Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 218 → Rev 219

/trunk/DBViewer/mainwindow.h
109,7 → 109,10
/////// QSqlTableModel * sql_mogel;
 
MyModel * sql_mogel;
MyModel * filtr_model;
// MyModel * filtr_model;
 
QSqlTableModel * filtr_model;
 
QSqlTableModel * model_for_ListModelsTable;
 
void initListModelsTablle();
158,7 → 161,9
QItemDelegate standart_delegate;
CPictureDelegate * picture_delegate;
IconDelegate * iconDelegate;
FileDelegate * fileDelegate;
FileDelegate * fileDelegate; // äåëåãàò äëÿ òàáëèöû ñ ôèëüòðàìè, áóäêò îòîáðàæàòü ñïèñîê ïîëåé êëàññà
FilterSpinBoxDelegate filterSpinDelegate;
FilterConditionDelegate filterConditionDelegate, filterConditionDelegate_1, filterConditionDelegate_2;
bool comboBox_slot_enable; // äëÿ áëîêèðîâêè ñëîòà, êîãäà ìåíÿåì item_index èç ïðîãðàììû, à íå âðó÷íóþ
QList <int> boolFieldsIndexes_global; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ ñ òèïîì "BOOL"