Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 97 → Rev 98

/trunk/DBViewer/mainwindow.h
64,6 → 64,7
bool openDataBase();
bool buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID);
QString ClassName(QString class_id); //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
void addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item); // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì