Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 188 → Rev 189

/trunk/DBViewer/mymodel.h
19,7 → 19,7
QMap <int, QString> pointers(){return pointers_map;}
void setBooleansList(QList <int> newBoolList){bolleans_list = newBoolList;}
void setIconIndex(int new_index){icon_index = new_index;}
int IconIndex(){return icon_index;}
int iconIndex(){return icon_index;}
 
private:
QMap <int, QString> pointers_map; // â ýòîì ñâÿçàííîì ñïèñêå áóäåõ õðàíèòü â êà÷åñòâå êëþ÷à íîìåðÿ ñòîëáöîâ ñ óêàçàòåëÿìè