance = new QTableView();
840
    model->setTable(instance_str);
840
    model->setTable(instance_str);
841
    model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
841
    model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
842
    tableForInstance->setModel(model);
842
    tableForInstance->setModel(model);
843

843

844
    model->select();
844
    model->select();
845
 tableForInstance->setWindowTitle(instance_str);
845
 tableForInstance->setWindowTitle(instance_str);
846
 tableForInstance->show();
846
 tableForInstance->show();
847
*/
847
*/
848
}
848
}
849
849
850
void ClassEditor::on_action_ID_triggered(bool is_checked){          // îáðàáàòûâàåì âûáîð â ìåíþ "Ïîêàçûâàòü ID"
850
void ClassEditor::on_action_ID_triggered(bool is_checked){          // îáðàáàòûâàåì âûáîð â ìåíþ "Ïîêàçûâàòü ID"
851
if (is_checked) ui->tableView->showColumn(0);
851
if (is_checked) ui->tableView->showColumn(0);
852
else ui->tableView->hideColumn(0);
852
else ui->tableView->hideColumn(0);
853
ui->tableView->resizeColumnsToContents();
853
ui->tableView->resizeColumnsToContents();
854
}
854
}
855
855
856
void ClassEditor::on_action_showAlias_triggered(bool is_checked){     // îáðàáàòûâàåì âûáîð â ìåíþ "Ïîêàçûâàòü ïñåâäîíèì"
856
void ClassEditor::on_action_showAlias_triggered(bool is_checked){     // îáðàáàòûâàåì âûáîð â ìåíþ "Ïîêàçûâàòü ïñåâäîíèì"
857
    if (is_checked) ui->tableView->showColumn(2);
857
    if (is_checked) ui->tableView->showColumn(2);
858
    else ui->tableView->hideColumn(2);
858
    else ui->tableView->hideColumn(2);
859
    ui->tableView->resizeColumnsToContents();
859
    ui->tableView->resizeColumnsToContents();
860
}
860
}
861
861
862
void ClassEditor::on_action_showInstance_triggered(bool is_checked){ // îáðàáàòûâàåì âûáîð â ìåíþ "Ïîêàçûâàòü õðàíèëèùà îáúåêòîâ"
862
void ClassEditor::on_action_showInstance_triggered(bool is_checked){ // îáðàáàòûâàåì âûáîð â ìåíþ "Ïîêàçûâàòü õðàíèëèùà îáúåêòîâ"
863
    if (is_checked) ui->tableView->showColumn(3);
863
    if (is_checked) ui->tableView->showColumn(3);
864
    else ui->tableView->hideColumn(3);
864
    else ui->tableView->hideColumn(3);
865
    ui->tableView->resizeColumnsToContents();
865
    ui->tableView->resizeColumnsToContents();
866
}
866
}
867
867
868
868
869
869
870
void ClassEditor::on_action_removeAllClasses(){ // îáðàáàòûâàåì âûáîð â ìåíþ "Óäàëèòü âñå êëàññû"
870
void ClassEditor::on_action_removeAllClasses(){ // îáðàáàòûâàåì âûáîð â ìåíþ "Óäàëèòü âñå êëàññû"
871
    int row;
871
    int row;
872
    row = ClassEditor::mymodel->rowCount();
872
    row = ClassEditor::mymodel->rowCount();
873
    for (int m=0; m < row; ++m){
873
    for (int m=0; m < row; ++m){
874
    ClassEditor::removeClass(0);
874
    ClassEditor::removeClass(0);
875
    //ClassEditor::mymodel->removeRows(0, row);
875
    //ClassEditor::mymodel->removeRows(0, row);
876
}
876
}
877
    ClassEditor::mymodel->submitAll();
877
    ClassEditor::mymodel->submitAll();
878
    ClassEditor::modelForDescription->select();
878
    ClassEditor::modelForDescription->select();
879
}
879
}
880
880
881
void ClassEditor::removeClass(int class_row){ // ôóíêöèÿ óäàëÿåò êëàññ, íàõîäÿùèéñÿ â ñòðîêå ñ íîìåðîì class_row
881
void ClassEditor::removeClass(int class_row){ // ôóíêöèÿ óäàëÿåò êëàññ, íàõîäÿùèéñÿ â ñòðîêå ñ íîìåðîì class_row
882
    QModelIndex index_tmp;
882
    QModelIndex index_tmp;
883
    QString tmp_str, filter_str;
883
    QString tmp_str, filter_str;
884
   index_tmp = ui->tableView->model()->index(class_row, 0);
884
   index_tmp = ui->tableView->model()->index(class_row, 0);
885
   tmp_str = ui->tableView->model()->data(index_tmp).toString();
885
   tmp_str = ui->tableView->model()->data(index_tmp).toString();
886
   currClassID = tmp_str;
886
   currClassID = tmp_str;
887
  // ui->label->setText(QVariant(currIndexOfClassesTable.row()).toString());
887
  // ui->label->setText(QVariant(currIndexOfClassesTable.row()).toString());
888
   filter_str = tr("ClassIdentifer = ");
888
   filter_str = tr("ClassIdentifer = ");
889
   filter_str.append(tmp_str);
889
   filter_str.append(tmp_str);
890
   modelForDescription->setFilter(filter_str); // îáíîâëÿåì òàáëèöó ïîëåé
890
   modelForDescription->setFilter(filter_str); // îáíîâëÿåì òàáëèöó ïîëåé
891
    ClassEditor::on_pushButton_5_clicked(); // ñíà÷àëà óäàëèì âñå ïîëÿ êëàññà
891
    ClassEditor::on_pushButton_5_clicked(); // ñíà÷àëà óäàëèì âñå ïîëÿ êëàññà
892
     mymodel->removeRow(class_row); // òåïåðü óäàëÿåì ñàì êëàññ
892
     mymodel->removeRow(class_row); // òåïåðü óäàëÿåì ñàì êëàññ
893
     mymodel->submitAll(); // ôèêñèðóåì èçìåíåíèÿ
893
     mymodel->submitAll(); // ôèêñèðóåì èçìåíåíèÿ
894
   ui->tableView->resizeColumnsToContents();
894
   ui->tableView->resizeColumnsToContents();
895
   ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
895
   ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
896
896
897
}
897
}
898
898
899
899
900
void ClassEditor::on_field_changed(){ // ïîìåíÿëîñü èìÿ ïîëÿ
900
void ClassEditor::on_field_changed(){ // ïîìåíÿëîñü èìÿ ïîëÿ
901
    ClassEditor::refreshInctance();
901
    ClassEditor::refreshInctance();
902
}
902
}
903
903
904
904
905
905
906
906
907
void ClassEditor::refreshInctance(){ // îáíîâèì ìîäåëü òàáëèöû-õðàíèëèùà
907
void ClassEditor::refreshInctance(){ // îáíîâèì ìîäåëü òàáëèöû-õðàíèëèùà
908
908
909
    QString Inctance_str; // èìÿ òàáëèöû-õðàíèëèùà
909
    QString Inctance_str; // èìÿ òàáëèöû-õðàíèëèùà
910
    Inctance_str = mymodel->data(mymodel->index(ClassEditor::currIndexOfClassesTable.row(), 3)).toString();
910
    Inctance_str = mymodel->data(mymodel->index(ClassEditor::currIndexOfClassesTable.row(), 3)).toString();
911
    delete model;
911
    delete model;
912
    delete tableForInstance;
912
    delete tableForInstance;
913
    model = new QSqlTableModel();
913
    model = new QSqlTableModel();
914
    tableForInstance = new QTableView();
914
    tableForInstance = new QTableView();
915
    model->setTable(Inctance_str);
915
    model->setTable(Inctance_str);
916
    model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
916
    model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
917
    model->select();
917
    model->select();
918
    tableForInstance->setModel(model);
918
    tableForInstance->setModel(model);
919
    tableForInstance->setWindowTitle(Inctance_str);
919
    tableForInstance->setWindowTitle(Inctance_str);
920
    tableForInstance->resizeRowsToContents();
920
    tableForInstance->resizeRowsToContents();
921
    tableForInstance->show();
921
    tableForInstance->show();
922
922
923
}
923
}
924
924
925
925
926
926
927
927
928
void ClassEditor::on_action_newPointer(){ // äîáàâëÿåì íîâîå ïîëå äëÿ óêàçàòåëåé íà îáúåêòû êëàññà-êîíòåéíåðà
928
void ClassEditor::on_action_newPointer(){ // äîáàâëÿåì íîâîå ïîëå äëÿ óêàçàòåëåé íà îáúåêòû êëàññà-êîíòåéíåðà
929
    ClassEditor::addNewPointer();
929
    ClassEditor::addNewPointer();
930
    ClassEditor::modelForPointers->select();
930
    ClassEditor::modelForPointers->select();
931
    ui->tableView_3->resizeColumnsToContents();
931
    ui->tableView_3->resizeColumnsToContents();
932
932
933
}
933
}
934
934
935
935
936
// Ñ÷èòûâàåì íàñòðîéêè
936
// Ñ÷èòûâàåì íàñòðîéêè
937
937
938
void ClassEditor::readSettings()
938
void ClassEditor::readSettings()
939
{
939
{
940
        QSettings settings("Trolltech", "Application Example");
940
        QSettings settings("Trolltech", "Application Example");
941
        baseName = settings.value("baseName", "an_db").toString();
941
        baseName = settings.value("baseName", "an_db").toString();
942
        userName = settings.value("userName", "an").toString();
942
        userName = settings.value("userName", "an").toString();
943
        password = settings.value("password", "393939").toString();
943
        password = settings.value("password", "393939").toString();
944
        tableName = settings.value("tableName", "inventar").toString();
944
        tableName = settings.value("tableName", "inventar").toString();
945
        hostName = settings.value("hostName", "server").toString();
945
        hostName = settings.value("hostName", "server").toString();
946
//     resize(size);
946
//     resize(size);
947
//     move(pos);tableName
947
//     move(pos);tableName
948
}
948
}
949
949
950
950
951
void ClassEditor::writeSettings()
951
void ClassEditor::writeSettings()
952
{
952
{
953
        QSettings settings("Trolltech", "Application Example");
953
        QSettings settings("Trolltech", "Application Example");
954
        settings.setValue("baseName", baseName);
954
        settings.setValue("baseName", baseName);
955
        settings.setValue("userName", userName);
955
        settings.setValue("userName", userName);
956
        settings.setValue("password", password);
956
        settings.setValue("password", password);
957
        settings.setValue("tableName", tableName);
957
        settings.setValue("tableName", tableName);
958
        settings.setValue("hostName", hostName);
958
        settings.setValue("hostName", hostName);
959
}
959
}
960
960
961
961
962
void ClassEditor::applySetting()
962
void ClassEditor::applySetting()
963
{
963
{
964
        bool ok;
964
        bool ok;
965
        baseName = setFrm.lineEdit->text();
965
        baseName = setFrm.lineEdit->text();
966
        userName = setFrm.lineEdit_2->text();
966
        userName = setFrm.lineEdit_2->text();
967
        password = setFrm.lineEdit_3->text();
967
        password = setFrm.lineEdit_3->text();
968
        // tableName = setFrm->lineEdit_4->text();
968
        // tableName = setFrm->lineEdit_4->text();
969
        hostName = setFrm.lineEdit_5->text();
969
        hostName = setFrm.lineEdit_5->text();
970
        writeSettings();
970
        writeSettings();
971
971
972
        sql.close(); // ðàçðûâàåì ñîåäèíåíèå ñ áàçîé
972
        sql.close(); // ðàçðûâàåì ñîåäèíåíèå ñ áàçîé
973
973
974
        sql.setDatabaseName(baseName);
974
        sql.setDatabaseName(baseName);
975
        // sql.setDatabaseName(tr("inventory"));
975
        // sql.setDatabaseName(tr("inventory"));
976
976
977
        // sql.setHostName(tr("localhost"));
977
        // sql.setHostName(tr("localhost"));
978
        sql.setHostName(hostName);
978
        sql.setHostName(hostName);
979
979
980
        // sql.setUserName(tr("an"));
980
        // sql.setUserName(tr("an"));
981
981
982
        sql.setUserName(userName);
982
        sql.setUserName(userName);
983
983
984
        // sql.setPassword(tr("393939"));
984
        // sql.setPassword(tr("393939"));
985
985
986
        sql.setPassword(password);
986
        sql.setPassword(password);
987
987
988
        ok = sql.connect();
988
        ok = sql.connect();
989
        if (!ok) {
989
        if (!ok) {
990
                                    QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
990
                                    QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
991
                                                                                    this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
991
                                                                                    this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
992
                                                                                    QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
992
                                                                                    QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
993
                                                                                    sql.lasError());         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
993
                                                                                    sql.lasError());         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
994
994
995
                             }
995
                             }
996
        else {
996
        else {
997
997
998
            QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
998
            QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
999
                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
999
                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1000
                                                            QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
1000
                                                            QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
1001
                                                            QObject::tr("Ñîåäèíåíèå ñ áàçîé äàííûõ óñïåøíî óñòàíîâëåíî."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1001
                                                            QObject::tr("Ñîåäèíåíèå ñ áàçîé äàííûõ óñïåøíî óñòàíîâëåíî."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1002
1002
1003
1003
1004
1004
1005
1005
1006
1006
1007
        }
1007
        }
1008
1008
1009
1009
1010
        mymodel->select();
1010
        mymodel->select();
1011
        model->select();
1011
        model->select();
1012
        modelForDescription->select();
1012
        modelForDescription->select();
1013
1013
1014
   ////////////     ok=openDataBase();
1014
   ////////////     ok=openDataBase();
1015
   ////////////     if (!ok) return;
1015
   ////////////     if (!ok) return;
1016
   // // //     ui->treeWidget->clear(); // î÷èùàåì äåðåâî ñ ìîäåëüþ
1016
   // // //     ui->treeWidget->clear(); // î÷èùàåì äåðåâî ñ ìîäåëüþ
1017
1017
1018
   // // //      buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("1"));
1018
   // // //      buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("1"));
1019
   ////////////     class_list_map.clear(); // î÷èùàåì ñïèñîê êëàññîâ
1019
   ////////////     class_list_map.clear(); // î÷èùàåì ñïèñîê êëàññîâ
1020
   ////////////     initComboBox();
1020
   ////////////     initComboBox();
1021
  // // //      getDatabaseData();
1021
  // // //      getDatabaseData();
1022
        // delete setFrm;
1022
        // delete setFrm;
1023
        setFrm.close();
1023
        setFrm.close();
1024
}
1024
}
1025
1025
1026
void ClassEditor::getSetting()
1026
void ClassEditor::getSetting()
1027
{
1027
{
1028
        // setFrm = new settingForm;
1028
        // setFrm = new settingForm;
1029
    // // //     connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
1029
    // // //     connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
1030
        setFrm.lineEdit->setText(baseName);
1030
        setFrm.lineEdit->setText(baseName);
1031
        setFrm.lineEdit_2->setText(userName);
1031
        setFrm.lineEdit_2->setText(userName);
1032
        setFrm.lineEdit_3->setText(password);
1032
        setFrm.lineEdit_3->setText(password);
1033
//      setFrm->lineEdit_4->setText(tableName);
1033
//      setFrm->lineEdit_4->setText(tableName);
1034
        setFrm.lineEdit_5->setText(hostName);
1034
        setFrm.lineEdit_5->setText(hostName);
1035
        setFrm.show();
1035
        setFrm.show();
1036
1036
1037
1037
1038
1038
1039
}
1039
}
1040
1040
1041
1041
1042
void ClassEditor::initDataBase(){ // íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ ñîåäèíåíèÿ è óñòàíîâêà ñîåäèíåíèÿ
1042
void ClassEditor::initDataBase(){ // íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ ñîåäèíåíèÿ è óñòàíîâêà ñîåäèíåíèÿ
1043
1043
1044
    sql.setDatabaseName(baseName);
1044
    sql.setDatabaseName(baseName);
1045
    sql.setHostName(hostName);
1045
    sql.setHostName(hostName);
1046
    sql.setUserName(userName);
1046
    sql.setUserName(userName);
1047
    sql.setPassword(password);
1047
    sql.setPassword(password);
1048
1048
1049
    bool ok;
1049
    bool ok;
1050
    ok = sql.connect();
1050
    ok = sql.connect();
1051
    if (!ok) {
1051
    if (!ok) {
1052
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1052
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1053
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1053
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1054
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1054
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1055
                                                                                sql.lasError());         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1055
                                                                                sql.lasError());         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1056
1056
1057
                         }
1057
                         }
1058
    else {
1058
    else {
1059
1059
1060
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1060
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1061
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1061
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1062
                                                        QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
1062
                                                        QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
1063
                                                        QObject::tr("Ñîåäèíåíèå ñ áàçîé äàííûõ óñïåøíî óñòàíîâëåíî."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1063
                                                        QObject::tr("Ñîåäèíåíèå ñ áàçîé äàííûõ óñïåøíî óñòàíîâëåíî."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1064
1064
1065
1065
1066
1066
1067
1067
1068
1068
1069
    }
1069
    }
1070
1070
1071
}
1071
}
1072
1072
1073
1073
1074
void ClassEditor::createMainTables(){// ñîçäàåì ñòðóêòóðó áàçû äàííûõ - òàáëèöû DescriptionOfClasses è ListOfClasses
1074
void ClassEditor::createMainTables(){// ñîçäàåì ñòðóêòóðó áàçû äàííûõ - òàáëèöû DescriptionOfClasses è ListOfClasses
1075
1075
1076
    bool ok;
1076
    bool ok;
1077
    ok = sql.createListOfClassesTable();
1077
    ok = sql.createListOfClassesTable();
1078
1078
1079
    if (!ok) {
1079
    if (!ok) {
1080
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1080
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1081
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1081
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1082
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1082
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1083
                                                                                sql.lasError());         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1083
                                                                                sql.lasError());         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1084
1084
1085
                         }
1085
                         }
1086
    else {
1086
    else {
1087
1087
1088
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1088
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1089
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1089
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1090
                                                        QObject::tr("Database Create"),   // Çàãîëîâîê.
1090
                                                        QObject::tr("Database Create"),   // Çàãîëîâîê.
1091
                                                        QObject::tr("Áàçà äàííûõ óñïåøíî ñîçäàíà."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1091
                                                        QObject::tr("Áàçà äàííûõ óñïåøíî ñîçäàíà."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1092
        }
1092
        }
1093
1093
1094
1094
1095
1095
1096
1096
1097
    ok = sql.createDescriptionOfClassesTable();
1097
    ok = sql.createDescriptionOfClassesTable();
1098
1098
1099
    if (!ok) {
1099
    if (!ok) {
1100
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1100
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1101
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1101
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1102
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1102
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1103
                                                                                sql.lasError());         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1103
                                                                                sql.lasError());         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1104
1104
1105
                         }
1105
                         }
1106
    else {
1106
    else {
1107
1107
1108
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1108
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1109
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1109
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1110
                                                        QObject::tr("Database Create"),   // Çàãîëîâîê.
1110
                                                        QObject::tr("Database Create"),   // Çàãîëîâîê.
1111
                                                        QObject::tr("Áàçà äàííûõ óñïåøíî ñîçäàíà."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1111
                                                        QObject::tr("Áàçà äàííûõ óñïåøíî ñîçäàíà."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1112
        }
1112
        }
1113
1113
1114
1114
1115
ok = sql.createListModelsTable();
1115
ok = sql.createListModelsTable();
1116
1116
1117
    if (!ok) {
1117
    if (!ok) {
1118
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1118
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1119
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1119
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1120
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1120
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1121
                                                                            sql.lasError());         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1121
                                                                            sql.lasError());         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1122
1122
1123
                     }
1123
                     }
1124
    else {
1124
    else {
1125
1125
1126
            QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1126
            QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1127
                                                    this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1127
                                                    this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1128
                                                    QObject::tr("Database Create"),   // Çàãîëîâîê.
1128
                                                    QObject::tr("Database Create"),   // Çàãîëîâîê.
1129
                                                    QObject::tr("Áàçà äàííûõ óñïåøíî ñîçäàíà."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1129
                                                    QObject::tr("Áàçà äàííûõ óñïåøíî ñîçäàíà."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1130
    }
1130
    }
1131
1131
1132
1132
1133
1133
1134
1134
-
 
1135
-
 
1136
    ok = sql.createFiltersTable();
-
 
1137
-
 
1138
         if (!ok) {
-
 
1139
                                 QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
-
 
1140
                                                                                 this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
-
 
1141
                                                                                 QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
-
 
1142
                                                                                 sql.lasError());         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
-
 
1143
-
 
1144
                          }
-
 
1145
         else {
-
 
1146
-
 
1147
                 QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
-
 
1148
                                                         this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
-
 
1149
                                                         QObject::tr("Database Create"),   // Çàãîëîâîê.
-
 
1150
                                                         QObject::tr("Áàçà äàííûõ óñïåøíî ñîçäàíà."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
-
 
1151
         }
-
 
1152
-
 
1153
1135
}
1154
}
1136
1155
1137
void ClassEditor::initClassListTable(){ // íàñòðàèâàåì òàáëèöó äëÿ îòîáðàæåíèÿ ñïèñêà ñóùåñòâóþùèõ êëàññîâ
1156
void ClassEditor::initClassListTable(){ // íàñòðàèâàåì òàáëèöó äëÿ îòîáðàæåíèÿ ñïèñêà ñóùåñòâóþùèõ êëàññîâ
1138
1157
1139
    mymodel->setTable(tr("ListOfClasses"));
1158
    mymodel->setTable(tr("ListOfClasses"));
1140
    mymodel->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
1159
    mymodel->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
1141
    mymodel->select();
1160
    mymodel->select();
1142
    mymodel->setHeaderData(1, Qt::Horizontal, tr("Èìÿ êëàññà"));
1161
    mymodel->setHeaderData(1, Qt::Horizontal, tr("Èìÿ êëàññà"));
1143
    mymodel->setHeaderData(2, Qt::Horizontal, tr("Ïñåâäîíèì êëàññà"));
1162
    mymodel->setHeaderData(2, Qt::Horizontal, tr("Ïñåâäîíèì êëàññà"));
1144
    mymodel->setHeaderData(4, Qt::Horizontal, tr("Êîìåíòàðèé"));
1163
    mymodel->setHeaderData(4, Qt::Horizontal, tr("Êîìåíòàðèé"));
1145
    mymodel->setHeaderData(5, Qt::Horizontal, tr("Èêîíêà"));
1164
    mymodel->setHeaderData(5, Qt::Horizontal, tr("Èêîíêà"));
1146
    ui->tableView->setModel(mymodel);
1165
    ui->tableView->setModel(mymodel);
1147
    ui->tableView->setAlternatingRowColors(true);
1166
    ui->tableView->setAlternatingRowColors(true);
1148
    ui->tableView->resizeColumnsToContents();
1167
    ui->tableView->resizeColumnsToContents();
1149
    ui->tableView->resizeRowsToContents();
1168
    ui->tableView->resizeRowsToContents();
1150
    ui->tableView->hideColumn(0);
1169
    ui->tableView->hideColumn(0);
1151
    ui->tableView->hideColumn(3);
1170
    ui->tableView->hideColumn(3);
1152
    ui->tableView->hideColumn(2);
1171
    ui->tableView->hideColumn(2);
1153
    CPictureDelegate *pictureDelegate;
1172
    CPictureDelegate *pictureDelegate;
1154
    pictureDelegate = new CPictureDelegate(this);
1173
    pictureDelegate = new CPictureDelegate(this);
1155
    pictureDelegate->setTableView(ui->tableView);
1174
    pictureDelegate->setTableView(ui->tableView);
1156
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(5, pictureDelegate);
1175
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(5, pictureDelegate);
1157
    ui->tableView->resizeColumnsToContents();
1176
    ui->tableView->resizeColumnsToContents();
1158
    ui->tableView->resizeRowsToContents();
1177
    ui->tableView->resizeRowsToContents();
1159
    /*
1178
    /*
1160
    for (int i=0; i < mymodel->rowCount(); i++){
1179
    for (int i=0; i < mymodel->rowCount(); i++){
1161
    ui->tableView->setRowHeight(i, 100);
1180
    ui->tableView->setRowHeight(i, 100);
1162
    }
1181
    }
1163
*/
1182
*/
1164
1183
1165
}
1184
}
1166
1185
1167
1186
1168
void ClassEditor::initFieldsTable(){ // íàñòðàèâàåì òàáëèöó äëÿ îòîáðàæåíèÿ ñïèñêà ïîëåé ñóùåñòâóþùèõ êëàññîâ
1187
void ClassEditor::initFieldsTable(){ // íàñòðàèâàåì òàáëèöó äëÿ îòîáðàæåíèÿ ñïèñêà ïîëåé ñóùåñòâóþùèõ êëàññîâ
1169
1188
1170
    modelForDescription->setTable(tr("DescriptionOfClasses"));
1189
    modelForDescription->setTable(tr("DescriptionOfClasses"));
1171
    modelForDescription->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
1190
    modelForDescription->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
1172
    modelForDescription->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
1191
    modelForDescription->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
1173
    ui->tableView_2->setModel(modelForDescription);
1192
    ui->tableView_2->setModel(modelForDescription);
1174
    ui->tableView_2->setAlternatingRowColors(true);
1193
    ui->tableView_2->setAlternatingRowColors(true);
1175
    ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
1194
    ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
1176
    ui->tableView_2->setItemDelegateForColumn(3, &classTableDelegate);
1195
    ui->tableView_2->setItemDelegateForColumn(3, &classTableDelegate);
1177
}
1196
}
1178
1197
1179
void ClassEditor::initPointersTable(){ // íàñòðàèâàåì òàáëèöó äëÿ îòîáðàæåíèÿ ñïèñêà ïîëåé-óêàçàòåëåé êëàññà
1198
void ClassEditor::initPointersTable(){ // íàñòðàèâàåì òàáëèöó äëÿ îòîáðàæåíèÿ ñïèñêà ïîëåé-óêàçàòåëåé êëàññà
1180
1199
1181
    modelForPointers->setTable(tr("DescriptionOfClasses"));
1200
    modelForPointers->setTable(tr("DescriptionOfClasses"));
1182
    modelForPointers->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
1201
    modelForPointers->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
1183
    modelForPointers->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
1202
    modelForPointers->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
1184
    ui->tableView_3->setModel(modelForPointers);
1203
    ui->tableView_3->setModel(modelForPointers);
1185
    delegateForDefaultValueColomn.getItems();
1204
    delegateForDefaultValueColomn.getItems();
1186
    ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(4, &delegateForDefaultValueColomn);
1205
    ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(4, &delegateForDefaultValueColomn);
1187
1206
1188
  //  ui->tableView_3->resizeColumnsToContents();
1207
  //  ui->tableView_3->resizeColumnsToContents();
1189
1208
1190
}
1209
}
1191
 
1210