Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 98 → Rev 99

/trunk/DBViewer/mainwindow.h
28,7 → 28,11
#include <QByteArray>
*/
 
typedef struct Class {
QString name;
QString ID;
 
} TClass;
 
 
 
65,9 → 69,9
bool buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID);
QString ClassName(QString class_id); //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
void addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item); // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
QStringList classChields(QString class_id);
 
 
 
};
 
#endif // MAINWINDOW_H