Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 5 → Rev 6

/trunk/source_code/src/mainwindowimpl.cpp
New file
0,0 → 1,1265
#include "mainwindowimpl.h"
//ïðîâåðêà
MainWindowImpl::MainWindowImpl( QWidget * parent, Qt::WFlags f)
: QMainWindow(parent, f)
{
 
 
setupUi(this);
fEnable_component_add = false; //ðåæèì äîáîâëåíèÿ êîìïîíåíòà îòêëþ÷åí
fEnable_naznachit_otvetstv = false;
curr_task = no_task;
readSettings();
lineEdit->insert(baseName);
metaDataAction = new QAction(tr("Èçìåíèòü"), treeWidget);
addMemoryAction = new QAction(tr("Íîâûé ìîäóëü ïàìÿòè"), treeWidget);
MB_na_skladAction = new QAction(tr("Ñäàòü íà ñêëàä"), treeWidget);
new_sotrydnikAction = new QAction(tr("Íîâûé ñîòðóäíèê"), treeWidget);
novoe_oborydovanieAction = new QAction(tr("Íîâîå îáîðóäîâàíèå"), treeWidget);
pereimenovat_otdelAction = new QAction(tr("Ïåðåèìåíîâàòü îòäåë"), treeWidget);
perevesti_sotrydnika_v_drygo1_otdelAction = new QAction(tr("Ïåðåâåñòè â äðóãîé îòäåë"), treeWidget);
yvolit_sotrydnikaAction = new QAction(tr("Óâîëèòü ñîòðóäíèêà"), treeWidget);
SpliterAction = new QAction(tr("Ïåðñîíàë"), treeWidget);
naznachit_otvetstvennim_za_oborydovanieAction = new QAction(tr("Íàçíà÷èòü îòâåòñòâåííûì çà îáîðóäîâàíèå"), treeWidget);
ystanovit_novie_complektyushieAction = new QAction(tr("Óñòàíîâèòü íîâûå êîìïëåêòóþùèå"), treeWidget);
sozdat_otdelAction = new QAction(tr("Ñîçäàòü íîâûé îòäåë"), treeWidget);
novaya_SYSTEM_BLOCK_na_skladAction = new QAction(tr("Äîáàâèòü íîâûé ñèñòåìíûé áëîê íà ñêëàä"), treeWidget);
novaya_MB_na_skladAction = new QAction(tr("Äîáàâèòü íîâóþ ìàòåðèíñêóþ ïëàòó íà ñêëàä"), treeWidget);
novaya_RAM_na_skladAction = new QAction(tr("Äîáàâèòü íîâûé ìîäóëü ïàìÿòè íà ñêëàä"), treeWidget);
novaya_CPU_na_skladAction = new QAction(tr("Äîáàâèòü íîâûé ïðîöåññîð íà ñêëàä"), treeWidget);
novaya_HDD_na_skladAction = new QAction(tr("Äîáàâèòü íîâûé âèí÷åñòåð íà ñêëàä"), treeWidget);
novaya_CD_DVD_na_skladAction = new QAction(tr("Äîáàâèòü íîâûé ïðèâîä íà ñêëàä"), treeWidget);
novaya_VIDEO_na_skladAction = new QAction(tr("Äîáàâèòü íîâóþ âèäåîêàðòó íà ñêëàä"), treeWidget);
novaya_SoundCard_na_skladAction = new QAction(tr("Äîáàâèòü íîâóþ çâóêîâóþ êàðòó íà ñêëàä"), treeWidget);
novaya_LAN_na_skladAction = new QAction(tr("Äîáàâèòü íîâóþ ñåòåâóþ êàðòó íà ñêëàä"), treeWidget);
peredat_sys_block_pod_otveystvennostAction = new QAction(tr("Ïåðåäàòü ñèñòåìíûé áëîê ïîä îòâåòñòâåííîñòü ñîòðóäíèêà"), treeWidget);
 
 
// novaya_SoundCard_na_skladAction = new QAction(tr("Äîáàâèòü íîâóþ çâóêîâóþ êàðòó íà ñêëàä"), treeWidget);
// novaya_LAN_na_skladAction = new QAction(tr("Äîáàâèòü íîâóþ ñåòåâóþ êàðòó íà ñêëàä"), treeWidget);
insert_MB_to_system_blockAction = new QAction(tr("Óñòàíîâèòü â ñèñòåìíûé áëîê"), treeWidget);
treeWidget->addAction(metaDataAction);
treeWidget->addAction(addMemoryAction);
connect(insert_MB_to_system_blockAction, SIGNAL(triggered()), SLOT(insert_MB_to_system_block()));
connect(novaya_MB_na_skladAction, SIGNAL(triggered()), SLOT(novaya_MB_na_sklad()));
connect(novaya_RAM_na_skladAction, SIGNAL(triggered()), SLOT(novaya_RAM_na_sklad()));
connect(novaya_CPU_na_skladAction, SIGNAL(triggered()), SLOT(novaya_CPU_na_sklad()));
connect(novaya_HDD_na_skladAction, SIGNAL(triggered()), SLOT(novaya_HDD_na_sklad()));
connect(novaya_CD_DVD_na_skladAction, SIGNAL(triggered()), SLOT(novaya_CD_DVD_na_sklad()));
connect(novaya_VIDEO_na_skladAction, SIGNAL(triggered()), SLOT(novaya_VIDEO_na_sklad()));
connect(novaya_SoundCard_na_skladAction, SIGNAL(triggered()), SLOT(novaya_SoundCard_na_sklad()));
connect(novaya_LAN_na_skladAction, SIGNAL(triggered()), SLOT(novaya_LAN_na_sklad()));
connect(novaya_SYSTEM_BLOCK_na_skladAction, SIGNAL(triggered()), SLOT(novaya_SYSTEM_BLOCK_na_sklad()));
connect(peredat_sys_block_pod_otveystvennostAction, SIGNAL(triggered()), SLOT(peredat_sys_block_pod_otveystvennost()));
connect(sozdat_otdelAction, SIGNAL(triggered()), SLOT(addNewOtdel()));
connect(metaDataAction, SIGNAL(triggered()), SLOT(editTreeWidget()));
connect(addMemoryAction, SIGNAL(triggered()), SLOT(addNewMemory()));
connect(MB_na_skladAction, SIGNAL(triggered()), SLOT(move_to_sklad()));
connect(new_sotrydnikAction, SIGNAL(triggered()), SLOT(new_sotrydnik()));
connect(novoe_oborydovanieAction, SIGNAL(triggered()), SLOT(novoe_oborydovanie()));
connect(pereimenovat_otdelAction, SIGNAL(triggered()), SLOT(pereimenovft_otdel()));
connect(yvolit_sotrydnikaAction, SIGNAL(triggered()), SLOT(yvolit_sotrydnika()));
connect(naznachit_otvetstvennim_za_oborydovanieAction, SIGNAL(triggered()), SLOT(naznachit_otvetstvennim_za_oborydovanie()));
connect(ystanovit_novie_complektyushieAction, SIGNAL(triggered()), SLOT(ystanovit_novie_complektyushie()));
treeWidget->setContextMenuPolicy(Qt::ActionsContextMenu);
connect(openBaseAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(openBase()));
connect(openMemoryTableAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(openMemoryTable()));
connect(getsettingAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(getSetting()));
connect(addStringAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(addString()));
connect(delStringAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(delString()));
connect(FiltrButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(filter()));
connect(hiddenButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(hiddenRow()));
connect(showButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(showRow()));
connect(appyButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(dbUpdate()));
connect(treeWidget, SIGNAL(itemActivated(QTreeWidgetItem *item, int column)), this, SLOT(dblClick(QTreeWidgetItem *item, int column)));
connect(&addmemFrm, SIGNAL(componentAdd()), this, SLOT(refreshTree()));//ïðè çàêðûòèè ôîðìû addmemFrm îáíîâëÿåì treeWidget
connect(&addotdelFrm, SIGNAL(componentAdd()), this, SLOT(refreshTree()));//ïðè çàêðûòèè ôîðìû addotdelFrm îáíîâëÿåì treeWidget
connect(&addsotrydnikFrm, SIGNAL(componentAdd()), this, SLOT(refreshTree()));//ïðè çàêðûòèè ôîðìû addsotFrm îáíîâëÿåì treeWidget
connect(&addsysblockFrm, SIGNAL(componentAdd()), this, SLOT(refreshTree()));//ïðè çàêðûòèè ôîðìû addsysblockFrm îáíîâëÿåì treeWidget
 
connect(&addmemFrm, SIGNAL(formClose()), this, SLOT(on_addmemoryForm_formClose()));
connect(&addotdelFrm, SIGNAL(formClose()), this, SLOT(on_addmemoryForm_formClose()));
connect(&addsotrydnikFrm, SIGNAL(formClose()), this, SLOT(on_addmemoryForm_formClose()));
connect(&addsysblockFrm, SIGNAL(formClose()), this, SLOT(on_addmemoryForm_formClose()));
connect(&process, SIGNAL(readyReadStandardOutput()), this, SLOT(readStandartProcessOutput()));
comp_icon.addFile("./pc.png");
///// hdd_icon.addFile("./gnome-dev-harddisk.png");
hdd_icon.addFile("./hdd5.png");
memory_icon.addFile("./memory1.png");
cd_dvd_icon.addFile("./cd_dvd3.png");
// memory_icon.addFile("./gnome-dev-memory.png");
matheboard_icon.addFile("./icon_motherboard.png");
cpu_icon.addFile("./cpu3.png");
vidio_card_icon.addFile("./vidiocard2.png");
sound_card_icon.addFile("./soundcard1.png");
lan_card_icon.addFile("./lan1.png");
appyButton->setIcon(comp_icon);
///// for (int i = 0; i < 10; ++i)
///// items.append(new QTreeWidgetItem((QTreeWidget*)0, QStringList(QString("item: %1").arg(i))));
///// treeWidget->insertTopLevelItems(0, items);
//////items.append(new QTreeWidgetItem((QTreeWidget*)0, QStringList(QString(tr("ÑÃÑÕÌ: %1")).arg(0))));
/////////items.append(new QTreeWidgetItem((QTreeWidget*)0, QStringList(QString(tr("ÑÃÑÕÌ:")))));
/////////items.append(new QTreeWidgetItem((QTreeWidget*)0, QStringList(QString(tr("ÇÀÎ:")))));
/////////treeWidget->insertTopLevelItems(0, items);
 
//->itm = new QTreeWidgetItem(treeWidget);
//->itm->setText(0, tr("ÑÃÑÕÌ"));
/////////itm->setText(1, "hello1");
//->QTreeWidgetItem *itm1 = new QTreeWidgetItem(itm);
//->itm1->setText(1, tr("M1"));
//->QTreeWidgetItem *itm1_1 = new QTreeWidgetItem(itm1);
//->itm1_1->setText(2, tr("Þð÷åíêî"));
//->QTreeWidgetItem *itm1_2 = new QTreeWidgetItem(itm1);
//->itm1_2->setText(2, tr("Þøêîâ"));
 
//->QTreeWidgetItem *itm2 = new QTreeWidgetItem(itm);
//->itm2->setText(1, tr("M2"));
//////treeWidget->insertTopLevelItem(new QTreeWidgetItem((QTreeWidget*)0, QStringList(QString(tr("ÑÃÑÕÌ:")))));
}
 
MainWindowImpl::~MainWindowImpl()
{
db.close();
// delete setFrm;
}
 
 
void MainWindowImpl::delString()
{
QModelIndex index;
int column, row;
QSqlRecord record;
index=view.currentIndex();
column=view.currentIndex().column();
row=view.currentIndex().row();
record = model->record(row);
int UserNameIndex = record.indexOf(tr("Ïîëüçîâàòåëü"));
QString ls_UserName=record.value(UserNameIndex).toString();
model->removeRows(row, 1);
}
 
//
void MainWindowImpl::openBase()
{
lineEdit->insert(tr("Îòêðûòü áàçó "));
// db = new QSqlDatabase("QMYSQL");
db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
pdb = &db;
raportFrm.pdb = &db;
// db->addDatabase("QMYSQL");
//db = QSqlDatabase::addDatabase("QSQLITE");
pdb->setHostName(hostName);
pdb->setDatabaseName(baseName);
pdb->setUserName(userName);
pdb->setPassword(password);
bool ok = pdb->open();
if (!ok) {
QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
this, // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
QObject::tr("Database Error"), // Çàãîëîâîê.
pdb->lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
}
if (ok)
{lineEdit-> insert(tr("Áàçà óñïåøíî îòêðûòà"));
}
else {lineEdit-> insert(tr("Áàçà íåäîñòóïíà. Êîä îøèáêè: "));
lineEdit-> insert(pdb->lastError().text());
}
// QSqlQuery q;
// q.prepare(tr("set NAMES cp1251"));
// ok = q.exec();
model = new QSqlTableModel();
model->setTable(tableName);
 
model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
// model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
model->select();
// model->setHeaderData(0, Qt::Horizontal,
// QObject::tr("Èìÿ\nïîëüçîâàòåëÿ"));
// model->setHeaderData(1, Qt::Horizontal,
// QObject::tr("Îòäåë"));
// model->setHeaderData(2, Qt::Horizontal,
// QObject::tr("IP àäðåñ"));
// model->setHeaderData(3, Qt::Horizontal,
// QObject::tr("Èíâåíòàííûé\níîìåð"));
// model->setHeaderData(4, Qt::Horizontal,
// QObject::tr("Îïåðàöèîííàÿ\nñèñòåìà"));
// view = new QTableView();
view.setModel(model);
view.setAlternatingRowColors(true);
// view->resizeRowsToContents();
view.resizeColumnsToContents();
view.show();
initTreeWidget();
}
 
void MainWindowImpl::openMemoryTable()
{
memory_model = new QSqlTableModel();
memory_model->setTable(tr("Ïàìÿòü"));
// memory_model->setTable(tableName);
memory_model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
// model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
memory_model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
memory_model->select();
tableView->setModel(memory_model);
tableView->setAlternatingRowColors(true);
tableView->resizeColumnsToContents();
tableView->show();
///// memory_view.setModel(memory_model);
///// memory_view.setAlternatingRowColors(true);
// view->resizeRowsToContents();
///// memory_view.resizeColumnsToContents();
///// memory_view.show();
}
 
 
void MainWindowImpl::applySetting()
{
int i;
i=5;
lineEdit->insert(tr("Íàñòðîéêè ïîëó÷åíû!"));
baseName = setFrm->lineEdit->text();
userName = setFrm->lineEdit_2->text();
password = setFrm->lineEdit_3->text();
tableName = setFrm->lineEdit_4->text();
hostName = setFrm->lineEdit_5->text();
i+=1;
writeSettings();
setFrm->close();
delete setFrm;
}
 
void MainWindowImpl::writeSettings()
{
QSettings settings("Trolltech", "Application Example");
settings.setValue("baseName", baseName);
settings.setValue("userName", userName);
settings.setValue("password", password);
settings.setValue("tableName", tableName);
settings.setValue("hostName", hostName);
}
 
 
void MainWindowImpl::readSettings()
{
QSettings settings("Trolltech", "Application Example");
baseName = settings.value("baseName", "an_db").toString();
userName = settings.value("userName", "an").toString();
password = settings.value("password", "393939").toString();
tableName = settings.value("tableName", "inventar").toString();
hostName = settings.value("hostName", "server").toString();
// resize(size);
// move(pos);tableName
}
 
void MainWindowImpl::getSetting()
{
setFrm = new settingForm;
connect(setFrm->pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
setFrm->lineEdit->setText(baseName);
setFrm->lineEdit_2->setText(userName);
setFrm->lineEdit_3->setText(password);
setFrm->lineEdit_4->setText(tableName);
setFrm->lineEdit_5->setText(hostName);
setFrm->show();
 
}
 
 
void MainWindowImpl::addString()
{
QString query_begin=(tr("INSERT INTO "));
// QString query_end=(tr(" VALUES('íå çàäàíî','íå çàäàíî','íå çàäàíî','íå çàäàíî',default)"));
QString query_end=(tr(" VALUES()"));
query_begin.append(tableName);
query_begin.append(query_end);
QSqlQuery query;
query.prepare(query_begin);
// query.prepare(tr("INSERT INTO inventar VALUES('íå çàäàíî','íå çàäàíî','íå çàäàíî','íå çàäàíî',default)"));
// query.bindValue(":tab", "inventar");
// if (!query.execBatch())
// qDebug() << query.lastError();
query.exec();
model->select();
// view->close();
view.setModel(model);
//view->show();
lineEdit->insert(tr("Äîáàâèòü ñòðîêó!"));
}
 
//Ïðîöåäóðà ïðèìèíåíèÿ ôèëòðàöèè
void MainWindowImpl::filter()
{
// int i;
// i++;
model->setFilter(tr("Ïðèìå÷àíèÿ='Ìèõàéëåíêî'"));
model->select();
// view->close();
view.setModel(model);
}
//TEST CVS gh
void MainWindowImpl::hiddenRow()
{
int n;
for(n=0;n<20;n++) view.setRowHidden(n,true);
}
 
 
void MainWindowImpl::showRow()
{
int n;
for(n=0;n<20;n++) view.setRowHidden(n,false);
}
 
void MainWindowImpl::dbUpdate()
{
model->submitAll();
addString();
}
 
 
void MainWindowImpl::novaya_MB_na_sklad(){
addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(3);
addmemFrm.pushButton->setEnabled(true);
addmemFrm.show();
addmemFrm.label_7->setText(tr("Íà ñêëàä"));
addNewMemory(tr("Íà ñêëàä"));
}
 
void MainWindowImpl::novaya_HDD_na_sklad(){
addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(1);
addmemFrm.pushButton->setEnabled(true);
addmemFrm.show();
addmemFrm.label_7->setText(tr("Íà ñêëàä"));
addNewMemory(tr("Íà ñêëàä"));
}
 
 
void MainWindowImpl::novaya_CD_DVD_na_sklad(){
addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(4);
addmemFrm.pushButton->setEnabled(true);
addmemFrm.show();
addmemFrm.label_7->setText(tr("Íà ñêëàä"));
addNewMemory(tr("Íà ñêëàä"));
}
 
void MainWindowImpl::novaya_VIDEO_na_sklad(){
addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(5);
addmemFrm.pushButton->setEnabled(true);
addmemFrm.show();
addmemFrm.label_7->setText(tr("Íà ñêëàä"));
addNewMemory(tr("Íà ñêëàä"));
}
 
 
void MainWindowImpl::novaya_RAM_na_sklad(){
addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(0);
addmemFrm.pushButton->setEnabled(true);
addmemFrm.show();
addmemFrm.label_7->setText(tr("Íà ñêëàä"));
addNewMemory(tr("Íà ñêëàä"));
}
 
 
void MainWindowImpl::novaya_SoundCard_na_sklad(){
addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(6);
addmemFrm.pushButton->setEnabled(true);
addmemFrm.show();
addmemFrm.label_7->setText(tr("Íà ñêëàä"));
addNewMemory(tr("Íà ñêëàä"));
}
 
void MainWindowImpl::novaya_LAN_na_sklad(){
addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(7);
addmemFrm.pushButton->setEnabled(true);
addmemFrm.show();
addmemFrm.label_7->setText(tr("Íà ñêëàä"));
addNewMemory(tr("Íà ñêëàä"));
}
 
 
 
 
void MainWindowImpl::novaya_CPU_na_sklad(){
addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(2);
addmemFrm.pushButton->setEnabled(true);
addmemFrm.show();
addmemFrm.label_7->setText(tr("Íà ñêëàä"));
addNewMemory(tr("Íà ñêëàä"));
}
 
void MainWindowImpl::peredat_sys_block_pod_otveystvennost(){
QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
this, // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
QObject::tr("Óêàæèòå ñîòðóäíèêà "), // Çàãîëîâîê.
// db.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
tr("Òåïåðü âèáåðèòå ñîòðóäíèêà (äâîéíûì êëèêîì ìûøêè), êîòîðûé áóäåò îòâåòñòâåííåí çà ñèñòåìíûé áëîê."));
fEnable_naznachit_otvetstv = true;
curr_sys_block_id = treeWidget-> currentItem ()->text(12);
}
 
 
 
void MainWindowImpl::on_treeWidget_itemClicked(QTreeWidgetItem *item, int column)
{
QString tmp;
tmp = item->text(3);
if (tmp !=""){
addmemFrm.pushButton->setEnabled(true);
}
else addmemFrm.pushButton->setEnabled(false);
addmemFrm.label_7->setText(tmp);
}
 
 
 
void MainWindowImpl::editTreeWidget()
{
QString inventar_num;
QTreeWidgetItem * currItem;
int currColomn;
int top_item_index;
lineEdit->insert(tr("Ðåäàêòèðîâàòü"));
currItem = treeWidget->currentItem ();
top_item_index = treeWidget->indexOfTopLevelItem(currItem);
currColomn = treeWidget->currentColumn();
MainWindowImpl::on_treeWidget_itemClicked(currItem, 3); //âûâîäèì íîìåð ñèñòåìíèêà íà ôîðìó
// inventar_num = tr("Èíâ.íîì: ");
inventar_num.append(currItem ->text(3));
if (currColomn == 1){
addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(4);
addmemFrm.show();
};
if (inventar_num == "") return;
lineEdit->insert(currItem ->text(currColomn));
switch(currColomn)
{
case 1://Ñîòðóäíèêè
{
addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(4);
addmemFrm.show();
}
break;
 
 
case 4: //Ïðîöåññîð
{
addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(2);
addmemFrm.show();
}
break;
 
case 5: //Ìàòåðèíñêèå ïëàòû
{
addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(3);
addmemFrm.show();
}
break;
 
case 6: //Ïàìÿòü
{
addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(0);
addNewMemory(inventar_num);
// addmemFrm.show();
}
break;
 
case 7: //Âèí÷åñòåð
{
addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(1);
addmemFrm.show();
}
break;
 
 
case 2: break;
defaul: break;
}
addmemFrm.treeWidget->clear();
// addmemFrm.initTreeWidgrt();
}
 
void MainWindowImpl::initTreeWidget()//íàñòðàèâàåì âèäæåò
{
QStringList treeHeaders;//ñïèñîê çàãîëîâêîâ treeWidget
treeWidget->setColumnCount(15);
treeHeaders << tr("Îòäåëû") //0 ñòîëáåö
<< tr("Ïåðñîíàë") //1 ñòîëáåö
<< tr("Îïèñàíèå") //2 ñòîëáåö
<< tr("Îáîðóäîâàíèå") //3 ñòîëáåö
<< tr("Ïðîöåññîð") //4 ñòîëáåö
<< tr("Ìàòåðèíêà") //5 ñòîëáåö
<< tr("Ïàìÿòü") //6 ñòîëáåö
<< tr("Âèí÷åñòåð") //7 ñòîëáåö
<< tr("Ïðèâîä") //8 ñòîëáåö
<< tr("Âèäåîêàðòà") //9 ñòîëáåö
<< tr("Çâóêîâàÿ êàðòà") //10 ñòîëáåö
<< tr("Ñåòåâàÿ êàðòà") //11 ñòîëáåö
<< tr("Èäåíòèôèêàòîð") //12 ñòîëáåö
<< tr("Èäåíòèôèêàòîð ñèñòåíîãî áëîêà") //13 ñòîëáåö
<< tr("ID îòâåòñòâííîãî ëèöà"); //14 ñòîëáåö
treeWidget->setHeaderLabels(QStringList (treeHeaders));
// treeWidget->setColumnHidden(2, true);
// treeWidget->setColumnHidden(12, true);
// treeWidget->setColumnHidden(13, true);
treeWidget->clear();
addOtdels();
treeWidget->sortItems(0, Qt::AscendingOrder);
}
 
void MainWindowImpl::addOtdels()
{
int fieldName, fieldID;
QTreeWidgetItem *otdelItem;
QSqlQuery q(tr("select * from otdeli"));// ïîëó÷àåì ñïèñîê îòäåëîâ
QString otdel, otdel_id;
fieldName = q.record().indexOf(tr("Íàçâàíèå"));
fieldID = q.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
while (q.next()){
otdel = q.value(fieldName).toString();
otdel_id = q.value(fieldID).toString();
otdelItem = new QTreeWidgetItem(treeWidget);
if (otdel == tr("Ñêëàä")) { otdelItem->setText(0, otdel);
otdelItem->setText(2, tr("Ñêëàä"));
otdelItem->setText(12, otdel_id);
SotrydnikiOtdela(otdel_id, otdelItem);
continue;
}
otdelItem->setText(0, otdel);
otdelItem->setText(2, tr("Îòäåë"));
otdelItem->setText(12, otdel_id);
SotrydnikiOtdela(otdel_id, otdelItem);
}
}
 
 
void MainWindowImpl::SotrydnikiOtdela(QString id_otdela, QTreeWidgetItem * itemOtdela) // ôîðìèðóåì ñïèñîê ñîòðóäíèêîâ îòäåëà
{
int field_fio_sotrydnika, field_id_sotrydnika;
int kolichestvo_sotrudnikov=0;
QString fio_sotrydnika_otdela, id_sotrydnika_otdela, oboryd;
QSqlQuery qsotrydnikiOtdela;
QString sqlQueryString;
QTreeWidgetItem *treeItem_sotrydnika;
sqlQueryString = tr("select Èäåíòèôèêàòîð, ÔÈÎ from sotrydniki where Èäåíòèôèêàòîð_îòäåëà=");
sqlQueryString.append(id_otdela);
qsotrydnikiOtdela.prepare(sqlQueryString);
qsotrydnikiOtdela.exec();
field_fio_sotrydnika = qsotrydnikiOtdela.record().indexOf(tr("ÔÈÎ"));
field_id_sotrydnika = qsotrydnikiOtdela.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
while (qsotrydnikiOtdela.next())
{
fio_sotrydnika_otdela = qsotrydnikiOtdela.value(field_fio_sotrydnika).toString();
id_sotrydnika_otdela = qsotrydnikiOtdela.value(field_id_sotrydnika).toString();
 
 
treeItem_sotrydnika = new QTreeWidgetItem(itemOtdela);
treeItem_sotrydnika->setText(1, fio_sotrydnika_otdela );
treeItem_sotrydnika->setText(2, tr("Ñîòðóäíèê"));
treeItem_sotrydnika->setText(14, id_sotrydnika_otdela );
if (id_sotrydnika_otdela == "1"){
itm_sklad_system_blocks = new QTreeWidgetItem(treeItem_sotrydnika);
itm_sklad_system_blocks->setText(2, tr("ÑÈÑÒÅÌÍÛÅ ÁËÎÊÈ"));
itm_sklad_orgtehnika = new QTreeWidgetItem(treeItem_sotrydnika);
itm_sklad_orgtehnika->setText(2, tr("ÎÐÃÒÅÕÍÈÊÀ"));
itm_sklad_orgtehnika_printers = new QTreeWidgetItem(itm_sklad_orgtehnika);
itm_sklad_orgtehnika_printers->setText(2, tr("ÏÐÈÍÒÅÐÛ"));
itm_sklad_orgtehnika_mfy = new QTreeWidgetItem(itm_sklad_orgtehnika);
itm_sklad_orgtehnika_mfy->setText(2, tr("ÌÔÓ"));
itm_sklad_komplectyushie = new QTreeWidgetItem(treeItem_sotrydnika);
itm_sklad_komplectyushie->setText(2, tr("ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ"));
itm_sklad_orgtehnika_scaners = new QTreeWidgetItem(itm_sklad_orgtehnika);
itm_sklad_orgtehnika_scaners->setText(2, tr("ÑÊÀÍÅÐÛ"));
itm_sklad_rashodniki = new QTreeWidgetItem(treeItem_sotrydnika);
itm_sklad_rashodniki->setText(2, tr("ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ"));
}
oboryd = oborydovanie(id_sotrydnika_otdela, treeItem_sotrydnika);
// treeItem_sotrydnika->setText(3, oboryd );
++kolichestvo_sotrudnikov;
}
itemOtdela->setText(13, QVariant(kolichestvo_sotrudnikov).toString());
}
 
QString MainWindowImpl::oborydovanie(QString id_sotrydnika, QTreeWidgetItem * itemSotrydnika){
QString result, prResult;
QString sqlQueryText;
QString serial_num, inventar_num, proizvoditel, model, system_block_id;
QSqlQuery quer;
QString MB_information, Memory_information, CPU_information, HDD_information, CD_DVD_information, Vidio_information;
QString Sound_card_information, Lan_card_information;
int field_serialNum, field_inventarNum, field_proizvoditel, field_model, field_system_block_id;
// QSqlQuery qns(tr("SET NAMES utf8"));// ïîëó÷àåì ñïèñîê îòäåëîâ
QTreeWidgetItem *itemSysBlock;
// sqlQueryText.reserve(300);
sqlQueryText = tr("select system_blocks.Ñåðèéíûé_íîìåð, system_blocks.Èíâåíòàðíûé_íîìåð, system_blocks.Èäåíòèôèêàòîð"
" from system_blocks"
" where system_blocks.Èäåíòèôèêàòîð_îòâåòñòâåííîãî_ëèöà =");
sqlQueryText.append(id_sotrydnika);
// sqlQueryText.append(tr(" AND Ìàòåðèíñêèå_ïëàòû.Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà = Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èäåíòèôèêàòîð"));
quer.prepare(sqlQueryText);
// quer.prepare(tr("select Ñèñòåìíûå_áëîêè.Ñåðèéíûé_íîìåð, Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èíâåíòàðíûé_íîìåð,Ìàòåðèíñêèå_ïëàòû.Ïðîèçâîäèòåëü, Ìàòåðèíñêèå_ïëàòû.Ìîäåëü from Ñèñòåìíûå_áëîêè,Ìàòåðèíñêèå_ïëàòû where Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èäåíòèôèêàòîð_îòâåòñòâåííîãî_ëèöà = 4 AND Ìàòåðèíñêèå_ïëàòû.Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà = Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èäåíòèôèêàòîð;"));
quer.exec();
field_serialNum = quer.record().indexOf(tr("Ñåðèéíûé_íîìåð"));
field_inventarNum = quer.record().indexOf(tr("Èíâåíòàðíûé_íîìåð"));
field_system_block_id = quer.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
// field_proizvoditel = quer.record().indexOf(tr("Ïðîèçâîäèòåëü"));
// field_model = quer.record().indexOf(tr("Ìîäåëü"));
while(quer.next()){
system_block_id = quer.value(field_system_block_id).toString(); //èäåíòèôèêàòîð ñèñòåìíîãî áëîêà
prResult = "";
serial_num = quer.value(field_serialNum).toString();
inventar_num = quer.value(field_inventarNum).toString();
//// if (serial_num != "") {prResult.append(tr("s/n: "));
//// prResult.append(serial_num);}
if (inventar_num != "") {
//// prResult.append(tr(" èíâ.íîì: "));
prResult.append(inventar_num);
//// prResult.append(tr(" "));
}
 
// result.append(q.value(field_proizvoditel).toString());
// result.append(tr(" "));
// result.append(q.value(field_model).toString());
 
 
// if (id_sotrydnika == "1" & system_block_id == "1") itemSysBlock->setText(2, tr("Êîìïëåêòóþùèå"));// ýòî ñêëàä
if (id_sotrydnika == "1" && system_block_id == "1") itemSysBlock = itm_sklad_komplectyushie;// ýòî ñêëàä
else if (id_sotrydnika == "1" ){
itemSysBlock = new QTreeWidgetItem(itm_sklad_system_blocks); // íà ñêëàä ñèñòåìíèê
itemSysBlock->setText(2, tr("Ñèñòåìíûé áëîê"));
itemSysBlock->setIcon(3, comp_icon);
if (system_block_id !="") itemSysBlock->setText(12, system_block_id);
if (id_sotrydnika !="") itemSysBlock->setText(14, id_sotrydnika);
}
else {
itemSysBlock = new QTreeWidgetItem(itemSotrydnika);
itemSysBlock->setText(2, tr("Ñèñòåìíûé áëîê"));
itemSysBlock->setIcon(3, comp_icon);
if (system_block_id !="") itemSysBlock->setText(12, system_block_id);
if (id_sotrydnika !="") itemSysBlock->setText(14, id_sotrydnika);
}
MB_information = addMatheBoardInformation (id_sotrydnika, system_block_id, itemSysBlock); //ïîëó÷àåì èíôîðìàöèþ î ìàòåðèíñêîé ïëàòå
//// prResult.append(MB_information);
Memory_information = addMemoryInformation(id_sotrydnika, system_block_id, itemSysBlock); //ïîëó÷àåì èíôîðìàöèþ î ïàìÿòè
//// prResult.append(Memory_information);
CPU_information = addCpuInformation(id_sotrydnika, system_block_id, itemSysBlock);
//// prResult.append(CPU_information);
HDD_information = addHDDInformation(id_sotrydnika, system_block_id, itemSysBlock);
//// prResult.append(HDD_information);
CD_DVD_information = add_CD_DVD_Information(id_sotrydnika, system_block_id, itemSysBlock);
//// prResult.append(CD_DVD_information);
Vidio_information = add_Vidio_Information(id_sotrydnika, system_block_id, itemSysBlock);
Sound_card_information = add_Sound_Card_Information(id_sotrydnika, system_block_id, itemSysBlock);
Lan_card_information = add_Lan_Card_Information(id_sotrydnika, system_block_id, itemSysBlock);
if (system_block_id != "1"){
itemSysBlock->setText(3, prResult);
result.append(prResult);
}
}
return result;
}
 
QString MainWindowImpl::addMatheBoardInformation(QString id_otvetstvennogo_lica, QString id_systemBlock, QTreeWidgetItem * itemSysBlock)
{
QString result, tmp;
QString MB_proizvoditel, MB_model, MB_identifikator, MB_serial_num, MB_inventar_num;
QString MatheBoardSqlQueryText;
QSqlQuery MatheBoardQuery;
int field_proizvoditel, field_model, field_identifikator, field_serial_num, field_inventar_num;
QTreeWidgetItem *itemMB, *itmMB_block;
MatheBoardSqlQueryText = tr("select * "
" from matheboards where matheboards.Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà = "
);
MatheBoardSqlQueryText.append(id_systemBlock);
MatheBoardQuery.prepare(MatheBoardSqlQueryText);
MatheBoardQuery.exec();
field_identifikator = MatheBoardQuery.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
field_proizvoditel = MatheBoardQuery.record().indexOf(tr("Ïðîèçâîäèòåëü"));
field_model = MatheBoardQuery.record().indexOf(tr("Ìîäåëü"));
field_serial_num = MatheBoardQuery.record().indexOf(tr("Ñåðèéíûé_íîìåð"));
field_inventar_num = MatheBoardQuery.record().indexOf(tr("Èíâåíòàðíûé_íîìåð"));
if (id_otvetstvennogo_lica == "1" && id_systemBlock == "1"){
itmMB_block = new QTreeWidgetItem(itm_sklad_komplectyushie);
itmMB_block->setText(2, tr("ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÅ ÏËÀÒÛ"));
// itmMB_block->setIcon(3, matheboard_icon);
}
while(MatheBoardQuery.next()){
tmp = "";
MB_identifikator = MatheBoardQuery.value(field_identifikator).toString();
MB_proizvoditel = MatheBoardQuery.value(field_proizvoditel).toString();
MB_model = MatheBoardQuery.value(field_model).toString();
MB_serial_num = MatheBoardQuery.value(field_serial_num).toString();
MB_inventar_num = MatheBoardQuery.value(field_inventar_num).toString();
if (MB_proizvoditel != "") {
// tmp.append(tr("MB: "));
tmp.append(MB_proizvoditel);
}
if (MB_model != "") {tmp.append(tr(" "));
tmp.append(MB_model);
tmp.append(tr(" "));}
result.append(tmp);
if (id_otvetstvennogo_lica == "1" && id_systemBlock == "1") {itemMB = new QTreeWidgetItem(itmMB_block);
}
else itemMB = new QTreeWidgetItem(itemSysBlock);
itemMB->setIcon(4, matheboard_icon);
itemMB->setText(4, tmp);
itemMB->setText(12, MB_identifikator);
itemMB->setText(13, id_systemBlock);
itemMB->setText(14, id_otvetstvennogo_lica);
itemMB->setText(2, tr("Ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà"));
itemMB->setText(3, MB_inventar_num);
if (id_systemBlock !="1") itemSysBlock->setText(5, tmp);
}
return result;
}
 
 
QString MainWindowImpl::addMemoryInformation(QString id_otvetstvennogo_lica, QString id_systemBlock, QTreeWidgetItem * itemSysBlock)
{
QString result, tmp;
QString Memiry_id, Memory_proizvoditel, Memory_type, Memory_obem, Memory_inventar_num, Memory_serial_num;
QString MemorySqlQueryText;
QSqlQuery MemoryQuery;
int field_proizvoditel, field_type, field_obem, field_id, field_inventar_num, field_sereal_num;
QTreeWidgetItem *itemMemory, *itemMemory_block;
MemorySqlQueryText = tr("select memory.* "
" from memory where memory.Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà = "
);
MemorySqlQueryText.append(id_systemBlock);
MemoryQuery.prepare(MemorySqlQueryText);
MemoryQuery.exec();
field_id = MemoryQuery.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
field_proizvoditel = MemoryQuery.record().indexOf(tr("Ïðîèçâîäèòåëü"));
field_type = MemoryQuery.record().indexOf(tr("Òèï"));
field_obem = MemoryQuery.record().indexOf(tr("Îáúåì"));
field_inventar_num = MemoryQuery.record().indexOf(tr("Èíâåíòàðíûé_íîìåð"));
field_sereal_num = MemoryQuery.record().indexOf(tr("Ñåðèéíûé_íîìåð"));
if (id_otvetstvennogo_lica == "1" && id_systemBlock == "1"){
itemMemory_block = new QTreeWidgetItem(itm_sklad_komplectyushie);
itemMemory_block->setText(2, tr("ÌÎÄÓËÈ ÏÀÌßÒÈ"));
}
while(MemoryQuery.next()){
// tmp = tr("RAM: ");
tmp = tr("");
Memiry_id = MemoryQuery.value(field_id).toString();
Memory_proizvoditel = MemoryQuery.value(field_proizvoditel).toString();
Memory_type = MemoryQuery.value(field_type).toString();
Memory_obem = MemoryQuery.value(field_obem).toString();
Memory_inventar_num = MemoryQuery.value(field_inventar_num).toString();
Memory_serial_num = MemoryQuery.value(field_sereal_num).toString();
//// if (Memory_proizvoditel != "") {
//// tmp.append(Memory_proizvoditel);}
if (Memory_type != "") {tmp.append(tr(" "));
tmp.append(Memory_type);
tmp.append(tr(" "));}
if (Memory_obem != "") {tmp.append(tr(" "));
tmp.append(Memory_obem);
tmp.append(tr("MB; "));}
result.append(tmp);
if (id_otvetstvennogo_lica == "1" && id_systemBlock == "1"){
itemMemory = new QTreeWidgetItem(itemMemory_block);
}
else itemMemory = new QTreeWidgetItem(itemSysBlock);
itemMemory->setIcon(4, memory_icon);
itemMemory->setText(4, tmp);
itemMemory->setText(2, tr("Ìîäóëü ïàìÿòè"));
itemMemory->setText(12, Memiry_id);
itemMemory->setText(13, id_systemBlock);
itemMemory->setText(14, id_otvetstvennogo_lica);
itemMemory->setText(3, Memory_inventar_num);
 
}
if (id_systemBlock !="1") itemSysBlock->setText(6, result);
return result;
}
 
 
QString MainWindowImpl::addCpuInformation(QString id_otvetstvennogo_lica, QString id_systemBlock, QTreeWidgetItem * itemSysBlock)
{
QString result, tmp;
QString CPU_id, CPU_proizvoditel, CPU_slot, CPU_fqr, CPU_inventar_num, CPU_serial_num;
QString CpuSqlQueryText;
QSqlQuery CpuQuery;
int field_id, field_proizvoditel, field_slot, field_fqr, field_inventar_num, field_serial_num;
QTreeWidgetItem *itemCpu, *itemCpu_block;
CpuSqlQueryText = tr("select processors.* "
" from processors where processors.Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà = "
);
CpuSqlQueryText.append(id_systemBlock);
CpuQuery.prepare(CpuSqlQueryText);
CpuQuery.exec();
field_id = CpuQuery.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
field_proizvoditel = CpuQuery.record().indexOf(tr("Ïðîèçâîäèòåëü"));
field_slot = CpuQuery.record().indexOf(tr("Ñëîò"));
field_fqr = CpuQuery.record().indexOf(tr("×àñòîòà"));
field_inventar_num = CpuQuery.record().indexOf(tr("Èíâåíòàðíûé_íîìåð"));
field_serial_num = CpuQuery.record().indexOf(tr("Ñåðèéíûé_íîìåð"));
if (id_otvetstvennogo_lica == "1" && id_systemBlock == "1"){
itemCpu_block = new QTreeWidgetItem(itemSysBlock);
itemCpu_block->setText(2, tr("ÏÐÎÖÅÑÑÎÐÛ"));
itemCpu_block->setText(14, id_otvetstvennogo_lica);
}
 
 
while(CpuQuery.next()){
// tmp = tr("CPU: ");
tmp = tr("");
CPU_id = CpuQuery.value(field_id).toString();
CPU_proizvoditel = CpuQuery.value(field_proizvoditel).toString();
CPU_slot = CpuQuery.value(field_slot).toString();
CPU_fqr = CpuQuery.value(field_fqr).toString();
CPU_inventar_num = CpuQuery.value(field_inventar_num).toString();
CPU_serial_num = CpuQuery.value(field_serial_num).toString();
if (CPU_proizvoditel != "") {
tmp.append(CPU_proizvoditel);}
// if (CPU_slot != "") {tmp.append(tr(" "));
// tmp.append(CPU_slot);
// tmp.append(tr(" "));}
if (CPU_fqr != "") {tmp.append(tr(" "));
tmp.append(CPU_fqr);
tmp.append(tr("MGz "));}
result.append(tmp);
if (id_otvetstvennogo_lica == "1" && id_systemBlock == "1"){
itemCpu = new QTreeWidgetItem(itemCpu_block);
}
else itemCpu = new QTreeWidgetItem(itemSysBlock);
 
 
// itemCpu = new QTreeWidgetItem(itemSysBlock);
itemCpu->setText(2, tr("Ïðîöåññîð"));
itemCpu->setText(12, CPU_id);
itemCpu->setText(13, id_systemBlock);
itemCpu->setText(14, id_otvetstvennogo_lica);
 
itemCpu->setIcon(4, cpu_icon);
itemCpu->setText(4, tmp);
itemCpu->setText(3, CPU_inventar_num);
}
if (id_systemBlock !="1") itemSysBlock->setText(4, tmp);
return result;
}
 
QString MainWindowImpl::addHDDInformation(QString id_otvetstvennogo_lica, QString id_systemBlock, QTreeWidgetItem * itemSysBlock)
{
QString result, tmp;
QString HDD_id, HDD_proizvoditel, HDD_interfeis, HDD_obem, HDD_inventar_num, HDD_serial_num;
QString HDDSqlQueryText;
QSqlQuery HDDQuery;
int field_id, field_proizvoditel, field_interfeis, field_obem, field_inventar_num, field_serial_num;
QTreeWidgetItem *itemHDD;
QTreeWidgetItem *itemHDD_block;
HDDSqlQueryText = tr("select harddiscs.* "
" from harddiscs where harddiscs.Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà = "
);
HDDSqlQueryText.append(id_systemBlock);
HDDQuery.prepare(HDDSqlQueryText);
HDDQuery.exec();
field_id = HDDQuery.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
field_proizvoditel = HDDQuery.record().indexOf(tr("Ïðîèçâîäèòåëü"));
field_interfeis = HDDQuery.record().indexOf(tr("Èíòåðôåéñ"));
field_obem = HDDQuery.record().indexOf(tr("Îáúåì"));
field_inventar_num = HDDQuery.record().indexOf(tr("Èíâåíòàðíûé_íîìåð"));
field_serial_num = HDDQuery.record().indexOf(tr("Ñåðèéíûé_íîìåð"));
 
if (id_otvetstvennogo_lica == "1" && id_systemBlock == "1"){
itemHDD_block = new QTreeWidgetItem(itemSysBlock);
itemHDD_block->setText(2, tr("ÂÈÍ×ÅÑÒÅÐÛ"));
itemHDD_block->setText(14, id_otvetstvennogo_lica);
}
 
 
while(HDDQuery.next()){
// tmp = tr("HDD: ");
tmp = tr("");
HDD_id = HDDQuery.value(field_id).toString();
HDD_proizvoditel = HDDQuery.value(field_proizvoditel).toString();
HDD_interfeis = HDDQuery.value(field_interfeis).toString();
HDD_obem = HDDQuery.value(field_obem).toString();
HDD_inventar_num = HDDQuery.value(field_inventar_num).toString();
HDD_serial_num = HDDQuery.value(field_serial_num).toString();
if (HDD_proizvoditel != "") {
tmp.append(HDD_proizvoditel);}
if (HDD_interfeis != "") {tmp.append(tr(" "));
tmp.append(HDD_interfeis);
tmp.append(tr(" "));}
if (HDD_obem != "") {tmp.append(tr(" "));
tmp.append(HDD_obem);
tmp.append(tr("GB; "));}
result.append(tmp);
 
if (id_otvetstvennogo_lica == "1" && id_systemBlock == "1"){
itemHDD = new QTreeWidgetItem(itemHDD_block);
}
else itemHDD = new QTreeWidgetItem(itemSysBlock);
 
// itemHDD = new QTreeWidgetItem(itemSysBlock);
itemHDD->setText(2, tr("Æåñòêèé äèñê"));
itemHDD->setText(12, HDD_id);
itemHDD->setText(13, id_systemBlock);
itemHDD->setText(14, id_otvetstvennogo_lica);
 
itemHDD->setIcon(4, hdd_icon);
itemHDD->setText(4, tmp);
itemHDD->setText(3, HDD_inventar_num);
}
// if (result!="") itemSysBlock->setIcon(7, hdd_icon);
if (id_systemBlock !="1") itemSysBlock->setText(7, result);
return result;
}
 
QString MainWindowImpl::add_CD_DVD_Information(QString id_otvetstvennogo_lica, QString id_systemBlock, QTreeWidgetItem * itemSysBlock)
{
QString result, tmp;
QString CD_DVD_id, CD_DVD_proizvoditel, CD_DVD_type, CD_DVD_speed, CD_DVD_serial_num, CD_DVD_inventar_num;
QString CD_DVD_SqlQueryText;
QSqlQuery CD_DVD_Query;
int field_id, field_proizvoditel, field_type, field_speed, field_serial_num, field_inventar_num;
QTreeWidgetItem *item_CD_DVD;
QTreeWidgetItem *item_CD_DVD_block;
CD_DVD_SqlQueryText = tr("select cd_dvd.* "
" from cd_dvd where cd_dvd.Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà = "
);
CD_DVD_SqlQueryText.append(id_systemBlock);
CD_DVD_Query.prepare(CD_DVD_SqlQueryText);
CD_DVD_Query.exec();
field_id = CD_DVD_Query.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
field_proizvoditel = CD_DVD_Query.record().indexOf(tr("Ïðîèçâîäèòåëü"));
field_type = CD_DVD_Query.record().indexOf(tr("Òèï"));
field_speed = CD_DVD_Query.record().indexOf(tr("Ñêîðîñòü"));
field_inventar_num = CD_DVD_Query.record().indexOf(tr("Èíâåíòàðíûé_íîìåð"));
field_serial_num = CD_DVD_Query.record().indexOf(tr("Ñåðèéíûé_íîìåð"));
 
if (id_otvetstvennogo_lica == "1" && id_systemBlock == "1"){
item_CD_DVD_block = new QTreeWidgetItem(itemSysBlock);
item_CD_DVD_block->setText(2, tr("ÏÐÈÂÎÄÛ"));
item_CD_DVD_block->setText(14, id_otvetstvennogo_lica);
}
 
 
while(CD_DVD_Query.next()){
// tmp = tr("CD/DVD: ");
tmp = tr("");
CD_DVD_id = CD_DVD_Query.value(field_id).toString();
CD_DVD_proizvoditel = CD_DVD_Query.value(field_proizvoditel).toString();
CD_DVD_type = CD_DVD_Query.value(field_type).toString();
CD_DVD_speed = CD_DVD_Query.value(field_speed).toString();
CD_DVD_serial_num = CD_DVD_Query.value(field_serial_num).toString();
CD_DVD_inventar_num = CD_DVD_Query.value(field_inventar_num).toString();
if (CD_DVD_type != "") {
tmp.append(CD_DVD_type);}
if (CD_DVD_proizvoditel != "") {tmp.append(tr(" "));
tmp.append(CD_DVD_proizvoditel);
tmp.append(tr(" "));}
if (CD_DVD_speed != "") {tmp.append(tr(" "));
tmp.append(CD_DVD_speed);
tmp.append(tr(" "));}
result.append(tmp);
if (id_otvetstvennogo_lica == "1" && id_systemBlock == "1"){
item_CD_DVD = new QTreeWidgetItem(item_CD_DVD_block);
}
else item_CD_DVD = new QTreeWidgetItem(itemSysBlock);
item_CD_DVD->setText(2, tr("Ïðèâîä"));
item_CD_DVD->setText(12, CD_DVD_id);
item_CD_DVD->setText(13, id_systemBlock);
item_CD_DVD->setText(14, id_otvetstvennogo_lica);
item_CD_DVD->setIcon(4, cd_dvd_icon);
item_CD_DVD->setText(4, tmp);
item_CD_DVD->setText(3, CD_DVD_inventar_num);
}
if (id_systemBlock !="1") itemSysBlock->setText(8, result);
return result;
}
 
QString MainWindowImpl::add_Vidio_Information(QString id_otvetstvennogo_lica, QString id_systemBlock, QTreeWidgetItem * itemSysBlock){
QString result, tmp;
QString Vidio_id, Vidio_proizvoditel, Vidio_model, Vidio_interfeis, Vidio_ram, Vidio_inventar_num, Vidio_sereal_num;
QString Vidio_SqlQueryText;
QSqlQuery Vidio_Query;
int field_id, field_proizvoditel, field_model, field_interfeis, field_ram, field_inventar_num, field_sereal_num;
QTreeWidgetItem *item_Vidio, *item_Vidio_block;
Vidio_SqlQueryText = tr("select videocards.* "
" from videocards where videocards.Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà = "
);
Vidio_SqlQueryText.append(id_systemBlock);
Vidio_Query.prepare(Vidio_SqlQueryText);
Vidio_Query.exec();
field_id = Vidio_Query.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
field_proizvoditel = Vidio_Query.record().indexOf(tr("Ïðîèçâîäèòåëü"));
field_model = Vidio_Query.record().indexOf(tr("Ìîäåëü"));
field_interfeis = Vidio_Query.record().indexOf(tr("Èíòåðôåéñ"));
field_ram = Vidio_Query.record().indexOf(tr("Ïàìÿòü"));
field_inventar_num = Vidio_Query.record().indexOf(tr("Èíâåíòàðíûé_íîìåð"));
field_sereal_num = Vidio_Query.record().indexOf(tr("Ñåðèéíûé_íîìåð"));
 
if (id_otvetstvennogo_lica == "1" && id_systemBlock == "1"){
item_Vidio_block = new QTreeWidgetItem(itemSysBlock);
item_Vidio_block->setText(2, tr("ÂÈÄÅÎÊÀÐÒÛ"));
item_Vidio_block->setText(14, id_otvetstvennogo_lica);
}
 
 
 
while(Vidio_Query.next()){
// tmp = tr("CD/DVD: ");
tmp = tr("");
Vidio_id = Vidio_Query.value(field_id).toString();
Vidio_proizvoditel = Vidio_Query.value(field_proizvoditel).toString();
Vidio_model = Vidio_Query.value(field_model).toString();
Vidio_interfeis = Vidio_Query.value(field_interfeis).toString();
Vidio_ram = Vidio_Query.value(field_ram).toString();
Vidio_inventar_num = Vidio_Query.value(field_inventar_num).toString();
Vidio_sereal_num = Vidio_Query.value(field_sereal_num).toString();
if (Vidio_interfeis != "") {tmp.append(tr(" "));
tmp.append(Vidio_interfeis);}
if (Vidio_proizvoditel != "") {tmp.append(tr(" "));
tmp.append(Vidio_proizvoditel);}
if (Vidio_model != "") {tmp.append(tr(" "));
tmp.append(Vidio_model);}
if (Vidio_ram !=""){tmp.append(tr(" "));
tmp.append(Vidio_ram);
tmp.append(tr(" Mb"));
}
result.append(tmp);
if (id_otvetstvennogo_lica == "1" && id_systemBlock == "1"){
item_Vidio = new QTreeWidgetItem(item_Vidio_block);
}
else item_Vidio = new QTreeWidgetItem(itemSysBlock);
 
 
// item_Vidio = new QTreeWidgetItem(itemSysBlock);
 
item_Vidio->setText(2, tr("Âèäåîêàðòà"));
item_Vidio->setText(12, Vidio_id);
item_Vidio->setText(13, id_systemBlock);
item_Vidio->setText(14, id_otvetstvennogo_lica);
item_Vidio->setIcon(4, vidio_card_icon);
item_Vidio->setText(4, tmp);
item_Vidio->setText(3, Vidio_inventar_num);
}
if (id_systemBlock !="1") itemSysBlock->setText(9, result);
return result;
}
 
 
QString MainWindowImpl::add_Sound_Card_Information(QString id_otvetstvennogo_lica, QString id_systemBlock, QTreeWidgetItem * itemSysBlock){
 
QString result, tmp;
QString Sound_card_id, Sound_card_proizvoditel, Sound_card_model, Sound_card_inventar_num, Sound_card_serial_num;
QString Sound_card_SqlQueryText;
QSqlQuery Sound_card_Query;
int field_id, field_proizvoditel, field_model, field_inventar_num, field_serial_num;
QTreeWidgetItem *item_Sound_card, *item_Sound_card_block;
Sound_card_SqlQueryText = tr("select soundcards.* "
" from soundcards where soundcards.Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà = "
);
Sound_card_SqlQueryText.append(id_systemBlock);
Sound_card_Query.prepare(Sound_card_SqlQueryText);
Sound_card_Query.exec();
field_id = Sound_card_Query.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
field_proizvoditel = Sound_card_Query.record().indexOf(tr("Ïðîèçâîäèòåëü"));
field_model = Sound_card_Query.record().indexOf(tr("Ìîäåëü"));
field_inventar_num = Sound_card_Query.record().indexOf(tr("Èíâåíòàðíûé_íîìåð"));
field_serial_num = Sound_card_Query.record().indexOf(tr("Ñåðèéíûé_íîìåð"));
 
if (id_otvetstvennogo_lica == "1" && id_systemBlock == "1"){
item_Sound_card_block = new QTreeWidgetItem(itemSysBlock);
item_Sound_card_block->setText(2, tr("ÇÂÓÊÎÂÛÅ ÊÀÐÒÛ"));
item_Sound_card_block->setText(14, id_otvetstvennogo_lica);
}
 
while(Sound_card_Query.next()){
// tmp = tr("CD/DVD: ");
tmp = tr("");
Sound_card_id = Sound_card_Query.value(field_id).toString();
Sound_card_proizvoditel = Sound_card_Query.value(field_proizvoditel).toString();
Sound_card_model = Sound_card_Query.value(field_model).toString();
Sound_card_inventar_num = Sound_card_Query.value(field_inventar_num).toString();
Sound_card_serial_num = Sound_card_Query.value(field_serial_num).toString();
// Vidio_interfeis = Vidio_Query.value(field_interfeis).toString();
// Vidio_ram = Vidio_Query.value(field_ram).toString();
if (Sound_card_proizvoditel != "") {tmp.append(tr(" "));
tmp.append(Sound_card_proizvoditel);}
 
if (Sound_card_model != "") {tmp.append(tr(" "));
tmp.append(Sound_card_model);}
/// if (Vidio_ram !=""){tmp.append(tr(" "));
/// tmp.append(Vidio_ram);
/// tmp.append(tr(" Mb"));
/// }
result.append(tmp);
if (id_otvetstvennogo_lica == "1" && id_systemBlock == "1"){
item_Sound_card = new QTreeWidgetItem(item_Sound_card_block);
}
else item_Sound_card = new QTreeWidgetItem(itemSysBlock);
 
// item_Sound_card = new QTreeWidgetItem(itemSysBlock);
item_Sound_card->setText(2, tr("Çâóêîâàÿ êàðòà"));
item_Sound_card->setText(12, Sound_card_id);
item_Sound_card->setText(13, id_systemBlock);
item_Sound_card->setText(14, id_otvetstvennogo_lica);
item_Sound_card->setIcon(4, sound_card_icon);
item_Sound_card->setText(4, tmp);
item_Sound_card->setText(3, Sound_card_inventar_num);
}
if (id_systemBlock !="1") itemSysBlock->setText(10, result);
return result;
}
 
QString MainWindowImpl::add_Lan_Card_Information(QString id_otvetstvennogo_lica, QString id_systemBlock, QTreeWidgetItem * itemSysBlock){
 
QString result, tmp;
QString Lan_card_id, Lan_card_proizvoditel, Lan_card_model, Lan_speed, Lan_inventar_num, Lan_serial_num;
QString Lan_card_SqlQueryText;
QSqlQuery Lan_card_Query;
int field_id, field_proizvoditel, field_model, field_speed, field_serial_num, field_inventar_num;
QTreeWidgetItem *item_Lan_card, *item_Lan_card_block;
Lan_card_SqlQueryText = tr("select lancards.* "
" from lancards where lancards.Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà = "
);
Lan_card_SqlQueryText.append(id_systemBlock);
Lan_card_Query.prepare(Lan_card_SqlQueryText);
Lan_card_Query.exec();
field_id = Lan_card_Query.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
field_proizvoditel = Lan_card_Query.record().indexOf(tr("Ïðîèçâîäèòåëü"));
field_model = Lan_card_Query.record().indexOf(tr("Ìîäåëü"));
field_speed = Lan_card_Query.record().indexOf(tr("Ñêîðîñòü_ïåðåäà÷è_äàííûõ"));
field_serial_num = Lan_card_Query.record().indexOf(tr("Ñåðèéíûé_íîìåð"));
field_inventar_num = Lan_card_Query.record().indexOf(tr("Èíâåíòàðíûé_íîìåð"));
if (id_otvetstvennogo_lica == "1" && id_systemBlock == "1"){
item_Lan_card_block = new QTreeWidgetItem(itemSysBlock);
item_Lan_card_block->setText(2, tr("ÑÅÒÅÂÛÅ ÊÀÐÒÛ"));
item_Lan_card_block->setText(14, id_otvetstvennogo_lica);
}
while(Lan_card_Query.next()){
// tmp = tr("CD/DVD: ");
tmp = tr("");
Lan_card_id = Lan_card_Query.value(field_id).toString();
Lan_card_proizvoditel = Lan_card_Query.value(field_proizvoditel).toString();
Lan_card_model = Lan_card_Query.value(field_model).toString();
Lan_speed = Lan_card_Query.value(field_speed).toString();
Lan_inventar_num = Lan_card_Query.value(field_inventar_num).toString();
Lan_serial_num = Lan_card_Query.value(field_serial_num).toString();
// Vidio_interfeis = Vidio_Query.value(field_interfeis).toString();
// Vidio_ram = Vidio_Query.value(field_ram).toString();
if (Lan_card_proizvoditel != "") {tmp.append(tr(" "));
tmp.append(Lan_card_proizvoditel);}
 
if (Lan_card_model != "") {tmp.append(tr(" "));
tmp.append(Lan_card_model);}
if (Lan_speed != "") {tmp.append(tr(" "));
tmp.append(Lan_speed);
tmp.append(tr(" Mbit"));}
/// if (Vidio_ram !=""){tmp.append(tr(" "));
/// tmp.append(Vidio_ram);
/// tmp.append(tr(" Mb"));
/// }
result.append(tmp);
if (id_otvetstvennogo_lica == "1" && id_systemBlock == "1"){
item_Lan_card = new QTreeWidgetItem(item_Lan_card_block);
}
else item_Lan_card = new QTreeWidgetItem(itemSysBlock);
// item_Lan_card = new QTreeWidgetItem(itemSysBlock);
item_Lan_card->setText(2, tr("Ñåòåâàÿ êàðòà"));
item_Lan_card->setText(12, Lan_card_id);
item_Lan_card->setText(13, id_systemBlock);
item_Lan_card->setText(14, id_otvetstvennogo_lica);
item_Lan_card->setIcon(4, lan_card_icon);
item_Lan_card->setText(4, tmp);
item_Lan_card->setText(3, Lan_inventar_num);
}
if (id_systemBlock !="1") itemSysBlock->setText(11, result);
return result;
}
 
void MainWindowImpl::refreshTree(){
initTreeWidget();
}
 
int MainWindowImpl::select_system_block(){
return 1;
}
 
 
/trunk/source_code/src/actions.cpp
New file
0,0 → 1,110
#include "mainwindowimpl.h"
 
void MainWindowImpl::delete_all_actions(){
treeWidget->removeAction(addMemoryAction);
treeWidget->removeAction(MB_na_skladAction);
treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
treeWidget->removeAction(novoe_oborydovanieAction);
treeWidget->removeAction(SpliterAction);
treeWidget->removeAction(metaDataAction);
treeWidget->removeAction(pereimenovat_otdelAction);
treeWidget->removeAction(yvolit_sotrydnikaAction);
treeWidget->removeAction(perevesti_sotrydnika_v_drygo1_otdelAction);
treeWidget->removeAction(naznachit_otvetstvennim_za_oborydovanieAction);
treeWidget->removeAction(ystanovit_novie_complektyushieAction);
treeWidget->removeAction(sozdat_otdelAction);
treeWidget->removeAction(novaya_MB_na_skladAction);
treeWidget->removeAction(insert_MB_to_system_blockAction);
treeWidget->removeAction(novaya_RAM_na_skladAction);
treeWidget->removeAction(novaya_CPU_na_skladAction);
treeWidget->removeAction(novaya_HDD_na_skladAction);
treeWidget->removeAction(novaya_CD_DVD_na_skladAction);
treeWidget->removeAction(novaya_VIDEO_na_skladAction);
treeWidget->removeAction(novaya_SoundCard_na_skladAction);
treeWidget->removeAction(novaya_LAN_na_skladAction);
treeWidget->removeAction(novaya_SYSTEM_BLOCK_na_skladAction);
treeWidget->removeAction(peredat_sys_block_pod_otveystvennostAction);
}
 
void MainWindowImpl::add_actions_for_otdel(){
treeWidget->addAction(pereimenovat_otdelAction);
treeWidget->addAction(new_sotrydnikAction);
treeWidget->addAction(sozdat_otdelAction);
}
 
void MainWindowImpl::add_actions_for_sotrydnik(){
// SpliterAction->setText(tr("Cîòðóäíèê"));
// perevesti_sotrydnika_v_drygo1_otdelAction->setEnabled(false);
treeWidget->addAction(perevesti_sotrydnika_v_drygo1_otdelAction);
// SpliterAction->setSeparator (true);
// treeWidget->addAction(SpliterAction);
treeWidget->addAction(yvolit_sotrydnikaAction);
treeWidget->addAction(naznachit_otvetstvennim_za_oborydovanieAction);
}
 
void MainWindowImpl::add_actions_for_system_block(){
treeWidget->addAction(MB_na_skladAction);
treeWidget->addAction(ystanovit_novie_complektyushieAction);
}
 
void MainWindowImpl::add_actions_for_kompletyushie(){
treeWidget->addAction(MB_na_skladAction);
}
 
 
void MainWindowImpl::add_actions_for_sklad(){
treeWidget->addAction(sozdat_otdelAction);
}
 
void MainWindowImpl::add_actions_for_sklad_MB(){
treeWidget->addAction(novaya_MB_na_skladAction);
}
 
void MainWindowImpl::add_actions_for_sklad_HDD(){
treeWidget->addAction(novaya_HDD_na_skladAction);
}
 
void MainWindowImpl::add_actions_for_sklad_CD_DVD(){
treeWidget->addAction(novaya_CD_DVD_na_skladAction);
}
 
void MainWindowImpl::add_actions_for_sklad_SoundCard(){
treeWidget->addAction(novaya_SoundCard_na_skladAction);
}
 
void MainWindowImpl::add_actions_for_sklad_LAN(){
treeWidget->addAction(novaya_LAN_na_skladAction);
}
 
 
void MainWindowImpl::add_actions_for_sklad_VIDEO(){
treeWidget->addAction(novaya_VIDEO_na_skladAction);
}
 
void MainWindowImpl::add_actions_for_sklad_RAM(){
treeWidget->addAction(novaya_RAM_na_skladAction);
}
 
void MainWindowImpl::add_actions_for_sklad_CPU(){
treeWidget->addAction(novaya_CPU_na_skladAction);
}
 
 
void MainWindowImpl::add_actions_for_insert_MB_to_system_block(){
treeWidget->addAction(insert_MB_to_system_blockAction);
}
void MainWindowImpl::add_actions_for_sklad_SB(){
treeWidget->addAction(novaya_SYSTEM_BLOCK_na_skladAction);
}
 
 
void MainWindowImpl::add_actions_for_sklad_system_block(){ //Äëÿ ñèñòåìíèêîâ íà ñêëàäå äîáàâëÿåì àêöèþ "íàçíà÷èòü îòâåòñòâåííîãî çà ñèñòåìíûé áëîê"
treeWidget->addAction(peredat_sys_block_pod_otveystvennostAction);
}
Property changes:
Added: svn:executable
## -0,0 +1 ##
+*
\ No newline at end of property
Index: src/raportform.h
===================================================================
--- src/raportform.h (revision 0)
+++ src/raportform.h (revision 6)
@@ -0,0 +1,197 @@
+#ifndef __RAPORTFORM_H__
+#define __RAPORTFORM_H__
+
+// place your code here
+#include <QtGui>
+#include <QMainWindow>
+#include <QString>
+#include <QtSql>
+#include <QSqlTableModel>
+#include <QTableView>
+#include <QSqlDriverPlugin>
+#include <QIcon>
+#include <QVariant>
+#include <QPrinter>
+#include <QPrintDialog>
+#include <QFileDialog>
+#include <QDate>
+#include "ui_raportform.h"
+
+
+typedef struct soundcard {
+ QString proizvoditel;
+ QString ID;
+ QString model;
+ QString id_sys_block;
+ QString inv_num;
+ QString ser_num;
+
+} TSoundcard;
+
+typedef struct lancard {
+ QString proizvoditel;
+ QString ID;
+ QString model;
+ QString id_sys_block;
+ QString inv_num;
+ QString ser_num;
+ QString speed;
+
+} TLancard;
+
+
+typedef struct memory {
+ QString proizvoditel;
+ QString tip;
+ QString ID;
+ QString obem;
+ QString inv_num;
+ QString ser_num;
+
+} TMemory;
+
+typedef struct privod {
+ QString proizvoditel;
+ QString tip;
+ QString model;
+ QString ID;
+ QString speed;
+ QString inv_num;
+ QString ser_num;
+
+} TPrivod;
+
+typedef struct cpu {
+ QString proizvoditel;
+ QString model;
+ QString ID;
+ QString slot;
+ QString inv_num;
+ QString ser_num;
+ QString fqr;
+
+} TCpu;
+
+typedef struct videocard {
+ QString ID;
+ QString proizvoditel;
+ QString model;
+ QString interfeis;
+ QString memory_value;
+ QString id_sys_block;
+ QString ser_num;
+ QString inv_num;
+} TVideocard;
+
+typedef struct matheboard {
+ QString proizvoditel;
+ QString model;
+ QString ID;
+ QString ser_num;
+ QString inv_num;
+
+
+} TMatheboard;
+
+typedef struct harddisc {
+ QString ID;
+ QString proizvoditel;
+ QString interfeis;
+ QString obem;
+ QString model;
+ QString ser_num;
+ QString inv_num;
+
+
+} THarddisc;
+
+
+typedef struct system_block {
+ QString ID;
+ QString inv_num;
+ QString ser_num;
+ QVariant date;
+ QVariant garantiya;
+ QString id_otv_lica;
+ QList<TMatheboard> mb_list;
+ QList<TMemory> memory_list;
+ QList<TCpu> cpu_list;
+ QList<THarddisc> harddisc_list;
+ QList<TPrivod> privod_list;
+ QList<TVideocard> videocard_list;
+ QList<TSoundcard> soundcard_list;
+ QList<TLancard> lancard_list;
+
+} TSystemBlock;
+
+
+typedef struct user {
+ QString name;
+ QString ID;
+ QList <TSystemBlock> system_block_list;
+} TUser;
+
+typedef struct otdel {
+ QString name;
+ QString ID;
+ QList <TUser> user_list;
+} TOtdel;
+
+typedef struct sibgipro
+{
+ QList <TOtdel> otdel_list;
+} TSibgipro;
+
+class raportForm : public QMainWindow, public Ui::raportWindow
+{
+
+
+
+
+
+Q_OBJECT
+public:
+ //raportForm( QWidget * parent = 0, Qt::WFlags f = 0 );
+ raportForm();
+ ~raportForm();
+private slots:
+
+void create_raport();
+void on_pushButton_clicked();
+//QStringList get_otgel_list();
+void on_print_raport();
+void on_print_raport_to_pdf();
+
+private:
+QTextDocument *document;
+// = ui->textEdit->document();
+QTextCursor *cursor;
+void print_raport();
+void print_raport_to_pdf();
+TSibgipro get_sibgipro(); // ïîëó÷àåì ïîëíóþ ñòðóêòóðó îðãàíèçàöèè
+QList<TOtdel> get_otdel_list();
+QList<TUser> get_user_list(QString otdel_ID);
+QList<TSystemBlock> get_sys_block_list(QString id_otv_lica); // ñïèñîê ñèñòåìíûõ áëîêîâ, çàêðåïëåííûõ çà ïîëüçîâàòåëåì
+QList<TMatheboard> get_matheboard_list(QString id_system_block); // ñïèñîê ìàòåðèíñêèõ ïëàò, óñòàíîâëåííûõ â ñèñòåìíîì áëîêå
+QList<TMemory> get_memory_list(QString id_system_block);
+QList<THarddisc> get_harddisc_list(QString id_system_block);
+QList<TCpu> get_cpu_list(QString id_system_block);
+QList<TPrivod> get_privod_list(QString id_system_block);
+QList<TVideocard> get_videocard_list(QString id_system_block);
+QList<TSoundcard> get_soundcard_list(QString id_system_block);
+QList<TLancard> get_lancard_list(QString id_system_block);
+//QList<THarddisc> get_harddisc_list(QString id_system_block);
+void bild_raport();
+
+
+QList<TOtdel> otdel_list;
+
+
+
+public:
+QSqlDatabase *pdb;
+
+};
+
+
+#endif // __RAPORTFORM_H__
Index: src/settingform.cpp
===================================================================
--- src/settingform.cpp (revision 0)
+++ src/settingform.cpp (revision 6)
@@ -0,0 +1,10 @@
+#include "settingform.h"
+
+// place your code here
+settingForm::settingForm( )
+ : QWidget()
+{
+ setupUi(this);
+
+ // TODO
+}
/src/settingform.cpp
Property changes:
Added: svn:executable
## -0,0 +1 ##
+*
\ No newline at end of property
Index: src/mainwindowimpl.h
===================================================================
--- src/mainwindowimpl.h (revision 0)
+++ src/mainwindowimpl.h (revision 6)
@@ -0,0 +1,228 @@
+#ifndef MAINWINDOWIMPL_H
+#define MAINWINDOWIMPL_H
+//
+#include <QtGui>
+#include <QMainWindow>
+#include <QString>
+#include <QtSql>
+#include <QSqlTableModel>
+#include <QTableView>
+#include <QSqlDriverPlugin>
+#include <QIcon>
+#include <QVariant>
+#include <QProcess>
+#include <QByteArray>
+#include "ui_mainwindow.h"
+#include "settingform.h"
+#include "addmemoryform.h"
+#include "addotdelform.h"
+#include "addsotrydnikform.h"
+//#include "addsósblockform.h"
+#include "addsysblockform.h"
+#include "raportform.h"
+
+
+
+#include <string.h>
+
+
+
+//
+
+bool myfun(void);
+/// /// bool send(void);
+bool send(int);
+bool connecttoregistry(void);
+bool initcomponentcontext(void);
+
+class MainWindowImpl : public QMainWindow, public Ui::MainWindow
+{
+enum type_komplektyushie {MB, HDD, CD_DVD};
+typedef enum type_komplektyushie komplektyushie;
+
+enum type_currient_task_for_dblclick {no_task, select_sys_block, select_sotrydnik_for_sys_block};
+typedef enum type_currient_task_for_dblclick currient_task_for_dblclick;
+
+
+
+
+Q_OBJECT
+public:
+ MainWindowImpl( QWidget * parent = 0, Qt::WFlags f = 0 );
+ ~MainWindowImpl();
+ void initTreeWidget();
+
+
+private slots:
+ void openBase();
+ void openMemoryTable();
+ void getSetting();
+ void applySetting();
+ void addString();
+ void delString();
+ void filter();
+ void hiddenRow();
+ void showRow();
+ void dbUpdate();//âíîñèì èçìåíåíèÿ â áàçó äàííûõ
+ void dblClick(QTreeWidgetItem *item, int column);
+ void on_treeWidget_itemActivated(QTreeWidgetItem *item, int column);
+ void on_treeWidget_itemClicked(QTreeWidgetItem *item, int column);
+ void on_treeWidget_itemSelectionChanged ();
+ void editTreeWidget();
+ void addNewOtdel();//ñîçäàåì íîâûé îòäåë
+ void addNewMemory();
+ void addNewMemory(QString inventar_num);
+ void refreshTree();
+ void move_to_sklad();
+ void new_sotrydnik();
+ void novoe_oborydovanie();
+ void ystanovit_novie_complektyushie();
+ void pereimenovft_otdel();
+ void yvolit_sotrydnika();
+ void perevesti_sotrydnika_v_drygo1_otdel();
+ void naznachit_otvetstvennim_za_oborydovanie();
+ void novaya_MB_na_sklad();
+ void novaya_RAM_na_sklad();
+ void novaya_CPU_na_sklad();
+ void novaya_HDD_na_sklad();
+ void novaya_CD_DVD_na_sklad();
+ void novaya_VIDEO_na_sklad();
+ void novaya_SoundCard_na_sklad();
+ void novaya_LAN_na_sklad();
+ void novaya_SYSTEM_BLOCK_na_sklad();
+ void on_addmemoryForm_formClose();
+ void insert_MB_to_system_block();
+ void on_createButton_clicked();
+ void on_exportButton_clicked();
+ void on_wmiButton_clicked();
+ void peredat_sys_block_pod_otveystvennost();
+ void readStandartProcessOutput();
+ void readStandartProcessError();
+
+private:
+//ïåðåìåííûå
+ QString baseName;
+ QString hostName;
+ QString userName;
+ QString password;
+ QString tableName;
+
+
+
+ QString component_table; // òèï êîìïîíåíòà, óñòàíàâëèâàåìíîãî â ñèñòåìíûé áëîê
+ QString component_id;// èäåíòèôèêàòîð êîìïîíåíòà, óñòàíàâëèâàåìîãî â ñèñòåìíûé áëîê
+ QString curr_sys_block_id;
+ bool fEnable_component_add;
+ bool fEnable_naznachit_otvetstv;
+ int id_sys_block_pod_otvetstv;
+ currient_task_for_dblclick curr_task;
+//óêàçàòåëè íà îáúåêòû
+ settingForm *setFrm;
+ addmemoryForm addmemFrm;
+ addotdelForm addotdelFrm;
+ addsotrydnikForm addsotrydnikFrm;
+ raportForm raportFrm;
+
+ addsysblockForm addsysblockFrm;
+ QSqlTableModel *model;
+ QSqlTableModel *memory_model;
+ QTableView view;
+ QTableView memory_view;// return res;
+ QList<QTreeWidgetItem *> items;
+ QTreeWidgetItem *itm;
+ QTreeWidgetItem *itm1;
+ QTreeWidgetItem *itm_sklad_komplectyushie;
+ QTreeWidgetItem *itm_sklad_system_blocks;
+ QTreeWidgetItem *itm_sklad_orgtehnika;
+ QTreeWidgetItem *itm_sklad_orgtehnika_printers;
+ QTreeWidgetItem *itm_sklad_orgtehnika_mfy;
+ QTreeWidgetItem *itm_sklad_orgtehnika_scaners;
+ QTreeWidgetItem *itm_sklad_rashodniki;
+ QAction *metaDataAction;
+ QAction *addMemoryAction;
+ QAction *MB_na_skladAction; // àêöèÿ "ïåðåìåñòèòü íà ñêëàä"
+ QAction *new_sotrydnikAction;
+ QAction *novoe_oborydovanieAction;
+ QAction *SpliterAction;
+ QAction *pereimenovat_otdelAction;
+ QAction *perevesti_sotrydnika_v_drygo1_otdelAction;
+ QAction *yvolit_sotrydnikaAction;
+ QAction *naznachit_otvetstvennim_za_oborydovanieAction;
+ QAction *peredat_sys_block_pod_otveystvennostAction;
+ QAction *ystanovit_novie_complektyushieAction;
+ QAction *sozdat_otdelAction;
+
+ QAction *novaya_MB_na_skladAction;
+ QAction *novaya_RAM_na_skladAction;
+ QAction *novaya_CPU_na_skladAction;
+ QAction *novaya_HDD_na_skladAction;
+ QAction *novaya_CD_DVD_na_skladAction;
+ QAction *novaya_VIDEO_na_skladAction;
+ QAction *novaya_SoundCard_na_skladAction;
+ QAction *novaya_LAN_na_skladAction;
+ QAction *novaya_SYSTEM_BLOCK_na_skladAction;
+
+ QAction *insert_MB_to_system_blockAction; //íîâûé ñèñòåìíèê íà ñêëàä
+
+//ôóíêöèè
+ void writeSettings();
+ void readSettings();
+ void SotrydnikiOtdela(QString id_otdela, QTreeWidgetItem * itemOtdela); // ôîðìèðóåì ñïèñîê ñîòðóäíèêîâ
+ void addOtdels();//äîáàâëÿåì îòäåëû â treeView
+
+
+
+ QString oborydovanie(QString id_sotrydnika, QTreeWidgetItem * itemSotrydnika);
+ QString addMatheBoardInformation(QString id_otvetstvennogo_lica, QString id_systemBlock, QTreeWidgetItem * itemSysBlock);
+ QString addMemoryInformation(QString id_otvetstvennogo_lica, QString id_systemBlock, QTreeWidgetItem * itemSysBlock);
+ QString addCpuInformation(QString id_otvetstvennogo_lica, QString id_systemBlock, QTreeWidgetItem * itemSysBlock);
+ QString addHDDInformation(QString id_otvetstvennogo_lica, QString id_systemBlock, QTreeWidgetItem * itemSysBlock);
+ QString add_CD_DVD_Information(QString id_otvetstvennogo_lica, QString id_systemBlock, QTreeWidgetItem * itemSysBlock);
+ QString add_Vidio_Information(QString id_otvetstvennogo_lica, QString id_systemBlock, QTreeWidgetItem * itemSysBlock);
+ QString add_Sound_Card_Information(QString id_otvetstvennogo_lica, QString id_systemBlock, QTreeWidgetItem * itemSysBlock);
+ QString add_Lan_Card_Information(QString id_otvetstvennogo_lica, QString id_systemBlock, QTreeWidgetItem * itemSysBlock);
+ QString get_info_from_system_block(QString inventar_num);
+ void delete_all_actions();
+ void add_actions_for_otdel();
+ void add_actions_for_sklad();
+ void add_actions_for_sotrydnik();
+ void add_actions_for_system_block();
+ void add_actions_for_kompletyushie();
+ void add_actions_for_sklad_MB();
+ void add_actions_for_sklad_RAM();
+ void add_actions_for_sklad_CPU();
+ void add_actions_for_sklad_HDD();
+ void add_actions_for_sklad_CD_DVD();
+ void add_actions_for_sklad_VIDEO();
+ void add_actions_for_sklad_SoundCard();
+ void add_actions_for_sklad_LAN();
+ void add_actions_for_sklad_SB();
+ void add_actions_for_insert_MB_to_system_block();
+ void add_actions_for_sklad_system_block();
+
+
+ int select_system_block(); // ôóíêöèÿ âåðí¸ò èäåíòèôèêàòîð âûáðàííîãî ñèñòåìíîãî áëîêà
+
+
+
+public:
+ QIcon comp_icon;
+ QIcon printer_icon;
+ QIcon hdd_icon;
+ QIcon memory_icon;
+ QIcon matheboard_icon;
+ QIcon cpu_icon;
+ QIcon cd_dvd_icon;
+ QIcon vidio_card_icon;
+ QIcon sound_card_icon;
+ QIcon lan_card_icon;
+ QSqlDatabase *pdb;
+ QSqlDatabase db;
+ QProcess process;
+
+};
+#endif
+
+
+
+
/src/mainwindowimpl.h
Property changes:
Added: svn:executable
## -0,0 +1 ##
+*
\ No newline at end of property
Index: src/slots.cpp
===================================================================
--- src/slots.cpp (revision 0)
+++ src/slots.cpp (revision 6)
@@ -0,0 +1,1009 @@
+#include "mainwindowimpl.h"
+// place your code here
+// ïðîâåðêà
+
+void MainWindowImpl::addNewMemory(){
+QStringList proizv_list; //ñïèñîê ïðîèçâîäèòåëåé ïàìÿòè
+QStringList user_list;
+// addmemFrm = new addmemoryForm;
+// QString temp;
+// int lsize;
+ addmemFrm.treeWidget->clear();
+ addmemFrm.comboBox->clear();
+ addmemFrm.comboBox_4->clear();
+ proizv_list = addmemFrm.getManufacturiesList();
+ user_list = addmemFrm.getSystemBlockList();
+
+// lsize = proizv_list.size();
+//for (int i = 0; i < lsize; ++i){
+// temp = proizv_list.at(i); }
+ addmemFrm.comboBox->addItems(proizv_list);
+ addmemFrm.comboBox_4->addItems(user_list);
+ addmemFrm.show();
+}
+
+void MainWindowImpl::addNewMemory(QString inventar_num){
+QStringList proizv_list; //ñïèñîê ïðîèçâîäèòåëåé ïàìÿòè
+QStringList mb_proizv_list; //ñïèñîê ïðîèçâîäèòåëåé ìàòåðèíñêèõ ïëàò
+QStringList hdd_proizv_list; //ñïèñîê ïðîèçâîäèòåëåé âèí÷åñòåðîâ
+QStringList cpu_proizv_list; //ñïèñîê ïðîèçâîäèòåëåé âèí÷åñòåðîâ
+QStringList video_proizv_list; //ñïèñîê ïðîèçâîäèòåëåé âèäåîêàðò
+QStringList mb_model_list;//ñïèñîê ìîäåëåé ìàòåðèíñêèõ ïëàò
+QStringList user_list;
+QString currProizvoditel;
+// addmemFrm = new addmemoryForm;
+// QString temp;
+// int lsize;
+ treeWidget->setEnabled(false);
+
+ addmemFrm.label_7->setText(inventar_num);
+ addmemFrm.treeWidget->clear();
+ addmemFrm.comboBox->clear();
+ addmemFrm.comboBox_4->clear();
+ addmemFrm.comboBox_5->clear();
+ addmemFrm.comboBox_6->clear();
+ addmemFrm.comboBox_13->clear();//ïðîèçâîäèòåëè HDD
+ addmemFrm.comboBox_9->clear();//ïðîèçâîäèòåëè CPU
+ addmemFrm.comboBox_19->clear();//ïðîèçâîäèòåëè VIDEO
+ addmemFrm.comboBox_20->clear();//ìîäåëè âèäåîêàðò
+ addmemFrm.lineEdit_2->clear();
+ addmemFrm.lineEdit->clear();
+
+ proizv_list = addmemFrm.getManufacturiesList();
+ mb_proizv_list = addmemFrm.getManufacturiesListMB();
+ hdd_proizv_list = addmemFrm.getManufacturiesListHDD();
+ cpu_proizv_list = addmemFrm.getManufacturiesListCPU();
+ video_proizv_list = addmemFrm.getManufacturiesListVIDEO();
+
+ user_list = addmemFrm.getSystemBlockList();
+
+
+// lsize = proizv_list.size();
+//for (int i = 0; i < lsize; ++i){
+// temp = proizv_list.at(i); }
+ addmemFrm.comboBox->addItems(proizv_list);
+ addmemFrm.comboBox_5->addItems(mb_proizv_list);
+ addmemFrm.comboBox_13->addItems(hdd_proizv_list);
+ addmemFrm.comboBox_9->addItems(cpu_proizv_list);
+ addmemFrm.comboBox_19->addItems(video_proizv_list);
+ currProizvoditel = addmemFrm.comboBox_5->currentText();
+// mb_model_list = addmemFrm.getModelListMB(currProizvoditel);
+// addmemFrm.comboBox_6->addItems(mb_model_list);
+ addmemFrm.comboBox_4->addItems(user_list);
+
+ addmemFrm.show();
+}
+
+
+QString MainWindowImpl::get_info_from_system_block(QString inventar_num){
+
+ QSqlQuery query;
+ int field_id, field_serial_num, field_inventar_num, field_data_pokypki, field_srok_garantii, field_id_otv_lica;
+ QString sql_query_text, tmp;
+ QString identifikator, serial_num, data_pokypki, srok_garantii, id_otv_lica ;
+
+ sql_query_text = tr("select Ñèñòåìíûå_áëîêè.* from Ñèñòåìíûå_áëîêè where Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èíâåíòàðíûé_íîìåð = ");
+ sql_query_text.append(inventar_num);
+ query.prepare(sql_query_text);
+ query.exec();
+
+ field_id = query.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
+ field_serial_num = query.record().indexOf(tr("Ñåðèéíûé_íîìåð"));
+ field_data_pokypki = query.record().indexOf(tr("Äàòà_ïîêóïêè"));
+ field_srok_garantii = query.record().indexOf(tr("Ñðîê_ãàðàíòèè"));
+ field_id_otv_lica = query.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð_îòâåòñòâåííîãî_ëèöà"));
+
+ identifikator = query.value(field_id).toString();
+ serial_num = query.value(field_serial_num).toString();
+ data_pokypki = query.value(field_data_pokypki).toString();
+ srok_garantii = query.value(field_srok_garantii).toString();
+ id_otv_lica = query.value(field_id_otv_lica).toString();
+
+ tmp = "Èíâ. íîì: ";
+ tmp.append(inventar_num);
+
+
+ return tmp;
+}
+
+void MainWindowImpl::on_treeWidget_itemSelectionChanged (){
+ if (fEnable_component_add || fEnable_naznachit_otvetstv) {
+ delete_all_actions();
+ return;
+ }
+ QTreeWidgetItem *currItm;
+ QString txt;
+ QString id_otv_lica;
+ int i;
+ i++;
+ currItm = treeWidget-> currentItem ();
+ txt = currItm->text(2);
+ id_otv_lica = currItm->text(14);
+ if (txt==tr("Îòäåë")){
+ delete_all_actions();
+ add_actions_for_otdel();
+// treeWidget->removeAction(MB_na_skladAction);
+// treeWidget->removeAction(addMemoryAction);
+// treeWidget->removeAction(novoe_oborydovanieAction);
+ }
+ else if (txt==tr("Ñîòðóäíèê")) {
+ delete_all_actions();
+ add_actions_for_sotrydnik();
+// treeWidget->removeAction(addMemoryAction);
+// treeWidget->removeAction(MB_na_skladAction);
+// treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
+ }
+ else if (txt==tr("Ñêëàä")) {
+ delete_all_actions();
+// treeWidget->removeAction(MB_na_skladAction);
+// treeWidget->removeAction(addMemoryAction);
+ add_actions_for_sklad();
+ }
+ else if (txt==tr("Ñèñòåìíûé áëîê") && id_otv_lica != tr("1")){
+ delete_all_actions();
+ add_actions_for_system_block();
+// treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
+ }
+ else if (txt==tr("Ñèñòåìíûé áëîê") && id_otv_lica == tr("1")){
+ delete_all_actions();
+ add_actions_for_sklad_system_block();
+// treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
+ }
+ else if (txt==tr("ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÅ ÏËÀÒÛ")){
+ delete_all_actions();
+ add_actions_for_sklad_MB();
+// treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
+ }
+ else if (txt==tr("ÌÎÄÓËÈ ÏÀÌßÒÈ")){
+ delete_all_actions();
+ add_actions_for_sklad_RAM();
+// treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
+ }
+
+ else if (txt==tr("ÏÐÎÖÅÑÑÎÐÛ")){
+ delete_all_actions();
+ add_actions_for_sklad_CPU();
+// treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
+ }
+
+ else if (txt==tr("ÂÈÍ×ÅÑÒÅÐÛ")){
+ delete_all_actions();
+ add_actions_for_sklad_HDD();
+// treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
+ }
+
+ else if (txt==tr("ÏÐÈÂÎÄÛ")){
+ delete_all_actions();
+ add_actions_for_sklad_CD_DVD();
+// treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
+ }
+
+ else if (txt==tr("ÂÈÄÅÎÊÀÐÒÛ")){
+ delete_all_actions();
+ add_actions_for_sklad_VIDEO();
+// treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
+ }
+
+ else if (txt==tr("ÇÂÓÊÎÂÛÅ ÊÀÐÒÛ")){
+ delete_all_actions();
+ add_actions_for_sklad_SoundCard();
+// treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
+ }
+
+ else if (txt==tr("ÑÅÒÅÂÛÅ ÊÀÐÒÛ")){
+ delete_all_actions();
+ add_actions_for_sklad_LAN();
+// treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
+ }
+
+else if (txt==tr("ÑÈÑÒÅÌÍÛÅ ÁËÎÊÈ")){
+ delete_all_actions();
+ add_actions_for_sklad_SB();
+// treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
+ }
+
+
+/* else if (txt==tr("Ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà") && id_otv_lica == tr("1")){
+ delete_all_actions();
+ add_actions_for_insert_MB_to_system_block();
+// treeWidget->removeAction(new_sotrydnikAction);
+ } */
+
+
+ else if (id_otv_lica != tr("1")){treeWidget->addAction(addMemoryAction); //íå ñêëàä
+ delete_all_actions();
+ add_actions_for_kompletyushie();
+// treeWidget->addAction(SpliterAction);
+
+// SpliterAction->setSeparator (true);
+// treeWidget->addAction(MB_na_skladAction);
+ }
+
+ else {treeWidget->addAction(addMemoryAction); // ñêëàä
+ delete_all_actions();
+ add_actions_for_insert_MB_to_system_block();//íàçâàíèå ôóíêöèè íàäî ïîìåíÿòü, ýòî êî âñåì êîìïëåêòóþùèì îòíîñèòñÿ
+// treeWidget->addAction(SpliterAction);
+
+// SpliterAction->setSeparator (true);
+// treeWidget->addAction(MB_na_skladAction);
+ }
+
+// if (txt==tr("Ñèñòåìíûé áëîê")) {i++;}
+}
+
+
+
+
+
+
+void MainWindowImpl::novoe_oborydovanie(){
+
+}
+
+
+void MainWindowImpl::pereimenovft_otdel(){
+
+}
+
+void MainWindowImpl::yvolit_sotrydnika(){
+
+}
+
+void MainWindowImpl::perevesti_sotrydnika_v_drygo1_otdel(){
+ int i;
+ i++;
+}
+
+void MainWindowImpl::naznachit_otvetstvennim_za_oborydovanie(){
+
+}
+
+void MainWindowImpl::ystanovit_novie_complektyushie(){
+ QString inventar_num;
+ QTreeWidgetItem * currItem;
+ int currColomn;
+ int top_item_index;
+ lineEdit->insert(tr("Ðåäàêòèðîâàòü"));
+ currItem = treeWidget->currentItem ();
+ top_item_index = treeWidget->indexOfTopLevelItem(currItem);
+ currColomn = treeWidget->currentColumn();
+ MainWindowImpl::on_treeWidget_itemClicked(currItem, 3); //âûâîäèì íîìåð ñèñòåìíèêà íà ôîðìó
+// inventar_num = tr("Èíâ.íîì: ");
+ inventar_num.append(currItem ->text(3));
+ if (currColomn == 1){
+ addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(4);
+ addmemFrm.show();
+ };
+ if (inventar_num == "") return;
+ lineEdit->insert(currItem ->text(currColomn));
+switch(currColomn)
+ {
+ case 1://Ñîòðóäíèêè
+ {
+ addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(4);
+ addNewMemory(inventar_num);
+
+ }
+ break;
+
+
+ case 4: //Ïðîöåññîð
+ {
+ addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(2);
+ addNewMemory(inventar_num);
+ }
+ break;
+
+ case 5: //Ìàòåðèíñêèå ïëàòû
+ {
+ addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(3);
+ addNewMemory(inventar_num);
+ }
+ break;
+
+ case 6: //Ïàìÿòü
+ {
+ addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(0);
+ addNewMemory(inventar_num);
+// addmemFrm.show();
+ }
+ break;
+
+ case 7: //Âèí÷åñòåð
+ {
+ addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(1);
+ addNewMemory(inventar_num);
+ }
+ break;
+
+
+// case 2: break;
+ default : {
+ addmemFrm.tabWidget->setCurrentIndex(0);
+ addNewMemory(inventar_num);
+ }
+
+ break;
+ }
+ addmemFrm.treeWidget->clear();
+
+
+
+
+
+ addmemFrm.treeWidget->clear();
+}
+
+
+
+
+
+
+
+void MainWindowImpl::on_addmemoryForm_formClose(){
+ treeWidget->setEnabled(true);
+}
+
+
+
+
+
+void MainWindowImpl::insert_MB_to_system_block(){ // óñòàíàâëèâàåì êîìïîíåíòû ñî ñêëàäà
+ QTreeWidgetItem * currItem;
+ QString tip_komplekt;
+ QString identifikator_kimplekt; // èäåíòèôèêàòîð êîìïëåêòóþùåãî â òàáëèöå
+ currItem = treeWidget->currentItem ();
+ tip_komplekt = currItem->text(2);
+ identifikator_kimplekt = currItem->text(12);
+ if (tip_komplekt == tr("Ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà")){
+ component_table = tr("matheboards");
+ component_id = identifikator_kimplekt;
+ fEnable_component_add = true;
+ QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
+ this, // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
+ QObject::tr("Óêàæèòå ñèñòåìíûé áëîê "), // Çàãîëîâîê.
+// db.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
+ tr("Òåïåðü âèáåðèòå ñèñòåìíûé áëîê (äâîéíûì êëèêîì ìûøêè), â êîòîðûé õîòèòå óñòàíîâèòü ìàòåðèíñêóþ ïëàòó."));
+
+ }
+ else if (tip_komplekt == tr("Ìîäóëü ïàìÿòè")){
+ component_table = tr("memory");
+ component_id = identifikator_kimplekt;
+ fEnable_component_add = true;
+ QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
+ this, // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
+ QObject::tr("Óêàæèòå ñèñòåìíûé áëîê "), // Çàãîëîâîê.
+// db.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
+ tr("Òåïåðü âèáåðèòå ñèñòåìíûé áëîê (äâîéíûì êëèêîì ìûøêè), â êîòîðûé òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü ìîäóëü ïàìÿòè."));
+ }
+
+ else if (tip_komplekt == tr("Ïðîöåññîð")){
+ component_table = tr("processors");
+ component_id = identifikator_kimplekt;
+ fEnable_component_add = true;
+ QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
+ this, // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
+ QObject::tr("Óêàæèòå ñèñòåìíûé áëîê "), // Çàãîëîâîê.
+// db.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
+ tr("Òåïåðü âèáåðèòå ñèñòåìíûé áëîê (äâîéíûì êëèêîì ìûøêè), â êîòîðûé òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü ïðîöåññîð."));
+ }
+
+ else if (tip_komplekt == tr("Âèäåîêàðòà")){
+ component_table = tr("videocards");
+ component_id = identifikator_kimplekt;
+ fEnable_component_add = true;
+ QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
+ this, // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
+ QObject::tr("Óêàæèòå ñèñòåìíûé áëîê "), // Çàãîëîâîê.
+// db.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
+ tr("Òåïåðü âèáåðèòå ñèñòåìíûé áëîê (äâîéíûì êëèêîì ìûøêè), â êîòîðûé òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü âèäåîêàðòó."));
+ }
+
+ else if (tip_komplekt == tr("Ïðèâîä")){
+ component_table = tr("cd_dvd");
+ component_id = identifikator_kimplekt;
+ fEnable_component_add = true;
+ QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
+ this, // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
+ QObject::tr("Óêàæèòå ñèñòåìíûé áëîê "), // Çàãîëîâîê.
+// db.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
+ tr("Òåïåðü âèáåðèòå ñèñòåìíûé áëîê (äâîéíûì êëèêîì ìûøêè), â êîòîðûé òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü ïðèâîä."));
+ }
+
+ else if (tip_komplekt == tr("Çâóêîâàÿ êàðòà")){
+ component_table = tr("soundcards");
+ component_id = identifikator_kimplekt;
+ fEnable_component_add = true;
+ QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
+ this, // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
+ QObject::tr("Óêàæèòå ñèñòåìíûé áëîê "), // Çàãîëîâîê.
+// db.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
+ tr("Òåïåðü âèáåðèòå ñèñòåìíûé áëîê (äâîéíûì êëèêîì ìûøêè), â êîòîðûé òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü çâóêîâóþ êàðòó."));
+ }
+
+ else if (tip_komplekt == tr("Ñåòåâàÿ êàðòà")){
+ component_table = tr("lancards");
+ component_id = identifikator_kimplekt;
+ fEnable_component_add = true;
+ QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
+ this, // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
+ QObject::tr("Óêàæèòå ñèñòåìíûé áëîê "), // Çàãîëîâîê.
+// db.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
+ tr("Òåïåðü âèáåðèòå ñèñòåìíûé áëîê (äâîéíûì êëèêîì ìûøêè), â êîòîðûé òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü ñåòåâóþ êàðòó."));
+ }
+
+ else if (tip_komplekt == tr("Æåñòêèé äèñê")){
+ component_table = tr("harddiscs");
+ component_id = identifikator_kimplekt;
+ fEnable_component_add = true;
+ QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
+ this, // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
+ QObject::tr("Óêàæèòå ñèñòåìíûé áëîê "), // Çàãîëîâîê.
+// db.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
+ tr("Òåïåðü âèáåðèòå ñèñòåìíûé áëîê (äâîéíûì êëèêîì ìûøêè), â êîòîðûé òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü æåñòêèé äèñê."));
+ }
+
+ // select an_db.Îòäåëû.Íàçâàíèå, an_db.Ñîòðóäíèêè.ÔÈÎ, an_db.Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èíâåíòàðíûé_íîìåð from an_db.Îòäåëû , an_db.Ñîòðóäíèêè, an_db.Ñèñòåìíûå_áëîêè where an_db.Îòäåëû.Èäåíòèôèêàòîð = an_db.Ñîòðóäíèêè.Èäåíòèôèêàòîð_îòäåëà and an_db.Ñîòðóäíèêè.Èäåíòèôèêàòîð = an_db.Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èäåíòèôèêàòîð_îòâåòñòâåííîãî_ëèöà;
+// select an_db.Îòäåëû.Íàçâàíèå, an_db.Ñîòðóäíèêè.ÔÈÎ, an_db.Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èíâåíòàðíûé_íîìåð, an_db.Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èäåíòèôèêàòîð from an_db.Îòäåëû , an_db.Ñîòðóäíèêè, an_db.Ñèñòåìíûå_áëîêè where an_db.Îòäåëû.Èäåíòèôèêàòîð = an_db.Ñîòðóäíèêè.Èäåíòèôèêàòîð_îòäåëà and an_db.Ñîòðóäíèêè.Èäåíòèôèêàòîð = an_db.Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èäåíòèôèêàòîð_îòâåòñòâåííîãî_ëèöà and an_db.Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èäåíòèôèêàòîð != 1 and an_db.Îòäåëû.Íàçâàíèå = "ÑÀÏÐ";
+
+
+ int i;
+ i++;
+
+
+}
+
+void MainWindowImpl::dblClick(QTreeWidgetItem *item, int column)
+{
+ lineEdit->insert(item->text(column));
+
+
+}
+
+void MainWindowImpl::move_to_sklad(){
+ QString SqlText;
+ QString currID;
+ QString typeOdorydovaniya;
+ QString tableName;
+ QTreeWidgetItem * currItem;
+ QString TipOborydovaniya;
+ QSqlQuery UpdateSqlQuery;
+ currItem = treeWidget->currentItem ();
+ currID = currItem->text(12);
+ typeOdorydovaniya = currItem->text(2);
+
+// tableName =
+ if (typeOdorydovaniya == tr("Ìîäóëü ïàìÿòè")){
+ tableName = tr("memory");
+ }
+ else if (typeOdorydovaniya == tr("Ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà")){
+ tableName = tr("matheboards");
+ }
+ else if (typeOdorydovaniya == tr("Ïðîöåññîð")){
+ tableName = tr("processors");
+ }
+ else if (typeOdorydovaniya == tr("Âèäåîêàðòà")){
+ tableName = tr("videocards");
+ }
+ else if (typeOdorydovaniya == tr("Ïðèâîä")){
+ tableName = tr("cd_dvd");
+ }
+ else if (typeOdorydovaniya == tr("Çâóêîâàÿ êàðòà")){
+ tableName = tr("soundcards");
+ }
+ else if (typeOdorydovaniya == tr("Æåñòêèé äèñê")){
+ tableName = tr("harddiscs");
+ }
+ else if (typeOdorydovaniya == tr("Ñåòåâàÿ êàðòà")){
+ tableName = tr("lancards");
+ }
+
+ else return;
+ SqlText = tr("update ");
+ SqlText.append(tableName);
+ SqlText.append(tr(" set Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà = 1 where Èäåíòèôèêàòîð = "));
+ SqlText.append(currID);
+ UpdateSqlQuery.prepare(SqlText);
+ UpdateSqlQuery.exec();
+ initTreeWidget();
+}
+
+
+
+void MainWindowImpl::on_treeWidget_itemActivated(QTreeWidgetItem *item, int column)// ñîáûòèå íàñòóïàåò ïðè äâîéíîì êëèêå ìûøêè
+{
+ if (fEnable_naznachit_otvetstv) {
+ QString SqlText;
+ QSqlQuery UpdateSqlQuery;
+ QString id_sotrydnika;
+ if (item ->text(2) == tr("Ñîòðóäíèê")) {
+ id_sotrydnika = item ->text(14);
+ SqlText = tr("update system_blocks set Èäåíòèôèêàòîð_îòâåòñòâåííîãî_ëèöà = ");
+ SqlText.append(id_sotrydnika);
+ SqlText.append(tr(" where system_blocks.Èäåíòèôèêàòîð = "));
+ SqlText.append(tr(curr_sys_block_id));
+ UpdateSqlQuery.prepare(SqlText);
+ UpdateSqlQuery.exec();
+ initTreeWidget();
+ fEnable_naznachit_otvetstv = false;
+
+ }
+ }
+
+ else if (!fEnable_component_add) lineEdit->insert(item->text(column));
+ else {
+ QString SqlText;
+ QSqlQuery UpdateSqlQuery;
+ QString id_sys_block;
+// QTreeWidgetItem * currItem;
+// currItem = treeWidget->currentItem ();
+ if (item ->text(2) == tr("Ñèñòåìíûé áëîê")) {
+ id_sys_block = item ->text(12);
+ SqlText = tr("update ");
+ SqlText.append(component_table);
+ SqlText.append(tr(" set Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà = "));
+ SqlText.append(id_sys_block);
+ SqlText.append(tr(" where Èäåíòèôèêàòîð = "));
+ SqlText.append(tr(component_id));
+ UpdateSqlQuery.prepare(SqlText);
+ UpdateSqlQuery.exec();
+ initTreeWidget();
+ fEnable_component_add = false;
+ }
+
+ else return;
+
+
+ }
+
+}
+
+void addmemoryForm::on_comboBox_5_currentIndexChanged (QString newText){
+ QStringList mb_model_list;
+ comboBox_6->clear();
+ mb_model_list = getModelListMB(newText);
+ comboBox_6->addItems(mb_model_list);
+
+// int i;
+// i++;
+// i++;
+}
+
+void addmemoryForm::on_comboBox_19_currentIndexChanged (QString newText){
+ QStringList video_model_list;
+ comboBox_20->clear();
+ video_model_list = getModelListVIDEO(newText);
+ comboBox_20->addItems(video_model_list);
+
+// int i;
+// i++;
+// i++;
+}
+
+
+void addmemoryForm::on_comboBox_9_currentIndexChanged (QString newText){
+ QStringList mb_model_list;
+ comboBox_12->clear();
+ mb_model_list = getModelListCPU(newText);
+ comboBox_12->addItems(mb_model_list);
+
+// int i;
+// i++;
+// i++;
+}
+
+void MainWindowImpl::on_createButton_clicked(){
+// int i;
+// i++;
+// i++;
+ bool ok;
+QSqlQuery q;
+//q.prepare(tr("set NAMES cp1251"));
+//ok = q.exec();
+// q.clear();
+
+//Ñîçäàåì òàáëèöó îòäåëîâ
+
+
+q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.otdeli ( Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
+ "Íàçâàíèå CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàíî\", "
+ "Ñïðàâêà CHAR(255) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåò\", "
+ "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
+
+ ok = q.exec();
+
+
+//Ñîçäàåì òàáëèöó ñîòðóäíèêîâ
+
+q.clear();
+
+q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.sotrydniki ( Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
+ "ÔÈÎ CHAR(80) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàíî\", "
+ "Èäåíòèôèêàòîð_îòäåëà INTEGER UNSIGNED, "
+ "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
+
+ok = q.exec();
+
+q.clear();
+
+//Ñîçäàåì òàáëèöó ñèñòåìíûõ áëîêîâ
+
+q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.system_blocks ( Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
+ "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
+ "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
+ "Äàòà_ïîêóïêè DATE, "
+ "Ñðîê_ãàðàíòèè INTEGER UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, "
+ "Èäåíòèôèêàòîð_îòâåòñòâåííîãî_ëèöà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
+ "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
+
+ok = q.exec();
+
+q.clear();
+
+//Ñîçäàåì òàáëèöó ìàòåðèíñêèõ ïëàò
+
+q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.matheboards ( Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
+ "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
+ "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
+ "Ñëîò CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòíî\", "
+ "×àñòîòà_øèíû INTEGER UNSIGNED DEFAULT 100, "
+ "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
+ "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
+ "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
+ "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
+
+ok = q.exec();
+
+q.clear();
+
+//Ñîçäàåì òàáëèöó ìîäóëåé ïàìÿòè
+
+ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.memory ( Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
+ "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
+ "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
+ "Òèï ENUM(\"DIM\",\"DDR\",\"DDRII\",\"RIMM\",\"SIMM\") DEFAULT \"DDRII\", "
+ "Îáúåì INTEGER UNSIGNED, "
+ "×àñòîòà_øèíû INTEGER UNSIGNED, "
+ "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
+ "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
+ "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
+ "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
+
+ok = q.exec();
+
+q.clear();
+
+ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.proizvoditeli_pamyati (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
+ "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
+
+ok = q.exec();
+
+q.clear();
+
+ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.processors (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
+ "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
+ "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
+ "×àñòîòà INTEGER UNSIGNED, "
+ "Ñëîò CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòåí\", "
+ "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
+ "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
+ "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
+ "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
+
+ok = q.exec();
+
+q.clear();
+
+ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.processor_models (Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
+ "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòåí\""
+ ") ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
+
+ok = q.exec();
+
+q.clear();
+
+
+
+
+ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.harddiscs (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
+ "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
+ "Èíòåðôåéñ CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
+ "Îáúåì INTEGER UNSIGNED, "
+ "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
+ "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
+ "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
+ "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
+ "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
+
+ok = q.exec();
+
+q.clear();
+
+
+ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.proizvoditeli_hdd (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
+ "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
+
+ok = q.exec();
+
+q.clear();
+
+
+ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.proizvoditeli_mb (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
+ "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
+
+ok = q.exec();
+
+q.clear();
+
+
+
+
+ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.proizvoditeli_cpu (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
+ "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
+
+ok = q.exec();
+
+q.clear();
+
+
+
+
+
+ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.proizvoditeli_mb (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
+ "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
+
+ok = q.exec();
+
+q.clear();
+
+
+
+
+
+ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.proizvoditeli_video (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
+ "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
+
+ok = q.exec();
+
+q.clear();
+
+
+
+ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.video_models (Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
+ "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòåí\""
+ ") ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
+
+ok = q.exec();
+
+q.clear();
+
+
+
+
+
+ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.cd_dvd (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
+ "Òèï CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
+ "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
+ "Ñêîðîñòü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåíà\", "
+ "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
+ "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
+ "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
+ "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
+
+ok = q.exec();
+
+q.clear();
+
+
+ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.videocards (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
+ "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
+ "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåíà\", "
+ "Èíòåðôåéñ CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
+ "Ïàìÿòü INTEGER UNSIGNED, "
+ "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
+ "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
+ "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
+ "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
+
+ok = q.exec();
+
+q.clear();
+
+ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.soundcards (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
+ "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
+ "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåíà\", "
+ "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
+ "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
+ "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
+ "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
+
+ok = q.exec();
+
+q.clear();
+
+ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.lancards (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
+ "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
+ "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåíà\", "
+ "Ñêîðîñòü_ïåðåäà÷è_äàííûõ INTEGER UNSIGNED DEFAULT 100, "
+ "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
+ "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
+ "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
+ "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
+
+ok = q.exec();
+
+q.clear();
+
+ok = q.prepare(tr("INSERT INTO an_db.otdeli VALUES( default, \"Ñêëàä\", \"Ñêëàä\")"));
+
+ok = q.exec();
+
+q.clear();
+
+
+
+//sotrydniki
+
+q.prepare(tr("insert into sotrydniki (ÔÈÎ, Èäåíòèôèêàòîð_îòäåëà) "
+ "values (:fio, :id_otd)"));
+ q.bindValue(tr(":fio"), tr("Êëàäîâùèê"));
+ q.bindValue(tr(":id_otd"), tr("1"));
+
+ok = q.exec();
+
+
+}
+
+
+
+void MainWindowImpl::on_exportButton_clicked(){
+
+raportFrm.show();
+/*
+
+int ch;
+QChar qch = 'Ï';
+
+char ch_arr[32];
+ch_arr[0] = char('À');
+ch_arr[1] = char('í');
+ch_arr[2] = char('ä');
+ch_arr[3] = char('ð');
+ch_arr[4] = char('å');
+
+ch = qch.unicode();
+
+// int y;
+// y = 20 / 0;
+ if (!(myfun())){
+
+ //connecttoregistry();
+ //initcomponentcontext();
+ //send();
+
+ QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
+ this, // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
+ QObject::tr("Îøèáêà ïîäêëþ÷åíèÿ "), // Çàãîëîâîê.
+// db.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
+ tr("Íå óäàëîñü ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ñåðâåðó OpenOffice."));
+ }
+
+
+
+if (!(connecttoregistry())){
+
+ //connecttoregistry();
+ //initcomponentcontext();
+ //send();
+
+ QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
+ this, // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
+ QObject::tr("Îøèáêà ïîäêëþ÷åíèÿ "), // Çàãîëîâîê.
+// db.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
+ tr("Íå óäàëîñü ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ñåðâåðó OpenOffice."));
+ }
+if (!(initcomponentcontext())){
+
+ //connecttoregistry();
+ //initcomponentcontext();
+ //send();
+
+ QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
+ this, // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
+ QObject::tr("Îøèáêà ïîäêëþ÷åíèÿ "), // Çàãîëîâîê.
+// db.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
+ tr("Íå óäàëîñü ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ñåðâåðó OpenOffice."));
+ }
+
+ if (!(send(10))){
+
+ //connecttoregistry();
+ //initcomponentcontext();
+ //send();
+
+ QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
+ this, // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
+ QObject::tr("Îøèáêà ïîäêëþ÷åíèÿ "), // Çàãîëîâîê.
+// db.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
+ tr("Íå óäàëîñü ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ñåðâåðó OpenOffice."));
+ }
+
+
+
+
+
+*/
+
+};
+
+
+void MainWindowImpl::on_wmiButton_clicked(){
+
+// QString program = tr(" wmic -U Àäìèíèñòðàòîð%Patr10t //192.168.0.135 \"select * from Win32_ComputerSystem\"");
+ QString program = tr("wmic");
+ QStringList arguments;
+
+// arguments << tr(" -U Àäìèíèñòðàòîð%Patr10t //192.168.0.135 \"select * from Win32_ComputerSystem\"");
+ program.append(tr(" -U Àäìèíèñòðàòîð%Patr10t //192.168.0.135 \"select * from Win32_ComputerSystem\""));
+ int i;
+ i++;
+ process.start(program);
+
+}
+
+
+void MainWindowImpl::addNewOtdel(){
+ int i=0;
+ i++;
+ addotdelFrm.lineEdit->clear();
+ addotdelFrm.lineEdit_2->clear();
+ treeWidget->setEnabled(false);
+ addotdelFrm.show();
+
+}
+
+void MainWindowImpl::new_sotrydnik(){
+ QTreeWidgetItem *currItm;
+ currItm = treeWidget-> currentItem ();
+ int i=0;
+ i++;
+ addsotrydnikFrm.lineEdit->clear();
+ addsotrydnikFrm.IdOtdela = currItm->text(12);
+ treeWidget->setEnabled(false);
+ addsotrydnikFrm.show();
+
+}
+
+void MainWindowImpl::novaya_SYSTEM_BLOCK_na_sklad(){
+ int i=0;
+ i++;
+ treeWidget->setEnabled(false);
+ addsysblockFrm.show();
+
+}
+
+void MainWindowImpl::readStandartProcessOutput(){
+ QByteArray arr;
+ QStringList result;
+ QString str1, str2;
+ int i;
+ arr = process.readAllStandardOutput();
+ QTextCodec *codecUTF = QTextCodec::codecForName("utf8");
+ QTextCodec *codec = QTextCodec::codecForName("cp1251");
+ QTextCodec::setCodecForTr(codecUTF);
+ str1 = QString(tr(arr));
+ QTextCodec::setCodecForTr(codec);
+ result << QStringList(arr);
+// str2 << arr;
+ i = result.size();
+// str1 = result.at(0);
+ i++;
+ lineEdit->insert(str1);
+
+}
+
+void MainWindowImpl::readStandartProcessError(){
+ QByteArray arr;
+ arr = process.readAllStandardError();
+
+}
Index: src/addotdelform.cpp
===================================================================
--- src/addotdelform.cpp (revision 0)
+++ src/addotdelform.cpp (revision 6)
@@ -0,0 +1,61 @@
+#include "addotdelform.h"
+#include "mainwindowimpl.h"
+// place your code here
+
+addotdelForm::addotdelForm()
+ : QDialog()
+{
+// QStringList proizv_list; //ñïèñîê ïðîèçâîäèòåëåé ïàìÿòè
+ setupUi(this);
+// proizv_list = getManufacturiesList();
+// comboBox->addItems(proizv_list);
+ // TODO
+ connect(buttonBox, SIGNAL(accepted()), this, SLOT(addNemOtdelSlot()));
+
+}
+
+
+
+void addotdelForm::closeEvent ( QCloseEvent * event ) {
+ emit formClose();
+}
+
+void addotdelForm::addNemOtdelSlot(){
+ QSqlQuery q;
+ QString sqltext;
+ int field_identifikator, field_nazvanie, field_spravka;
+ QString identifikator, nazvanie, spravka;
+ bool ok;
+ if (lineEdit->text()==""){
+ QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
+ this, // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
+ QObject::tr("Îøèáêà ñîçäàíèÿ îòäåëà"), // Çàãîëîâîê.
+ tr("Âû íå ââåëè íàçâàíèå îòäåëà!")); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
+ return;
+ }
+
+
+ sqltext = tr("select * from otdeli where otdeli.Íàçâàíèå = \"");
+ sqltext.append(lineEdit->text());
+ sqltext.append(tr("\""));
+ q.prepare(sqltext);
+ ok = q.exec();
+ field_nazvanie = q.record().indexOf(tr("Íàçâàíèå"));
+ if (q.next()) {
+ QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
+ this, // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
+ QObject::tr("Îøèáêà ñîçäàíèÿ îòäåëà"), // Çàãîëîâîê.
+ tr("Îòäåë ñ òàêèì èìåíåì ñóùåñòâóåò!")); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
+ return;
+ }
+ else {
+ q.clear();
+ q.prepare(tr("insert into otdeli (Íàçâàíèå, Ñïðàâêà) "
+ "values (:name, :comment)"));
+ q.bindValue(tr(":name"), lineEdit->text());
+ q.bindValue(tr(":comment"), lineEdit_2->text());
+ ok = q.exec();
+ emit componentAdd();
+ close();}
+
+}
\ No newline at end of file
/src/addotdelform.cpp
Property changes:
Added: svn:executable
## -0,0 +1 ##
+*
\ No newline at end of property
Index: src/addmemoryform.cpp
===================================================================
--- src/addmemoryform.cpp (revision 0)
+++ src/addmemoryform.cpp (revision 6)
@@ -0,0 +1,754 @@
+#include "addmemoryform.h"
+#include "mainwindowimpl.h"
+
+// place your code here
+addmemoryForm::addmemoryForm( )
+ : QWidget()
+{
+// QStringList proizv_list; //ñïèñîê ïðîèçâîäèòåëåé ïàìÿòè
+ setupUi(this);
+// proizv_list = getManufacturiesList();
+// comboBox->addItems(proizv_list);
+ // TODO
+}
+
+QStringList addmemoryForm::getManufacturiesList(){
+ QStringList mnfctrlist;
+ QString mnfctSqlText, tmp;
+ QSqlQuery qproiz;
+ int field_proizvoditel;
+ mnfctSqlText = tr("select * from an_db.proizvoditeli_pamyati");
+// QSqlQuery qns(tr("SET NAMES utf8"));
+ qproiz.prepare(mnfctSqlText);
+ qproiz.exec();
+// QSqlQuery qproiz("SELECT * FROM an_db.Ïðîèçâîäèòåëè_ïàìÿòè");
+ field_proizvoditel = qproiz.record().indexOf(tr("Ïðîèçâîäèòåëü"));
+ mnfctrlist.clear();
+ while (qproiz.next()){
+ tmp = qproiz.value(field_proizvoditel).toString();
+// comboBox->addItem(tmp);
+ mnfctrlist.append (tmp);
+ }
+// comboBox->addItems(mnfctrlist);
+ return mnfctrlist;
+}
+
+
+QStringList addmemoryForm::getManufacturiesListVIDEO(){
+ QStringList mnfctrlist;
+ QString mnfctSqlText, tmp;
+ QSqlQuery qproiz;
+ int field_proizvoditel;
+ mnfctSqlText = tr("select * from an_db.proizvoditeli_video");
+// QSqlQuery qns(tr("SET NAMES utf8"));
+ qproiz.prepare(mnfctSqlText);
+ qproiz.exec();
+// QSqlQuery qproiz("SELECT * FROM an_db.Ïðîèçâîäèòåëè_ïàìÿòè");
+ field_proizvoditel = qproiz.record().indexOf(tr("Ïðîèçâîäèòåëü"));
+ mnfctrlist.clear();
+ while (qproiz.next()){
+ tmp = qproiz.value(field_proizvoditel).toString();
+// comboBox->addItem(tmp);
+ mnfctrlist.append (tmp);
+ }
+// comboBox->addItems(mnfctrlist);
+ return mnfctrlist;
+}
+
+
+
+
+QStringList addmemoryForm::getManufacturiesListMB(){
+ QStringList mnfctrlist;
+ QString mnfctSqlText, tmp;
+ QSqlQuery qproiz;
+ int field_proizvoditel;
+ mnfctSqlText = tr("select * from an_db.proizvoditeli_mb");
+// QSqlQuery qns(tr("SET NAMES utf8"));
+ qproiz.prepare(mnfctSqlText);
+ qproiz.exec();
+// QSqlQuery qproiz("SELECT * FROM an_db.Ïðîèçâîäèòåëè_ïàìÿòè");
+ field_proizvoditel = qproiz.record().indexOf(tr("Ïðîèçâîäèòåëü"));
+ mnfctrlist.clear();
+ while (qproiz.next()){
+ tmp = qproiz.value(field_proizvoditel).toString();
+// comboBox->addItem(tmp);
+ mnfctrlist.append (tmp);
+ }
+// comboBox->addItems(mnfctrlist);
+ return mnfctrlist;
+}
+
+
+QStringList addmemoryForm::getManufacturiesListHDD(){
+ QStringList mnfctrlist;
+ QString mnfctSqlText, tmp;
+ QSqlQuery qproiz;
+ int field_proizvoditel;
+ mnfctSqlText = tr("select * from an_db.proizvoditeli_hdd");
+// QSqlQuery qns(tr("SET NAMES utf8"));
+ qproiz.prepare(mnfctSqlText);
+ qproiz.exec();
+// QSqlQuery qproiz("SELECT * FROM an_db.Ïðîèçâîäèòåëè_ïàìÿòè");
+ field_proizvoditel = qproiz.record().indexOf(tr("Ïðîèçâîäèòåëü"));
+ mnfctrlist.clear();
+ while (qproiz.next()){
+ tmp = qproiz.value(field_proizvoditel).toString();
+// comboBox->addItem(tmp);
+ mnfctrlist.append (tmp);
+ }
+// comboBox->addItems(mnfctrlist);
+ return mnfctrlist;
+}
+
+QStringList addmemoryForm::getManufacturiesListCPU(){
+ QStringList mnfctrlist;
+ QString mnfctSqlText, tmp;
+ QSqlQuery qproiz;
+ int field_proizvoditel;
+ mnfctSqlText = tr("select * from an_db.proizvoditeli_cpu");
+// QSqlQuery qns(tr("SET NAMES utf8"));
+ qproiz.prepare(mnfctSqlText);
+ qproiz.exec();
+// QSqlQuery qproiz("SELECT * FROM an_db.Ïðîèçâîäèòåëè_ïàìÿòè");
+ field_proizvoditel = qproiz.record().indexOf(tr("Ïðîèçâîäèòåëü"));
+ mnfctrlist.clear();
+ while (qproiz.next()){
+ tmp = qproiz.value(field_proizvoditel).toString();
+// comboBox->addItem(tmp);
+ mnfctrlist.append (tmp);
+ }
+// comboBox->addItems(mnfctrlist);
+ return mnfctrlist;
+}
+
+
+
+QStringList addmemoryForm::getModelListMB(QString proizvoditel){
+ QStringList modelList;
+ QString SqlText, tmp;
+ QSqlQuery qmodel;
+ int field_model;
+ SqlText = tr("select * from an_db.Ìîäåëè_ìàòåðèíñêèõ_ïëàò where an_db.Ìîäåëè_ìàòåðèíñêèõ_ïëàò.Ïðîèçâîäèòåëü = \"");
+ SqlText.append(proizvoditel);
+ SqlText.append(tr("\""));
+ qmodel.prepare(SqlText);
+ qmodel.exec();
+ field_model = qmodel.record().indexOf(tr("Ìîäåëü"));
+ modelList.clear();
+ while (qmodel.next()){
+ tmp = qmodel.value(field_model).toString();
+// comboBox->addItem(tmp);
+ modelList.append (tmp);
+ }
+// comboBox->addItems(mnfctrlist);
+ return modelList;
+}
+
+
+
+QStringList addmemoryForm::getModelListVIDEO(QString proizvoditel){
+ QStringList modelList;
+ QString SqlText, tmp;
+ QSqlQuery qmodel;
+ int field_model;
+ SqlText = tr("select * from an_db.video_models where an_db.video_models.Ïðîèçâîäèòåëü = \"");
+ SqlText.append(proizvoditel);
+ SqlText.append(tr("\""));
+ qmodel.prepare(SqlText);
+ qmodel.exec();
+ field_model = qmodel.record().indexOf(tr("Ìîäåëü"));
+ modelList.clear();
+ while (qmodel.next()){
+ tmp = qmodel.value(field_model).toString();
+// comboBox->addItem(tmp);
+ modelList.append (tmp);
+ }
+// comboBox->addItems(mnfctrlist);
+ return modelList;
+}
+
+
+
+QStringList addmemoryForm::getModelListCPU(QString proizvoditel){
+ QStringList modelList;
+ QString SqlText, tmp;
+ QSqlQuery qmodel;
+ int field_model;
+ SqlText = tr("select * from an_db.processor_models where an_db.processor_models.Ïðîèçâîäèòåëü = \"");
+ SqlText.append(proizvoditel);
+ SqlText.append(tr("\""));
+ qmodel.prepare(SqlText);
+ qmodel.exec();
+ field_model = qmodel.record().indexOf(tr("Ìîäåëü"));
+ modelList.clear();
+ while (qmodel.next()){
+ tmp = qmodel.value(field_model).toString();
+// comboBox->addItem(tmp);
+ modelList.append (tmp);
+ }
+// comboBox->addItems(mnfctrlist);
+ return modelList;
+}
+
+
+QStringList addmemoryForm::getSystemBlockList(){
+ QStringList sysBlockList;
+ bool b1, b2;
+ QString tmp, SerialNum, InventarNum, DataPokypki, SrokGarantii, UserId, Identifikator;
+ int field_identifikator, field_serial_num, field_inventar_num, field_data_pokypki, field_srok_garantii, field_user_id;
+ QSqlQuery qysBlockList(tr("select * from an_db.system_blocks"));
+ field_serial_num = qysBlockList.record().indexOf(tr("Ñåðèéíûé_íîìåð"));
+ field_inventar_num = qysBlockList.record().indexOf(tr("Èíâåíòàðíûé_íîìåð"));
+ field_data_pokypki = qysBlockList.record().indexOf(tr("Äàòà_ïîêóïêè"));
+ field_srok_garantii = qysBlockList.record().indexOf(tr("Ñðîê_ãàðàíòèè"));
+ field_user_id = qysBlockList.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð_îòâåòñòâåííîãî_ëèöà"));
+ field_identifikator = qysBlockList.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
+ while (qysBlockList.next()){
+ tmp = "";
+ SerialNum = qysBlockList.value(field_serial_num).toString();
+ InventarNum = qysBlockList.value(field_inventar_num).toString();
+ DataPokypki = qysBlockList.value(field_data_pokypki).toString();
+ SrokGarantii = qysBlockList.value(field_srok_garantii).toString();
+ UserId = qysBlockList.value(field_user_id).toString();
+ Identifikator = qysBlockList.value(field_identifikator).toString();
+ b1 = (SerialNum !="");
+ b2 = (SerialNum !=tr("Ñïèñàí"));
+// if (SerialNum == tr("Ñïèñàí")){continue;}
+// if (SerialNum == tr("Ñêëàä")){sysBlockList << tr("Íà ñêëàä"); continue;}
+// if (SerialNum !="") {tmp.append(tr("S/N: "));
+// tmp.append(SerialNum); }
+ if (InventarNum == tr("Ñïèñàí")){continue;}
+ if (InventarNum == tr("Ñêëàä")){sysBlockList << tr("Íà ñêëàä"); continue;}
+ if (InventarNum !="") {tmp.append(tr("Èíâ.íîì:"));
+ tmp.append(InventarNum); }
+ tmp.append(addmemoryForm::getUserInfo(UserId));
+// if (InventarNum !=""){tmp.append(tr(" Èíâ.íîì: "));
+// tmp.append(InventarNum);}
+ if (tmp !="") sysBlockList << tmp;
+
+ }
+ return sysBlockList;
+
+}
+
+QString addmemoryForm::getUserInfo(QString userID){
+ QString rslt, tmp, sqlQueryText;
+ QString identifikator_polzovatela, fio_polzovatela, identifikator_otdela;
+ int field_identifikator, field_fio, field_id_otdela;
+ QSqlQuery qSqlUserInfo;
+ sqlQueryText = tr("select * from an_db.Ñîòðóäíèêè where Èäåíòèôèêàòîð = ");
+ sqlQueryText.append(userID);
+ qSqlUserInfo.prepare(sqlQueryText);
+ qSqlUserInfo.exec();
+ field_identifikator = qSqlUserInfo.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
+ field_fio = qSqlUserInfo.record().indexOf(tr("ÔÈÎ"));
+ field_id_otdela = qSqlUserInfo.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð_îòäåëà"));
+ tmp="";
+ while(qSqlUserInfo.next()){
+ identifikator_polzovatela = qSqlUserInfo.value(field_identifikator).toString();
+ fio_polzovatela = qSqlUserInfo.value(field_fio).toString();
+ identifikator_otdela = qSqlUserInfo.value(field_id_otdela).toString();
+ if (fio_polzovatela !="") {
+ tmp.append(tr(" "));
+ tmp.append(fio_polzovatela);
+ tmp.append(addmemoryForm::getOtdelName(identifikator_otdela));
+ }
+
+ }
+ rslt.append(tmp);
+ return rslt;
+
+}
+
+
+QString addmemoryForm::getOtdelName(QString otdelID){
+ QString otdel, sqlText, tmp;
+ QSqlQuery query;
+ int field_name;
+ sqlText = (tr("select an_db.Îòäåëû.Íàçâàíèå from an_db.Îòäåëû where Èäåíòèôèêàòîð = "));
+ sqlText.append(otdelID);
+ query.prepare(sqlText);
+ query.exec();
+ field_name = query.record().indexOf(tr("Íàçâàíèå"));
+ tmp="";
+ while(query.next()){
+ tmp.append(tr(" "));
+ tmp.append( query.value(field_name).toString());
+ }
+ otdel = tmp;
+ return otdel;
+}
+
+void addmemoryForm::initTreeWidgrt(){
+int fieldName, fieldID;
+ QTreeWidgetItem *otdelItem;
+ QSqlQuery q(tr("select * from Îòäåëû"));// ïîëó÷àåì ñïèñîê îòäåëîâ
+ QString otdel, otdel_id;
+ fieldName = q.record().indexOf(tr("Íàçâàíèå"));
+ fieldID = q.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
+ while (q.next()){
+ otdel = q.value(fieldName).toString();
+ otdel_id = q.value(fieldID).toString();
+ otdelItem = new QTreeWidgetItem(addmemoryForm::treeWidget);
+ otdelItem->setText(0, otdel);
+ addmemoryForm::SotrydnikiOtdela(otdel_id, otdelItem);
+ }
+
+}
+
+void addmemoryForm::SotrydnikiOtdela(QString id_otdela, QTreeWidgetItem * itemOtdela){
+ int field_fio_sotrydnika, field_id_sotrydnika;
+ QString fio_sotrydnika_otdela, id_sotrydnika_otdela, oboryd;
+ QSqlQuery qsotrydnikiOtdela;
+ QString sqlQueryString;
+ QTreeWidgetItem *treeItem_sotrydnika;
+ sqlQueryString = tr("select Èäåíòèôèêàòîð, ÔÈÎ from Ñîòðóäíèêè where Èäåíòèôèêàòîð_îòäåëà=");
+ sqlQueryString.append(id_otdela);
+ qsotrydnikiOtdela.prepare(sqlQueryString);
+ qsotrydnikiOtdela.exec();
+ field_fio_sotrydnika = qsotrydnikiOtdela.record().indexOf(tr("ÔÈÎ"));
+ field_id_sotrydnika = qsotrydnikiOtdela.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
+ while (qsotrydnikiOtdela.next())
+ {
+ fio_sotrydnika_otdela = qsotrydnikiOtdela.value(field_fio_sotrydnika).toString();
+ id_sotrydnika_otdela = qsotrydnikiOtdela.value(field_id_sotrydnika).toString();
+ treeItem_sotrydnika = new QTreeWidgetItem(itemOtdela);
+ treeItem_sotrydnika->setText(1, fio_sotrydnika_otdela );
+// treeItem_sotrydnika->setText(2, id_sotrydnika_otdela );
+// oboryd = oborydovanie(id_sotrydnika_otdela, treeItem_sotrydnika);
+// treeItem_sotrydnika->setText(3, oboryd );
+ }
+}
+
+void addmemoryForm::on_pushButton_clicked(){
+QSqlQuery q;
+QString sqlText;
+if (lineEdit->text() == "")
+ {
+ QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
+ this, // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
+ QObject::tr("Îøèáêà ââîäà äàííûõ"), // Çàãîëîâîê.
+ tr("Ââåäèòå èíâåíòàðíûé íîìåð")); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
+ return;
+ }
+switch (tabWidget->currentIndex())
+{
+ case 0: //Ìîäóëè ïàìÿòè
+ {
+ QString id;
+
+ id = getIdentifikator(label_7->text());
+ q.prepare(tr("insert into memory (Ïðîèçâîäèòåëü, Òèï, Îáúåì, Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà, Èíâåíòàðíûé_íîìåð, Ñåðèéíûé_íîìåð) "
+ "values (:proizvoditel, :tip, :obem, :sys_id, :inv_num, :serial_num)"));
+// q.bindValue(":ident", "default");
+ q.bindValue(tr(":proizvoditel"), comboBox->currentText());
+ q.bindValue(tr(":tip"), comboBox_3->currentText());
+ q.bindValue(tr(":obem"), comboBox_2->currentText());
+// q.bindValue(tr(":chastota"), "default");
+ q.bindValue(tr(":sys_id"), id);
+ q.bindValue(tr(":inv_num"), lineEdit->text());
+ q.bindValue(tr(":serial_num"), lineEdit_2->text());
+// query.bindValue(":surname", "Simpson");
+// sqlText = tr("insert into Ïàìÿòü vflue()");
+ q.exec();
+ add_mem_proizvoditel(comboBox->currentText()); //äîáàâèì ïðîèçâîäèòåëÿ â ñïèñîê, åñëè åãî òàì íåò
+ emit componentAdd();
+ close();
+// MainWindowImpl::initTreeWidget();
+ }
+ break;
+
+ case 1: //Âèí÷åñòåðû
+ {
+ QString id;
+
+ id = getIdentifikator(label_7->text());
+ q.prepare(tr("insert into harddiscs (Ïðîèçâîäèòåëü, Èíòåðôåéñ, Îáúåì, Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà, Èíâåíòàðíûé_íîìåð, Ñåðèéíûé_íîìåð) "
+ "values (:proizvoditel, :interface, :obem, :sys_id, :inv_num, :serial_num)"));
+// q.bindValue(":ident", "default");
+ q.bindValue(tr(":proizvoditel"), comboBox_13->currentText());
+ q.bindValue(tr(":interface"), comboBox_14->currentText());
+ q.bindValue(tr(":obem"), comboBox_15->currentText());
+// q.bindValue(tr(":chastota"), "default");
+ q.bindValue(tr(":sys_id"), id);
+ q.bindValue(tr(":inv_num"), lineEdit->text());
+ q.bindValue(tr(":serial_num"), lineEdit_2->text());
+// query.bindValue(":surname", "Simpson");
+// sqlText = tr("insert into Ïàìÿòü vflue()");
+ q.exec();
+ add_hdd_proizvoditel(comboBox_13->currentText()); //äîáàâèì ïðîèçâîäèòåëÿ â ñïèñîê, åñëè åãî òàì íåò
+ emit componentAdd();
+ close();
+// MainWindowImpl::initTreeWidget();
+ }
+ break;
+
+
+ case 2: //Ïðîöåññîðû
+ {
+ QString id;
+ id = getIdentifikator(label_7->text());
+ q.prepare(tr("insert into processors (Ïðîèçâîäèòåëü, Ìîäåëü, ×àñòîòà , Ñëîò, Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà, Èíâåíòàðíûé_íîìåð, Ñåðèéíûé_íîìåð) "
+ "values (:proizvoditel, :model, :fqr, :slot, :sys_id, :inv_num, :serial_num)"));
+ q.bindValue(tr(":proizvoditel"), comboBox_9->currentText());
+ q.bindValue(tr(":model"), comboBox_12->currentText());
+ q.bindValue(tr(":slot"), comboBox_11->currentText());
+ q.bindValue(tr(":fqr"), comboBox_10->currentText());
+ q.bindValue(tr(":sys_id"), id);
+ q.bindValue(tr(":inv_num"), lineEdit->text());
+ q.bindValue(tr(":serial_num"), lineEdit_2->text());
+ q.exec();
+ add_mb_proizvoditel(comboBox_5->currentText());
+ add_cpu_proizvoditel(comboBox_9->currentText());
+ add_mb_model(comboBox_5->currentText(), comboBox_6->currentText());
+ add_cpu_model(comboBox_9->currentText(), comboBox_12->currentText());
+
+ emit componentAdd();
+ close();
+ }
+ break;
+
+ case 3: //Ìàòåðèíñêèå ïëàòû
+ {
+ QString id;
+ id = getIdentifikator(label_7->text());
+ q.prepare(tr("insert into matheboards (Ïðîèçâîäèòåëü, Ìîäåëü , Ñëîò, ×àñòîòà_øèíû, Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà, Èíâåíòàðíûé_íîìåð, Ñåðèéíûé_íîìåð) "
+ "values (:proizvoditel, :model, :slot, :bus_fqr, :sys_id, :inv_num, :serial_num)"));
+ q.bindValue(tr(":proizvoditel"), comboBox_5->currentText());
+ q.bindValue(tr(":model"), comboBox_6->currentText());
+ q.bindValue(tr(":slot"), comboBox_7->currentText());
+ q.bindValue(tr(":bus_fqr"), comboBox_8->currentText());
+ q.bindValue(tr(":sys_id"), id);
+ q.bindValue(tr(":inv_num"), lineEdit->text());
+ q.bindValue(tr(":serial_num"), lineEdit_2->text());
+ q.exec();
+ add_mb_proizvoditel(comboBox_5->currentText());
+ add_mb_model(comboBox_5->currentText(), comboBox_6->currentText());
+ emit componentAdd();
+ close();
+ }
+ break;
+
+ case 4: //CD/DVD ïðèâîäû
+ {
+ QString id;
+ id = getIdentifikator(label_7->text());
+ q.prepare(tr("insert into cd_dvd (Òèï, Ïðîèçâîäèòåëü, Ñêîðîñòü, Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà, Èíâåíòàðíûé_íîìåð, Ñåðèéíûé_íîìåð) "
+ "values (:tip, :proizvoditel, :skorost, :sys_id, :inv_num, :serial_num)"));
+ q.bindValue(tr(":tip"), comboBox_16->currentText());
+ q.bindValue(tr(":proizvoditel"), comboBox_17->currentText());
+ q.bindValue(tr(":skorost"), comboBox_18->currentText());
+ q.bindValue(tr(":sys_id"), id);
+ q.bindValue(tr(":inv_num"), lineEdit->text());
+ q.bindValue(tr(":serial_num"), lineEdit_2->text());
+ q.exec();
+ add_mb_proizvoditel(comboBox_5->currentText());
+ add_mb_model(comboBox_5->currentText(), comboBox_6->currentText());
+ emit componentAdd();
+ close();
+ }
+
+
+ break;
+
+ case 5: //Âèäåîêàðòû
+ {
+
+ QString id;
+ id = getIdentifikator(label_7->text());
+ q.prepare(tr("insert into videocards (Ïðîèçâîäèòåëü, Ìîäåëü , Èíòåðôåéñ, Ïàìÿòü, Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà, Èíâåíòàðíûé_íîìåð, Ñåðèéíûé_íîìåð) "
+ "values (:proizvoditel, :model, :interface, :memory, :sys_id, :inv_num, :serial_num)"));
+ q.bindValue(tr(":proizvoditel"), comboBox_19->currentText());
+ q.bindValue(tr(":model"), comboBox_20->currentText());
+ q.bindValue(tr(":interface"), comboBox_21->currentText());
+ q.bindValue(tr(":memory"), comboBox_22->currentText());
+ q.bindValue(tr(":sys_id"), id);
+ q.bindValue(tr(":inv_num"), lineEdit->text());
+ q.bindValue(tr(":serial_num"), lineEdit_2->text());
+ q.exec();
+ add_video_proizvoditel(comboBox_19->currentText());
+ add_video_model(comboBox_19->currentText(), comboBox_20->currentText());
+ emit componentAdd();
+ close();
+ }
+ break;
+
+ case 6: //Çâóêîâûå êàðòû
+ {
+
+ QString id;
+ id = getIdentifikator(label_7->text());
+ q.prepare(tr("insert into soundcards (Ïðîèçâîäèòåëü, Ìîäåëü , Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà, Èíâåíòàðíûé_íîìåð, Ñåðèéíûé_íîìåð) "
+ "values (:proizvoditel, :model, :sys_id, :inv_num, :serial_num)"));
+ q.bindValue(tr(":proizvoditel"), comboBox_23->currentText());
+ q.bindValue(tr(":model"), comboBox_24->currentText());
+ q.bindValue(tr(":sys_id"), id);
+ q.bindValue(tr(":inv_num"), lineEdit->text());
+ q.bindValue(tr(":serial_num"), lineEdit_2->text());
+ q.exec();
+ add_mb_proizvoditel(comboBox_5->currentText());
+ add_mb_model(comboBox_5->currentText(), comboBox_6->currentText());
+ emit componentAdd();
+ close();
+
+ }
+ break;
+ case 7: //Ñåòåâûå êàðòû
+ {
+
+ QString id;
+ id = getIdentifikator(label_7->text());
+ q.prepare(tr("insert into lancards (Ïðîèçâîäèòåëü, Ìîäåëü , Ñêîðîñòü_ïåðåäà÷è_äàííûõ, Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà, Èíâåíòàðíûé_íîìåð, Ñåðèéíûé_íîìåð) "
+ "values (:proizvoditel, :model, :spd, :sys_id, :inv_num, :serial_num)"));
+ q.bindValue(tr(":proizvoditel"), comboBox_25->currentText());
+ q.bindValue(tr(":model"), comboBox_26->currentText());
+ q.bindValue(tr(":spd"), comboBox_27->currentText());
+ q.bindValue(tr(":sys_id"), id);
+ q.bindValue(tr(":inv_num"), lineEdit->text());
+ q.bindValue(tr(":serial_num"), lineEdit_2->text());
+ q.exec();
+ add_mb_proizvoditel(comboBox_5->currentText());
+ add_mb_model(comboBox_5->currentText(), comboBox_6->currentText());
+ emit componentAdd();
+ close();
+
+ }
+ break;
+
+ default:
+
+
+ break;
+}
+
+void componentAdd();
+
+
+
+
+
+
+}
+
+QString addmemoryForm::getIdentifikator(QString inventar_num){
+ QSqlQuery q;
+ QString sqltext;
+ int field_id;
+ QString identifikator;
+ if (inventar_num == tr("Íà ñêëàä")) return tr("1");
+ sqltext = tr("select * from system_blocks where system_blocks.Èíâåíòàðíûé_íîìåð = \"");
+ sqltext.append(inventar_num);
+ sqltext.append(tr("\""));
+ q.prepare(sqltext);
+ q.exec();
+ field_id = q.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
+ if (q.next()) {identifikator = q.value(field_id).toString();}
+ else {
+ QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
+ this, // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
+ QObject::tr("Îøèáêà ââîäà äàííûõ"), // Çàãîëîâîê.
+ tr("Íåâîçìîæíî îïðåäåëèòü èäåíòèôèêàòîð ñèñòåìíîãî áëîêà")); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
+ return identifikator;
+
+
+ };
+ return identifikator;
+}
+
+
+
+
+
+
+void addmemoryForm::add_video_proizvoditel(QString brend){
+ QSqlQuery q;
+ QString sqltext;
+ int field_proizvoditel;
+ QString proizv;
+ sqltext = tr("select * from proizvoditeli_video where proizvoditeli_video.Ïðîèçâîäèòåëü = \"");
+ sqltext.append(brend);
+ sqltext.append(tr("\""));
+ q.prepare(sqltext);
+ q.exec();
+ field_proizvoditel = q.record().indexOf(tr("Ïðîèçâîäèòåëü"));
+ if (q.next()) {return;}
+ else {
+ q.prepare(tr("insert into proizvoditeli_video (Ïðîèçâîäèòåëü) "
+ "values (:proizvoditel)"));
+ q.bindValue(tr(":proizvoditel"), brend);
+ q.exec();
+ }
+
+}
+
+
+void addmemoryForm::add_mem_proizvoditel(QString brend){
+ QSqlQuery q;
+ QString sqltext;
+ int field_proizvoditel;
+ QString proizv;
+ sqltext = tr("select * from proizvoditeli_pamyati where proizvoditeli_pamyati.Ïðîèçâîäèòåëü = \"");
+ sqltext.append(brend);
+ sqltext.append(tr("\""));
+ q.prepare(sqltext);
+ q.exec();
+ field_proizvoditel = q.record().indexOf(tr("Ïðîèçâîäèòåëü"));
+ if (q.next()) {return;}
+ else {
+ q.prepare(tr("insert into proizvoditeli_pamyati (Ïðîèçâîäèòåëü) "
+ "values (:proizvoditel)"));
+ q.bindValue(tr(":proizvoditel"), brend);
+ q.exec();
+ }
+
+}
+
+
+void addmemoryForm::add_mb_proizvoditel(QString brend){
+ QSqlQuery q;
+ QString sqltext;
+ int field_proizvoditel;
+ QString proizv;
+ sqltext = tr("select * from proizvoditeli_mb where proizvoditeli_mb.Ïðîèçâîäèòåëü = \"");
+ sqltext.append(brend);
+ sqltext.append(tr("\""));
+ q.prepare(sqltext);
+ q.exec();
+ field_proizvoditel = q.record().indexOf(tr("Ïðîèçâîäèòåëü"));
+ if (q.next()) {return;}
+ else {
+ q.prepare(tr("insert into proizvoditeli_mb (Ïðîèçâîäèòåëü) "
+ "values (:proizvoditel)"));
+ q.bindValue(tr(":proizvoditel"), brend);
+ q.exec();
+ }
+
+}
+
+void addmemoryForm::add_hdd_proizvoditel(QString brend){
+ QSqlQuery q;
+ QString sqltext;
+ int field_proizvoditel;
+ QString proizv;
+ sqltext = tr("select * from proizvoditeli_hdd where proizvoditeli_hdd.Ïðîèçâîäèòåëü = \"");
+ sqltext.append(brend);
+ sqltext.append(tr("\""));
+ q.prepare(sqltext);
+ q.exec();
+ field_proizvoditel = q.record().indexOf(tr("Ïðîèçâîäèòåëü"));
+ if (q.next()) {return;}
+ else {
+ q.prepare(tr("insert into proizvoditeli_hdd (Ïðîèçâîäèòåëü) "
+ "values (:proizvoditel)"));
+ q.bindValue(tr(":proizvoditel"), brend);
+ q.exec();
+ }
+
+}
+
+void addmemoryForm::add_cpu_proizvoditel(QString brend){
+ QSqlQuery q;
+ QString sqltext;
+ int field_proizvoditel;
+ QString proizv;
+ sqltext = tr("select * from proizvoditeli_cpu where proizvoditeli_hdd.Ïðîèçâîäèòåëü = \"");
+ sqltext.append(brend);
+ sqltext.append(tr("\""));
+ q.prepare(sqltext);
+ q.exec();
+ field_proizvoditel = q.record().indexOf(tr("Ïðîèçâîäèòåëü"));
+ if (q.next()) {return;}
+ else {
+ q.prepare(tr("insert into proizvoditeli_cpu (Ïðîèçâîäèòåëü) "
+ "values (:proizvoditel)"));
+ q.bindValue(tr(":proizvoditel"), brend);
+ q.exec();
+ }
+
+}
+
+void addmemoryForm::add_mb_model(QString brend, QString model){
+ QSqlQuery q;
+ QString sqltext;
+ int field_proizvoditel;
+ QString proizv;
+ sqltext = tr("select * from Ìîäåëè_ìàòåðèíñêèõ_ïëàò where Ìîäåëè_ìàòåðèíñêèõ_ïëàò.Ïðîèçâîäèòåëü = \"");
+ sqltext.append(brend);
+ sqltext.append(tr("\" and Ìîäåëè_ìàòåðèíñêèõ_ïëàò.Ìîäåëü = \""));
+ sqltext.append(model);
+ sqltext.append(tr("\""));
+ q.prepare(sqltext);
+ q.exec();
+ field_proizvoditel = q.record().indexOf(tr("Ïðîèçâîäèòåëü"));
+ if (q.next()) {return;}
+ else {
+ q.prepare(tr("insert into Ìîäåëè_ìàòåðèíñêèõ_ïëàò (Ìîäåëü, Ïðîèçâîäèòåëü) "
+ "values (:model, :proizvoditel)"));
+ q.bindValue(tr(":model"), model);
+ q.bindValue(tr(":proizvoditel"), brend);
+ q.exec();
+ }
+
+}
+
+
+
+void addmemoryForm::add_cpu_model(QString brend, QString model){
+ QSqlQuery q;
+ QString sqltext;
+ int field_proizvoditel;
+ QString proizv;
+ sqltext = tr("select * from processor_models where processor_models.Ïðîèçâîäèòåëü = \"");
+ sqltext.append(brend);
+ sqltext.append(tr("\" and processor_models.Ìîäåëü = \""));
+ sqltext.append(model);
+ sqltext.append(tr("\""));
+ q.prepare(sqltext);
+ q.exec();
+ field_proizvoditel = q.record().indexOf(tr("Ïðîèçâîäèòåëü"));
+ if (q.next()) {return;}
+ else {
+ q.prepare(tr("insert into processor_models (Ìîäåëü, Ïðîèçâîäèòåëü) "
+ "values (:model, :proizvoditel)"));
+ q.bindValue(tr(":model"), model);
+ q.bindValue(tr(":proizvoditel"), brend);
+ q.exec();
+ }
+
+}
+
+void addmemoryForm::add_video_model(QString brend, QString model){
+ QSqlQuery q;
+ QString sqltext;
+ int field_proizvoditel;
+ QString proizv;
+ sqltext = tr("select * from video_models where video_models.Ïðîèçâîäèòåëü = \"");
+ sqltext.append(brend);
+ sqltext.append(tr("\" and video_models.Ìîäåëü = \""));
+ sqltext.append(model);
+ sqltext.append(tr("\""));
+ q.prepare(sqltext);
+ q.exec();
+ field_proizvoditel = q.record().indexOf(tr("Ïðîèçâîäèòåëü"));
+ if (q.next()) {return;}
+ else {
+ q.prepare(tr("insert into video_models (Ìîäåëü, Ïðîèçâîäèòåëü) "
+ "values (:model, :proizvoditel)"));
+ q.bindValue(tr(":model"), model);
+ q.bindValue(tr(":proizvoditel"), brend);
+ q.exec();
+ }
+
+}
+
+
+//void addmemoryForm::hide (){
+// treeWidget->setEnabled(true);
+//}
+
+void addmemoryForm::closeEvent ( QCloseEvent * event ) {
+ emit formClose();
+}
+
+
Index: src/settingform.h
===================================================================
--- src/settingform.h (revision 0)
+++ src/settingform.h (revision 6)
@@ -0,0 +1,15 @@
+#ifndef __SETTINGFORM_H__
+#define __SETTINGFORM_H__
+#include <QWidget>
+#include "ui_settingform.h"
+// place your code here
+class settingForm : public QWidget, public Ui::settingForm
+{
+Q_OBJECT
+public:
+ settingForm();
+
+ private slots:
+// void on_pushButton_clicked();
+};
+#endif // __SETTINGFORM_H__
/src/settingform.h
Property changes:
Added: svn:executable
## -0,0 +1 ##
+*
\ No newline at end of property
Index: src/addotdelform.h
===================================================================
--- src/addotdelform.h (revision 0)
+++ src/addotdelform.h (revision 6)
@@ -0,0 +1,33 @@
+#ifndef __ADDOTDELFORM_H__
+#define __ADDOTDELFORM_H__
+
+// place your code here
+#include <QDialog>
+#include <QtGui>
+#include <QtSql>
+#include "ui_addotdelform.h"
+
+class addotdelForm : public QDialog, public Ui::addotdelform
+{
+Q_OBJECT
+ public:
+ addotdelForm();
+
+
+signals:
+ void formClose();
+ void componentAdd();
+
+private slots:
+ void addNemOtdelSlot();
+
+private:
+
+protected:
+ void closeEvent( QCloseEvent * event );
+
+
+};
+
+
+#endif // __ADDOTDELFORM_H__
/src/addotdelform.h
Property changes:
Added: svn:executable
## -0,0 +1 ##
+*
\ No newline at end of property
Index: src/addmemoryform.h
===================================================================
--- src/addmemoryform.h (revision 0)
+++ src/addmemoryform.h (revision 6)
@@ -0,0 +1,56 @@
+#ifndef __ADDMEMORYFORM_H__
+#define __ADDMEMORYFORM_H__
+#include <QWidget>
+#include <QtSql>
+#include <QtGui>
+#include "ui_addmemoryform.h"
+// place your code here
+class addmemoryForm : public QWidget, public Ui::addmemoryForm
+{
+Q_OBJECT
+ public:
+ addmemoryForm();
+// addmemoryForm(QTreeWidgetItem * currItem);
+ QStringList getManufacturiesList();
+ QStringList getManufacturiesListMB();
+ QStringList getManufacturiesListHDD();
+ QStringList getManufacturiesListCPU();
+ QStringList getManufacturiesListVIDEO();
+ QStringList getModelListMB(QString proizvoditel);
+ QStringList getModelListCPU(QString proizvoditel);
+ QStringList getModelListVIDEO(QString proizvoditel);
+ QStringList getSystemBlockList();
+ QStringList getSystemBlockList(QString inventar_num);
+ QString getUserInfo(QString userID);
+ QString getOtdelName(QString otdelID);
+ QString getIdentifikator(QString inventar_num);
+ void initTreeWidgrt();
+ void SotrydnikiOtdela(QString id_otdela, QTreeWidgetItem * itemOtdela); // ôîðìèðóåì ñïèñîê ñîòðóäíèêîâ
+
+//public slots:
+// void hide();
+
+signals:
+ void componentAdd();
+ void formClose();
+
+private slots:
+ void on_pushButton_clicked();
+ void on_comboBox_5_currentIndexChanged (QString newText);
+ void on_comboBox_9_currentIndexChanged (QString newText);
+ void on_comboBox_19_currentIndexChanged (QString newText);
+private:
+ void add_video_proizvoditel(QString brend);
+ void add_mem_proizvoditel(QString brend);
+ void add_mb_proizvoditel(QString brend);
+ void add_cpu_proizvoditel(QString brend);
+ void add_hdd_proizvoditel(QString brend);
+ void add_mb_model (QString brend, QString model);
+ void add_cpu_model (QString brend, QString model);
+ void add_video_model (QString brend, QString model);
+protected:
+ void closeEvent( QCloseEvent * event );
+
+
+};
+#endif // __ADDMEMORYFORM_H__
/src/addmemoryform.h
Property changes:
Added: svn:executable
## -0,0 +1 ##
+*
\ No newline at end of property
Index: src/addsotrydnikform.cpp
===================================================================
--- src/addsotrydnikform.cpp (revision 0)
+++ src/addsotrydnikform.cpp (revision 6)
@@ -0,0 +1,61 @@
+#include "addsotrydnikform.h"
+#include "mainwindowimpl.h"
+// place your code here
+
+addsotrydnikForm::addsotrydnikForm()
+ : QDialog()
+{
+// QStringList proizv_list; //ñïèñîê ïðîèçâîäèòåëåé ïàìÿòè
+ setupUi(this);
+// proizv_list = getManufacturiesList();
+// comboBox->addItems(proizv_list);
+ // TODO
+ connect(buttonBox, SIGNAL(accepted()), this, SLOT(addNewSotrydnikSlot()));
+
+}
+
+
+
+void addsotrydnikForm::closeEvent ( QCloseEvent * event ) {
+ emit formClose();
+}
+
+void addsotrydnikForm::addNewSotrydnikSlot(){
+ QSqlQuery q;
+ QString sqltext;
+ int field_fio, field_identifikator, field_identifikator_otdela;
+ QString id, fio, id_otdela;
+ bool ok;
+ if (lineEdit->text()==""){
+ QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
+ this, // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
+ QObject::tr("Îøèáêà äîáîâëåíèÿ ñîòðóäíèêà"), // Çàãîëîâîê.
+ tr("Âû íå ââåëè ÔÈÎ ñîòðóäíèêà!")); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
+ return;
+ }
+
+
+ sqltext = tr("select * from sotrydniki where sotrydniki.ÔÈÎ = \"");
+ sqltext.append(lineEdit->text());
+ sqltext.append(tr("\""));
+ q.prepare(sqltext);
+ ok = q.exec();
+ field_fio = q.record().indexOf(tr("ÔÈÎ"));
+ if (q.next()) {
+ QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
+ this, // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
+ QObject::tr("Îøèáêà äîáîâëåíèÿ ñîòðóäíèêà"), // Çàãîëîâîê.
+ tr("Ñîòðóäíèê ñ òàêèì ÔÈÎ ñóùåñòâóåò!")); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
+ return;
+ }
+ else {
+ q.clear();
+ q.prepare(tr("insert into sotrydniki (ÔÈÎ, Èäåíòèôèêàòîð_îòäåëà) "
+ "values (:fio, :id_otd)"));
+ q.bindValue(tr(":fio"), lineEdit->text());
+ q.bindValue(tr(":id_otd"), IdOtdela);
+ ok = q.exec();
+ emit componentAdd();
+ close();}
+
+}
\ No newline at end of file
/src/addsotrydnikform.cpp
Property changes:
Added: svn:executable
## -0,0 +1 ##
+*
\ No newline at end of property
Index: src/main.cpp
===================================================================
--- src/main.cpp (revision 0)
+++ src/main.cpp (revision 6)
@@ -0,0 +1,21 @@
+#include <QApplication>
+#include <QtGui>
+#include "mainwindowimpl.h"
+//
+int main(int argc, char ** argv)
+{
+
+ QTextCodec *codec = QTextCodec::codecForName("cp1251");
+ QTextCodec *codecUTF = QTextCodec::codecForName("utf8");
+ QTextCodec::setCodecForTr(codec);
+// QTextCodec::setCodecForCStrings(codec);
+// QTextCodec::setCodecForLocale(codec);
+ QApplication app( argc, argv );
+ MainWindowImpl win;
+ win.show();
+ app.addLibraryPath("/usr/lib64/qt4/plugins/sqldrivers");
+ app.connect( &app, SIGNAL( lastWindowClosed() ), &app, SLOT( quit() ) );
+ return app.exec();
+
+}
+
/src/main.cpp
Property changes:
Added: svn:executable
## -0,0 +1 ##
+*
\ No newline at end of property
Index: src/addsysblockform.cpp
===================================================================
--- src/addsysblockform.cpp (revision 0)
+++ src/addsysblockform.cpp (revision 6)
@@ -0,0 +1,67 @@
+#include "addsysblockform.h"
+#include "mainwindowimpl.h"
+// place your code here
+
+
+addsysblockForm::addsysblockForm()
+ : QDialog(){
+ setupUi(this);
+ connect(buttonBox, SIGNAL(accepted()), this, SLOT(addNewSysBlockSlot()));
+ }
+
+void addsysblockForm::closeEvent ( QCloseEvent * event ) {
+ emit formClose();
+}
+
+void addsysblockForm::addNewSysBlockSlot(){
+ int i;
+ i++;
+ //test cvs
+ QDate data_p;
+ QSqlQuery q;
+ QString sqltext;
+ int field_fio, field_identifikator, field_inventar_num;
+ QString serial_num, inventar_num, data_str, garant_str, id, fio, id_otdela;
+ bool ok;
+ if (lineEdit_2->text()==""){
+ QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
+ this, // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
+ QObject::tr("Îøèáêà äîáîâëåíèÿ ñèñòåìíîãî áëîêà íà ñêëàä"), // Çàãîëîâîê.
+ tr("Âû íå ââåëè èíâåíòàðíûé íîìåð ñèñòåìíîãî áëîêà!")); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
+ return;
+ }
+
+
+ sqltext = tr("select * from system_blocks where system_blocks.Èíâåíòàðíûé_íîìåð = \"");
+ sqltext.append(lineEdit_2->text());
+ sqltext.append(tr("\""));
+ q.prepare(sqltext);
+ ok = q.exec();
+ field_inventar_num = q.record().indexOf(tr("Èíâåíòàðíûé_íîìåð"));
+if (q.next()) {
+ QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
+ this, // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
+ QObject::tr("Îøèáêà äîáîâëåíèÿ ñèñòåìíîãî áëîêà íà ñêëàä!"), // Çàãîëîâîê.
+ tr("Ñèñòåìíûé áëîê ñ òàêèì èíâåíòàðíûì íîìåðîì óæå åñòü â áàçå äàííûõ!")); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
+ return;
+ }
+ else {
+ q.clear();
+ data_p = dateEdit->date();
+ data_str = data_p.toString(tr("yyyy-MM-dd"));
+ garant_str = QVariant(spinBox->value()).toString();
+ q.prepare(tr("insert into system_blocks (Ñåðèéíûé_íîìåð, Èíâåíòàðíûé_íîìåð, Äàòà_ïîêóïêè, Ñðîê_ãàðàíòèè, Èäåíòèôèêàòîð_îòâåòñòâåííîãî_ëèöà) "
+ "values (:ser_num, :inv_num, :date, :garant, :id_otv_lica)"));
+ q.bindValue(tr(":ser_num"), lineEdit->text());
+ q.bindValue(tr(":inv_num"), lineEdit_2->text());
+ q.bindValue(tr(":date"), data_str);
+ q.bindValue(tr(":garant"), garant_str);
+ q.bindValue(tr(":id_otv_lica"), tr("1"));
+ ok = q.exec();
+ emit componentAdd();
+ close();
+ }
+
+
+}
+
/src/addsysblockform.cpp
Property changes:
Added: svn:executable
## -0,0 +1 ##
+*
\ No newline at end of property
Index: src/addsotrydnikform.h
===================================================================
--- src/addsotrydnikform.h (revision 0)
+++ src/addsotrydnikform.h (revision 6)
@@ -0,0 +1,34 @@
+#ifndef __ADDSOTRYDNIKFORM_H__
+#define __ADDSOTRYDNIKFORM_H__
+
+// place your code here
+#include <QDialog>
+#include <QtGui>
+#include <QtSql>
+#include "ui_addsotrydnikform.h"
+
+class addsotrydnikForm : public QDialog, public Ui::addsotrydnikform
+{
+Q_OBJECT
+ public:
+ addsotrydnikForm();
+ QString IdOtdela;
+
+
+signals:
+ void formClose();
+ void componentAdd();
+
+private slots:
+ void addNewSotrydnikSlot();
+
+private:
+
+protected:
+ void closeEvent( QCloseEvent * event );
+
+
+};
+
+
+#endif // __ADDSOTRYDNIKFORM_H__
/src/addsotrydnikform.h
Property changes:
Added: svn:executable
## -0,0 +1 ##
+*
\ No newline at end of property
Index: src/addsysblockform.h
===================================================================
--- src/addsysblockform.h (revision 0)
+++ src/addsysblockform.h (revision 6)
@@ -0,0 +1,32 @@
+#ifndef __ADDSYSBLOCKFORM_H__
+#define __ADDSYSBLOCKFORM_H__
+
+// place your code here
+#include <QDialog>
+#include <QtGui>
+#include <QtSql>
+#include "ui_addsysblockform.h"
+
+class addsysblockForm : public QDialog, public Ui::addsysblockform
+{
+Q_OBJECT
+ public:
+ addsysblockForm();
+
+
+signals:
+ void formClose();
+ void componentAdd();
+
+private slots:
+ void addNewSysBlockSlot();
+
+private:
+
+protected:
+ void closeEvent( QCloseEvent * event );
+
+
+};
+
+#endif // __ADDSYSBLOCKFORM_H__
/src/addsysblockform.h
Property changes:
Added: svn:executable
## -0,0 +1 ##
+*
\ No newline at end of property
Index: src/raportform.cpp
===================================================================
--- src/raportform.cpp (revision 0)
+++ src/raportform.cpp (revision 6)
@@ -0,0 +1,1134 @@
+#include "raportform.h"
+///#include "mainwindowimpl.h"
+
+#define ENTER cursor->insertBlock();
+// place your code here
+/////raportForm::raportForm( QWidget * parent, Qt::WFlags f)
+///// : QMainWindow(parent, f)
+raportForm::raportForm()
+///// : QMainWindow(parent, f)
+ : QMainWindow()
+ {
+ setupUi(this);
+ connect(printAction, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_print_raport()));
+ connect(printPdfAction, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(on_print_raport_to_pdf()));
+
+
+
+ }
+
+
+
+raportForm::~raportForm()
+{
+
+}
+
+void raportForm::create_raport()
+{
+
+// raportForm::textEdit.setText('1');
+// textEdit.setText("hello!");
+
+}
+
+
+
+
+
+
+void raportForm::on_pushButton_clicked()
+{
+/*
+ textEdit->setText(tr("Ñèáãèïðîñåëüõîçìàø"));
+ document = textEdit->document();
+ cursor = new QTextCursor(document);
+ cursor->movePosition(QTextCursor::Start);
+ QTextCharFormat format(cursor->charFormat());
+ //format.setFontFamily("Courier");
+ format.setFontFamily("Arial");
+ //format.setFontItalic(false);
+
+ format.setFontWeight(QFont::Normal);
+ QTextCharFormat boldFormat = format;
+ boldFormat.setFontWeight(QFont::Bold);
+ //boldFormat.setFontItalic(true);
+//// cursor->insertText(tr("Ì1"), boldFormat);
+//// cursor->insertBlock();
+//// cursor->insertText(tr("Þøêîâ"), format);
+ ENTER
+
+int fieldName, fieldID;
+// QTreeWidgetItem *otdelItem;
+ bool ok;
+ //ok= pdb->isOpen();
+ QSqlQuery q;
+ ok = q.prepare(tr("select * from otdeli"));// ïîëó÷àåì ñïèñîê îòäåëîâ
+ QString otdel, otdel_id, user_name;
+ ok = q.exec();
+ fieldName = q.record().indexOf(tr("Íàçâàíèå"));
+ fieldID = q.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
+ while (q.next()){
+ otdel = q.value(fieldName).toString();
+ otdel_id = q.value(fieldID).toString();
+ cursor->insertText(otdel, format);
+ ENTER
+
+// otdelItem = new QTreeWidgetItem(addmemoryForm::treeWidget);
+// otdelItem->setText(0, otdel);
+// addmemoryForm::SotrydnikiOtdela(otdel_id, otdelItem);
+ }
+// print_raport();
+// print_raport_to_pdf();
+ QList<TOtdel> otdel_list_local;
+
+ otdel_list_local = get_otdel_list();
+ QString otdel_name;
+
+ for (int i = 0; i < otdel_list_local.size(); ++i) {
+ otdel_name = otdel_list_local.at(i).name;
+ cursor->insertText(otdel_name, format);
+ ENTER
+ otdel_id = otdel_list_local.at(i).ID;
+ cursor->insertText(otdel_id, format);
+ ENTER
+ }
+*/
+ bild_raport();
+
+
+
+
+}
+
+
+
+void raportForm::print_raport()
+{
+ QTextDocument *document = textEdit->document();
+ QPrinter printer;
+
+ QPrintDialog *dlg = new QPrintDialog(&printer, this);
+ if (dlg->exec() != QDialog::Accepted)
+ return;
+
+ document->print(&printer);
+}
+
+void raportForm::print_raport_to_pdf()
+{
+
+ QString fileName = QFileDialog::getSaveFileName(this, "Export PDF",
+ QString(), "*.pdf");
+ if (!fileName.isEmpty()) {
+ if (QFileInfo(fileName).suffix().isEmpty())
+ fileName.append(".pdf");
+ QPrinter printer(QPrinter::HighResolution);
+ printer.setOutputFormat(QPrinter::PdfFormat);
+ printer.setOutputFileName(fileName);
+ textEdit->document()->print(&printer);
+ }
+}
+
+
+/*
+QStringList raportForm::get_otgel_list()
+{
+
+ struct otdel otdel_tmp;
+ int fieldName, fieldID;
+ QString int_otdel_id;
+ QStringList tmp;
+// QTreeWidgetItem *otdelItem;
+ QSqlQuery q(tr("select * from Îòäåëû"));// ïîëó÷àåì ñïèñîê îòäåëîâ
+ QString otdel, otdel_id;
+ fieldName = q.record().indexOf(tr("Íàçâàíèå"));
+ fieldID = q.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
+ otdel_list.clear(); //î÷èùàåì ñïèñîê
+ while (q.next()){
+ otdel = q.value(fieldName).toString();
+ tmp.append(otdel);
+ int_otdel_id = q.value(fieldID).toString();
+ otdel_tmp.name = otdel;
+ otdel_tmp.ID = int_otdel_id;
+ otdel_list.append(otdel_tmp);
+// otdel_id = q.value(fieldID).toString();
+// otdelItem = new QTreeWidgetItem(addmemoryForm::treeWidget);
+// otdelItem->setText(0, otdel);
+// addmemoryForm::SotrydnikiOtdela(otdel_id, otdelItem);
+
+ }
+ return tmp;
+}
+*/
+
+
+TSibgipro raportForm::get_sibgipro(){
+// TOtdel otdel_tmp;
+ TSibgipro sibgipro_tmp;
+// int fieldName, fieldID;
+// QVariant int_otdel_id;
+// QStringList tmp;
+// bool ok;
+ //ok= pdb->isOpen();
+// QSqlQuery q;
+// ok = q.prepare(tr("select * from Îòäåëû"));// ïîëó÷àåì ñïèñîê îòäåëîâ
+// QString otdel, otdel_id;
+// ok = q.exec();
+// if (!ok) {
+// QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
+// this, // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
+// QObject::tr("Database Error"), // Çàãîëîâîê.
+// pdb->lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
+// }
+// fieldName = q.record().indexOf(tr("Íàçâàíèå"));
+// fieldID = q.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
+// while (q.next()){
+// otdel = q.value(fieldName).toString();
+// otdel_id = q.value(fieldID).toString();
+// int_otdel_id = q.value(fieldID);
+// otdel_tmp.name = otdel;
+// otdel_tmp.ID = int_otdel_id;
+// sibgipro_tmp.otdel_list.append(otdel_tmp);
+// }
+ sibgipro_tmp.otdel_list = get_otdel_list();
+ return sibgipro_tmp;
+}
+
+QList<TOtdel> raportForm::get_otdel_list(){
+ TOtdel otdel_tmp;
+ QList<TOtdel> otdel_list_rtrn;
+ int fieldName, fieldID;
+ QString int_otdel_id;
+ QStringList tmp;
+ bool ok;
+
+
+
+ //ok= pdb->isOpen();
+ QSqlQuery q;
+ ok = q.prepare(tr("select * from otdeli"));// ïîëó÷àåì ñïèñîê îòäåëîâ
+ QString otdel, otdel_id;
+ ok = q.exec();
+
+ if (!ok) {
+ QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
+ this, // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
+ QObject::tr("Database Error"), // Çàãîëîâîê.
+ pdb->lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
+ }
+
+ fieldName = q.record().indexOf(tr("Íàçâàíèå"));
+ fieldID = q.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
+
+ while (q.next()){
+ otdel = q.value(fieldName).toString();
+ otdel_id = q.value(fieldID).toString();
+ int_otdel_id = q.value(fieldID).toString();
+ otdel_tmp.name = otdel;
+ otdel_tmp.ID = int_otdel_id;
+ otdel_tmp.user_list = get_user_list(int_otdel_id);
+ otdel_list_rtrn.append(otdel_tmp);
+ }
+
+ return otdel_list_rtrn;
+}
+
+QList<TUser> raportForm::get_user_list(QString otdel_ID)
+{
+ TUser user_tmp;
+ QList<TUser> user_list_rtrn;
+
+ int field_fio_sotrydnika, field_id_sotrydnika;
+ QString fio_sotrydnika_otdela, id_sotrydnika_otdela, oboryd;
+ QSqlQuery qsotrydnikiOtdela;
+ QString sqlQueryString;
+ QTreeWidgetItem *treeItem_sotrydnika;
+ sqlQueryString = tr("select Èäåíòèôèêàòîð, ÔÈÎ from sotrydniki where Èäåíòèôèêàòîð_îòäåëà=");
+ sqlQueryString.append(otdel_ID);
+ qsotrydnikiOtdela.prepare(sqlQueryString);
+ qsotrydnikiOtdela.exec();
+ field_fio_sotrydnika = qsotrydnikiOtdela.record().indexOf(tr("ÔÈÎ"));
+ field_id_sotrydnika = qsotrydnikiOtdela.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
+ while (qsotrydnikiOtdela.next())
+ {
+ QList <TSystemBlock> sys_block_list_tmp;
+ QString id_user;
+// fio_sotrydnika_otdela = qsotrydnikiOtdela.value(field_fio_sotrydnika).toString();
+// id_sotrydnika_otdela = qsotrydnikiOtdela.value(field_id_sotrydnika).toString();
+ user_tmp.name = qsotrydnikiOtdela.value(field_fio_sotrydnika).toString();
+ id_user = qsotrydnikiOtdela.value(field_id_sotrydnika).toString();
+ user_tmp.ID = id_user;
+ // user_list_rtrn.append(user_tmp);
+ sys_block_list_tmp = get_sys_block_list(id_user);
+ user_tmp.system_block_list = sys_block_list_tmp;
+// treeItem_sotrydnika = new QTreeWidgetItem(itemOtdela);
+// treeItem_sotrydnika->setText(1, fio_sotrydnika_otdela );
+ user_list_rtrn.append(user_tmp);
+ }
+ return user_list_rtrn;
+}
+
+
+void raportForm::bild_raport(){
+ TSibgipro sgshm;
+ QList <TOtdel> sgshm_otdel_list;
+ QString otdel_name, otdel_id, user_name;
+ document = textEdit->document();
+ cursor = new QTextCursor(document);
+ cursor->movePosition(QTextCursor::Start);
+ QTextCharFormat format(cursor->charFormat());
+ //format.setFontFamily("Courier");
+ format.setFontFamily("Arial");
+ //format.setFontItalic(false);
+
+ format.setFontWeight(QFont::Normal);
+ QTextCharFormat boldFormat = format;
+ boldFormat.setFontWeight(QFont::Bold);
+
+ QTextCharFormat italicFormat = format;
+ //format.setFontFamily("Courier");
+// format.setFontFamily("Arial");
+ italicFormat.setFontItalic(true);
+
+
+
+ sgshm = get_sibgipro();
+ sgshm_otdel_list = sgshm.otdel_list;
+
+
+ for (int i = 0; i < sgshm_otdel_list.size(); ++i) {
+ otdel_name = sgshm_otdel_list.at(i).name;
+
+///// cursor->insertText(otdel_name, boldFormat);
+///// ENTER
+ otdel_id = sgshm_otdel_list.at(i).ID;
+///// cursor->insertText(otdel_id, format);
+///// ENTER
+
+ for (int m = 0; m < sgshm_otdel_list.at(i).user_list.size(); ++m)
+ {
+ QString sys_id, sys_inv_num, sys_ser_num;
+// int k_tmp;
+ user_name = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).name;
+ cursor->insertText(otdel_name, format);
+ ENTER
+ cursor->insertText(user_name, boldFormat);
+ ENTER
+// k_tmp = ;
+ for (int k = 0; k < sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.size(); ++k)
+ {
+
+ sys_id = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).ID;
+ sys_inv_num = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).inv_num;
+ sys_ser_num = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).ser_num;
+ cursor->insertText(tr("Ñèñòåìíûé áëîê:"), format);
+// ENTER
+ cursor->insertText(tr(" èíâ. íîìåð: "), italicFormat);
+ cursor->insertText(sys_inv_num, format);
+ cursor->insertText(tr(" ñåð. íîìåð: "), italicFormat);
+ cursor->insertText(sys_ser_num, format);
+
+ ENTER
+ for (int l = 0; l < sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).mb_list.size(); ++l)
+ {
+ QString mb_proizvoditel, mb_model;
+ mb_proizvoditel = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).mb_list.at(l).proizvoditel;
+ mb_model = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).mb_list.at(l).model;
+ cursor->insertText(tr(" Ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà: "), format);
+ cursor->insertText(mb_proizvoditel, format);
+ cursor->insertText(tr(" "), format);
+ cursor->insertText(mb_model, format);
+ ENTER
+ }
+
+ for (int l = 0; l < sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).cpu_list.size(); ++l)
+ {
+ QString cpu_proizvoditel, cpu_model, cpu_fqr;
+ cpu_proizvoditel = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).cpu_list.at(l).proizvoditel;
+ cpu_model = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).cpu_list.at(l).model;
+ cpu_fqr = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).cpu_list.at(l).fqr;
+ cursor->insertText(tr(" Ïðîöåññîð: "), format);
+ cursor->insertText(cpu_proizvoditel, format);
+ cursor->insertText(tr(" "), format);
+ cursor->insertText(cpu_model, format);
+ cursor->insertText(tr(" "), format);
+ cursor->insertText(cpu_fqr, format);
+ cursor->insertText(tr(" ÌÃö"), format);
+ ENTER
+ }
+
+
+ for (int l = 0; l < sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).memory_list.size(); ++l)
+ {
+ QString memory_proizvoditel, memory_tip, memory_obem;
+ memory_proizvoditel = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).memory_list.at(l).proizvoditel;
+ memory_tip = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).memory_list.at(l).tip;
+ memory_obem = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).memory_list.at(l).obem;
+ cursor->insertText(tr(" Ìîäóëü ïàìÿòè: "), format);
+ cursor->insertText(memory_proizvoditel, format);
+ cursor->insertText(tr(" "), format);
+ cursor->insertText(memory_tip, format);
+ cursor->insertText(tr(" "), format);
+ cursor->insertText(memory_obem, format);
+ cursor->insertText(tr(" ÌÁ"), format);
+ ENTER
+ }
+
+ for (int l = 0; l < sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).harddisc_list.size(); ++l)
+ {
+ QString hdd_proizvoditel, hdd_model, hdd_obem;
+ hdd_proizvoditel = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).harddisc_list.at(l).proizvoditel;
+ hdd_model = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).harddisc_list.at(l).model;
+ hdd_obem = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).harddisc_list.at(l).obem;
+ cursor->insertText(tr(" Æåñòêèé äèñê: "), format);
+ cursor->insertText(hdd_proizvoditel, format);
+ cursor->insertText(tr(" "), format);
+ cursor->insertText(hdd_model, format);
+ cursor->insertText(tr(" "), format);
+ cursor->insertText(hdd_obem, format);
+ cursor->insertText(tr(" ÃÁ"), format);
+ ENTER
+ }
+
+ for (int l = 0; l < sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).privod_list.size(); ++l)
+ {
+ QString privod_proizvoditel, privod_model, privod_ID, privod_speed, privod_inv_num, privod_ser_num, privod_tip;
+ privod_proizvoditel = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).privod_list.at(l).proizvoditel;
+ privod_model = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).privod_list.at(l).model;
+ privod_speed = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).privod_list.at(l).speed;
+ privod_tip = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).privod_list.at(l).tip;
+ cursor->insertText(tr(" Ïðèâîä: "), format);
+ cursor->insertText(privod_tip, format);
+ cursor->insertText(tr(" "), format);
+ cursor->insertText(privod_proizvoditel, format);
+ cursor->insertText(tr(" "), format);
+ cursor->insertText(privod_model, format);
+ cursor->insertText(tr(" "), format);
+ cursor->insertText(privod_speed, format);
+ //cursor->insertText(tr(" ÃÁ"), format);
+ ENTER
+ }
+
+ for (int l = 0; l < sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).videocard_list.size(); ++l)
+ {
+ QString videocard_proizvoditel, videocard_model, videocard_ID, videocard_ram_size, videocard_inv_num, videocard_ser_num, videocard_interfeis;
+ videocard_proizvoditel = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).videocard_list.at(l).proizvoditel;
+ videocard_model = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).videocard_list.at(l).model;
+ videocard_ram_size = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).videocard_list.at(l).memory_value;
+ videocard_inv_num = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).videocard_list.at(l).inv_num;
+ videocard_ser_num = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).videocard_list.at(l).ser_num;
+ videocard_interfeis = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).videocard_list.at(l).interfeis;
+ cursor->insertText(tr(" Âèäåîàäàïòåð: "), format);
+ cursor->insertText(videocard_interfeis, format);
+ cursor->insertText(tr(" "), format);
+ cursor->insertText(videocard_proizvoditel, format);
+ cursor->insertText(tr(" "), format);
+ cursor->insertText(videocard_model, format);
+ cursor->insertText(tr(" "), format);
+ cursor->insertText(videocard_ram_size, format);
+ cursor->insertText(tr(" "), format);
+// cursor->insertText(privod_speed, format);
+ cursor->insertText(tr(" MÁ"), format);
+ ENTER
+ }
+
+ for (int l = 0; l < sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).soundcard_list.size(); ++l)
+ {
+ QString soundcard_proizvoditel, soundcard_model, soundcard_ID, soundcard_ram_size, soundcard_inv_num, soundcard_ser_num, soundcard_interfeis;
+ soundcard_proizvoditel = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).soundcard_list.at(l).proizvoditel;
+ soundcard_model = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).soundcard_list.at(l).model;
+// soundcard_ram_size = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).videocard_list.at(l).memory_value;
+ soundcard_inv_num = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).soundcard_list.at(l).inv_num;
+ soundcard_ser_num = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).soundcard_list.at(l).ser_num;
+// soundcard_interfeis = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).videocard_list.at(l).interfeis;
+ cursor->insertText(tr(" Çâóêîâàÿ êàðòà: "), format);
+ cursor->insertText(soundcard_proizvoditel, format);
+ cursor->insertText(tr(" "), format);
+// cursor->insertText(videocard_proizvoditel, format);
+// cursor->insertText(tr(" "), format);
+ cursor->insertText(soundcard_model, format);
+ cursor->insertText(tr(" "), format);
+// cursor->insertText(videocard_ram_size, format);
+// cursor->insertText(tr(" "), format);
+// cursor->insertText(privod_speed, format);
+// cursor->insertText(tr(" MÁ"), format);
+ ENTER
+ }
+
+ for (int l = 0; l < sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).lancard_list.size(); ++l)
+ {
+ QString lancard_proizvoditel, lancard_model, lancard_ID, lancard_ram_size, lancard_inv_num, lancard_ser_num, landcard_interfeis;
+ lancard_proizvoditel = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).lancard_list.at(l).proizvoditel;
+ lancard_model = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).lancard_list.at(l).model;
+// soundcard_ram_size = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).videocard_list.at(l).memory_value;
+ lancard_inv_num = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).lancard_list.at(l).inv_num;
+ lancard_ser_num = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).lancard_list.at(l).ser_num;
+// soundcard_interfeis = sgshm_otdel_list.at(i).user_list.at(m).system_block_list.at(k).videocard_list.at(l).interfeis;
+ cursor->insertText(tr(" Ñåòåâàÿ êàðòà: "), format);
+ cursor->insertText(lancard_proizvoditel, format);
+ cursor->insertText(tr(" "), format);
+// cursor->insertText(videocard_proizvoditel, format);
+// cursor->insertText(tr(" "), format);
+ cursor->insertText(lancard_model, format);
+ cursor->insertText(tr(" "), format);
+// cursor->insertText(videocard_ram_size, format);
+// cursor->insertText(tr(" "), format);
+// cursor->insertText(privod_speed, format);
+// cursor->insertText(tr(" MÁ"), format);
+ ENTER
+ }
+
+
+
+
+ }
+
+ ENTER
+ ENTER
+
+
+ }
+
+
+ ENTER
+ }
+}
+
+
+QList<TSystemBlock> raportForm::get_sys_block_list(QString id_otv_lica)
+{
+ QList<TSystemBlock> sys_block_list_rtrn;
+ TSystemBlock sys_block_tmp;
+ QString result, prResult;
+ QVariant data_tmp;
+ QString sqlQueryText;
+ QString serial_num, inventar_num, proizvoditel, model, system_block_id;
+ QSqlQuery quer;
+ QString MB_information, Memory_information, CPU_information, HDD_information, CD_DVD_information, Vidio_information;
+ QString Sound_card_information, Lan_card_information;
+ int field_serialNum, field_inventarNum, field_proizvoditel, field_model, field_system_block_id, field_data_pokypki;
+// QSqlQuery qns(tr("SET NAMES utf8"));// ïîëó÷àåì ñïèñîê îòäåëîâ
+ QTreeWidgetItem *itemSysBlock;
+// sqlQueryText.reserve(300);
+ sqlQueryText = tr("select system_blocks.Ñåðèéíûé_íîìåð, system_blocks.Èíâåíòàðíûé_íîìåð, system_blocks.Äàòà_ïîêóïêè, system_blocks.Èäåíòèôèêàòîð"
+ " from system_blocks"
+ " where system_blocks.Èäåíòèôèêàòîð_îòâåòñòâåííîãî_ëèöà =");
+ sqlQueryText.append(id_otv_lica);
+// sqlQueryText.append(tr(" AND Ìàòåðèíñêèå_ïëàòû.Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà = Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èäåíòèôèêàòîð"));
+ quer.prepare(sqlQueryText);
+// quer.prepare(tr("select Ñèñòåìíûå_áëîêè.Ñåðèéíûé_íîìåð, Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èíâåíòàðíûé_íîìåð,Ìàòåðèíñêèå_ïëàòû.Ïðîèçâîäèòåëü, Ìàòåðèíñêèå_ïëàòû.Ìîäåëü from Ñèñòåìíûå_áëîêè,Ìàòåðèíñêèå_ïëàòû where Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èäåíòèôèêàòîð_îòâåòñòâåííîãî_ëèöà = 4 AND Ìàòåðèíñêèå_ïëàòû.Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà = Ñèñòåìíûå_áëîêè.Èäåíòèôèêàòîð;"));
+ quer.exec();
+ field_serialNum = quer.record().indexOf(tr("Ñåðèéíûé_íîìåð"));
+ field_inventarNum = quer.record().indexOf(tr("Èíâåíòàðíûé_íîìåð"));
+ field_system_block_id = quer.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
+// field_proizvoditel = quer.record().indexOf(tr("Ïðîèçâîäèòåëü"));
+// field_model = quer.record().indexOf(tr("Ìîäåëü"));
+ while(quer.next()){
+ QList <TMatheboard> mb_list_tmp;
+ QList <TMemory> memory_list_tmp;
+ QList<TCpu> cpu_list_tmp;
+ QList<THarddisc> harddisc_list_tmp;
+ QList<TPrivod> privod_list_tmp;
+ QList<TVideocard> videocard_list_tmp;
+ QList<TSoundcard> soundcard_list_tmp;
+ QList<TLancard> lancard_list_tmp;
+ system_block_id = quer.value(field_system_block_id).toString(); //èäåíòèôèêàòîð ñèñòåìíîãî áëîêà
+ sys_block_tmp.ID = system_block_id;
+ prResult = "";
+ serial_num = quer.value(field_serialNum).toString();
+ sys_block_tmp.ser_num = serial_num;
+ inventar_num = quer.value(field_inventarNum).toString();
+ sys_block_tmp.inv_num = inventar_num;
+ mb_list_tmp = get_matheboard_list(system_block_id);
+ sys_block_tmp.mb_list = mb_list_tmp;
+ memory_list_tmp = get_memory_list(system_block_id);
+ sys_block_tmp.memory_list = memory_list_tmp;
+ cpu_list_tmp = get_cpu_list(system_block_id);
+ sys_block_tmp.cpu_list = cpu_list_tmp;
+ harddisc_list_tmp = get_harddisc_list(system_block_id);
+ sys_block_tmp.harddisc_list = harddisc_list_tmp;
+ privod_list_tmp = get_privod_list(system_block_id);
+ sys_block_tmp.privod_list = privod_list_tmp;
+ videocard_list_tmp = get_videocard_list(system_block_id);
+ sys_block_tmp.videocard_list = videocard_list_tmp;
+ soundcard_list_tmp = get_soundcard_list(system_block_id);
+ sys_block_tmp.soundcard_list = soundcard_list_tmp;
+ lancard_list_tmp = get_lancard_list(system_block_id);
+ sys_block_tmp.lancard_list = lancard_list_tmp;
+
+ sys_block_list_rtrn.append(sys_block_tmp);
+ }
+ return sys_block_list_rtrn;
+}
+
+
+QList<TMatheboard> raportForm::get_matheboard_list(QString id_system_block)
+{
+ TMatheboard matheboard_tmp;
+ QList<TMatheboard> mb_list_rtrn;
+ QString result, tmp;
+ QString MB_proizvoditel, MB_model, MB_identifikator, MB_serial_num, MB_inventar_num;
+ QString MatheBoardSqlQueryText;
+ QSqlQuery MatheBoardQuery;
+ int field_proizvoditel, field_model, field_identifikator, field_serial_num, field_inventar_num;
+ QTreeWidgetItem *itemMB, *itmMB_block;
+ MatheBoardSqlQueryText = tr("select * "
+ " from matheboards where matheboards.Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà = "
+ );
+ MatheBoardSqlQueryText.append(id_system_block);
+ MatheBoardQuery.prepare(MatheBoardSqlQueryText);
+ MatheBoardQuery.exec();
+ field_identifikator = MatheBoardQuery.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
+ field_proizvoditel = MatheBoardQuery.record().indexOf(tr("Ïðîèçâîäèòåëü"));
+ field_model = MatheBoardQuery.record().indexOf(tr("Ìîäåëü"));
+ field_serial_num = MatheBoardQuery.record().indexOf(tr("Ñåðèéíûé_íîìåð"));
+ field_inventar_num = MatheBoardQuery.record().indexOf(tr("Èíâåíòàðíûé_íîìåð"));
+
+
+ while(MatheBoardQuery.next()){
+ tmp = "";
+ MB_identifikator = MatheBoardQuery.value(field_identifikator).toString();
+ MB_proizvoditel = MatheBoardQuery.value(field_proizvoditel).toString();
+ MB_model = MatheBoardQuery.value(field_model).toString();
+ MB_serial_num = MatheBoardQuery.value(field_serial_num).toString();
+ MB_inventar_num = MatheBoardQuery.value(field_inventar_num).toString();
+
+ matheboard_tmp.ID = MB_identifikator;
+ matheboard_tmp.proizvoditel = MB_proizvoditel;
+ matheboard_tmp.model = MB_model;
+ matheboard_tmp.ser_num = MB_serial_num;
+ matheboard_tmp.inv_num = MB_inventar_num;
+
+ mb_list_rtrn.append(matheboard_tmp);
+
+/* if (MB_proizvoditel != "") {
+// tmp.append(tr("MB: "));
+ tmp.append(MB_proizvoditel);
+ }
+ if (MB_model != "") {tmp.append(tr(" "));
+ tmp.append(MB_model);
+ tmp.append(tr(" "));}
+ result.append(tmp);
+
+ itemMB = new QTreeWidgetItem(itemSysBlock);
+ itemMB->setIcon(4, matheboard_icon);
+ itemMB->setText(4, tmp);
+ itemMB->setText(12, MB_identifikator);
+ itemMB->setText(13, id_systemBlock);
+ itemMB->setText(14, id_otvetstvennogo_lica);
+ itemMB->setText(2, tr("Ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà"));
+ itemMB->setText(3, MB_inventar_num);
+ if (id_systemBlock !="1") itemSysBlock->setText(5, tmp);
+*/
+ }
+ return mb_list_rtrn;
+}
+
+QList<TMemory> raportForm::get_memory_list(QString id_system_block)
+{
+ TMemory memory_tmp;
+ QList <TMemory> memory_list_rtrn;
+ QString result, tmp;
+ QString Memiry_id, Memory_proizvoditel, Memory_type, Memory_obem, Memory_inventar_num, Memory_serial_num;
+ QString MemorySqlQueryText;
+ QSqlQuery MemoryQuery;
+ int field_proizvoditel, field_type, field_obem, field_id, field_inventar_num, field_sereal_num;
+// QTreeWidgetItem *itemMemory, *itemMemory_block;
+ MemorySqlQueryText = tr("select memory.* "
+ " from memory where memory.Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà = "
+ );
+ MemorySqlQueryText.append(id_system_block);
+ MemoryQuery.prepare(MemorySqlQueryText);
+ MemoryQuery.exec();
+ field_id = MemoryQuery.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
+ field_proizvoditel = MemoryQuery.record().indexOf(tr("Ïðîèçâîäèòåëü"));
+ field_type = MemoryQuery.record().indexOf(tr("Òèï"));
+ field_obem = MemoryQuery.record().indexOf(tr("Îáúåì"));
+ field_inventar_num = MemoryQuery.record().indexOf(tr("Èíâåíòàðíûé_íîìåð"));
+ field_sereal_num = MemoryQuery.record().indexOf(tr("Ñåðèéíûé_íîìåð"));
+
+ while(MemoryQuery.next()){
+// tmp = tr("RAM: ");
+ tmp = tr("");
+ Memiry_id = MemoryQuery.value(field_id).toString();
+ Memory_proizvoditel = MemoryQuery.value(field_proizvoditel).toString();
+ Memory_type = MemoryQuery.value(field_type).toString();
+ Memory_obem = MemoryQuery.value(field_obem).toString();
+ Memory_inventar_num = MemoryQuery.value(field_inventar_num).toString();
+ Memory_serial_num = MemoryQuery.value(field_sereal_num).toString();
+ memory_tmp.ID = Memiry_id;
+ memory_tmp.proizvoditel = Memory_proizvoditel;
+ memory_tmp.obem = Memory_obem;
+ memory_tmp.tip = Memory_type;
+ memory_tmp.inv_num = Memory_inventar_num;
+ memory_tmp.ser_num = Memory_serial_num;
+//// if (Memory_proizvoditel != "") {
+//// tmp.append(Memory_proizvoditel);}
+/*
+ if (Memory_type != "") {tmp.append(tr(" "));
+ tmp.append(Memory_type);
+ tmp.append(tr(" "));}
+ if (Memory_obem != "") {tmp.append(tr(" "));
+ tmp.append(Memory_obem);
+ tmp.append(tr("MB; "));}
+ result.append(tmp);
+*/
+ memory_list_rtrn.append(memory_tmp);
+ }
+ return memory_list_rtrn;
+}
+
+
+QList<TCpu> raportForm::get_cpu_list(QString id_system_block)
+{
+ TCpu cpu_tmp;
+ QList <TCpu> cpu_list_rtrn;
+ QString CPU_id, CPU_proizvoditel, CPU_slot, CPU_fqr, CPU_inventar_num, CPU_serial_num, CPU_model;
+ QString CpuSqlQueryText;
+ QSqlQuery CpuQuery;
+ int field_id, field_proizvoditel, field_slot, field_fqr, field_inventar_num, field_serial_num, field_model;
+ CpuSqlQueryText = tr("select processors.* "
+ " from processors where processors.Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà = "
+ );
+ CpuSqlQueryText.append(id_system_block);
+ CpuQuery.prepare(CpuSqlQueryText);
+ CpuQuery.exec();
+ field_id = CpuQuery.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
+ field_proizvoditel = CpuQuery.record().indexOf(tr("Ïðîèçâîäèòåëü"));
+ field_slot = CpuQuery.record().indexOf(tr("Ñëîò"));
+ field_fqr = CpuQuery.record().indexOf(tr("×àñòîòà"));
+ field_inventar_num = CpuQuery.record().indexOf(tr("Èíâåíòàðíûé_íîìåð"));
+ field_serial_num = CpuQuery.record().indexOf(tr("Ñåðèéíûé_íîìåð"));
+ field_model = CpuQuery.record().indexOf(tr("Ìîäåëü"));
+
+ while(CpuQuery.next()){
+ CPU_id = CpuQuery.value(field_id).toString();
+ CPU_proizvoditel = CpuQuery.value(field_proizvoditel).toString();
+ CPU_slot = CpuQuery.value(field_slot).toString();
+ CPU_fqr = CpuQuery.value(field_fqr).toString();
+ CPU_inventar_num = CpuQuery.value(field_inventar_num).toString();
+ CPU_serial_num = CpuQuery.value(field_serial_num).toString();
+ CPU_model = CpuQuery.value(field_model).toString();
+
+ cpu_tmp.ID = CPU_id;
+ cpu_tmp.proizvoditel = CPU_proizvoditel;
+ cpu_tmp.slot = CPU_slot;
+ cpu_tmp.fqr = CPU_fqr;
+ cpu_tmp.inv_num = CPU_inventar_num;
+ cpu_tmp.ser_num = CPU_serial_num;
+ cpu_tmp.model = CPU_model;
+ cpu_list_rtrn.append(cpu_tmp);
+ }
+ return cpu_list_rtrn;
+}
+
+QList<THarddisc> raportForm::get_harddisc_list(QString id_system_block)
+{
+ QList<THarddisc> harddisc_list_rtrn;
+ THarddisc harddisc_tmp;
+ QString result, tmp;
+ QString HDD_id, HDD_proizvoditel, HDD_interfeis, HDD_obem, HDD_inventar_num, HDD_serial_num;
+ QString HDDSqlQueryText;
+ QSqlQuery HDDQuery;
+ int field_id, field_proizvoditel, field_interfeis, field_obem, field_inventar_num, field_serial_num;
+ HDDSqlQueryText = tr("select harddiscs.* "
+ " from harddiscs where harddiscs.Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà = "
+ );
+ HDDSqlQueryText.append(id_system_block);
+ HDDQuery.prepare(HDDSqlQueryText);
+ HDDQuery.exec();
+ field_id = HDDQuery.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
+ field_proizvoditel = HDDQuery.record().indexOf(tr("Ïðîèçâîäèòåëü"));
+ field_interfeis = HDDQuery.record().indexOf(tr("Èíòåðôåéñ"));
+ field_obem = HDDQuery.record().indexOf(tr("Îáúåì"));
+ field_inventar_num = HDDQuery.record().indexOf(tr("Èíâåíòàðíûé_íîìåð"));
+ field_serial_num = HDDQuery.record().indexOf(tr("Ñåðèéíûé_íîìåð"));
+
+ while(HDDQuery.next()){
+// tmp = tr("HDD: ");
+ tmp = tr("");
+ HDD_id = HDDQuery.value(field_id).toString();
+ HDD_proizvoditel = HDDQuery.value(field_proizvoditel).toString();
+ HDD_interfeis = HDDQuery.value(field_interfeis).toString();
+ HDD_obem = HDDQuery.value(field_obem).toString();
+ HDD_inventar_num = HDDQuery.value(field_inventar_num).toString();
+ HDD_serial_num = HDDQuery.value(field_serial_num).toString();
+ harddisc_tmp.ID = HDD_id;
+ harddisc_tmp.proizvoditel = HDD_proizvoditel;
+ harddisc_tmp.interfeis = HDD_interfeis;
+ harddisc_tmp.obem = HDD_obem;
+ harddisc_tmp.inv_num = HDD_inventar_num;
+ harddisc_tmp.ser_num = HDD_serial_num;
+ harddisc_list_rtrn.append(harddisc_tmp);
+ }
+
+// if (result!="") itemSysBlock->setIcon(7, hdd_icon);
+// if (id_systemBlock !="1") itemSysBlock->setText(7, result);
+ return harddisc_list_rtrn;
+
+}
+
+
+QList<TPrivod> raportForm::get_privod_list(QString id_system_block)
+{
+ TPrivod privod_tmp;
+ QList<TPrivod> privod_list_rtrn;
+ QString result, tmp;
+ QString CD_DVD_id, CD_DVD_proizvoditel, CD_DVD_type, CD_DVD_speed, CD_DVD_serial_num, CD_DVD_inventar_num;
+ QString CD_DVD_SqlQueryText;
+ QSqlQuery CD_DVD_Query;
+ int field_id, field_proizvoditel, field_type, field_speed, field_serial_num, field_inventar_num;
+ QTreeWidgetItem *item_CD_DVD;
+ QTreeWidgetItem *item_CD_DVD_block;
+ CD_DVD_SqlQueryText = tr("select cd_dvd.* "
+ " from cd_dvd where cd_dvd.Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà = "
+ );
+ CD_DVD_SqlQueryText.append(id_system_block);
+ CD_DVD_Query.prepare(CD_DVD_SqlQueryText);
+ CD_DVD_Query.exec();
+ field_id = CD_DVD_Query.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
+ field_proizvoditel = CD_DVD_Query.record().indexOf(tr("Ïðîèçâîäèòåëü"));
+ field_type = CD_DVD_Query.record().indexOf(tr("Òèï"));
+ field_speed = CD_DVD_Query.record().indexOf(tr("Ñêîðîñòü"));
+ field_inventar_num = CD_DVD_Query.record().indexOf(tr("Èíâåíòàðíûé_íîìåð"));
+ field_serial_num = CD_DVD_Query.record().indexOf(tr("Ñåðèéíûé_íîìåð"));
+
+/*
+ if (id_otvetstvennogo_lica == "1" && id_systemBlock == "1"){
+ item_CD_DVD_block = new QTreeWidgetItem(itemSysBlock);
+ item_CD_DVD_block->setText(2, tr("ÏÐÈÂÎÄÛ"));
+ item_CD_DVD_block->setText(14, id_otvetstvennogo_lica);
+ }
+*/
+
+ while(CD_DVD_Query.next()){
+// tmp = tr("CD/DVD: ");
+ tmp = tr("");
+ CD_DVD_id = CD_DVD_Query.value(field_id).toString();
+ CD_DVD_proizvoditel = CD_DVD_Query.value(field_proizvoditel).toString();
+ CD_DVD_type = CD_DVD_Query.value(field_type).toString();
+ CD_DVD_speed = CD_DVD_Query.value(field_speed).toString();
+ CD_DVD_serial_num = CD_DVD_Query.value(field_serial_num).toString();
+ CD_DVD_inventar_num = CD_DVD_Query.value(field_inventar_num).toString();
+
+ privod_tmp.ID = CD_DVD_id;
+ privod_tmp.proizvoditel = CD_DVD_proizvoditel;
+ privod_tmp.tip = CD_DVD_type;
+ privod_tmp.speed = CD_DVD_speed;
+ privod_tmp.inv_num = CD_DVD_inventar_num;
+ privod_tmp.ser_num = CD_DVD_serial_num;
+ privod_list_rtrn.append(privod_tmp);
+/*
+
+ if (CD_DVD_type != "") {
+ tmp.append(CD_DVD_type);}
+ if (CD_DVD_proizvoditel != "") {tmp.append(tr(" "));
+ tmp.append(CD_DVD_proizvoditel);
+ tmp.append(tr(" "));}
+ if (CD_DVD_speed != "") {tmp.append(tr(" "));
+ tmp.append(CD_DVD_speed);
+ tmp.append(tr(" "));}
+ result.append(tmp);
+
+if (id_otvetstvennogo_lica == "1" && id_systemBlock == "1"){
+ item_CD_DVD = new QTreeWidgetItem(item_CD_DVD_block);
+ }
+ else item_CD_DVD = new QTreeWidgetItem(itemSysBlock);
+
+ item_CD_DVD->setText(2, tr("Ïðèâîä"));
+ item_CD_DVD->setText(12, CD_DVD_id);
+ item_CD_DVD->setText(13, id_systemBlock);
+ item_CD_DVD->setText(14, id_otvetstvennogo_lica);
+ item_CD_DVD->setIcon(4, cd_dvd_icon);
+ item_CD_DVD->setText(4, tmp);
+ item_CD_DVD->setText(3, CD_DVD_inventar_num);
+*/
+ }
+
+// if (id_systemBlock !="1") itemSysBlock->setText(8, result);
+ return privod_list_rtrn;
+
+}
+
+
+QList<TVideocard> raportForm::get_videocard_list(QString id_system_block)
+{
+ QList<TVideocard> videocard_list_rtrn;
+ TVideocard videocard_tmp;
+ QString result, tmp;
+ QString Vidio_id, Vidio_proizvoditel, Vidio_model, Vidio_interfeis, Vidio_ram, Vidio_inventar_num, Vidio_sereal_num;
+ QString Vidio_SqlQueryText;
+ QSqlQuery Vidio_Query;
+ int field_id, field_proizvoditel, field_model, field_interfeis, field_ram, field_inventar_num, field_sereal_num;
+ QTreeWidgetItem *item_Vidio, *item_Vidio_block;
+ Vidio_SqlQueryText = tr("select videocards.* "
+ " from videocards where videocards.Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà = "
+ );
+ Vidio_SqlQueryText.append(id_system_block);
+ Vidio_Query.prepare(Vidio_SqlQueryText);
+ Vidio_Query.exec();
+ field_id = Vidio_Query.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
+ field_proizvoditel = Vidio_Query.record().indexOf(tr("Ïðîèçâîäèòåëü"));
+ field_model = Vidio_Query.record().indexOf(tr("Ìîäåëü"));
+ field_interfeis = Vidio_Query.record().indexOf(tr("Èíòåðôåéñ"));
+ field_ram = Vidio_Query.record().indexOf(tr("Ïàìÿòü"));
+ field_inventar_num = Vidio_Query.record().indexOf(tr("Èíâåíòàðíûé_íîìåð"));
+ field_sereal_num = Vidio_Query.record().indexOf(tr("Ñåðèéíûé_íîìåð"));
+
+
+/*
+ if (id_otvetstvennogo_lica == "1" && id_systemBlock == "1"){
+ item_Vidio_block = new QTreeWidgetItem(itemSysBlock);
+ item_Vidio_block->setText(2, tr("ÂÈÄÅÎÊÀÐÒÛ"));
+ item_Vidio_block->setText(14, id_otvetstvennogo_lica);
+ }
+*/
+
+
+ while(Vidio_Query.next()){
+// tmp = tr("CD/DVD: ");
+ tmp = tr("");
+ Vidio_id = Vidio_Query.value(field_id).toString();
+ Vidio_proizvoditel = Vidio_Query.value(field_proizvoditel).toString();
+ Vidio_model = Vidio_Query.value(field_model).toString();
+ Vidio_interfeis = Vidio_Query.value(field_interfeis).toString();
+ Vidio_ram = Vidio_Query.value(field_ram).toString();
+ Vidio_inventar_num = Vidio_Query.value(field_inventar_num).toString();
+ Vidio_sereal_num = Vidio_Query.value(field_sereal_num).toString();
+
+
+ videocard_tmp.ID = Vidio_id;
+ videocard_tmp.proizvoditel = Vidio_proizvoditel;
+ videocard_tmp.interfeis = Vidio_interfeis;
+ videocard_tmp.model = Vidio_model;
+ videocard_tmp.memory_value = Vidio_ram;
+ videocard_tmp.inv_num = Vidio_inventar_num;
+ videocard_tmp.ser_num = Vidio_sereal_num;
+
+ videocard_list_rtrn.append(videocard_tmp);
+
+/*
+ if (Vidio_interfeis != "") {tmp.append(tr(" "));
+ tmp.append(Vidio_interfeis);}
+ if (Vidio_proizvoditel != "") {tmp.append(tr(" "));
+ tmp.append(Vidio_proizvoditel);}
+ if (Vidio_model != "") {tmp.append(tr(" "));
+ tmp.append(Vidio_model);}
+
+ if (Vidio_ram !=""){tmp.append(tr(" "));
+ tmp.append(Vidio_ram);
+ tmp.append(tr(" Mb"));
+
+ }
+ result.append(tmp);
+
+ if (id_otvetstvennogo_lica == "1" && id_systemBlock == "1"){
+ item_Vidio = new QTreeWidgetItem(item_Vidio_block);
+ }
+ else item_Vidio = new QTreeWidgetItem(itemSysBlock);
+
+
+// item_Vidio = new QTreeWidgetItem(itemSysBlock);
+
+ item_Vidio->setText(2, tr("Âèäåîêàðòà"));
+ item_Vidio->setText(12, Vidio_id);
+ item_Vidio->setText(13, id_systemBlock);
+ item_Vidio->setText(14, id_otvetstvennogo_lica);
+ item_Vidio->setIcon(4, vidio_card_icon);
+ item_Vidio->setText(4, tmp);
+ item_Vidio->setText(3, Vidio_inventar_num);
+*/
+ }
+// if (id_systemBlock !="1") itemSysBlock->setText(9, result);
+ return videocard_list_rtrn;
+}
+
+QList<TSoundcard> raportForm::get_soundcard_list(QString id_system_block)
+{
+ TSoundcard soundcard_tmp;
+ QList<TSoundcard> soundcard_list_rtrn;
+ QString result, tmp;
+ QString Sound_card_id, Sound_card_proizvoditel, Sound_card_model, Sound_card_inventar_num, Sound_card_serial_num;
+ QString Sound_card_SqlQueryText;
+ QSqlQuery Sound_card_Query;
+ int field_id, field_proizvoditel, field_model, field_inventar_num, field_serial_num;
+ QTreeWidgetItem *item_Sound_card, *item_Sound_card_block;
+ Sound_card_SqlQueryText = tr("select soundcards.* "
+ " from soundcards where soundcards.Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà = "
+ );
+ Sound_card_SqlQueryText.append(id_system_block);
+ Sound_card_Query.prepare(Sound_card_SqlQueryText);
+ Sound_card_Query.exec();
+ field_id = Sound_card_Query.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
+ field_proizvoditel = Sound_card_Query.record().indexOf(tr("Ïðîèçâîäèòåëü"));
+ field_model = Sound_card_Query.record().indexOf(tr("Ìîäåëü"));
+ field_inventar_num = Sound_card_Query.record().indexOf(tr("Èíâåíòàðíûé_íîìåð"));
+ field_serial_num = Sound_card_Query.record().indexOf(tr("Ñåðèéíûé_íîìåð"));
+
+/*
+ if (id_otvetstvennogo_lica == "1" && id_systemBlock == "1"){
+ item_Sound_card_block = new QTreeWidgetItem(itemSysBlock);
+ item_Sound_card_block->setText(2, tr("ÇÂÓÊÎÂÛÅ ÊÀÐÒÛ"));
+ item_Sound_card_block->setText(14, id_otvetstvennogo_lica);
+ }
+*/
+ while(Sound_card_Query.next()){
+// tmp = tr("CD/DVD: ");
+ tmp = tr("");
+ Sound_card_id = Sound_card_Query.value(field_id).toString();
+ Sound_card_proizvoditel = Sound_card_Query.value(field_proizvoditel).toString();
+ Sound_card_model = Sound_card_Query.value(field_model).toString();
+ Sound_card_inventar_num = Sound_card_Query.value(field_inventar_num).toString();
+ Sound_card_serial_num = Sound_card_Query.value(field_serial_num).toString();
+
+ soundcard_tmp.ID = Sound_card_id;
+ soundcard_tmp.proizvoditel = Sound_card_proizvoditel;
+ soundcard_tmp.model = Sound_card_model;
+ soundcard_tmp.inv_num = Sound_card_inventar_num;
+ soundcard_tmp.ser_num = Sound_card_serial_num;
+
+ soundcard_list_rtrn.append(soundcard_tmp);
+// Vidio_interfeis = Vidio_Query.value(field_interfeis).toString();
+// Vidio_ram = Vidio_Query.value(field_ram).toString();
+
+/*
+ if (Sound_card_proizvoditel != "") {tmp.append(tr(" "));
+ tmp.append(Sound_card_proizvoditel);}
+
+ if (Sound_card_model != "") {tmp.append(tr(" "));
+ tmp.append(Sound_card_model);}
+
+/// if (Vidio_ram !=""){tmp.append(tr(" "));
+/// tmp.append(Vidio_ram);
+/// tmp.append(tr(" Mb"));
+
+/// }
+ result.append(tmp);
+
+ if (id_otvetstvennogo_lica == "1" && id_systemBlock == "1"){
+ item_Sound_card = new QTreeWidgetItem(item_Sound_card_block);
+ }
+ else item_Sound_card = new QTreeWidgetItem(itemSysBlock);
+
+
+// item_Sound_card = new QTreeWidgetItem(itemSysBlock);
+
+
+ item_Sound_card->setText(2, tr("Çâóêîâàÿ êàðòà"));
+ item_Sound_card->setText(12, Sound_card_id);
+ item_Sound_card->setText(13, id_systemBlock);
+ item_Sound_card->setText(14, id_otvetstvennogo_lica);
+ item_Sound_card->setIcon(4, sound_card_icon);
+ item_Sound_card->setText(4, tmp);
+ item_Sound_card->setText(3, Sound_card_inventar_num);
+*/
+ }
+// if (id_systemBlock !="1") itemSysBlock->setText(10, result);
+ return soundcard_list_rtrn;
+
+}
+
+QList<TLancard> raportForm::get_lancard_list(QString id_system_block)
+{
+
+ TLancard lancard_tmp;
+ QList<TLancard> lancard_list_rtrn;
+ QString result, tmp;
+ QString Lan_card_id, Lan_card_proizvoditel, Lan_card_model, Lan_speed, Lan_inventar_num, Lan_serial_num;
+ QString Lan_card_SqlQueryText;
+ QSqlQuery Lan_card_Query;
+ int field_id, field_proizvoditel, field_model, field_speed, field_serial_num, field_inventar_num;
+ QTreeWidgetItem *item_Lan_card, *item_Lan_card_block;
+ Lan_card_SqlQueryText = tr("select lancards.* "
+ " from lancards where lancards.Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà = "
+ );
+ Lan_card_SqlQueryText.append(id_system_block);
+ Lan_card_Query.prepare(Lan_card_SqlQueryText);
+ Lan_card_Query.exec();
+ field_id = Lan_card_Query.record().indexOf(tr("Èäåíòèôèêàòîð"));
+ field_proizvoditel = Lan_card_Query.record().indexOf(tr("Ïðîèçâîäèòåëü"));
+ field_model = Lan_card_Query.record().indexOf(tr("Ìîäåëü"));
+ field_speed = Lan_card_Query.record().indexOf(tr("Ñêîðîñòü_ïåðåäà÷è_äàííûõ"));
+ field_serial_num = Lan_card_Query.record().indexOf(tr("Ñåðèéíûé_íîìåð"));
+ field_inventar_num = Lan_card_Query.record().indexOf(tr("Èíâåíòàðíûé_íîìåð"));
+
+/*
+ if (id_otvetstvennogo_lica == "1" && id_systemBlock == "1"){
+ item_Lan_card_block = new QTreeWidgetItem(itemSysBlock);
+ item_Lan_card_block->setText(2, tr("ÑÅÒÅÂÛÅ ÊÀÐÒÛ"));
+ item_Lan_card_block->setText(14, id_otvetstvennogo_lica);
+ }
+*/
+ while(Lan_card_Query.next()){
+// tmp = tr("CD/DVD: ");
+ tmp = tr("");
+ Lan_card_id = Lan_card_Query.value(field_id).toString();
+ Lan_card_proizvoditel = Lan_card_Query.value(field_proizvoditel).toString();
+ Lan_card_model = Lan_card_Query.value(field_model).toString();
+ Lan_speed = Lan_card_Query.value(field_speed).toString();
+ Lan_inventar_num = Lan_card_Query.value(field_inventar_num).toString();
+ Lan_serial_num = Lan_card_Query.value(field_serial_num).toString();
+
+ lancard_tmp.ID = Lan_card_id;
+ lancard_tmp.proizvoditel = Lan_card_proizvoditel;
+ lancard_tmp.model = Lan_card_model;
+ lancard_tmp.speed = Lan_speed;
+ lancard_tmp.ser_num = Lan_serial_num;
+ lancard_tmp.inv_num = Lan_inventar_num;
+
+ lancard_list_rtrn.append(lancard_tmp);
+// Vidio_interfeis = Vidio_Query.value(field_interfeis).toString();
+// Vidio_ram = Vidio_Query.value(field_ram).toString();
+
+/*
+ if (Lan_card_proizvoditel != "") {tmp.append(tr(" "));
+ tmp.append(Lan_card_proizvoditel);}
+
+ if (Lan_card_model != "") {tmp.append(tr(" "));
+ tmp.append(Lan_card_model);}
+
+ if (Lan_speed != "") {tmp.append(tr(" "));
+ tmp.append(Lan_speed);
+ tmp.append(tr(" Mbit"));}
+
+
+/// if (Vidio_ram !=""){tmp.append(tr(" "));
+/// tmp.append(Vidio_ram);
+/// tmp.append(tr(" Mb"));
+
+/// }
+ result.append(tmp);
+
+ if (id_otvetstvennogo_lica == "1" && id_systemBlock == "1"){
+ item_Lan_card = new QTreeWidgetItem(item_Lan_card_block);
+ }
+ else item_Lan_card = new QTreeWidgetItem(itemSysBlock);
+
+// item_Lan_card = new QTreeWidgetItem(itemSysBlock);
+
+
+ item_Lan_card->setText(2, tr("Ñåòåâàÿ êàðòà"));
+ item_Lan_card->setText(12, Lan_card_id);
+ item_Lan_card->setText(13, id_systemBlock);
+ item_Lan_card->setText(14, id_otvetstvennogo_lica);
+ item_Lan_card->setIcon(4, lan_card_icon);
+ item_Lan_card->setText(4, tmp);
+ item_Lan_card->setText(3, Lan_inventar_num);
+*/
+ }
+// if (id_systemBlock !="1") itemSysBlock->setText(11, result);
+ return lancard_list_rtrn;
+
+}
+
+void raportForm::on_print_raport()
+{
+ print_raport();
+}
+
+void raportForm::on_print_raport_to_pdf()
+{
+ print_raport_to_pdf();
+}
+