Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 183 | Rev 232 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 183 Rev 210
Line 1130... Line 1130...
1130
    }
1130
    }
1131
1131
1132
1132
1133
1133
1134
1134
-
 
1135
-
 
1136
    ok = sql.createFiltersTable();
-
 
1137
-
 
1138
         if (!ok) {
-
 
1139
                                 QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
-
 
1140
                                                                                 this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
-
 
1141
                                                                                 QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
-
 
1142
                                                                                 sql.lasError());         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
-
 
1143
-
 
1144
                          }
-
 
1145
         else {
-
 
1146
-
 
1147
                 QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
-
 
1148
                                                         this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
-
 
1149
                                                         QObject::tr("Database Create"),   // Çàãîëîâîê.
-
 
1150
                                                         QObject::tr("Áàçà äàííûõ óñïåøíî ñîçäàíà."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
-
 
1151
         }
-
 
1152
-
 
1153
1135
}
1154
}
1136
1155
1137
void ClassEditor::initClassListTable(){ // íàñòðàèâàåì òàáëèöó äëÿ îòîáðàæåíèÿ ñïèñêà ñóùåñòâóþùèõ êëàññîâ
1156
void ClassEditor::initClassListTable(){ // íàñòðàèâàåì òàáëèöó äëÿ îòîáðàæåíèÿ ñïèñêà ñóùåñòâóþùèõ êëàññîâ
1138
1157
1139
    mymodel->setTable(tr("ListOfClasses"));
1158
    mymodel->setTable(tr("ListOfClasses"));