Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 143 → Rev 144

/trunk/DBViewer/mainwindow.h
107,6 → 107,7
QSqlTableModel * model_for_ListModelsTable;
 
void initListModelsTablle();
void readModels(); // ñ÷èòûâàåì ñïèñîê ìîäåëåé èç áàçû äàííûõ è ñòðîèì äåðåâî ìîäåëåé
 
int pointer_index; //èíäåêñ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
QString parentObject_id;
143,6 → 144,8
void on_pushButton_2_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü âûäåëåííûå îáúåêòû"
void on_pushButton_3_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü"
void on_pushButton_4_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ"
void on_pushButton_5_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Äîáàâèòü ìîäåëü "
void on_pushButton_6_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü ìîäåëü "
void on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ); // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
void applySetting();
void getSetting(); // îòêðîåì îêíî íàñòðîåê